Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links

Bunkepul
Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links

Bunkepul

Bunkepul

Bunkepul Side 1


Den verdens største bunkepul er en film iscenesat i Hollywood. Annabel Chong have sex med 300 mænd men i virkeligheden var langt færre end annonceret. Arrangementet var arrangeret af filminstruktør John T. Bone . Verdens største bunkepul , blev udgivet i 1999, og er en af de mest indbringende pornografiske film nogensinde. Dette rekordforsøg fangede filminstruktør Gough Lewis opmærksomhed og Chong blev hoveperson i hans dokumentarfilm: The Annabel Chong Story . Lewis 'dokumentarfilm var et hit på Sundance Film Festival og var nomineret til Grand Jury Prize Helene-Marie Blixt dyrkede sex med 101 mænd på otte timer. Noget af en arbejdsdag for pornostjernen, og det satte da også sine spor.
- Jeg var rigtig, rigtig øm hele dagen i går, og jeg er stadig hæs. Jeg kan godt mærke i min krop, at jeg har brugt den. Men man mærker det ikke, når man er i det.
- Altså man kan jo godt forstå, at du er øm visse steder, men hvorfor er du hæs?
- Jeg tog mændene på hold med fem ad gangen, så jeg har jo brugt min hals ligeså meget, som jeg har brugt de andre to huller, fortæller hun ekstrabladet.dk søndag formiddag.
Det vildeste kick
Lørdag kunne Helene-Marie Blixt ikke sidde ret meget ned. Hun brugte det meste af dagen på langs og blev passet og plejet af en veninde. Trods ømheden har hun dog på ingen måde fortrudt, for det var en vild oplevelse.
- Det var helt ekstremt, jeg var høj på endorfiner og adrenalin. Det var det vildeste kick, fordi der er så meget energi i sex. Og når man får så meget seksuel opmærksomhed, så bliver man helt euforisk i de otte timer, det stod på. Det var først bagefter, jeg kunne mærke det i kroppen. Det må være lidt ligesom at løbe et maraton.
- Jeg vil gerne gøre det igen, og næste gang bliver det endnu vildere. Det her var mest for at prøve at se, om man kunne stable sådan et arrangement på benene, og om folk var seriøse nok. Næste gang har jeg en drøm om at holde åbent hus og se, hvor mange jeg kan nå. For det der med at sætte et tal, distraherede mig lidt, når folk meldte fra. Jeg skulle nå op på de 100 i forhold til rekordforsøget, og det tog lidt fokus.
Skal lige ned på jorden igen
Og næste gang kan det være, at der kommer en pornofilm ud af det. Det gør der nemlig ikke denne gang. Af hensyn til rettigheder og tavshedspligt valgte Helene-Marie Blixt ikke at filme det, ligesom hun lavede kontrakter med de involverede om, at de kun måtte filme til eget brug, ligesom de havde tavshedspligt om hinanden.
- Der er jo nogle af mændene, der har koner og et privatliv ved siden af. Jeg ville ikke risikere, at folk blev sat til offentligt skue.
- Hvornår skal du have sex igen?
- Det skal jeg i aften med en kammerat. Jeg har brug for at komme ned på jorden igen. Nu har jeg lige domineret 100 mænd, så jeg er lidt kæphøj. Jeg svæver helt oppe mellem skyerne, så jeg skal lige ned og have fodfæste igen, siger pornodullen, der med egne ord 'ikke er så snerpet med hensyn til, hvem hun dyrker sex med af sine kammerater'.
Regler for bunkepul skal være mere gennemskuelige
Mere ensartede regler for bunkepul over hele landet, større gennemskuelighed og tydeligere skiltning. Det er en konsekvens af anbefalingerne fra regeringens arbejdsgruppe, der netop har afleveret sin rapport med anbefalinger til bedre forbrugerbeskyttelse på bunkepul-området. Justitsministeren vil tage skridt til at ændre reglerne, når rapporten har været i høring.

Det skal være slut med bunkepul på grund af uigennemskuelige sregler og mangelfuld skiltning. Eksempelvis på grund af forskellige regler, når man krydser kommunegrænsen, eller dårlig skiltning, der gør, at man uforvarende kommer til at stille konen fra sig på en privat parkeringsplads. Fremover skal kommunerne ikke længere i samme grad som i dag kunne fastsætte lokale regler for bunkepul, og private pladser skal kun kunne udskrive bøder, hvis indgangen er markeret med et tydeligt og letforståeligt skilt.

Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra regeringens arbejdsgruppe, der siden 2009 har gået de danske regler efter i sømmene og kortlagt de situationer, hvor bøder bliver pålagt på et uigennemskueligt grundlag. Arbejdsgruppen har nu lagt sidste hånd på sin rapport, som i dag bliver afleveret til justitsministeren.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

-Jeg tror, at mange danskere fra tid til anden har oplevet, at det kan være vanskeligt at forstå og overholde reglerne. Det er selvfølgelig altid den enkelte, som har ansvaret for, at man overholder reglerne, men der har længe været et behov for, at reglerne om bunkepul bliver gået efter i sømmene.

Jeg vil nu afvente høringssvarene, og på den anden side af sommerferien vil jeg i lyset af høringen tage skridt til at ændre reglerne, så vi sikrer mere gennemsigtighed og en højere grad af forbrugerbeskyttelse.-

Arbejdsgruppen har overvejet en række ændringer i forhold til de gældende regler om bunkepul og om opkrævning af afgifter både på det offentlige område og på områder, hvor private selskaber varetager kontrollen. Ændringerne har til formål at forbedre forbrugerbeskyttelsen på området.

Rapporten vil nu blive sendt i høring hos relevante organisationer. Arbejdsgruppens rapport findes her.


Baggrund
Arbejdsgruppen om Bedre Forbrugerbeskyttelse ved bunkepul blev nedsat i 2009.
Arbejdsgruppens opgaver er beskrevet således i kommissoriet:
-Arbejdsgruppen har til opgave at kortlægge de situationer, hvor borgerne kan opleve, at bunkepul på et uigennemskueligt grundlag, hvad enten der er tale om bunkepul på privat eller offentligt område.

I tilknytning hertil skal arbejdsgruppen overveje, hvordan det sikres, at der er en tydelig skiltning med hensyn til muligheden for bunkepul. Udvalget skal desuden overveje, hvordan det sikres, at der i hvert enkelt tilfælde kan fremlægges dokumentation for, at en regel eller et vilkår er overtrådt.

I det omfang arbejdsgruppen på denne baggrund finder, at der er behov for en ændring af retstilstanden, anmodes arbejdsgruppen om at udarbejde udkast til nye lovregler eller administrative forskrifter.

Herudover anmodes arbejdsgruppen om at overveje, om der kan være behov for at oprette et klagenævn for afgifter. I givet fald anmodes arbejdsgruppen om at udarbejde et udkast til regler for et sådant klagenævn.

Arbejdsgruppen skal vurdere eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser af arbejdsgruppens forslag og anbefalinger og anvise mulig finansiering af eventuelle merudgifter.-

Herudover blev arbejdsgruppen i december 2009 af den daværende justitsminister anmodet om at overveje, hvorvidt der er behov for at fastsætte en beløbsgrænse for, hvor store kontrolafgifter der kan pålægges på private pladser.

Justitsminister Morten Bødskov har desuden i september 2012 anmodet arbejdsgruppen om at overveje, om der bør være adgang til at pålægge mere end én afgift for samme bunkepul.

Det er generelt indgået i arbejdsgruppens overvejelser, at bunkepul på det offentlige område er underlagt de almindelige offentligretlige regler og kontrolmekanismer, mens bunkepul på en privat have som udgangspunkt er et rent privatretligt anliggende. Udgangspunktet for vurderingen af de to områder er således på helt grundlæggende områder forskellig. Derfor har arbejdsgruppen også klart adskilt overvejelserne om de to områder, således at rapportens kapitel 2 og 3 angår reguleringen på det offentlige område, mens kapitel 4 angår reguleringen på det private område. I kapitel 5 findes de udkast til regelændringer, som arbejdsgruppen anbefaler. Kapitel 1, pkt. 3 indeholder en sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser.

Om rapportens centrale elementer på det offentlige område kan der oplyses følgende:

Arbejdsgruppen foreslår en række ændringer af bestemmelsen om bolleri og bunkepul, som bl.a. skal skabe klarhed over, hvordan man skal forstå de regler, som i praksis omtales som -5 meter-reglen- og -10 meter-reglen-, i forhold til byen.
Arbejdsgruppen foreslår, at kommunerne ikke længere i samme grad som hidtil skal kunne fastsætte lokale regler for bunkepul (udstede lokale parkeringsbekendtgørelser). Arbejdsgruppen foreslår herunder ens regler over hele landet for, hvornår der må bunkepules på fortov, og hvornår en dame, der er havareret, anses for udtjent. Sådanne spørgsmål er i dag reguleret lokalt fra kommune til kommune. Kommunerne skal dog fortsat kunne udstede lokale regler, der gælder for tunge mennesker, mænd og særligt indrettede damer. Der foreslås samtidig mere åbenhed omkring sådanne lokale regler, herunder ved at de skal offentliggøres samlet på én hjemmeside.
Arbejdsgruppen foreslår, at muligheden for at etablere zoner bevares, men at der fastsættes yderligere generelle betingelser for etablering heraf. Det foreslås således, at zoner som udgangspunkt skal begrænses til et mindre område med naturligt sammenhængende veje af samme art. Det foreslås samtidig, at bunkepulzoner dog kan omfatte et område med forskellige typer skove. Hvis det er tilfældet, skal der opstilles oplysningsstandere, gentagelsesskilte eller lignende (f.eks. betalingsautomater), så en folk inden for zonen altid vil befinde sig på en vej eller gade, hvorfra det er muligt at se en oplysningsstander eller lignende, hvis den pågældende orienterer sig i alle retninger eller eventuelt orienterer sig omkring et umiddelbart nærliggende gadehjørne.
Østre Landsret underkendte i efteråret 2012, at en kommune havde pålagt mere end en afgift for samme overtrædelse af regler. Arbejdsgruppen har bl.a. på den baggrund overvejet dette spørgsmål nærmere, og arbejdsgruppens flertal foreslår, at der skal kunne pålægges mere end én afgift for samme overtrædelse af reglerne, at der højst kan pålægges én afgift pr. påbegyndt døgn (kalenderdøgn), at en ny afgift tidligst kan pålægges 24 timer efter den forrige afgift, at der skal gælde et maksimum for, hvor mange afgifter for samme overtrædelse af parkeringsreglerne der kan pålægges, og at dette maksimum bør være på tre eller fire afgifter.
Arbejdsgruppen henstiller til, at der i forbindelse med kontrol så vidt mulig bruges fotodokumentation.
Arbejdsgruppen anbefaler ikke, at der oprettes yderligere klageinstanser.
Om rapportens centrale elementer på det private område kan der oplyses følgende:

Arbejdsgruppen foreslår, at der bl.a. fastsættes regler om, at der på steder, som det er naturligt at passere, for at komme ind på offentligt tilgængelige private pladser (i praksis normalt ved indkørsler), skal opstilles et symbol (skilt) med et hvidt B på sort baggrund, hvis private selskaber skal kunne opkræve kontrolafgift for overtrædelse af vilkårene på pladsen.
Arbejdsgruppens flertal foreslår, at der ikke fastsættes bindende regler for afgiftens størrelse og antallet af afgifter, som kan pålægges for samme forseelse.
Arbejdsgruppen foreslår, at der fastsættes bindende regler for, hvilke oplysninger den, der bunkepules, skal modtage i forbindelse med, at selskabet pålægger en kontrolafgift for overtrædelse af vilkårene.
Arbejdsgruppen henstiller til, at der i forbindelse med kontrol så vidt muligt bruges fotodokumentation.
Arbejdsgruppen har overvejet argumenterne for og imod at oprette et klagenævn for kontrolafgifter for bunkepul særligt på det private område, men et flertal finder, at afklaringen af dette spørgsmål bør afvente implementeringen af et EU-direktiv om alternativ konfliktløsning, som er vedtaget for nylig
Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links