Side 2: Billeder
Side 3: Info
Side 4: Tid og sted

Bøsse
Side 2: Billeder
Side 3: Info
Side 4: Tid og sted

Bøsse

Bøsse

Bøsse Side 1


Forslag til folketingsbeslutning om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par. Folketinget pålægger regeringen at fremsætte de nødvendige lovforslag og foretage de nødvendige ændringer i administrative forskrifter, så trossamfund kan vælge at vie homoseksuelle par på lige fod med heteroseksuelle par.

Forslaget åbner for, at trossamfund kan medvirke ved indgåelse af ægteskab mellem to mennesker af samme køn. Det understreges, at beslutningsforslaget ikke medfører en forpligtelse for trossamfundene til at forestå kirkelige vielser af personer af samme køn. Forslagsstillerne ønsker ikke at blande sig i trossamfundenes indre anliggender. Der er således ikke tale om, at noget trossamfund skal pålægges at udføre vielser af homoseksuelle som en pligt over for deres medlemmer. Denne afgørelse er det helt op til trossamfundene selv at træffe.
Som det er nu, stiller lovgivningen sig hindrende i vejen, hvis et trossamfund med vielsesbemyndigelse skulle ønske at foretage vielser af to personer af samme køn. Således sker der aktuelt en markant indblanding i trossamfundenes forhold. Disse lovmæssige hindringer fjernes med dette beslutningsforslag, mens der ikke pålægges trossamfundene nye forpligtelser.

Siden 1995 har der været en drøftelse inden for folkekirken af holdningen til både velsignelse af et registreret partnerskab og egentlig kirkelig vielse. Synspunkterne spænder vidt.
Biskopperne har på grundlag af udvalgsarbejde gentagne gange drøftet emnet. Der er enighed om at imødegå et ønske om en kirkelig markering af indgåelse af registreret partnerskab, selv om der ikke kan findes enighed om at institutionalisere et nyt ritual. Man er tillige enige om at tage afstand fra den i nogle sammenhænge fremførte kristelige fordømmelse af mennesker, der har valgt at leve sammen i et registreret partnerskab.
Beslutningsforslaget griber ikke ind i disse debatter. Men samtidig tager forslagsstillerne afstand fra det synspunkt, at man skal afvente en henvendelse fra folkekirken eller andre trossamfund, førend man fjerner den eksisterende hindring i lovgivningen. Det er ikke trossamfundene, der skal indføre ligebehandlingsmuligheden i lovgivningen – det skal lovgiver. I nærværende tilfælde, hvor også religionsfriheden er et vigtigt hensyn, er det til gengæld ikke lovgiver, der skal vælge, om ligebehandlingsmuligheden skal bruges – det må trossamfundene afgøre.
Lovgivningen skal således ikke være en hindring, men alene det saglige og retlige grundlag, hvorpå andres beslutninger kan udøves.
Der skal med beslutningsforslaget understreges, at det ikke er en forpligtelse for den enkelte præst at medvirke til kirkelige vielser af par af samme køn, der ønsker at indgå et ægteskab.

dating for biseksuelle
dating for homoseksuelle
homoseksuel dating
dating for lesbiske
homoseksualitet i danmark
biseksuel.dk
biseksuel dating
dating homoseksuelle
homoseksuel i danmark
jeg er gay
bi seksuel
lesbiske i danmark
dating sider for homoseksuelle
danske homoseksuelle
homofilm
homobar københavn
Gustav bøsse
Bøsse Gustav
Hollywood Gustav
Gustav Andersen Salinas
Paris Hilton
Divaer i junglen
bliver en af landets mest populære reality-stjerner. Han dukkede første gang op på skærmen i 2008, hvor han var en del af panelet i TV2-datingshowet ’Dagens mand’.
Gustav er -star quality-, såTV3 derefter gav ham en plads i ’For lækker til Love’ og efterfølgende i tv-kanalens andre programmer som ’Divaer i Junglen’ og ’Gustav og Linse på udebane’
En af de meget få, der ligefrem har kunnet gøre en karriere ud af at medvirke i reality-tv, er den homoseksuelle -latino lover- Gustav Andersen Salinas.
Som den eneste herfra viste han sig at have så meget -star quality-, at TV3 derefter gav ham en plads i ’For lækker til Love’ og efterfølgende i tv-kanalens andre programmer som ’Divaer i Junglen’ og ’Gustav og Linse på udebane


Skriftlig fremsættelse
Kamal Qureshi (SF):
Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:
Forslag til folketingsbeslutning om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par.
(Beslutningsforslag nr. B 123).
Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab
(Ægteskab mellem to personer af samme køn)
[af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)]
1. Ændringsforslag
Der er stillet 11 ændringsforslag til lovforslaget. Det Konservative Folkepartis medlem af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1-4 og 6-11. Venstres medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 5.
2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 14. marts 2012 og var til 1. behandling den 20. marts 2012. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Socialudvalget.
Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 6 møder.
Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og social- og integrationsministeren sendte den 19. januar 2012 dette udkast til udvalget, jf. SOU alm. del – bilag 145. Den 14. marts 2012 sendte social- og integrationsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Den 28. marts 2012 genfremsendte social- og integrationsministeren høringssvarene til udvalget på grund af en teknisk fejl.
Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra Humanistisk Samfund og Indre Mission og Luthersk Mission.
Social- og integrationsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.
Deputationer
Endvidere har Indre Mission og Luthersk Mission mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget.
Samrådsspørgsmål
Udvalget har stillet 1 samrådsspørgsmål til mundtlig besvarelse til justitsministeren. Ministeren har besvaret spørgsmålet i et samråd med udvalget den 29. maj 2012. Ministeren har efterfølgende sendt udvalget det talepapir, der lå til grund for ministerens besvarelse af spørgsmålet.
Spørgsmål
Udvalget har stillet 87 spørgsmål til social- og integrationsministeren, 1 spørgsmål til ministeren for ligestilling og kirke og 1 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som disse har besvaret.
Andre møder
Udvalget har endvidere den 14. maj 2012 afholdt en offentlig høring om lovforslaget.
3. Indstillinger og politiske bemærkninger
Et flertal i udvalget (S, RV, SF, EL og LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. Flertallet vil stemme imod de stillede ændringsforslag.
Socialdemokratiets, Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis, Enhedslistens og Liberal Alliances medlemmer af udvalget er enige i, at par af samme køn skal have adgang til at kunne indgå ægteskab både hos en borgerlig vielsesmyndighed og i et trossamfund med vielsesmyndighed. Med loven får medlemmer af folkekirken et retskrav på en kirkelig vielse af par af samme køn, og partierne har noteret sig, at dette også i praksis kan gennemføres, da der er præster i folkekirken, der ønsker at vie par af samme køn, og der er biskopper, som inden for rammerne af evangelisk–luthersk kristendom (jf. grundlovens § 4) vil udarbejde et vielsesritual, som ministeren for ligestilling og kirke ønsker at indstille til kongelig autorisation.
Et mindretal i udvalget (V) vil redegøre for sin stilling ved lovforslagets 2. behandling. Mindretallet vil stemme for det af mindretallet stillede ændringsforslag og vil redegøre for sin stilling til de af KF stillede ændringsforslag.
Et andet mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de af KF stillede ændringsforslag og vil redegøre for sin stilling til det af V stillede ændringsforslag.
Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at regeringsgrundlaget citeres i lovforslagets indledning, hvor det samtidig gøres klart, hvad der er lovens intention: »Regeringen vil give alle medlemmer af den danske folkekirke mulighed for at blive gift i kirken – uanset deres seksuelle orientering. Regeringen vil derfor fjerne forbuddet mod vielser af homoseksuelle i folkekirken og i øvrigt undersøge yderligere tiltag i retningen af en kønsneutral ægteskabslovgivning.«
En af lovens hovedintentioner er altså, at man vil føre det homoseksuelle ægteskab ind i kirken. Vi finder det stærkt kritisabelt, at regeringen – inden den almindelige ægteskabslovning overhovedet er på plads og inden retsvirkningerne af lovforslaget er kendt – altså pålægger folkekirken den kønsneutrale ægteskabslovgivning.
DF mener, at det er et overgreb på folkekirken og en utilstedelig indblanding i kirkens indre anliggender, dvs. i spørgsmål, der angår teologien. DF er tilhænger af, at det er regeringen og Folketinget, der lovgiver for folkekirken, men DF mener, at det er utilstedeligt, at regeringen og Folketinget spiller teologiske overdommere og vil blande sig i, hvad der er den sande udlægning af biblen og bekendelsesskrifterne i forhold til ægteskabet.
Det besynderlige er, at den teologiske og principielle begrundelse for at føre det homoseksuelle ægteskab ind i kirken slet ikke står at læse i lovforslaget, men i bemærkningerne til lovforslag nr. L 105. Lovforslag nr. L 105 handler bare ikke om det homoseksuelle ægteskab i kirken, men om præsternes frihed til at sige nej til at vie to personer af samme køn. Hvorfor ministeren for ligestilling og kirke i lovforslag nr. L 105 leverer begrundelser for lovforslag nr. L 106, forstår DF ikke, men det kan kun være på grund af det lovsjusk, der opstår, når en lov skal hastes igennem. Sagen er, at regeringen burde have delt lovforslaget op, så lovforslaget udelukkende handlede om den almindelige ægteskabslovgivning. Den kunne man have fået vedtaget først. Bagefter kunne man – hvis der i folkekirken blev udtrykt et behov – have bedt biskopperne om at lave et ritual og på den baggrund have indført loven om homoseksuelt ægteskab i folkekirken. Det ville have været ordentligt og redeligt. Man ville have respekteret, at folkekirken ikke blot er det danske folks kirke, men tillige er et selvstændigt trossamfund.
DF finder også grund til at kritisere bemærkningerne til lovforslaget for at være behæftet med fejl og urigtige oplysninger. I bedste fald er der tale om sjusk og upræcise formuleringer. I bemærkningernes pkt. 1.2. Baggrund står der: »I flere europæiske lande er der indført en fuldstændig eller næsten fuldstændig ligestilling af par af samme køn med par af forskelligt køn i forhold til ægteskabslovgivningen. I lande som eksempelvis Belgien, Holland, Island, Norge, Portugal, Spanien og Sverige kan par af samme køn således indgå ægteskab med de samme retsvirkninger som et ægteskab indgået mellem par af forskelligt køn. I andre europæiske lande har par af samme køn fået mulighed for at indgå registreret partnerskab. Dette gælder eksempelvis Finland, Storbritannien, Tjekkiet og Tyskland.«
Der er ikke sket en fuldstændig eller næsten fuldstændig ligestilling af par af samme køn med par af forskelligt køn i forhold til ægteskabslovningen i alle de nævnte lande. Der er ikke sket nogen ligestilling af det homoseksuelle ægteskab med det almindelige ægteskab i kirken i Belgien, Portugal og Spanien. I de pågældende lande er man katolikker, og i den katolske kirke er ægteskabet et sakramente, som udelukkende angår forholdet mellem mand og kvinde.
På grund af de åbenlyse fejl har DF spurgt social- og integrationsministeren om følgende: »Ministeren anfører i bemærkningerne til lovforslaget (1.2), at »der er sket en fuldstændig eller næsten fuldstændig ligestilling af par af samme køn« i flere europæiske lande. I hvilke europæiske lande er der sket en total ligestilling mellem det ægteskab, der indgås på rådhuset og i kirken? « Ministeren svarer bl.a.: »Ministeriet har ikke fuldstændige oplysninger om lovgivningen i samtlige europæiske lande, men jeg kan dog oplyse, at det i Island, Norge og Sverige er muligt for par af samme køn – efter lovgivningen i de pågældende lande – at indgå ægteskab på samme måde som par af forskelligt køn.« Det er ikke noget tilfredsstillende svar og giver indtryk af, at man blot har anført de pågældende europæiske lande for at få lovforslaget til at virke mere overbevisende. Det virker direkte besynderligt, at social- og integrationsministeren i sit svar kun nævner Island, Norge og Sverige. Hvad med Belgien, Holland, Spanien og Portugal? Hvis ministeren ikke kender lovgivningen i de pågældende lande, bør landene ikke nævnes i bemærkningerne til lovforslaget.
Et tredje mindretal i udvalget (KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af mindretallet stillede ændringsforslag.
Det Konservative Folkepartis medlem af udvalget går ind for, at alle uanset køn kan blive viet i den danske folkekirke. KF går derfor ind for, at homoseksuelle ligesom heteroseksuelle har retskrav på vielse i kirken med de dermed følgende retsvirkninger, der er ens for begge former for vielse. Vielsen kan således være en vielse til ægteskab mellem personer af forskelligt køn eller vielse til livsfællesskab mellem personer af samme køn. Det er KF’s opfattelse, at det, som er forskelligt, skal respekteres som forskelligt, men behandles juridisk ens. I forbindelse med vielse til livsfællesskab har den enkelte præst ret til at afstå fra at forestå denne, således som det foreslås i lovforslag nr. L 105.
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.
4. Ændringsforslag med bemærkninger
Ændringsforslag
Til titlen
Af et mindretal (KF), tiltrådt af et mindretal (DF):
1) I undertitlen ændres »Ægteskab« til: »Livsfællesskab«.
Til § 1
2) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:
»01. I lovens titel indsættes efter »ægteskabs« ordene: »og livsfællesskabs«.«
[Konsekvens af ændringen af lovens anvendelsesområde]
3) I nr. 1 ændres »ægteskabsbetingelser« til: »betingelser for at indgå ægteskab og livsfællesskab«.
[Konsekvens af ændringen af lovens anvendelsesområde]
4) I den under nr. 2 foreslåede § 1 indsættes efter »køn og« ordene: »på livsfællesskab«, og efter stk. 1 indsættes som nyt stykke:
»Stk. 2. Bestemmelser i denne lov, der omhandler ægteskab og ægtefæller, finder tilsvarende anvendelse på livfællesskab og livsfæller. Bestemmelserne i denne lov om vielse finder anvendelse på indgåelse af ægteskab mellem to personer af forskelligt køn og på indgåelse af livsfællesskab mellem to personer af samme køn.«
[Ændring af lovens anvendelsesområde til også at omfatte livsfællesskab]
Af et mindretal (V):
5) I den under nr. 2 foreslåede § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Forhindringerne for, at to personer af samme køn kan vies, ophæves, således at det herefter vil være muligt for to personer af samme køn at blive borgerligt eller kirkeligt viet. Vielsesmyndigheden tager herefter stilling til, om man ønsker at gøre brug af denne mulighed, og hvordan den i givet fald skal udføres.«
[Vielsesmyndigheden tager stilling til vielser af par af samme køn]
Af et mindretal (KF), tiltrådt af et mindretal (DF):
6) Efter nr. 3 indsættes som nye numre:
»02. I § 20, stk. 2, ændres »Parterne« til: »Personer af forskelligt køn«.
03. Efter § 20, stk. 2, indsættes som nyt stykke:
»Stk. 3. Personer af samme køn skal ved samtidigt møde på spørgsmål af vielsesmyndigheden erklære at ville indgå livsfællesskab med hinanden og derpå af denne forkyndes at være livsfæller.«
Stk. 3-4 bliver herefter til stk. 4-5.
04. I § 21, stk. 1, ændres: »bestemmelsen i § 20, stk. 2,« til »bestemmelserne i § 20, stk. 2 og 3,«.«
[Fremgangsmåden ved indgåelse af ægteskab og livsfællesskab og gyldigheden af ægteskab og livsfællesskab]
7) I den under nr. 7 foreslåede § 66 a ændres »ægteskab mellem to personer af samme køn« til: »livsfællesskab«.
[Konsekvens af ændringen af lovens anvendelsesområde]
Til § 2
8) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:
»05. I lovens titel indsættes efter »ægteskabets« ordene: »og livsfællesskabets«.«
[Konsekvens af ændringen af lovens anvendelsesområde]
9) I de under nr. 1 foreslåede § 53 b, stk. 1 og 2, ændres »ægteskab mellem to personer af samme køn« til: »livsfællesskab«.
[Retsvirkningerne af livsfællesskab]
Til § 3
10) Det under nr. 1 foreslåede § 448 c, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Endvidere kan sag om livsfællesskab behandles her i riget, når livsfællesskabet er indgået her og ingen af livsfællerne bor i et land med en lovgivning om livsfællesskab, der svarer til den danske.«
[International kompetence i sager om opløsning af livsfællesskab]
Til § 5
11) I paragraffen ændres to steder »ægteskab« til: »livsfællesskab«.
[Omdannelse af partnerskab til livsfællesskab]
Bemærkninger
Til nr. 1-4 og 6-11
Ændringsforslagene, der er stillet af Det Konservative Folkeparti, indebærer, at når to personer af samme køn vies, betegnes disse som livsfæller, og der vil være indgået et livsfællesskab, mens betegnelserne ægtefæller og ægteskab kun anvendes, når der er tale om vielser af to personer af forskelligt køn.
Til nr. 5
Venstre ønsker med ændringsforslaget, at forhindringerne for, at to personer af samme køn kan vies, ophæves, således at det herefter vil være muligt for to personer af samme køn at blive borgerligt eller kirkeligt viet. Vielsesmyndigheden tager herefter stilling til, om man ønsker at gøre brug af denne mulighed, og hvordan den i givet fald skal udføres.
Da social- og integrationsministeren har nægtet at give teknisk bistand til udarbejdelsen af dette ændringsforslag, jf. svar på spørgsmål 47, tages der forbehold for evt. lovtekniske uklarheder og konsekvensrettelser.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.
Orla Hav (S) Maja Panduro (S) Jacob Bjerregaard (S) Jens Joel (S) Karen J. Klint (S) Rasmus Horn Langhoff (S) Julie Skovsby (S) Hans Vestager (RV) Liv Holm Andersen (RV) Andreas Steenberg (RV) Özlem Sara Cekic (SF) fmd. Annette Vilhelmsen (SF) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Finn Sørensen (EL) Pernille Skipper (EL) Hans Andersen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Louise Schack Elholm (V) Karen Ellemann (V) Sophie Løhde (V) Eyvind Vesselbo (V) Fatma Øktem (V) Karin Nødgaard (DF) René Christensen (DF) Karina Adsbøl (DF) Christian Langballe (DF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Thyra Frank (LA) Tom Behnke (KF)
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Socialdemokratiet (S) 44 Dansk Folkeparti (DF) 22 Radikale Venstre (RV) 17 Socialistisk Folkeparti (SF) 16 Enhedslisten (EL) 12 Liberal Alliance (LA) 9 Det Konservative Folkeparti (KF) 8 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Sambandsflokkurin (SP) 1 Javnaðarflokkurin (JF) 1 ________________________________________
Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende L 106 Bilagsnr. Titel 1 Høringsnotat og høringssvar, fra social- og integrationsministeren 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 3 Kopi fra L 105 - Notat fra Indre Mission 4 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 5 Kopi fra L 105 - Henvendelse af 20/3-12 fra Johannes Lee Nielsen, Vestbjerg 6 Kopi fra L 105 - Henvendelse af 15/3.12 fra Jens Smedegaard Andersen 7 Kopi fra L 105 - Henvendelse af 13/2-12 fra Mirjam Lumholdt 8 Kopi fra L 105 - Henvendelse af 23/3-12 fra Erik Bertelsen 9 Kopi fra L 105 - Henvendelse af 25/3-12 fra Ole Villadsen, Haslev 10 Kopi fra L 105 - Henvendelse af 24/3-12 fra Andreas Peters-Lehm, Frederikssund 11 Kopi fra L 105 - Henvendelse af 26/3-12 fra Riet van Dolderen, Ålsgårde 12 Kopi fra L 105 - Henvendelse af 26/3-12 fra Knut Bjarne Jørgensen, Vejle 13 Kopi fra L 105 - Henvendelse af 27/3-12 fra Bent Fomsgaard, Ballerup 14 Genfremsendelse af høringssvar, fra social- og integrationsministeren 15 Kopi fra L 105 - Henvendelse af 29/3-12 fra Per Ørum Jørgensen, København 16 Kopi fra L 105 - Spm. 11-12 17 Kopi fra L 105 - Høringssvar fra gruppe organister ansat i folkekirken 18 Kopi fra L 105 - Henvendelse af 29/3-12 fra Mirjam Lumholdt 19 Henvendelse af 9/4-12 fra Humanistisk Samfund 20 Kopi fra L 105 - Henvendelse af 11/4-12 fra Jens Smedegaard Andersen 21 Revideret udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 22 Oplæg og program til udvalgets høring over L 106 23 Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 24 Henvendelse af 27/4-12 fra Indre Mission og Luthersk Mission 25 Høring om ændring af ægteskabsloven - Ægteskab mellem to personer af samme køn 26 Status for høring d. 14/5-12 over lovforslaget 27 Oplæg fra høring om ændring af ægteskabsloven L 106 (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 28 Kopi fra L 105 - Henvendelse af 20/5- 12 fra Fællesskabet Kirkelig Fornyelse 29 Kopi fra L 105 - Henvendelse af 16/5-12 fra Torben Høegh Rask, Kolding 30 Kopi fra L 105 - Svar på spm. 1-10 31 Kopi fra L 105 - Svar på spm. 13-26 32 Brev til Karen Hækkerup fra Socialudvalget 33 Kopi fra L 105 - Svar på spm. 11-12 34 Kopi fra L 105 - Svar på spm. 27 35 1. udkast til betænkning 36 Brev til Socialudvalget, fra social- og integrationsministeren Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 106 Spm.nr. Titel 1 MFU spm. om, hvorfor forslaget ikke alene drejer sig om indgåelse af registreret partnerskab i kirken, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 2 MFU spm. om, hvorfor regeringen ikke venter med at fremsætte lovforslag, til der kan gives de homoseksuelles ægteskab de samme retsvirkninger, som følger af de mange love, der vedrører ægteskab og retsvirkningerne heraf, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 3 MFU spm. , om ministeren kan bekræfte, at der skal ændres mere end 20 love, før der vil kunne opnås lige retsvirkninger for heteroseksuelle og homoseksuelle ægtefæller, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 4 MFU spm. , om ministeren kan bekræfte, at registrerede partnere ikke kan blive gift uden først at blive »skilt«, og om hvad mener ministeren om denne del af lovforslaget, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 5 MFU spm. , om ministeren mener, at lovforslaget er udtryk for ligestilling mellem medlemmer af folkekirken og medlemmer af andre trossamfund, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 6 MFU spm. , om ministeren kan bekræfte, at hensigten med forslaget netop er at indføre ligestilling for alle, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 7 MFU spm. om, hvad begrundelsen er for, at regeringen i så høj grad har højprofileret det kirkelige ægteskab for homoseksuelle, i stedet for, som med loven om registreret partnerskab, først at lovgive om det borgerlige ægteskab og lade folkekirken om at drøfte kirkens anliggender, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 8 MFU spm. , om ministeren kan bekræfte, at det udvalgsarbejde, der er gennemført i folkekirken, alene vedrører registreret partnerskab, og at dette arbejde derfor ikke drøfter indgåelse af homoseksuelt ægteskab i folkekirken, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 9 MFU spm. , om ministeren vil oversende kommissoriet for det ovennævnte udvalgsarbejde, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 10 MFU spm. om, i hvilket omfang ministeren mener, at nærværende lovforslag kan påvirke donorlandes vilje til at sende børn til adoption i Danmark, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 11 MFU spm. om, hvad begrundelsen er for, at internationale overenskomster ikke finder anvendelse for homoseksuelle, og om ministeren vil nævne de vigtigste overenskomster, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 12 MFU spørgsmål om, hvorfor lovforslaget bestemmer, at forslaget kan sættes i kraft i Færøerne, og om ministeren har kendskab til debatten om dette spørgsmål i Færøerne og om hvorfor ministeren alligevel har foreslået, at forslaget skal kunne sættes i kraft i Færøerne, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 13 MFU spm. om, hvorfor forslaget skal vedtages over stok og sten, når det ikke får ægteskabsretsvirkninger, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 14 MFU spm. , om ministeren ikke mener, at det strider mod Justitsministeriets forskrifter om lovgivningen at fremsætte et lovforslag, hvis konsekvenser ikke er påtaget i forslagets bemærkninger, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 15 MFU spm. , om ministeren kan nævne et andet lovforslag, hvor Folketinget ikke har kunnet få at vide, hvilke retsvirkninger forslaget vil indebære, og som en regering først langt senere vil løfte sløret for, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 16 MFU spm. , om ministeren gennem svar på dette spørgsmål vil korrigere de fejlagtige og vildledende bemærkninger, hvoraf det fremgår, at hensigten med forslaget er at lade homoseksuelle par indgå ægteskab i folkekirken, idet lovforslaget vel skal forstås på den måde, at ægteskab også skal kunne indgås på rådhuset, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 17 MFU spm. om, hvad baggrunden er for, at regeringen i den grad er mere optaget af, at homoseksuelle skal kunne blive gift i kirken end på rådhuset, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 18 MFU spm. om, hvorfor regeringen er mindre optaget af, at homoseksuelle kan indgå ægteskab på rådhuset, når de fleste ægteskaber indgås på rådhuset, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 19 MFU spm. om, hvad det er for »yderligere« tiltag regeringen vil undersøge, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 20 MFU spm. om, hvad regeringen forstår ved det kønsneutrale, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 21 MFU spm. , om det kønsneutrale betyder, at personnumrene skal ændres, eller om kønsneutraliteten ikke vil blive gennemført på det punkt, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 22 MFU spm. , om kønsneutraliteten betyder, at det ikke mere af de forskellige attester vil kunne ses, hvilke køn personerne har, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 23 MFU spm. , om ministeren, når ministeren i bemærkningerne henviser til total ligestilling i katolske lande, så med svar på dette spørgsmål vil korrigere disse oplysninger ved at gøre opmærksom på, at der netop ikke er kønsligestilling i katolske lande, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 24 MFU spm. , om ministeren kan bekræfte, at den fejlagtige henvisning til katolske lande som nævnt i ovenstående spørgsmål betyder, at statsmagten i de pågældende lande netop ikke har lovgivet om det kirkelige ægteskab, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 25 MFU spm. om, i hvilket omfang ministeren i forbindelse med forberedelse af forslaget har gjort sig tanker om grundlovens § 4, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 26 MFU spm. om, i hvilket omfang ministeren i forbindelse med forberedelse af forslaget har gjort sig tanker om forholdet mellem stat og kirke, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 27 MFU spm. om, i hvilket omfang det kønsneutrale ægteskab er gennemført i den svenske kirke, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 28 MFU spm. om, i hvilket omfang det kønsneutrale ægteskab er gennemført i den norske kirke, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 29 MFU spm. om det, når ministeren i bemærkningerne nævner, at det skal være muligt i andre trossamfund at indgå et kønsneutralt ægteskab, så betyder, at det er et retskrav for borgeren, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 30 MFU spm. om, hvordan ministeren forestiller sig at der kan gennemføres et retskrav, uden dette kommer i strid med grundlovens bestemmelse om religionsfrihed, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 31 MFU spm. om, i hvilket omfang biskoppernes høringssvar har givet anledning til ændringer i forslaget, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 32 MFU spm. om, hvad ministeren vil foretage sig, hvis der ikke på ikrafttrædelsesdatoen foreligger et af dronningen resolveret ritual, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 33 MFU spm. , om ministeren er enig i, at det er umuligt både at gennemføre et retskrav på kirkelig vielse for alle borgere og samtidig respektere grundlovens bestemmelse om religionsfrihed, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 34 MFU spm. , om ministeren ikke er enig i, at hvis man vil overholde grundlovens bestemmelse om religionsfrihed, kan man nødvendigvis ikke give medlemmerne af trossamfundene et krav på ligestilling og kønsneutralitet, idet der vil være en række trossamfund, der slet ikke vil åbne for vielse af homoseksuelle, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 35 MFU spm. , om ministeren vil oversende en liste over godkendte trossamfund, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 36 MFU spm. , om ministeren vil udarbejde en liste over trossamfund, hvor det ikke vil være muligt at gennemføre en kirkelig vielse, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 37 MFU spm. om, hvordan ministeren mener, at den omstændighed, at folkekirken vil betjene sig af flere ritualer, sikrer ligestilling og kønsneutralitet, når der i læsningerne ved de fleste indgåelser af ægteskaber i folkekirken vil blive anvendt den uændrede ordning, hvor det under vielsen læses, at mennesket er skabt som mand og kvinde, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 38 MFU spm. , om ministeren er enig i, at det ville være grundlæggende i strid med den folkekirkelige selvforståelse, hvis præsterne blev tvunget til at foretage vielse af homoseksuelle, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 39 MFU spm. , om ministeren ikke er bekymret for, at den forøgelse og tydeliggørelse af forskellene mellem de forskellige trossamfund, som forslaget medfører, også vil tydeliggøre forskellen mellem flertallet og en række religiøse og etniske mindretal, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 40 Spm. om kommentar til henvendelse af 9/4-12 fra Humanistisk Samfund, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 41 Spm. om det vil medføre en opfattelse af de pågældende ægtefæller som kønsneutrale personer, når der med lovforslaget foreslås indført en kønsneutral ægteskabslovgivning, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 42 Spm. , om der i Sverige og Island, hvor der også er adgang til at indgå ægteskab for par af samme køn, er sket et skred i kønsopfattelsen af henholdsvis en mand og en kvinde, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 43 Spm. , om det under en ansættelsessamtale med en præst vil være muligt at spørge om en ansøgers holdning til ægteskab for par af samme køn, til ministeren for ligestilling og kirke, og ministerens svar herpå 44 Spm. om kommentar til henvendelse af 27/4-12 fra Indre Mission og Luthersk Mission, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 45 MFU spm. , om ministeren vil respektere, at folkekirken ved vielse af to personer af samme køn anvender en anden betegnelse end ægtefæller, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 46 Spm. , om et trossamfunds stillingtagen til vielser af par af samme køn fremover vil få indflydelse på godkendelse af et trossamfund og på tildeling af vielsesbemyndigelsen til præster m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 47 Spm. , om ministeren vil yde teknisk bistand til et ændringsforslag m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 48 Spm. om, hvorfor lovforslaget ikke er blevet gjort færdigt i forhold til følgelovgivningen m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 49 Spm. , om det er rimeligt, at der skal tages stilling til et lovforslag, der ændrer forståelsen af ægteskabet og familien så radikalt m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 50 Spm. om, hvorfor lovforslaget ikke er gjort færdig, inden man pålægger folkekirken den, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 51 Spm. , om ministeren kan oplyse, hvilke andre love der vil skulle ændres, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 52 Spm. om, hvorfor ministeren i sin begrundelse for lovforslaget har fremhævet det som afgørende, at det homoseksuelle indføres i kirken, mens hele spørgsmålet om den borgerlige vielse træder i baggrunden, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 53 Spm. , om ministeren kan redegøre for, i hvilke andre europæiske lande staten har indført det homoseksuelle ægteskab m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 54 Spm. om, i hvilke europæiske lande der er sket en total ligestilling mellem det ægteskab, der indgås på rådhuset og i kirken m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 55 Spm. , om ministeren kan be- eller afkræfte, at det var den svenske kirke selv og ikke staten, der igennem det svenske kirkeråd sagde ja til vielse af homoseksuelle m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 56 Spm. om, hvor mange vielser af personer af samme køn, der har fundet sted i den svenske kirke, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 57 Spm. , om ministeren kan be- eller afkræfte, om der er sket vielser af homoseksuelle i den norske kirke m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 58 Spm. , om ministeren kan be- eller afkræfte, om der findes et vielsesritual for de homoseksuelle i den norske kirke, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 59 Spm. , om ministeren kan oversende de ritualer, som den svenske og norske kirke bruger i forbindelse med de homoseksuelle vielser, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 60 Spm. , om ministeren kan begrunde, hvorfor Spanien og Portugal er anført som eksempel på ligestillingen, når alle ved, at de er katolske lande m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 61 Spm. , om ministeren kan redegøre for, hvordan loven kommer til at virke på Færøerne og på Grønland m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 62 Spm. om, hvorfor folkekirken pålægges loven, mens det gøres til et tilbud for andre godkendte trossamfund med vielsesmyndighed, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 63 Spm. , om ministeren vil sikre, at alle godkendte trossamfund med vielsesmyndighed stilles lige med hensyn til pålæg af det homoseksuelle ægteskab m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 64 Spm. om, hvorfor der ikke er lavet en ligeværdig høring om lovforslaget mellem de respektive ministre og repræsentanter for folkekirken m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 65 Spm. , om ministeren kan bekræfte, at der før valget ikke er lavet høringer om den kønsneutrale ægteskabslovgivning m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 66 Spm. om, hvorfor der ikke er foregået nogen mundtlig offentlig høring om retsvirkningerne af forslaget, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 67 Spm. , om ministeren kan redegøre for, hvilke overvejelser man fra regeringens side har gjort sig med hensyn til § 4 i grundloven m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 68 Spm. , om det giver anledning til overvejelser, at regeringen og et folketingsflertal ved at indføre loven om de homoseksuelle vielser ikke respekterer folkekirken som evangelisk-luthersk og dermed bryder grundloven, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 69 Spm. , om ministeren kan redegøre for, hvilken betydning lovforslaget får for det mellemkirkelige samarbejde, hvor både katolikker og ortodokse som bekendt indgår, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 70 Spm. , om ministeren kan redegøre for, hvilke konsekvenser lovforslaget får i forhold til international lovgivning og samarbejde, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 71 Spm. , om ministeren kan redegøre for, hvordan lovforslaget kommer til at påvirke muligheden for adoption fra bl.a. de afrikanske lande, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 72 Spm. , om ministeren kan lave en opgørelse over, hvor mange af de høringssvar, der er modtaget, inden udvalget skal afgive betænkning der er hhv. for, imod og ved ikke, (opgjort i procent) så det kan fremgå af betænkningen, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 73 Spm. , om ministeren inden 2. -behandlingen kan redegøre for, hvor mange trossamfund i Danmark der ikke vil tage imod tilbuddet om at vie homoseksuelle m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 74 Spm. , om ministeren kan redegøre for, hvorfor man pålægger folkekirken lovforslaget, når der er så stor uenighed blandt biskopperne, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 75 Spm. om, hvad begrundelsen er for, at ministeren og regeringen ikke lytter til de biskopper, der ønsker, at lovforslaget sættes i bero m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 76 Spm. , om ministeren kan oplyse, hvor mange biskopper der siger nej til lovforslaget og nej til at udarbejde et ritual m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 77 Spm. om, hvorfor ministeren haster en lovgivning igennem m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 78 Spm. , om det er vigtigere for ministeren og regeringen, at de første vielser af homoseksuelle foregår den 15. juni, end at folkekirken bliver splittet på spørgsmålet, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 79 Spm. om, hvorfor regeringen, inden lovforslaget overhovedet er blevet fremsat eller vedtaget, har sat en dato for ikrafttrædelsen, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 80 Spm. , om det er vigtigere for regeringen, at loven bliver vedtaget den 15. juni, end at loven bliver vedtaget på et ordentligt og oplyst grundlag, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 81 Spm. om teknisk bistand til de nødvendige ændringsforslag, der indebærer, at når to personer af samme køn vies, betegnes disse som livsfæller, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 82 Spm. , om ministeren kan bekræfte, at det med den nuværende kirkestruktur er folkekirken som institution, der alene kan forholde sig til implementering af loven m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 83 Spm. , om ministeren kan bekræfte, at det i forhold til implementering af love vedrørende folkekirkens forhold er kirkeministeren, der handler på folkekirkens vegne, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 84 Spm. om, hvilke instanser (kommuner og religiøse trossamfund) der i dag kollektivt har bemyndigelse til at forestå vielser af par af forskelligt køn m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 85 Spm. , om det vil være muligt rent juridisk at fritstille, hvordan borgerlige eller religiøse vielser kan gennemføres m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 86 MFU spm. om det, hvis man skal anvende to forskellige vielsesbetegnelser, forudsætter, at ægteskabslovens § 20, stk. 2 ændres m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 87 Spm. om, hvorfor ministeren i sin tidligere besvarelse ikke kan redegøre for de eksempler, som er anført i lovforslagets bemærkninger m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 88 Spm. om, på hvilken måde der er sket en fuldstændig eller næsten fuldstændig ligestilling af par af samme køn i de pågældende lande, dvs. i Belgien, Holland, Portugal og Spanien, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå 89 Spm. om talepapir fra samrådet 29/5-12 vedr. samrådsspm. A, til justitsministeren, og ministerens svar herpå Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 106 Samråds-spm.nr. Titel A Samrådsspm. , om ministeren kan redegøre for regeringsgrundlagets løfter om bedre lovkvalitet og for Justitsministeriets forskrifter om lovkvalitet m.v., til justitsministeren


København C Havneholmen 33
Internationalt Postcenter
København K Købmagergade 33
København K Kongens Nytorv
København K Nyhavn
København K Herluf Trolles Gade
København K Cort Adelers Gade
København K Peder Skrams Gade
København K Tordenskjoldsgade
København K August Bournonvilles Passage
København K Heibergsgade
København K Holbergsgade
København K Havnegade
København K Niels Juels Gade
København K Holmens Kanal
København K Ved Stranden
København K Boldhusgade
København K Laksegade
København K Asylgade
København K Fortunstræde
København K Admiralgade
København K Nikolaj Plads
København K Nikolajgade
København K Bremerholm
København K Vingårdstræde
København K Dybensgade
København K Lille Kirkestræde
København K Store Kirkestræde
København K Lille Kongensgade
København K Holmens Kanal 2-12
København K Havnegade 5
København K Kongens Nytorv 13
København K Esplanaden 50
København K Østergade
København K Ny Østergade
København K Pistolstræde
København K Hovedvagtsgade
København K Ny Adelgade
København K Kristen Bernikows Gade
København K Antonigade
København K Grønnegade
København K Store Regnegade
København K Christian IX's Gade
København K Pilestræde
København K Silkegade
København K Kronprinsensgade
København K Klareboderne
København K Møntergade
København K Gammel Mønt
København K Sværtegade
København K Landemærket
København K Vognmagergade
København K Lønporten
København K Sjæleboderne
København K Gothersgade
København K Åbenrå
København K Suhmsgade
København K Pustervig
København K Hauser Plads
København K Hausergade
København K Sankt Gertruds Stræde
København K Rosenborggade
København K Tornebuskegade
København K Møntergade 19
København K Pilestræde 34
København K Vognmagergade 11
København K Købmagergade
København K Valkendorfsgade
København K Løvstræde
København K Niels Hemmingsens Gade
København K Gråbrødretorv
København K Kejsergade
København K Gråbrødrestræde
København K Klosterstræde
København K Skoubogade
København K Skindergade
København K Amagertorv
København K Vimmelskaftet
København K Jorcks Passage
København K Klostergården
København K Nygade
København K Nørregade
København K Sankt Petri Passage
København K Dyrkøb
København K Bispetorvet
København K Frue Plads
København K Store Kannikestræde
København K Lille Kannikestræde
København K Fiolstræde
København K Krystalgade
København K Peder Hvitfeldts Stræde
København K Rosengården
København K Kultorvet
København K Højbro Plads
København K Læderstræde
København K Gammel Strand
København K Nybrogade
København K Magstræde
København K Snaregade
København K Naboløs
København K Hyskenstræde
København K Kompagnistræde
København K Badstuestræde
København K Knabrostræde
København K Brolæggerstræde
København K Vindebrogade
København K Bertel Thorvaldsens Plads
København K Tøjhusgade
København K Børsgade
København K Slotsholmsgade
København K Børsen
København K Christiansborg
København K Christiansborg Ridebane
København K Christiansborg Slotsplads
København K Prins Jørgens Gård
København K Proviantpassagen
København K Rigsdagsgården
København K Christians Brygge 1-5 og 8
København K Frederiksholms Kanal
København K Søren Kierkegaards Plads
København K Christiansborg
København K Sankt Annæ Plads
København K Kvæsthusgade
København K Kvæsthusbroen
København K Toldbodgade
København K Lille Strandstræde
København K Store Strandstræde
København K Amaliegade
København K Amalienborg
København K Larsens Plads
København K Nordre Toldbod
København K Trekroner
København K Bredgade
København K Palægade
København K Churchillparken
København K Esplanaden
København K Store Kongensgade
København K Frederiksgade
København K Bornholmsgade
København K Hammerensgade
København K Jens Kofods Gade
København K Grønningen
København K Poul Ankers Gade
København K Sankt Annæ Plads 26-28
København K Borgergade
København K Landgreven
København K Dronningens Tværgade
København K Hindegade
København K Adelgade
København K Kronprinsessegade
København K Georg Brandes Plads
København K Sølvgade
København K Klerkegade
København K Rosengade
København K Fredericiagade
København K Olfert Fischers Gade
København K Gammelvagt
København K Sankt Pauls Gade
København K Sankt Pauls Plads
København K Rævegade
København K Rigensgade
København K Stokhusgade
København K Krusemyntegade
København K Gernersgade
København K Haregade
København K Tigergade
København K Suensonsgade
København K Hjertensfrydsgade
København K Elsdyrsgade
København K Delfingade
København K Krokodillegade
København K Vildandegade
København K Svanegade
København K Timiansgade
København K Sølvgade 40
København K Øster Voldgade
København K Rørholmsgade
København K Øster Farimagsgade 3-15 og 2
København K Ole Suhrs Gade
København K Gammeltoftsgade
København K Bartholinsgade
København K Øster Søgade 8-36
København K Nørre Voldgade
København K Ahlefeldtsgade
København K Charlotte Ammundsens Plads
København K Frederiksborggade
København K Israels Plads
København K Linnésgade
København K Rømersgade
København K Vendersgade
København K Nørre Farimagsgade
København K Schacksgade
København K Nansensgade
København K Kjeld Langes Gade
København K Turesensgade
København K Gyldenløvesgade lige nr.
København K Nørre Søgade
København K Søtorvet
København K Knippelsbro
København K Torvegade
København K Strandgade
København K Asiatisk Plads
København K David Balfours Gade
København K Hammershøi Kaj
København K Johan Semps Gade
København K Nicolai Eigtveds Gade
København K Wilders Plads
København K Krøyers Plads
København K Christianshavns Kanal
København K Bådsmandsstræde
København K Wildersgade
København K Knippelsbrogade
København K Christianshavns Torv
København K Langebrogade
København K Applebys Plads
København K Voldgården
København K Ved Kanalen
København K Overgaden Neden Vandet
København K Overgaden Oven Vandet
København K Sankt Annæ Gade
København K Mikkel Vibes Gade
København K Sofiegade
København K Store Søndervoldstræde
København K Dronningensgade
København K Lille Søndervoldstræde
København K Prinsessegade
København K Amagergade
København K Christianshavns Voldgade
København K Ved Volden
København K Voldboligerne
København K Brobergsgade
København K Andreas Bjørns Gade
København K Burmeistersgade
København K Bodenhoffs Plads
København K Islands Plads
København K Margretheholmsvej
København K Refshalevej
København K William Wains Gade
København K Christiansholms Ø
København K Flakfortet
København K Lynetten
København K Margretheholm
København K Middelgrundsfortet
København K Quintus
København K Refshaleøen
København K Danneskiold-Samsøes Allé
København K Philip De Langes Allé
København K Arsenalvej
København K Halvtolv
København K Kuglegården
København K Kuglegårdsvej
København K Søartillerivej
København K Trangravsvej
København K Værftsbroen
København K Bohlendachvej
København K Eik Skaløes Plads
København K Fabrikmestervej
København K Galionsvej
København K Kanonbådsvej
København K Leo Mathisens Vej
København K Masteskursvej
København K Per Knutzons Vej
København K Schifters Kvarter
København K Stibolts Kvarter
København K Takkelloftsvej
København K Theodor Christensens Plads
København K Benstrups Kvarter
København K Dokøvej
København K Ekvipagemestervej
København K Judichærs Plads
København K Orlogsværftvej
København K A.H. Vedels Plads
København K Bradbænken
København K Elefanten
København K Eskadrevej
København K H.C. Sneedorffs Allé
København K Henrik Gerners Plads
København K Henrik Spans Vej
København K Kongebrovej
København K Krudtløbsvej
København K Minørvej
København K P. Løvenørns Vej
København K Spanteloftvej
København K Takkeladsvej
København K Ved Sixtusbatteriet
København K Ved Søminegraven
København K Bjørnekloen
København K Blå Karamel
København K Fabriksområdet
København K Fredens Ark
København K Løvehuset
København K Mælkebøtten
København K Mælkevejen
København K Nordområdet
København K Psyak
København K Sydområdet
København K Tinghuset
København K Midtdyssen
København K Norddyssen
København K Syddyssen
København K Asiatisk Plads 2
København K Nytorv
København K Larslejsstræde
København K Teglgårdstræde
København K Sankt Peders Stræde
København K Larsbjørnsstræde
København K Studiestræde
København K Vestergade
København K Gammeltorv
København K Kattesundet
København K Frederiksberggade
København K Mikkel Bryggers Gade
København K Slutterigade
København K Lavendelstræde
København K Farvergade
København K Hestemøllestræde
København K Gåsegade
København K Rådhusstræde
København K Vandkunsten
København K Løngangstræde
København K Stormgade 2-14
København K Ny Vestergade
København K Ny Kongensgade
København K Bryghusgade
København V Bernstorffsgade 40
København V Kystvejen
København V Bag Rådhuset
København V Rådhuspladsen
København V Jarmers Plads
København V Vester Voldgade
København V H.C. Andersens Boulevard
København V Langebro
København V Studiestræde
København V Stormgade 20 og 35
København V Dantes Plads
København V Ny Kongensgade
København V Christiansborggade
København V Christians Brygge 24-30
København V Kalvebod Brygge
København V Fisketorvet
København V Kalvebod Pladsvej
København V Hambrosgade
København V Otto Mønsteds Plads
København V Rysensteensgade
København V Tietgensgade 37
København V Polititorvet
København V Mitchellsgade
København V Edvard Falcks Gade
København V Banegårdspladsen
København V Københavns Hovedbanegård
København V Otto Mønsteds Gade
København V Anker Heegaards Gade
København V Puggaardsgade
København V Niels Brocks Gade
København V Ved Glyptoteket
København V Stoltenbergsgade
København V Arni Magnussons Gade
København V Carsten Niebuhrs Gade
København V Bernstorffsgade
København V Rådhuspladsen 1
København V Gyldenløvesgade
København V Vester Søgade
København V Nyropsgade
København V Dahlerupsgade
København V Kampmannsgade
København V Herholdtsgade
København V Vester Farimagsgade
København V Staunings Plads
København V Jernbanegade
København V Axeltorv
København V Gammel Kongevej
København V Hammerichsgade
København V Ved Vesterport
København V Meldahlsgade
København V Trommesalen
København V Sankt Jørgens Allé
København V Stenosgade
København V Bagerstræde
København V Tullinsgade
København V Værnedamsvej
København V Vesterbrogade
København V Vesterbros Torv
København V Frederiksberg Alle
København V Boyesgade ulige nr
København V Kingosgade 1-9
København V Brorsonsgade
København V Vesterbrogade 3
København V Herman Triers Plads
København V Julius Thomsens Gade
København V Kleinsgade
København V Rosenørns Allé
København V Åboulevard 1-13
København V Dahlerupsgade 6
København V Istedgade
København V Reventlowsgade
København V Colbjørnsensgade
København V Helgolandsgade
København V Abel Cathrines Gade
København V Viktoriagade
København V Gasværksvej
København V Eskildsgade
København V Absalonsgade
København V Svendsgade
København V Dannebrogsgade
København V Otto Krabbes Plads
København V Westend
København V Saxogade
København V Oehlenschlægersgade
København V Kaalundsgade
København V Valdemarsgade
København V Matthæusgade
København V Frederiksstadsgade
København V Mysundegade
København V Flensborggade
København V Enghave Plads
København V Haderslevgade
København V Tove Ditlevsens Plads
København V Broagergade
København V Ullerupgade
København V Enghavevej
København V Kongshøjgade
København V Sankelmarksgade
København V Gråstensgade
København V Staldgade
København V Halmtorvet
København V Reverdilsgade
København V Stampesgade
København V Lille Colbjørnsensgade
København V Tietgensgade
København V Ingerslevsgade
København V Lille Istedgade
København V Maria Kirkeplads
København V Eriksgade
København V Skydebanegade
København V Kvægtorvsgade
København V Flæsketorvet
København V Onkel Dannys Plads
København V Høkerboderne
København V Kvægtorvet
København V Kødboderne
København V Slagtehusgade
København V Slagterboderne
København V Skelbækgade
København V Sommerstedgade
København V Krusågade
København V Sønder Boulevard
København V Dybbølsgade
København V Godsbanegade
København V Letlandsgade
København V Estlandsgade
København V Esbern Snares Gade
København V Arkonagade
København V Asger Rygs Gade
København V Skjalm Hvides Gade
København V Sigerstedgade
København V Knud Lavards Gade
København V Erik Ejegods Gade
København V Bodilsgade
København V Palnatokesgade
København V Heilsgade
København V Røddinggade
København V Bevtoftgade
København V Bustrupgade
København V Stenderupgade
København V Enghave Passage
København V Rahbeks Allé
København V Vesterfælledvej
København V Sundevedsgade
København V Tøndergade
København V Ballumgade
København V Hedebygade
København V Møgeltøndergade
København V Amerikavej
København V Trøjborggade
København V Lyrskovgade
København V Rejsbygade
København V Ny Carlsberg Vej
København V Ejderstedgade
København V Slesvigsgade
København V Dannevirkegade
København V Alsgade
København V Angelgade
København V Slien
København V Carstensgade
København V Lundbyesgade
København V Ernst Meyers Gade
København V Bissensgade
København V Küchlersgade
København V Freundsgade
København V Jerichausgade
København V Rådhuspladsen
København V Vesterbrogade 8
København V H.C. Andersens Boulevard 18
København V Bag Elefanterne
København V Banevolden 2
København V Bjerregårdsvej 5 og 7
København V Bryggernes Plads
København V Gamle Carlsberg Vej
København V Kammasvej
København V Ny Carlsberg Vej
København V Ottilia Jacobsens Plads
København V Pasteursvej
København V Rahbeks Allé 13-15
København V Valby Langgade 1
København V Vesterfælledvej 58-110
Frederiksberg C Rahbeks Alle 2-36
Frederiksberg C Halls Alle
Frederiksberg C Brøndsteds Alle
Frederiksberg C Bakkegårds Alle
Frederiksberg C Kammasvej 3
Frederiksberg C Jacobys Alle
Frederiksberg C Schlegels Alle
Frederiksberg C Asmussens Alle
Frederiksberg C Frydendalsvej
Frederiksberg C Platanvej
Frederiksberg C Asgårdsvej
Frederiksberg C Kochsvej
Frederiksberg C Henrik Ibsens Vej
Frederiksberg C Carit Etlars Vej
Frederiksberg C Paludan Müllers Vej
Frederiksberg C Engtoftevej
Frederiksberg C Carl Bernhards Vej
Frederiksberg C Kingosgade 11-17 og 8-10
Frederiksberg C Værnedamsvej ulige nr.
Frederiksberg C Frederiksberg Alle
Frederiksberg C Boyesgade lige nr.
Frederiksberg C Haveselskabetsvej
Frederiksberg C Sankt Thomas Alle
Frederiksberg C Hauchsvej
Frederiksberg C Alhambravej
Frederiksberg C Mynstersvej
Frederiksberg C Martensens Alle
Frederiksberg C Madvigs Alle
Frederiksberg C Gammel Kongevej
Frederiksberg C Nyvej
Frederiksberg C Amicisvej
Frederiksberg C Maglekildevej
Frederiksberg C Dr. Priemes Vej
Frederiksberg C Hollændervej
Frederiksberg C Edisonsvej
Frederiksberg C Hortensiavej
Frederiksberg C Christian Winthers Vej
Frederiksberg C Sagasvej
Frederiksberg C Rathsacksvej
Frederiksberg C Ceresvej
Frederiksberg C Grundtvigsvej
Frederiksberg C Grundtvigs Sidevej
Frederiksberg C Henrik Steffens Vej
Frederiksberg C Acaciavej
Frederiksberg C Bianco Lunos Alle
Frederiksberg C Bülowsvej
Frederiksberg C Thorvaldsensvej
Frederiksberg C Bomhoffs Have
Frederiksberg C Helenevej
Frederiksberg C Harsdorffsvej
Frederiksberg C Amalievej
Frederiksberg C Kastanievej
Frederiksberg C Lindevej
Frederiksberg C Uraniavej
Frederiksberg C H.C. Ørsteds Vej
Frederiksberg C Vodroffsvej
Frederiksberg C Tårnborgvej
Frederiksberg C Lykkesholms Alle
Frederiksberg C Sankt Knuds Vej
Frederiksberg C Forhåbningsholms Alle
Frederiksberg C Svanholmsvej
Frederiksberg C Schønbergsgade
Frederiksberg C Prinsesse Maries Alle
Frederiksberg C Vodroffs Tværgade
Frederiksberg C Danasvej
Frederiksberg C Niels Ebbesens Vej
Frederiksberg C Svend Trøsts Vej
Frederiksberg C Carl Plougs Vej
Frederiksberg C Vodroffslund
Frederiksberg C Danas Plads
Frederiksberg C Norsvej
Frederiksberg C Sveasvej
Frederiksberg C Forchhammersvej
Frederiksberg C Sankt Markus Plads
Frederiksberg C Sankt Markus Alle
Frederiksberg C Johnstrups Alle
Frederiksberg C Steenstrups Alle
Frederiksberg C Julius Thomsens Plads
Frederiksberg C Martinsvej
Frederiksberg C Suomisvej
Frederiksberg C Filippavej
Frederiksberg C Hostrupsvej
Frederiksberg C Christian Richardts Vej
Frederiksberg C Falkonervænget
Frederiksberg C Sankt Nikolaj Vej
Frederiksberg C Hostrups Have
Frederiksberg C Dr. Abildgaards Alle
Frederiksberg C L.I. Brandes Alle
Frederiksberg C N.J. Fjords Alle
Frederiksberg C Rolighedsvej
Frederiksberg C Falkonergårdsvej
Frederiksberg C Åboulevard 15-55
Frederiksberg C J.M. Thieles Vej
Frederiksberg C Fuglevangsvej
Frederiksberg C Bille Brahes Vej
Frederiksberg C Ingemannsvej
Frederiksberg C Erik Menveds Vej
Frederiksberg C Steenwinkelsvej
Frederiksberg C Svanemosegårdsvej
Frederiksberg C Rosenørns Alle
Frederiksberg C Adolph Steens Alle
Frederiksberg C Worsaaesvej
Frederiksberg C Jakob Dannefærds Vej
Frederiksberg C Julius Thomsens Gade
Frederiksberg
København Ø
Nordhavn
København N
København S
København NV
København SV
Valby
Glostrup
Brøndby
Rødovre
Albertslund
Vallensbæk
Taastrup
Ishøj
Hedehusene
Hvidovre
Brøndby Strand
Vallensbæk Strand
Greve
Solrød Strand
Karlslunde
Brønshøj
Vanløse
Herlev
Skovlunde
Ballerup
Måløv
Smørum
Kastrup
Dragør
Kongens Lyngby
Gentofte
Virum
Holte
Nærum
Søborg
Dyssegård
Bagsværd
Hellerup
Charlottenlund
Klampenborg
Skodsborg
Vedbæk
Rungsted Kyst
Hørsholm
Kokkedal
Nivå
Helsingør
Humlebæk
Espergærde
Snekkersten
Tikøb
Hornbæk
Dronningmølle
Ålsgårde
Hellebæk
Helsinge
Vejby
Tisvildeleje
Græsted
Gilleleje
Frederiksværk
Ølsted
Skævinge
Gørløse
Liseleje
Melby
Hundested
Hillerød
Allerød
Birkerød
Fredensborg
Kvistgård
Værløse
Farum
Lynge
Slangerup
Frederikssund
Jægerspris
Ølstykke
Stenløse
Veksø Sjælland
Rønne
Aakirkeby
Nexø
Svaneke
Østermarie
Gudhjem
Allinge
Klemensker
Hasle
Roskilde
Tune
Jyllinge
Skibby
Kirke Såby
Kirke Hyllinge
Ringsted
Ringsted
Viby Sjælland
Borup
Herlufmagle
Glumsø
Fjenneslev
Jystrup Midtsj
Sorø
Munke Bjergby
Slagelse
Korsør
Skælskør
Vemmelev
Boeslunde
Rude
Fuglebjerg
Dalmose
Sandved
Høng
Gørlev
Ruds Vedby
Dianalund
Stenlille
Nyrup
Holbæk
Lejre
Hvalsø
Tølløse
Ugerløse
Kirke Eskilstrup
Store Merløse
Vipperød
Kalundborg
Regstrup
Mørkøv
Jyderup
Snertinge
Svebølle
Store Fuglede
Jerslev Sjælland
Nykøbing Sj
Svinninge
Gislinge
Hørve
Fårevejle
Asnæs
Vig
Grevinge
Nørre Asmindrup
Højby
Rørvig
Sjællands Odde
Føllenslev
Sejerø
Eskebjerg
Køge
Gadstrup
Havdrup
Lille Skensved
Bjæverskov
Faxe
Hårlev
Karise
Faxe Ladeplads
Store Heddinge
Strøby
Klippinge
Rødvig Stevns
Herfølge
Tureby
Rønnede
Holmegaard
Haslev
Næstved
Præstø
Tappernøje
Mern
Karrebæksminde
Lundby
Vordingborg
Kalvehave
Langebæk
Stensved
Stege
Borre
Askeby
Bogø By
Nykøbing F
Nørre Alslev
Stubbekøbing
Guldborg
Eskilstrup
Horbelev
Idestrup
Væggerløse
Gedser
Nysted
Toreby L
Kettinge
Øster Ulslev
Errindlev
Nakskov
Harpelunde
Horslunde
Søllested
Maribo
Bandholm
Torrig L
Fejø
Nørreballe
Stokkemarke
Vesterborg
Holeby
Rødby
Dannemare
Sakskøbing
Midtsjælland USF P
Odense C
Odense V
Odense NV
Odense SØ
Odense M
Odense NØ
Odense SV
Odense S
Odense N
Marslev
Kerteminde
Agedrup
Munkebo
Rynkeby
Mesinge
Dalby
Martofte
Bogense
Otterup
Morud
Harndrup
Brenderup Fyn
Asperup
Søndersø
Veflinge
Skamby
Blommenslyst
Vissenbjerg
Middelfart
Ullerslev
Langeskov
Aarup
Nørre Aaby
Gelsted
Ejby
Faaborg
Assens
Glamsbjerg
Ebberup
Millinge
Broby
Haarby
Tommerup
Svendborg
Ringe
Vester Skerninge
Stenstrup
Kværndrup
Årslev
Nyborg
Ørbæk
Gislev
Ryslinge
Ferritslev Fyn
Frørup
Hesselager
Skårup Fyn
Vejstrup
Oure
Gudme
Gudbjerg Sydfyn
Rudkøbing
Humble
Bagenkop
Tranekær
Marstal
Ærøskøbing
Søby Ærø
Kolding
Egtved
Almind
Viuf
Jordrup
Christiansfeld
Bjert
Sønder Stenderup
Sjølund
Hejls
Haderslev
Aabenraa
Rødekro
Løgumkloster
Bredebro
Tønder
Højer
Gråsten
Broager
Egernsund
Padborg
Kruså
Tinglev
Bylderup-Bov
Bolderslev
Sønderborg
Nordborg
Augustenborg
Sydals
Vojens
Gram
Toftlund
Agerskov
randerup J
Bevtoft
Sommersted
Vamdrup
Vejen
Gesten
Bække
Vorbasse
Rødding
Lunderskov
Brørup
Lintrup
Holsted
Hovborg
Føvling
Gørding
Esbjerg N
Fanø
Tjæreborg
Bramming
Glejbjerg
Agerbæk
Ribe
Gredstedbro
Skærbæk
Rømø
Varde
Årre
Ansager
Nørre Nebel
Oksbøl
Janderup Vestj
Billum
Vejers Strand
Henne
Outrup
Blåvand
Tistrup
Ølgod
Tarm
Hemmet
Skjern
Videbæk
Kibæk
Lem St
Ringkøbing
Hvide Sande
Spjald
Ørnhøj
Tim
Ulfborg
Fredericia
Taulov Pakkecenter
Fredericia
Børkop
Vejle
Vejle Øst
Juelsminde
Stouby
Barrit
Tørring
Uldum
Vonge
Bredsten
Randbøl
Vandel
Billund
Grindsted
Hejnsvig
Sønder Omme
Stakroge
Sønder Felding
Jelling
Gadbjerg
Give
Brande
Ejstrupholm
Hampen
Herning
Herning
Ikast
Bording
Engesvang
Sunds
Karup J
Vildbjerg
Aulum
Holstebro
Haderup
Sørvad
Hjerm
Vemb
Struer
Lemvig
Bøvlingbjerg
Bækmarksbro
Harboøre
Thyborøn
Thisted
Hanstholm
Frøstrup
Vesløs
Snedsted
Bedsted Thy
Hurup Thy
Vestervig
Thyholm
Skive
Vinderup
Højslev
Stoholm Jyll
Spøttrup
Roslev
Fur
Nykøbing M
Erslev
Karby
Redsted M
Vils
Øster Assels
Aarhus C
Aarhus N
Aarhus V
Brabrand
Risskov Ø
Åbyhøj
Egå
Viby J
Højbjerg
Odder
Samsø
Tranbjerg J
Mårslet
Beder
Malling
Hundslund
Solbjerg
Hasselager
Hørning
Hadsten
Trige
Tilst
Hinnerup
Ebeltoft
Rønde
Knebel
Balle
Hammel
Harlev J
Galten
Sabro
Sporup
Grenaa
Lystrup
Hjortshøj
Skødstrup
Hornslet
Mørke
Ryomgård
Kolind
Trustrup
Nimtofte
Glesborg
Ørum Djurs
Anholt
Silkeborg
Kjellerup
Lemming
Sorring
Ans By
Them
Bryrup
Skanderborg
Låsby
Ry
Horsens
Daugård
Hedensted
Løsning
Hovedgård
Brædstrup
Gedved
Østbirk
Flemming
Rask Mølle
Klovborg
Nørre Snede
Stenderup
Hornsyld
Viborg
Tjele
Løgstrup
Skals
Rødkærsbro
Bjerringbro
Ulstrup
Langå
Thorsø
Fårvang
Gjern
Randers C
Randers NV
Randers NØ
Randers SV
Ørsted
Randers SØ
Allingåbro
Auning
Havndal
Spentrup
Gjerlev J
Fårup
Aalborg
Aalborg SV
Aalborg SØ
Aalborg Øst
Svenstrup J
Nibe
Gistrup
Klarup
Storvorde
Kongerslev
Sæby
Vodskov
Hjallerup
Dronninglund
Asaa
Dybvad
Gandrup
Hals
Vestbjerg
Sulsted
Tylstrup
Nørresundby
Vadum
Aabybro
Brovst
Løkken
Pandrup
Blokhus
Saltum
Hobro
Arden
Skørping
Støvring
Suldrup
Mariager
Hadsund
Bælum
Terndrup
Aars
Nørager
Aalestrup
Gedsted
Møldrup
Farsø
Løgstør
Ranum
Fjerritslev
Brønderslev
Jerslev J
Østervrå
Vrå
Hjørring
Tårs
Hirtshals
Sindal
Bindslev
Frederikshavn
Læsø
Strandby
Jerup
Ålbæk
Skagen

6. januar søndag Hellig tre konger 2013 -
10. februar søndag Fastelavn 2013 -
14. februar torsdag Valentinsdag 2013 -
24. marts søndag Palmesøndag 2013 -
28. marts torsdag Skærtorsdag 2013 -
29. marts fredag Langfredag 2013 -
31. marts søndag Påske 2013 -
31. marts søndag Påskedag 2013 -
31. marts søndag Sommertid 2013 -
1. april mandag 2. Påskedag 2013 -
26. april fredag Store Bededag 2013 -
9. maj torsdag Kristi Himmelfart 2013 -
12. maj søndag Mors dag 2013 -
19. maj søndag Pinse 2013 -
19. maj søndag Pinsedag 2013 -
20. maj mandag 2. Pinsedag 2013 -
5. juni onsdag Grundlovsdag 2013 4
5. juni onsdag Fars dag 2013 4
24. juni mandag Sankt Hans 2013 23
27. oktober søndag Vintertid 2013 148
31. oktober torsdag Halloween 2013 152
11. november mandag Mortensdag 2013 163
24. december tirsdag Juleaften 2013 206
25. december onsdag Jul 2013 207
25. december onsdag 1. Juledag 2013 207
26. december torsdag 2. Juledag 2013 208
31. december tirsdag Nytårsaften 2013
År Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. Påskedag St. Bededag Kr. H.fartsdag Pinsedag 2. Pinsedag
1950 2. april 6. april 7. april 9. april 10. april 5. maj 18. maj 28. maj 29. maj
1951 18. marts 22. marts 23. marts 25. marts 26. marts 20. april 3. maj 13. maj 14. maj
1952 6. april 10. april 11. april 13. april 14. april 9. maj 22. maj 1. juni 2. juni
1953 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj
1954 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
1955 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
1956 25. marts 29. marts 30. marts 1. april 2. april 27. april 10. maj 20. maj 21. maj
1957 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni
1958 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
1959 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
1960 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 13. maj 26. maj 5. juni 6. juni
1961 26. marts 30. marts 31. marts 2. april 3. april 28. april 11. maj 21. maj 22. maj
1962 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni
1963 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
1964 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
1965 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
1966 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
1967 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
1968 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
1969 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
1970 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
1971 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
1972 26. marts 30. marts 31. marts 2. april 3. april 28. april 11. maj 21. maj 22. maj
1973 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni
1974 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
1975 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
1976 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
1977 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
1978 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
1979 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
1980 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
1981 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
1982 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
1983 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
1984 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni
1985 31. marts 4. april 5. april 7. april 8. april 3. maj 16. maj 26. maj 27. maj
1986 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
1987 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
1988 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
1989 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
1990 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
1991 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
1992 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
1993 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
1994 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
1995 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni
1996 31. marts 4. april 5. april 7. april 8. april 3. maj 16. maj 26. maj 27. maj
1997 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
1998 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni
1999 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj
År Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. Påskedag St. Bededag Kr. H.fartsdag Pinsedag 2. Pinsedag
2000 16. april 20. april 21. april 23. april 24. april 19. maj 1. juni 11. juni 12. juni
2001 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
2002 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
2003 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni
2004 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
2005 20. marts 24. marts 25. marts 27. marts 28. marts 22. april 5. maj 15. maj 16. maj
2006 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni
2007 1. april 5. april 6. april 8. april 9. april 4. maj 17. maj 27. maj 28. maj
2008 16. marts 20. marts 21. marts 23. marts 24. marts 18. april 1. maj 11. maj 12. maj
2009 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni
2010 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj
2011 17. april 21. april 22. april 24. april 25. april 20. maj 2. juni 12. juni 13. juni
2012 1. april 5. april 6. april 8. april 9. april 4. maj 17. maj 27. maj 28. maj
2013 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
2014 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni
2015 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj
2016 20. marts 24. marts 25. marts 27. marts 28. marts 22. april 5. maj 15. maj 16. maj
2017 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni
2018 25. marts 29. marts 30. marts 1. april 2. april 27. april 10. maj 20. maj 21. maj
2019 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni
2020 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni
2021 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj
2022 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 13. maj 26. maj 5. juni 6. juni
2023 2. april 6. april 7. april 9. april 10. april 5. maj 18. maj 28. maj 29. maj
2024 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
2025 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni
2026 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj
2027 21. marts 25. marts 26. marts 28. marts 29. marts 23. april 6. maj 16. maj 17. maj
2028 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni
2029 25. marts 29. marts 30. marts 1. april 2. april 27. april 10. maj 20. maj 21. maj
2030 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni
2031 6. april 10. april 11. april 13. april 14. april 9. maj 22. maj 1. juni 2. juni
2032 21. marts 25. marts 26. marts 28. marts 29. marts 23. april 6. maj 16. maj 17. maj
2033 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 13. maj 26. maj 5. juni 6. juni
2034 2. april 6. april 7. april 9. april 10. april 5. maj 18. maj 28. maj 29. maj
2035 18. marts 22. marts 23. marts 25. marts 26. marts 20. april 3. maj 13. maj 14. maj
2036 6. april 10. april 11. april 13. april 14. april 9. maj 22. maj 1. juni 2. juni
2037 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj
2038 18. april 22. april 23. april 25. april 26. april 21. maj 3. juni 13. juni 14. juni
2039 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
2040 25. marts 29. marts 30. marts 1. april 2. april 27. april 10. maj 20. maj 21. maj
2041 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni
2042 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
2043 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
2044 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 13. maj 26. maj 5. juni 6. juni
2045 2. april 6. april 7. april 9. april 10. april 5. maj 18. maj 28. maj 29. maj
2046 18. marts 22. marts 23. marts 25. marts 26. marts 20. april 3. maj 13. maj 14. maj
2047 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
2048 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj
2049 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
2050 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
2051 26. marts 30. marts 31. marts 2. april 3. april 28. april 11. maj 21. maj 22. maj
2052 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni
2053 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
2054 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
2055 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
2056 26. marts 30. marts 31. marts 2. april 3. april 28. april 11. maj 21. maj 22. maj
2057 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni
2058 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
2059 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
2060 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
2061 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
2062 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
2063 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
2064 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
2065 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
2066 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
2067 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
2068 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni
2069 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
2070 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
2071 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
2072 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
2073 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
2074 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
2075 31. marts 4. april 5. april 7. april 8. april 3. maj 16. maj 26. maj 27. maj
2076 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
2077 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
2078 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
2079 16. april 20. april 21. april 23. april 24. april 19. maj 1. juni 11. juni 12. juni
2080 31. marts 4. april 5. april 7. april 8. april 3. maj 16. maj 26. maj 27. maj
2081 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
2082 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
2083 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj
2084 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
2085 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
2086 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
2087 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni
2088 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
2089 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
2090 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni
2091 1. april 5. april 6. april 8. april 9. april 4. maj 17. maj 27. maj 28. maj
2092 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
2093 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni
2094 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj
2095 17. april 21. april 22. april 24. april 25. april 20. maj 2. juni 12. juni 13. juni
2096 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
2097 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
2098 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni
2099 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni
Abdons dag = 30. juli
Abels dag = 2. januar
Abrahams dag = 20. december
Absalons dag = 30. oktober
Adams dag = 24. december
Adelgundes dag = 30. januar
Adolfs dag = 26. september
Adrians dag = 4. marts
Agapetus dag = 18. august
Agathes dag = 5. februar
Agathons dag = 7. december
Agnes dag = 21. januar
Albertus dag = 24. april
Albanus dag = 21. juni
Albina = 17. december
Albinus dag = 1. marts
Alexanders dag = 18. marts
Alexius dag = 17. juli
Alle Helgens dag = 1. november
Alle Sjæles dag = 2. november
Amalies dag = 7. oktober
Amandus dag = 26. oktober
Ambrosius dag = 4. april
Ammons dag = 19. februar
Ananias dag = 27. april
Anastasius dag = 17. august
Andreas dag = 30. november
Angelicas dag = 20. maj
Angelus dag = 13. oktober
Anianus dag = 17. november
Anicetus dag = 17. april
Annas dag = 26. juli
Ansgars dag = 3. februar
Anshelmus dag = 5. juli
Antonius dag = 17. januar
Apollinarius dag = 23. juli
Apollonias dag = 9. februar
Apostlenes deling = 15. juli
Arkadius dag = 13. november
Arnolds dag = 1. december
Arnolfus dag = 18. juli
Athanasius dag = 2. maj
augustinus dag = 28. august
Aurelius dag = 28. juli
Balbinas dag = 31. marts
Balthasars dag = 19. oktober
Barbaras dag = 4. december
Barnabas dag = 11. juni
Bartholomæus dag = 24. august
Basilius dag = 12. juni
Beates dag = 8. marts
Bedas dag = 26. maj
Benedicts dag = 21. marts
Benignus dag = 13. februar
Benjamins dag = 30. august
Bernhards dag = 20. august
Berthas dag = 31. august
Bibianas dag = 2. december
Blasius dag = 2. februar
Bonaventuras dag = 14. juli
Bonifacius dag = 5. juni
Brigidas dag = 1. februar
Broderus dag = 6. oktober
Brunos dag = 17. maj
Budolfs dag = 17. juni
Burchardts dag = 10. september
Børnedag = 28. december
Callixtus dag = 14. oktober
Caspars dag = 9. maj
Castus dag = 22. maj
Cecilies dag = 22. november
Christinas dag = 24. juli
Chrysogonus dag = 24. november
Chrysostomus dag = 27. januar
Claras dag = 12. august
Claudius dag = 8. november
Clemens = 23. november
Cleophas dag = 25. september
Cletus dag = 26. april
Concordias dag = 18. februar
Conradus dag = 26. november
Constantias dag = 19. september
Cordius dag = 20. marts
Cordulas dag = 22. oktober
Corinthas dag = 8. februar
Cornelius dag = 3. juli
Cosmas dag = 27. september
Crispinus dag = 25. oktober
Crispinus dag = 14. december
Cyprianus dag = 13. september
Cyrillus dag = 13. juni
Damasus dag = 11. december
Daniels dag = 19. april
Davids dag = 30. december
Desiderius dag = 23. maj
Dions dag = 6. juli
Dionysius dag = 9. oktober
Ditlevs dag = 2. oktober
Dominicus dag = 4. august
Donatus dag = 7. august
Dorotheas dag = 6. februar
Edels dag = 10. marts
Egesippus dag = 7. april
Eleonora dag = 28. juni
Elias dag = 20. juli
Elisabeths dag = 19. november
Elisas dag = 2. september
Elutherius dag = 18. april
Emerentias dag = 23. januar
Engelbrechts dag = 7. november
Enoks dag = 3. januar
Epimachus dag = 12. december
Erasmus dag = 3. juni
Eremitten Pauls dag = 10. januar
Erhards dag = 8. januar
Eriks dag = 18. maj
Eskilds dag = 15. september
Esthers dag = 24. maj
Eucharias dag = 20. februar
Eufemias dag = 16. september
Eulalias dag = 12. februar
Euphrosynes dag = 11. februar
Eusebius dag = 14. august
Eustacius dag = 28. marts
Eutyshius dag = 14. marts
Evenus dag = 21. juli
Ezekiels dag = 10. april
Fabians og Sebastians dag = 20. januar
Facundus dag = 27. november
Fautinus dag = 15. februar
Felicianus dag = 20. oktober
Felix dag = 14. januar
Fidelis dag = 23. marts
Findanus dag = 17. februar
Flavia dag = 7. maj
Florentius dag = 21. april
Florentius dag = 17. oktober
Florians dag = 4. maj
Franciscus dag = 4. oktober
Frederiks dag = 14. november
Fyrre ridderes dag = 9. marts
Gabriels dag = 26. marts
Gajus dag = 22. april
Gallus dag = 16. oktober
Gebhardus dag = 27. august
Georgs dag = 23. april
Gereons dag = 10. oktober
Germanus dag = 31. juli
Gertruds dag = 17. marts
Gervasius dag = 19. juni
Godtfreds dag = 6. marts
Gordianus dag = 10. maj
Gorgonius dag = 9. september
Gothards dag = 5. maj
Gregorius dag = 12. marts
Gudmunds dag = 16. marts
Guidos dag = 12. september
Hannibals dag = 2. august
Hedvigs dag = 15. oktober
Helenes dag = 21. maj
Hellig tre Kongers dag = 6. januar
Henriks dag = 12. juli
Hermans dag = 11. august
Hesychius dag = 18. november
Hilarius dag = 13. januar
Hilleberts dag = 11. september
Hieronymus dag = 30. september
Hippolytus dag = 13. august
Hubertus dag = 3. november
Hugos dag = 1. april
Hyginus dag = 11. januar
Ingeborgs dag = 8. oktober
Ingenuus dag = 13. maj
Ingers dag = 26. februar
Irenes dag = 5. april
Irenæus dag = 26. august
Jacobs dag = 25. juli
Janus dag = 8. april
Japetus dag = 22. december
Jeremias dag = 7. juni
Johannes (ante portam) dag = 6. maj
Johannes Evangelist dag = 27. december
Johannes halshuggelsesdag = 29. august
Jonas dag = 29. marts
Josefs dag = 19. marts
Josva dag = 11. juli
Judiths dag = 10. december
Juledag = 25. december
julianes dag = 16. februar
julianus dag = 9. januar
julius dag = 12. april
Justas dag = 19. juli
Justinus dag = 13. april
Karls dag = 28. januar
Kastors dag = 27. marts
Katharinas dag = 25. november
Kjelds dag = 8. juli
Knud Konges dag = 10. juli
Knuds dag = 7. januar
Korsets ophøjelsesdag = 14. september
Korsmessedag = 3. maj
Kristians dag = 14. maj
Kristi foklarelsesdag = 6. august
Kristmessedag = 25. december
Kunigundes dag = 3. marts
Kyndelmissedag = 2. februar
Lambertus dag = 17. september
Lars dag = 10. august
Laurentius dag = 10. august
Lazarus dag = 16. december
Leanders dag = 27. februar
Leonhards dag = 6. november
Leontius dag = 18. juni
Leopolds dag = 15. november
Leos dag = 11. april
Linus dag = 23. september
Louises dag = 31. oktober
Louises dag = 18. december
Lucas dag = 18. oktober
Luciadag = 13. december
Lucians dag = 27. maj
Lucina dag = 30. juni
Ludvigs dag = 25. august
Luthers dag = 10. november
Macedonius dag = 13. marts
Mamertus dag = 11. maj
Marcellinus dag = 2. juni
Marcellus dag = 16. januar
Margarethes dag = 13. juli
Magnus dag = 6. september
Malachias dag = 5. november
Maria bebudelsesdag = 25. marts
Maria besøgelsesdag = 2. juli
Maria fødselsdag = 8. september
Maria himmelfarts dag = 15. august
Maria Magdalenas dag = 22. juli
Mariannes dag = 16. april
Maria ofrings dag = 21. november
Maria undfangelsesdag = 8. december
Markus dag = 25. april
Marthas dag = 27. juli
Martins dag = 11. november
Maurus dag = 15. januar
Matthis dag = 24. februar
Mathæus dag = 21. september
Mauritius dag = 22. september
Maximillians dag = 12. oktober
Maximus dag = 29. maj
Medardus dag = 8. juni
Mettes dag = 3. oktober
Methusalems dag = 4. januar
Mikkelsdag = 29. september
Mortens dag = 11. november
Narcissus dag = 29. oktober
Nemesius dag = 19. december
Nicomedes dag = 1. juni
Nicætas dag = 3. april
Nikatius dag = 15. december
Nikodemus dag = 3. august
Nikolajs dag = 6. december
Noahs dag = 29. december
Nobertus dag = 6. juni
Nytårsdag = 1. januar
Olavs dag = 29. juli
Olympias dag = 15. april
Onuphrius dag = 10. juni
Optatus dag = 4. juni
Osvaldus dag = 5. august
Othenius dag = 16. november
Ottos dag = 4. november
Pancratius dag = 12. maj
Papias dag = 23. februar
Pauli omvendelsesdag = 25. januar
Paulinus dag = 23. juni
Paulus dag = 22. marts
Pelagius dag = 26. juni
Perputua dag = 7. marts
Peters fængsels dag = 1. august
Peter Martyrs dag = 29. april
Peters stol = 22. februar
Petronellas dag = 31. maj
Petrus & Paulus dag = 29. juni
Philip & Jacobs dag = 1. maj
Placidus dag = 5. oktober
Polycarpus dag = 26. januar


Pontianus dag = 19. januar
Potentiana dag = 19. maj
Primus dag = 9. juni
Priscas dag = 18. januar
Probus dag = 11. oktober
Proclus dag = 24. oktober
Procopius dag = 9. april
Prospers dag = 25. juni
Quirnus dag = 30. marts
Reginas dag = 5. september
Reinholds dag = 12. januar
Remigius dag = 1. oktober
Rikards dag = 7. februar
Roberts dag = 7. september
Rochus dag = 16. august
Romanus dag = 9. august
Rudolfs dag = 9. december
Rufinus dag = 14. juni
Ruths dag = 8. august
Sabinas dag = 5. december
Salomons dag = 21. august
Samuels dag = 21. februar
Sankt Hans dag = 24. juni
Saras dag = 16. maj
Saturninus dag = 29. november
Scholasticas dag = 10. februar
Sebaldus dag = 19. august
Sems dag = 27. oktober
Seraphias dag = 3. september
Severus dag = 30. april
Simeons dag = 5. januar
Simon & Judas dag = 28. oktober
Simplicius dag = 2. marts
Sixtus dag = 6. april
Sofia Magdalenes dag = 28. november
Sofies dag = 15. maj
Sostratas dag = 9. juli
Stanislaus dag = 8. maj
Stefans dag = 26. december
Sulpicius dag = 20. april
Susannes dag = 16. juli
Svends dag = 3. december
Sylverius dag = 20. juni
Sylvester dag = 31. december
Symforian dag = 22. august
Syvsoverdag = 27. juni
Sørens dag = 23. oktober
Teklas dag = 24. september
Thalas dag = 11. marts
Thedosias dag = 2. april
Theobaldus dag = 1. juli
Theodors dag = 9. november
Theodosias dag = 4. september
Theofilus dag = 5. marts
Thomas dag = 21. december
Thorkilds dag = 12. november
Tiburtius dag = 14. april
Timotheus dag = 24. januar
Titus dag = 18. september
Ti tusinde Martyrers dag = 22. juni
Tobias dag = 20. september
Torlacus dag = 23. december
Tychos dag = 16. juni
Ulrikas dag = 24. marts
Ulriks dag = 4. juli
Urbanus dag = 25. maj
Ursulas dag = 21. oktober
Valborgs dag = 1. maj
Valentinus dag = 14. februar
Valerius dag = 29. januar
Veronikas dag = 4. februar
Victorinus dag = 25. februar
Vigands dag = 30. maj
Vigilius dag = 31. januar
Vilhelms dag = 28. maj
Vincents dag = 22. januar
Vitalis dag = 28. april
Vitus dag = 15. juni
Volkamarus dag = 20. november
Wenceslaus dag = 28. september
Willibalds dag = 7. juli
Zacharias dag = 15. marts
Zachæus dag = 23. august
Ægidius dag = 1. september
Øllegaards dag = 28. februar
40 Ridderes dag = 9. marts
10.000 Martyrers dag = 22. juni
dating for biseksuelle
dating for homoseksuelle
homoseksuel dating
dating for lesbiske
homoseksualitet i danmark
biseksuel.dk
biseksuel dating
dating homoseksuelle
homoseksuel i danmark
jeg er gay
bi seksuel
lesbiske i danmark
dating sider for homoseksuelle
danske homoseksuelle
homofilm
homobar københavn
Gustav bøsse
Bøsse Gustav
Hollywood Gustav
Gustav Andersen Salinas
Paris Hilton
Divaer i junglen
bliver en af landets mest populære reality-stjerner. Han dukkede første gang op på skærmen i 2008, hvor han var en del af panelet i TV2-datingshowet ’Dagens mand’.
Gustav er -star quality-, såTV3 derefter gav ham en plads i ’For lækker til Love’ og efterfølgende i tv-kanalens andre programmer som ’Divaer i Junglen’ og ’Gustav og Linse på udebane’
En af de meget få, der ligefrem har kunnet gøre en karriere ud af at medvirke i reality-tv, er den homoseksuelle -latino lover- Gustav Andersen Salinas.
Som den eneste herfra viste han sig at have så meget -star quality-, at TV3 derefter gav ham en plads i ’For lækker til Love’ og efterfølgende i tv-kanalens andre programmer som ’Divaer i Junglen’ og ’Gustav og Linse på udebane
Lucas bøsse 30 år

Brian bøsse 20 år

René bøsse 31 år

Lasse bøsse 18 år

Peter bøsse 20 år

Dennis P bøsse 19 år

Patrick bøsse 18 år

Gustav bøsse 19 år

Mitchel bøsse 21 år

Jesper bøsse 30 år

Nicolai bøsse 26 år

Emil bøsse 20 år

Andreas bøsse 32 år

Honey bøsse 20 år
Steffen bøsse 19 år

Kenni bøsse 29 år

Nicolaj bøsse 25 år

Henrik bøsse 26 år

Martin bøsse 26 år

Christian bøsse 25 år

Kim Wild bøsse 27 år

Mats bøsse 21 år

Dennis E bøsse 21 år

Miggi bøsse 30 år

Remi bøsse 24 år

Anders bøsse 43 år

Thomas bøsse 34 år
Side 2: Billeder
Side 3: Info
Side 4: Tid og sted