Side 2: Tid og Sted
Side 3: Kalender
Side 4: Links

Byfest
Side 2: Tid og Sted
Side 3: Kalender
Side 4: Links

Byfest

Byfest

Byfest Side 1


Så er det byfesttid og på de følgende sider vil programmet kunne findes.

Byfestprogrammet byder på såvel gamle kendte aktiviteter, som helt nye tiltag – så nu håber festudvalget blot at vejret arter sig fra sin bedste side, og at borgerne i Vester Nebel Sogn vil bakke op om arrangementet.
Ungdomsfodbolden i foregår nu i regi af Boldkluben, og derfor vil flere hold fra NSB med drenge på holdene spille hjemmekampe under byfesten. Kom og bak drengene op og se nogle spændende ungdomskampe.
Der er en del praktisk arbejde i at stille op og pakke sammen til byfesten, så ALLE er velkomne til at hjælpe til – jo flere vi er jo lettere går det…
Lov om ændring af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.
(Bestemmelser om dørmænd, bestyrere og diskoteker)

§ 1
I lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003, foretages følgende ændringer:
1 . Ove Overskriften til § 15 affattes således:
»Bestyrere, dørmænd og andre ansatte i virksomheder med alkoholbevilling«
2. I § 15, stk. 2, 2. pkt. ophæves: », og kan tilbagekaldes, såfremt bestyreren ikke længere opfylder betingelserne i stk. 1, 3. pkt.«.
3. § 15, stk. 3-5 ophæves.
4. Efter § 15 indsættes:
»§ 15 a . Dør Dørmænd i virksomheder med alkoholbevilling skal være autoriserede. Autorisationen meddeles af politimesteren, i København af politidirektøren, i den politikreds, hvor ansøgeren bor. Har ansøgeren ikke bopæl her i riget, meddeles autorisationen af politidirektøren. En autorisation gælder for hele landet.
Stk. 2. Autorisation kan meddeles en person, der
1) er fyldt 18 år,
2) opfylder de krav til uddannelse, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter, jf. § 15 b, stk. 3,
3) ikke er dømt for strafbart forhold, der indebærer en nærliggende fare for misbrug af hvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2, og
4) ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde.
Stk. 3. Personer, som i henhold til lov om vagtvirksomhed er autoriseret til at drive vagtvirksomhed, og en vagtvirksomheds godkendte personale kan uden anden autorisation varetage hvervet som dørmand i virksomheder med alkoholbevilling.
Stk. 4. En autorisation som dørmand kan efter omstændighederne begrænses og betinges.
Stk. 5. Politiet kan gøre undtagelse fra kravet om uddannelse i stk. 2, nr. 2, hvis en person har de fornødne kvalifikationer.
§ 15 b. Bevillingsmyndigheden kan meddele påbud om, at der i en virksomhed med alkoholbevilling skal anvendes dørmænd, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til forsvarlig drift af virksomheden.
Stk. 2. Politiet kan undtagelsesvis bestemme, at reglerne om dørmænd i § 15 a og regler udstedt i medfør af § 15 b, stk. 3, ikke eller kun delvis finder anvendelse i en virksomhed med alkoholbevilling.
Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om dørmandsvirksomhed, herunder om uddannelse, uniformering og legitimation samt om gebyr for legitimationskort.
§ 15 c. Bevillingsmyndigheden kan træffe bestemmelse om, at andre ansatte eller bestemte kategorier af ansatte i virksomheder med alkoholbevilling udover bestyrere og dørmænd skal være godkendt af politiet. Godkendelse af ansatte kan nægtes, såfremt den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil kunne udføre hvervet på betryggende måde. Kan en person, der er ansat på det tidspunkt, hvor bevillingsmyndigheden træffer afgørelse om, at godkendelse skal finde sted, ikke godkendes, betragtes det som en tilbagekaldelse af en godkendelse, jf. § 15 d.
§ 15 d. Godkendelse som bestyrer i medfør af § 15, stk. 2, autorisation som dørmand i medfør af § 15 a eller godkendelse som ansat i medfør af § 15 c kan frakendes eller tilbagekaldes, hvis
1) bestyreren, dørmanden eller den ansatte har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for autorisationen eller af bestemmelser i loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven eller
2) der er særlig grund til at antage, at bestyreren, dørmanden eller den ansatte ikke vil varetage sit hverv på forsvarlig måde.
Stk. 2. Afgørelse i sager om frakendelse efter stk. 1, nr. 1, træffes af domstolene. Afgørelse i sager om tilbagekaldelse efter stk. 1, nr. 2, træffes af den myndighed, som har givet godkendelsen til bestyreren, autorisationen til dørmanden eller godkendelse af den ansatte. Afgørelse om tilbagekaldelse kan af bestyreren, dørmanden eller den ansatte kræves indbragt for domstolene. Afgørelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.
Stk. 3. Bestyrerens begæring om indbringelse for domstolene skal være modtaget hos bevillingsmyndigheden senest 4 uger efter, at afgørelsen om tilbagekaldelse er meddelt bestyreren. Bevillingsmyndigheden oversender sagen til den stedlige politimester.
Stk. 4. Dørmandens eller den ansattes begæring om indbringelse for domstolene skal være modtaget hos politiet senest 4 uger efter, at afgørelsen om tilbagekaldelse er meddelt dørmanden eller den ansattte.
Stk. 5. Politimesteren indbringer sager om tilbagekaldelse for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 81.
Stk. 6. Begæring om sagsanlæg har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, i hvilket omfang den pågældende under sagens behandling må drive hvervet som bestyrer, dørmand eller ansat. Såfremt bevillingsmyndighedens eller politimesterens afgørelse ved dommen findes lovlig, kan det i denne dom bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.
Stk. 7. En frakendelse eller tilbagekaldelse kan ske for et tidsrum af 1 til 5 år.«
5. § 29, stk. 5, affattes således:
» Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, gælder ikke servering i selskabslokaler og virksomheder omfattet af § 21, nr. 1, medmindre de lokaler, der benyttes som selskabslokaler, normalt benyttes til diskotek eller lignende restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling.«
6. I § 34, stk. 1, 1. pkt., ændres »godkendelse efter § 15, stk. 3« til: »autorisation efter § 15 a«.
7. I § 35, stk. 1, indsættes efter »§ 10, stk. 4, 1. pkt.,«: »§ 15 b, stk. 1,«.
8. I § 35, stk. 2, ændres »godkendelse efter § 15« til: »autorisation som dørmand og godkendelse som ansat efter § 15 d, stk. 1, nr. 2,«.
9. I § 37, stk. 1, nr. 2, ændres »af bevillingsmyndigheden i medfør af § 10, stk. 2, 4. pkt.« til: »i medfør af § 10, stk. 2, 4. pkt., § 15 a, stk. 4«.
10. I § 37, stk. 1, nr. 3, ændres »eller« til: «,«.
11. § 37, stk. 1, nr. 4, ophæves, og i stedet indsættes:
»4) overtræder påbud meddelt i medfør af § 15 b, stk. 1, og § 32, stk. 4, eller
5) beskæftiger dørmænd, som ikke er autoriseret i medfør af § 15 a.«
§ 2
Loven træder i kraft den 1. juli 2004.
§ 3
Personer, som ved lovens ikrafttræden havde ansættelse som dørmand i en restauration med alkoholbevilling, kan fortsætte hermed indtil den 1. januar 2006 uden at skulle have autorisation til at udføre hvervet i henhold til § 15 a.
Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger
1. Indledning
Den gældende lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. trådte i kraft den 1. august 1993, og der er siden foretaget mindre ændringer. Senest er reglerne om fratagelse af alkoholbevilling, forbud mod ophold samt straf ændret.
Der forslås en autorisationsordning for dørmænd, således at der stilles krav om, at de har den fornødne uddannelse og dermed de nødvendige kvalifikationer. Samtidig opretholdes den gældende mulighed for at stille krav om, at andre ansatte eller bestemte kategorier af ansatte i virksomheder med alkoholbevilling udover bestyrere og dørmænd skal være godkendt af politiet.
Som led i regeringens handlingsplan »Kampen mod Narko« indeholder lovforslaget desuden en tydelig hjemmel til regulering af forholdene ved brug af restaurationslokaler i forbindelse med visse private fester. Ved sådanne arrangementer forbydes servering af alkohol for unge under 18 år. Herved vil diskotekerne ikke være tilskyndet til at afholde disse arrangementer. Formålet med bestemmelsen er bl.a. at komme de unges narkotikamisbrug ved disse arrangementer til livs.
Narkotika forhandles og misbruges i stadig større omfang i restaurations- og festmiljøet. Regeringen finder, at der som led i kampen mod narkotikakriminalitet er behov for at supplere allerede tagne initiativer rettet mod unges alkohol- og misbrugsrelaterede vold i dette miljø ved at udbygge indsatsen til at omfatte narkotikahandel og -misbrug. Målsætningen for denne indsats er et narkotikafrit restaurations- og festmiljø.
Efter regeringens opfattelse er der i forhold til især unge lejlighedsvise narkotikamisbrugere i restaurations- og festmiljøet behov for at sende et klart signal om, at enhver besiddelse og brug af euforiserende stoffer er ulovligt og har klare strafferetlige konsekvenser. Denne nultolerance søger regeringen nu gennemført med justitsministerens lovforslag om ændring af lov om euforiserende stoffer og straffuldbyrdelsesloven.
Med nærværende lovforslag søger regeringen at skabe grundlag for gennemførelse af en egentlig uddannelse og autorisation af dørmænd og for etablering af en tydelig hjemmel til regulering af forholdene ved brug af restaurationslokaler i forbindelse med visse private fester.
Forslaget om en uddannelses- og autorisationsordning skal ses i lyset af, at ansvaret for at sikre et narkotikafrit restaurations- og festmiljø ikke mindst påhviler de dørmænd, der er ansvarlige for den faktiske adgangs- og kontrolvirksomhed på diskoteker m.v. Ordningen vil bl.a. give bedre mulighed for at forebygge, at unge udsættes for tilbud om narkotika i festmiljøet.
Baggrunden for forslaget om en tydelig hjemmel til regulering af forholdene ved brug af restaurationslokaler i forbindelse med visse private fester er, at narkotikahandel og -misbrug også finder sted i forbindelse med lukkede fester både i og uden for det etablerede restaurations- og festmiljø. Det er nødvendigt, at der findes klare og faste retningslinjer for indsatsen her, hvilket ikke i tilstrækkeligt omfang er tilfældet i dag.
2. Lovforslagets baggrund
Reglerne vedrørende dørmænd tager udgangspunkt i et stillet forslag til folketingsbeslutning (B 140) om indførelse af krav til dørmandsvirksomhed, som blev 1. behandlet i Folketinget den 5. maj 2003 (Folketingets forhandlinger, spalte 8470). Det blev besluttet, at reglerne for dørmænds godkendelse og virke skal reguleres i restaurationsloven.
Forud for beslutningsforslaget havde en arbejdsgruppe nedsat af politiets personaleorganisationer den 10. december 2002 afgivet en beretning vedrørende politiets forhold til dørmandsvirksomhed. Lovforslagets regler om dørmænd er i overensstemmelse med arbejdsgruppens anbefalinger.
Arbejdsgruppen har ud fra de tal, som arbejdsgruppen har modtaget fra landets politikredse, skønsmæssigt anslået, at 4000-5000 personer virker som dørmænd. Der er ca. 580 restaurationer i politikredsene, der har ansat eller tilknyttede dørmænd. Restaurationer kan have ansat dørmænd, men også have truffet aftale med et godkendt vagtselskab, således at det er personer herfra, som virker som dørmænd.
Reglerne vedrørende brug af restaurationslokaler til lukkede fester tager udgangspunkt i regeringens handlingsplan »Kampen mod Narko«, der blev fremlagt i oktober 2003. Heri lægges der bl.a. op til en indsats mod unges misbrug af euforiserende stoffer i fest- og restaurationsmiljøet. Som led i denne indsats er det efter regeringens opfattelse nødvendigt samtidig at styrke indsatsen mod mindreåriges forbrug af alkohol i fest- og restaurationsmiljøet. Denne kombinerede indsats har til formål at formindske risikoen for, at mindreårige på et meget tidligt tidspunkt kommer i kontakt med ikke bare alkohol men også med de euforiserende stoffer, der findes i fest- og restaurationsmiljøet i dag.
En arbejdsgruppe, nedsat af Foreningen af Politimestre i Danmark, fremlagde i 1998 rapporten »Alkohol- og narkokontrol«, der indeholder en række konkrete forslag til styrkelse af indsatsen mod unges misbrug af alkohol og euforiserende stoffer i fest- og restaurationsmiljøet.
Det fremgår bl.a. af rapporten, at der opstår en række problemer i de situationer, hvor restaurationslokaler benyttes til lukkede selskaber i åbningstiden. Restaurationslokalerne omdannes i disse tilfælde til selskabslokaler, hvor der formelt ikke er offentlig adgang, hvilket indebærer, at forbuddet i restaurationsloven mod at servere stærke drikke til personer under 18 år ikke finder anvendelse.
Politimesterforeningens rapport anfører i den forbindelse eksempler på, at diskoteksejere har omgået restaurationslovens serveringsforbud ved at invitere unge til såkaldt lukkede »gymnasiefester« og lignende arrangementer på diskoteket. Under arrangementet er der herefter foretaget udskænkning for mindreårige under påskud af, at det drejede sig om et lukket selskab.
Lovforslaget har således til formål at forhindre ejere af diskoteker og lignende restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i at omgå forbuddet i restaurationsloven mod at servere stærke drikke for personer under 18 år.
3. Lovforslagets indhold
Der foreslås en autorisationsordning, som forudsætter, at dørmænd har den fornødne uddannelse til at kunne udfylde deres rolle i restaurationer. De situationer og begivenheder, som dørmændene uundgåeligt kommer ud for i udøvelsen af deres hverv, stiller særlige krav til dørmændenes evner og kompetencer. I det miljø, som dørmændene arbejder i, kommer mange helt unge mennesker, som har indtaget alkohol, og der er derfor et særligt behov for at sikre, at de personer, der er beskæftiget i miljøet, er kompetente og ansvarlige. Praksis viser, at der er opstået en række uheldige episoder, som dørmændene ikke har håndteret tilfredsstillende. Ved autorisation af en dørmand vil det ifølge forslaget blive en betingelse, at ansøgeren ikke er straffet for et forhold, som indebærer en nærliggende risiko for misbrug af stillingen.
Med kravet om uddannelse sikres, at alle dørmænd er kvalificerede til at håndtere de opgaver, som deres arbejde som dørmand medfører. Uddannelsen skal bl.a. give den enkelte dørmand kvalifikationer inden for følgende områder: kommunikation og konflikthåndtering, personlig sikkerhed, retsregler, førstehjælp og den praktiske håndtering af store menneskemængder. Uddannelsen etableres som en arbejdsmarkedsuddannelse, hvor indhold og omfang fastsættes mellem arbejdsmarkedets parter og Undervisningsministeriet, der godkender uddannelsen. Uddannelsen følger de almindelige regler, der er gældende for arbejdsmarkedsuddannelser, herunder regler for deltagerbetaling og løntabsgodtgørelse.
Ifølge forslaget vil der kunne opstilles krav om, at dørmænd under udøvelsen af deres virksomhed bærer et personlegitimationskort, som er udstedt af Rigspolitiet. Der foreslås indført hjemmel til at opkræve gebyr for udstedelse af personlegitimationskort.
Som led i narkotikabekæmpelsen indeholder lovforslaget en tydelig hjemmel til regulering af forholdene ved brug af restaurationslokaler i forbindelse med visse private fester. Som restaurationsloven er i dag, er det muligt, at f.eks. diskoteker kan lukke for almindeligt publikum og holde arrangementer, hvor der serveres alkohol for unge under 18 år.
Lovforslaget indeholder således en ændring af restaurationslovens § 29 om forbud mod servering af stærke drikke for personer under 18 år. § 29 forbyder, at man på restaurationer og andre serveringssteder serverer eller lader servere, herunder gennem automater, stærke drikke for personer, der ikke er fyldt 18 år. Efter § 29, stk. 5, gælder forbuddet dog ikke servering i bl.a. selskabslokaler. Det foreslås ved lovændringen at begrænse denne undtagelse ved at tilføje, at undtagelsen ikke gælder tilfælde, hvor de lokaler der konkret benyttes som selskabslokaler, normalt benyttes til diskotek eller lignende restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling.
Lovændringen sigter ikke på restaurationsvirksomhed af den karakter, der foregår i restauranter, kroer, cafeer og lignende, hvor hovedformålet består i bespisning af kunderne med eventuel tilhørende servering af stærke drikke. Derimod retter forbuddet sig direkte mod den form for virksomhed, der finder sted i forbindelse med servering ved såkaldte lukkede fester på diskoteker.
Autorisationsordning for dørmænd, der virker i restaurationer, skal også ses som et led i narkotikabekæmpelsen. Det er dørmænd, som står for adgangskontrollen i diskoteker, og uddannelsen af dørmænd vil styrke disses mulighed for at hindre handel med og misbrug af narkotika i restaurationsmiljøet.
Administrationen af autorisationen af dørmænd skal foretages af politiet, dvs. den lokale politimester, i København af Politidirektøren. Der vil blive udarbejdet ansøgningsformularer med angivelse af de spørgsmål, der skal besvares ved en ansøgning. Der vil endvidere blive udarbejdet en fortrykt samtykkeerklæring til indhentelse af oplysninger i Kriminalregisteret og til registrering af oplysninger i Det centrale Rettighedsregister.
Den gældende bestemmelse, hvorefter der kan stilles krav om, at andre ansatte eller bestemte kategorier af ansatte i virksomheder med alkoholbevilling skal være godkendt af politiet, opretholdes. Der kan f.eks. være tale om tjenere.
4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommune og amter
Gennemførelsen af den obligatoriske uddannelse for dørmænd har negative økonomiske konsekvenser for staten på 24 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 samt 12 mio. kr. årligt i 2006 og 2007 i alt 72 mio. kr. for perioden 2004 - 2007. Udgiften finansieres inden for Undervisningsministeriets eksisterende rammer.
Lovforslaget forventes at medføre mindre udgifter for politiet på i alt ca. 0,7 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 og herefter ca. 0,3 mio.kr. årligt i forbindelse med politiets administration af autorisationsordningen. Merudgifterne forventes at kunne afholdes inden for Justitsministeriets eksisterende bevilling.
5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Forslaget har været forelagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR). CKR vurderer, at der kan være mindre administrative opgaver for restauratører forbundet med krav om at bære legitimationskort. CKR vurderer imidlertid ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser for erhvervslivet i et omfang, der nødvendiggør en test i et virksomhedspanel.
6. Administrative konsekvenser for borgerne
Forslaget betyder at personer der ønsker at uddanne sig til dørmænd skal gennemgå obligatorisk uddannelse. Antallet af personer, der udøver dørmandsvirksomhed som fritidsbeskæftigelse, forventes derfor at falde.
7. Konsekvenser for miljøet
Lovforslaget forventes ikke at få konsekvenser for miljøet.
8. Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.
9. Høring
Følgende myndigheder og organisationer er hørt over et udkast til forslaget:
Advokatrådet, Amtsrådsforeningen, Bager- og Konditormestrene i Danmark, Danmarks Restauranter og Caféer - DRC, Dansk Handel og Service, Danmarks Turistråd, Den Danske Dommerforening, Finansministeriet, Forbrugerrådet, Foreningen af Politimestre i Danmark, Frederiksberg Kommune, Hotel-, Restaurations & Turisterhvervets Arbejdsgiverforening - HORESTA, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Politidirektøren i København, Restaurations Branchens Forbund - RBF, Rigspolitichefen, Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet.
10. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Ingen Forslaget medfører udgifter for staten på 24 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 samt 12 mio. kr. årligt i 2006 og 2007 i alt 72 mio. kr. for perioden 2004 - 2007. Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Mere administrativt arbejde i forbindelse med politiets administration af autorisationsordningen. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Forslaget har været forelagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR). CKR vurderer, at der kan være mindre administrative opgaver for restauratører forbundet med krav om at bære legitimationskort. CKR vurderer imidlertid ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser for erhvervslivet i et omfang, der nødvendiggør en test i et virksomhedspanel. Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Forslaget betyder at personer der ønsker at uddanne sig til dørmænd skal gennemgå obligatorisk uddannelse. Antallet af personer, der udøver dørmandsvirksomhed som fritidsbeskæftigelse, forventes derfor at falde. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Til § 1
Til nr. 1
Overskriften foreslås ændret, således at det angives, at de følgende paragraffer omhandler bestyrere og andre ansatte – og som noget nyt – dørmænd.
Til nr. 2
Den gældende § 15, stk. 2, indeholder en mulighed for tilbagekaldelse af en bestyrergodkendelse. Denne mulighed flyttes til § 15 d, således at reglerne for frakendelse og tilbagekaldelse af bestyrergodkendelser, autorisationer som dørmænd og godkendelse af andre ansatte er samlet i de nye regler i § 15 d. Nr. 2 indeholder derfor en konsekvensændring.
Til nr. 3
Reglen i den gældende § 15, stk. 3, om, at bevillingsmyndigheden kan træffe bestemmelse om, at andre ansatte eller bestemte kategorier af ansatte i virksomheder med alkoholbevilling skal være godkendt af politiet, er medtaget i forslagets § 15 c.
Bestemmelserne i § 15, stk. 4 og 5, om tilbagekaldelse af godkendelse af bestyrere og andre ansatte er medtaget under forslaget til § 15 d under nr. 4.
Til nr. 4
Det foreslås, at dørmænd i virksomheder med alkoholbevilling skal være autoriserede. Stiller politiet krav om, at der skal være dørmænd ved et lejlighedsarrangement i henhold til lovens § 22, skal dørmændene ikke nødvendigvis være autoriserede. Ved lejlighedstilladelser vil en forening selv kunne stille adgangskontrollerende personer til rådighed, uden at disse personer har autorisation som dørmænd. Politiet kan dog stille krav om autorisation.
Det er politiet, som behandler en ansøgning og meddeler autorisation som dørmand. Ansøgningen om godkendelse skal indgives til politiet i den politikreds, hvor ansøgeren bor.
Ved udtrykket »dørmand« forstås først og fremmest en person, som udøver adgangskontrol i forbindelse med gæsters adgang til restaurationer. Dørmanden vil herudover kunne have en række andre opgaver til sikring af, at ophold i og uden for restaurationer sker på en for gæster samt det øvrigt personale betryggende måde.
Derimod vil f.eks. en tjener, en billetkontrollør i et teater med alkoholbevilling eller en receptionist på et hotel ikke være omfattet af begrebet »dørmand« i lovens forstand, da det ikke er disses primære opgave at varetage disse opgaver og funktioner. Hvis en spiserestaurant ønsker at have en servicemedarbejder i døren til at tage imod gæsten, eller et hotel ønsker at have servicemedarbejdere, som er gæsterne behjælpelig med at komme af med biler og henviser gæsterne tilrette i hotellobbyen m.v., vil disse servicemedarbejdere heller ikke være dørmand i lovens forstand. Disse servicearbejdere fører ikke adgangskontrol. I disse tilfælde kan der ikke forventes at opstå situationer, der har ordensmæssige eller ædruelighedsmæssige konsekvenser, og der vil kunne meddeles dispensation i medfør af § 15 b, stk. 2, hvis der i det konkrete tilfælde skønnes at være tale om en dørmand i lovens forstand.
Dørmandens arbejdsfunktioner kan være følgende, når gæster kommer og går:
At undersøge gæsters alder, påklædning, beruselse.
At udelukke potentielle/kendte ballademagere.
At sikre, at våben ikke medbringes.
At tilse, at der ikke ligger flasker og glas ved indgangspartiet – eller andet der kan anvendes som kasteskyts eller til at slå med.
At sikre, at gæsterne ikke medtager glas og flasker, før de forlader restaurationen.
At sikre orden i en eventuel kø foran restaurationen.
Under gæsternes ophold kan en dørmand have følgende opgaver over for gæsterne:
At føre opsyn.
At støtte øvrigt personale ved kontakt med aggressive/voldelige gæster.
At hjemsende gæster, der ikke opfører sig efter ordensreglerne.
At tilkalde politi, hvis situationen ser ud til at komme ud af kontrol, eller der er foregået en kriminel handling.
At civilanholde personer og sikre, at vidner bliver, til politiet ankommer.
At undersøge arbejdsredskaber, bånd i videoovervågning, at lygter og nødlys kan lyse, at førstehjælpskasse er fyldt, at alarm virker og eventuelt udløse overfaldsalarm.
En dørmand kan også have opgaver i relation til brandbekæmpelse, sikkerhed og førstehjælp:
At foretage brandrundering - tilse brandmateriel, sikre at brandveje er farbare.
At være bekendt med hvem der gør hvad i en katastrofesituation og branddørenes placering.
At yde førstehjælp til ambulance eller læge ankommer.
Der er tale om eksempler og ikke en arbejdsbeskrivelse i forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager.
Forslaget til § 15 a, stk. 2, nr. 3 og 4, indeholder krav, der kan stilles til ansøgerens livsførelse. En autorisation vil i medfør af nr. 3 kunne nægtes, hvis ansøgeren er dømt for strafbart forhold, der indebærer en nærliggende fare for misbrug af hvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2. Et afslag i medfør af nr. 3, der er givet, fordi ansøgeren er dømt for strafbart forhold, som indebærer en nærliggende fare for misbrug af hvervet, vil i henhold til straffelovens § 78, stk. 3, kunne kræves underkastet en særlig domstolsprøvelse, idet anklagemyndigheden på ansøgerens begæring skal indbringe et afslag for retten. Ansøgeren må i henhold til nr. 4 ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde. Tilsvarende krav om forsvarlig udøvelse af et hverv kendes fra vagtvirksomhedsloven og inkassoloven. Herved er der mulighed for at nægte autorisation, selv om der ikke er tale om begåede strafbare forhold, som indebærer en nærliggende fare for misbrug af hvervet, men der dog er grund til at antage, at ansøgeren ikke vil udøve virksomhed på forsvarlig måde. Efter en konkret vurdering vil der f.eks. kunne være tale om at nægte at udstede autorisation som dørmand, hvis ansøgeren er psykisk ude af balance, har alkoholproblemer eller andre misbrugsproblemer. Afgørelse i medfør af nr. 4, der er givet, fordi ansøgeren har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde, kan i henhold til § 34, stk. 1, indbringes for justitsministeren.
I forslaget til § 15 a, stk. 3, er angivet, at personer, som i henhold til lov om vagtvirksomhed er autoriseret til at drive vagtvirksomhed, og en vagtvirksomheds godkendte personale kan virke som dørmænd i restaurationer uden autorisation. Det skyldes, at deres uddannelse gør dem kvalificeret hertil. Dørmænd, der ikke ansættes direkte af bevillingshaveren, men gennem et vagtselskab, kan således virke som dørmænd i restaurationer. Vagtuddannede personer, som ikke længere er ansat i en vagtvirksomhed, skal ved ansættelse som dørmand i en restauration have autorisation som dørmand i henhold til restaurationsloven. Det skyldes, at autorisationen som vagtmand er knyttet til ansættelsen i en vagtvirksomhed. Vagtuddannede personer vil imidlertid sædvanligvis opfylde betingelse for at blive autoriseret som dørmand.
I lighed med andre tilladelser i medfør af restaurationsloven kan en autorisation som dørmand efter omstændighederne begrænses og betinges, jf. forslaget til § 15 a, stk. 4. Formuleringen svarer til § 10, stk. 2, hvorefter en alkoholbevilling efter omstændighederne begrænses og betinges. En betingelse skal være motiveret af de hensyn, som skal varetages med loven.
I henhold til forslaget til § 15 a, stk. 5, har politiet en generel dispensationsadgang og kan derved give autorisation til personer, som har de fornødne kvalifikationer, uanset at de ikke i øvrigt opfylder betingelserne om uddannelse i § 15 a, stk. 2. Som eksempel kan nævnes, at politifolk vil have tilstrækkelige uddannelsesmæssige kvalifikationer til at kunne fungere som dørmænd uden den forudgående ekstra uddannelse. Der kan være tale om tidligere politifolk.
Forslaget til § 15 b, stk. 1, giver bevillingsmyndigheden adgang til at stille krav om, at der anvendes dørmænd i en virksomhed, herunder i en igangværende virksomhed. Det vil ofte være politiet, som foreslår dette. For at kunne stille kravet, skal det være blevet nødvendigt med den kontrol, som dørmænd udøver, for at sikre forsvarlig drift af virksomheden Den forsvarlige drift skal ses på baggrund af lovens overordnede hensyn nemlig ædrueligheds-, ordens- og samfundsmæssige hensyn. Der skal efter en konkret vurdering være en grund til at påbyde en restauratør, at der skal anvendes dørmænd i restaurationen. Dette kan især komme på tale, når en virksomhed har skiftet karakter, f.eks. hvis restaurationen får et yngre publikum og bliver meget besøgt på sene tidspunkter. Der kan også ses på, om der ofte er kø foran restaurationen. Der kan endvidere være en særlig risiko for vold, som kan have vist sig ved tidligere episoder. Et sådant påbud skal forinden drøftes med bevillingshaveren, og det skal indeholde en rimelig frist for bevillingshaveren til at etablere en dørmandsordning. Bevillingsmyndigheden skal være opmærksom på, at kravet om en dørmandsordning kan medføre store udgifter for virksomheden.
Krav om dørmænd vil fortsat kunne stilles af bevillingsmyndigheden som et vilkår i forbindelse med tildeling af alkoholbevilling og tilladelse til udvidet åbningstid. Politiet kan også stille krav om, at der medvirker dørmænd som en betingelse ved en lejlighedstilladelse i medfør af loven § 22,
Forslagets § 15 b, stk. 2, skal muliggøre, at politiet undtagelsesvis kan bestemme, at reglerne om dørmænd ikke finder anvendelse eller kun delvis finder anvendelse i en virksomhed. Politiet kan således undtage fra kravet om, at dørmænd i en virksomhed skal være autoriserede. Det kan komme på tale, hvis en restauration ved en enkelt lejlighed ønsker adgangskontrol, eller en restauration har en karakter, hvor der ikke forventes at opstå situationer, der har ordensmæssige eller ædruelighedsmæssige konsekvenser.
I henhold til forslaget til § 15 b, stk. 3, skal Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udstede en bekendtgørelse, hvori der fastsættes nærmere bestemmelser om dørmandsvirksomhed, herunder om uddannelse og legitimation. I bekendtgørelsen vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætte, hvilken uddannelse en ansøger skal have gennemgået, men styrelsen skal ikke fastsætte det nærmere indhold af uddannelsen. Ved en arbejdsmarkedsuddannelse er indholdet udarbejdet i samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, og uddannelsen er godkendt af Undervisningsministeriet. Da der indføres et uddannelseskrav som betingelse for at udøve hvervet som dørmand, er der tale om et lovreguleret erhverv, der er omfattet af de generelle EU-direktiver om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, og bekendtgørelsen vil derfor indeholde mulighed for autorisation af personer, som har en uddannelse, som kan ligestilles med dørmandsuddannelsen. Styrelsen vil kunne fastsætte regler om uniformering, herunder om at dørmænd i visse virksomheder skal bære uniform. Kravet om uniformering vil ikke skulle gælde generelt. Personlegitimation skal udstedes af Rigspolitichefen, og der vil af kontrolmæssige grunde blive stillet krav om, at dørmænd skal være i besiddelse af denne billedlegitimation, som ikke skal bæres synligt.
Bestemmelsen giver Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hjemmel til at fastsætte, at der skal betales et gebyr for udstedelse af legitimationskort. Gebyret skal dække udgifterne hertil.
§ 15 c omhandler godkendelse af andre ansatte end bestyrere og dørmænd. Ordlyden svarer til gældende § 15, stk. 3, idet bestemmelsen dog ikke længere omfatter dørmænd. Autorisation som dørmænd er nu reguleret i § 15 a. Reglerne om tilbagekaldelse af en godkendelse af en ansat er reguleret i § 15 d.
Forslaget til § 15 d indeholder regler om frakendelse og tilbagekaldelse af en godkendelse som bestyrer en autorisation som dørmænd eller en godkendelse som ansat svarer til restaurationslovens § 19 om frakendelse og tilbagekaldelse af en alkoholbevilling, for så vidt angår betingelserne for frakendelse og tilbagekaldelse samt den hertil knyttede domstolsprøvelse.
Frakendelse ved domstolene sker i de tilfælde, hvor der er begået et strafbart forhold. Det er således en forudsætning, at der verserer en straffesag for domstolene. Frakendelse af retten til at udøve dørmandsvirksomhed under en straffesag sker i medfør af straffelovens § 79, stk. 1, jf. § 78, stk. 2. Under straffesagen kan der nedlægges påstand om, at godkendelsen som bestyrer, autorisationen som dørmand eller godkendelsen som ansat skal frakendes. Bestemmelsen finder alene anvendelse under en straffesag, hvor en bestyrer, en dørmand eller en ansat kendes skyldig i strafbart forhold. Retten tager stilling til både straf og frakendelse, og retten foretager en samlet vurdering heraf. En autorisation kan ved udstedelsen begrænses og betinges. Overtrædes lovens bestemmelser, en bekendtgørelses bestemmelser eller vilkår for autorisationen groft eller gentagne gange – dvs. to eller flere gange – kan retten frakende autorisationen. Grovheden beror på en konkret vurdering af overtrædelsens karakter.
Tilbagekaldelse sker administrativt. Det er en betingelse for tilbagekaldelsen af godkendelsen som bestyrer, autorisation som dørmand eller godkendelse som ansat, at der er en særlig grund til at antage, at hvervet ikke varetages på forsvarlig vis. Ved tilbagekaldelse af en godkendelse eller en autorisation må der kræves mere graverende forhold, end der kræves ved nægtelse i forbindelse med ansøgning om autorisation, da der er tale om fratagelse af en erhvervet rettighed.
Det forhold, at dørmanden ikke udfører sit hverv på forsvarlig vis, vil også kunne føre til, at bevillingshaveren eller bestyreren ikke driver virksomheden på forsvarlig vis. Det vil således kunne være tilfældet, at uforsvarlig adfærd hos dørmanden kan påtales som uforsvarlig adfærd over for bevillingshaveren eller bestyreren.
Forslaget til § 15 d, stk. 2, indeholder regler om domstolsprøvelse af tilbagekaldelser. Bestyreren, dørmanden eller den ansatte kan forlange, at en tilbagekaldelse indbringes for domstolene.
En godkendelse af en bestyrer kan tilbagekaldes af den stedlige bevillingsmyndighed, dvs. kommunalbestyrelse, bevillingsnævnet eller den kommunale administration. Er godkendelsen givet af Landsbevillingsnævnet, er det dog også nævnet, som skal tilbagekalde godkendelsen.
Det er politiet, som giver autorisationen som dørmand, og det er derfor også politiet, som kan tilbagekalde godkendelsen. På samme måde er det politiet, som godkender og tilbagekalder godkendelsen af andre ansatte.
Forslaget til § 15 d, stk. 3, omhandler det forhold, at en bestyrergodkendelse er tilbagekaldt, og bestyreren ønsker herefter, at tilbagekaldelsen skal indbringes for retten. Begæring herom skal gives til den stedlige bevillingsmyndighed, hvis denne har givet tilladelse, og til Landsbevillingsnævnet, hvis dette har givet tilladelsen. Begæringen skal være modtaget hos den pågældende myndighed senest 4 uger efter, at tilbagekaldelsen er meddelt bestyreren. Myndigheden oversender herefter sagen til politiet, som indbringer sagen for retten.
I forslaget til § 15 d, stk. 4, er angivet fremgangsmåden, når en dørmand eller en godkendt ansat ønsker politiets tilbagetagelse af autorisationen som dørmand eller godkendelsen som ansat indbragt for retten. Begæring herom skal gives til politiet og skal være modtaget senest 4 uger efter, at tilbagekaldelsen er meddelt vedkommende.
I henhold til forslaget til § 15 d, stk. 5, indbringer politimesteren sager om tilbagekaldelse af godkendelsen som bestyrer m.v. eller autorisationen som dørmand for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 81.
Sagen indbringes således af anklagemyndigheden, som det også er tilfældes ved begæring om domstolsprøvelse ved tilbagekaldelse af en alkoholbevilling, jf. lovens § 19.
Begæring om sagsanlæg har som hovedregel opsættende virkning, men retten kan bestemme, at bestyreren, dørmanden eller den ansatte må virke under sagens behandling, jf. stk. 6.
I henhold til stk. 7 kan en frakendelse eller tilbagekaldelsen ske for et tidsrum af 1 til 5 år.
Til nr. 5
Efter den gældende restaurationslovs § 29, stk. 1, nr. 1, er det forbudt i restaurationer og andre serveringssteder at servere eller lade servere, herunder gennem automater, stærke drikke for personer, der ikke er fyldt 18 år.
Efter lovens § 29, stk. 5, gælder forbuddet ikke servering i selskabslokaler.
Lovændringen indebærer, at forbuddet mod servering af stærke drikke for personer, der ikke er fyldt 18 år, også gælder i selskabslokaler, hvor der ikke er offentlig adgang, hvis de lokaler, der konkret benyttes som selskabslokaler, normalt benyttes til diskotek eller lignende restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling.
Med begrebet »diskotek eller lignende restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling« forstås steder, hvor der primært foregår servering af alkohol, og kun i mindre grad bespisning. Lovændringen vil således navnlig omfatte diskoteker, natklubber, værtshuse og lignende.
Derimod retter forbuddet sig ikke mod restauranter, kroer, cafeer mv., hvor hovedformålet består i bespisning af kunderne med eventuel tilhørende servering af stærke drikke. Sådanne restaurationsvirksomheder vil derfor fortsat kunne servere stærke drikke for personer under 18 år i forbindelse med lukkede selskaber, herunder ved konfirmationer og lignende.
Til nr. 6
Der er tale om en konsekvensændring, da bestemmelserne om autorisation af dørmænd findes i § 15 a. § 15 stk. 3, er således foreslået ophævet under nr. 3.
Til nr. 7
§ 35 omhandler politiets afgørelser, som ikke kan indbringes for justitsministeren. Det er ikke politiet, men bevillingsmyndigheden, som meddeler påbud om, at der skal virke dørmænd i en restauration. Med forslaget fastslås det, at politiets forslag i medfør af § 15 b, stk. 1, til bevillingsmyndigheden om, at der i skal virke dørmænd, ikke kan indbringes for justitsministeren. Det samme gælder, hvis politiet afslår at stille et sådant forslag.
Til nr. 8
Der er tale om en konsekvensændring, fordi bestemmelserne om tilbagekaldelse af autorisation som dørmand og godkendelse som ansat nu findes i § 15 d, stk.1, nr. 2. Politiets afgørelse om tilbagekaldelse af en autorisation som dørmand eller godkendelse som ansat kan således ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Til en sådan administrativ tilbagekaldelse er der knyttet en særlig domstolsprøvelse. Dørmanden eller den ansatte kan forlange tilbagekaldelsen indbragt for domstolene.
Til nr. 9
Med denne tilføjelse i § 37, stk. 1, nr. 2, kan der pålægges straf for tilsidesættelse af de begrænsninger og betingelser, som i medfør af § 15 a, stk. 4, er givet i en autorisation som dørmand.
Til nr. 10 og 11
Der er først og fremmest tale om en tilføjelse, idet § 37, stk. 1, nr. 5, giver hjemmel til, at en bevillingshaver, som beskæftiger en dørmand, som ikke er autoriseret, kan straffes herfor. Samtidig er det i nr. 4 indført, at overtrædelse af et påbud til en bevillingshaver om, at der i virksomheden skal anvendes dørmænd, kan straffes.
Til § 2
Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2004.
Til § 3
Det foreslås, at personer, som ved lovens ikrafttræden havde ansættelse som dørmand, kan fortsætte hermed indtil den 1. januar 2006 uden at skulle have autorisation. Det skønnes, at de nye krav til uddannelse af dørmænd nødvendiggør en længere overgangsperiode. Herved opnås, at de dørmænd, som virker i dag, får tid til at tage uddannelsen. Samtidig undgås det, at de alle skal gennem et uddannelsesforløb samtidig. Fristen er foreslået til den 1. januar 2006.
________________________________________
Bilag
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget § 1
I lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003, foretages følgende ændringer:
Ansatte i virksomheder med alkoholbevilling
1 . Ove Overskriften til § 15 affattes således:
»Bestyrere, dørmænd og andre ansatte i virksomheder med alkoholbevilling« Stk. 2. Bestyrere i virksomheder med alkoholbevilling skal godkendes af bevillingsmyndigheden. Godkendelsen bortfalder, hvis bestyreren ikke længere opfylder betingelserne i stk. 1, 1. og 2. pkt., og kan tilbagekaldes, såfremt bestyreren ikke længere opfylder betingelserne i stk. 1, 3. pkt. 2. I § 15, stk. 2 , 2. pkt . ophæves: », og kan tilbagekaldes, såfremt bestyreren ikke længere opfylder betingelserne i stk. 1, 3. pkt.«. Stk. 3. Bevillingsmyndigheden kan træffe bestemmelse om, at andre ansatte eller bestemte kategorier af ansatte i virksomheder med alkoholbevilling skal være godkendt af politiet. Godkendelse af ansatte kan nægtes eller tilbagekaldes, såfremt den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil kunne udføre hvervet på betryggende måde. Kan en person, der er ansat på det tidspunkt, hvor bevillingsmyndigheden træffer afgørelse om, at godkendelse skal finde sted, ikke godkendes, betragtes det som en tilbagekaldelse af en godkendelse, jf. stk. 4 og 5. 3 . § 15, stk. 3-5 ophæves.
Stk. 4. En tilbagekaldelse efter stk. 2 og 3 af en godkendelse kan ske for et tidsrum af 1 til 5 år eller indtil videre. En afgørelse om tilbagekaldelse kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen hertil og om fristen herfor. Stk. 5. Anmodning om domstolsprøvelse efter stk. 4 skal være modtaget hos den myndighed, der har truffet afgørelsen, senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Fremsættes anmodningen over for politiet, indbringes sagen for retten efter reglerne om straffesager. Fremsættes anmodningen over for bevillingsmyndigheden, anlægger denne sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former. Anmodning om indbringelse af sagen for retten har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve hvervet. Ankes en dom, hvorved en fratagelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller hvortil sagen er indbragt, bestemme, at hvervet ikke må udøves under ankesagens behandling. 4. Efter § 15 indsættes: »§ 15 a . Dør Dørmænd i virksomheder med alkoholbevilling skal være autoriserede. Autorisationen meddeles af politimesteren, i København af politidirektøren, i den politikreds, hvor ansøgeren bor. Har ansøgeren ikke bopæl her i riget, meddeles autorisationen af politidirektøren. En autorisation gælder for hele landet. Stk. 2. Autorisation kan meddeles en person, der 1) er fyldt 18 år,
2) opfylder de krav til uddannelse, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter, jf. § 15 b, stk. 3,
3) ikke er dømt for strafbart forhold, der indebærer en nærliggende fare for misbrug af hvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2, og
4) ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde. Stk . 3 . Personer, som i henhold til lov om vagtvirksomhed er autoriseret til at drive vagtvirksomhed, og en vagtvirksomheds godkendte personale kan uden anden autorisation varetage hvervet som dørmand i virksomheder med alkoholbevilling. Stk. 4 . En autorisation som dørmand kan efter omstændighederne begrænses og betinges. Stk. 5. Politiet kan gøre undtagelse fra kravet om uddannelse i stk. 2, nr. 2, hvis en person har de fornødne kvalifikationer. § 15 b . Bev Bevillingsmyndigheden kan efter forslag fra politiet meddele påbud om, at der i en virksomhed med alkoholbevilling skal anvendes dørmænd, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til forsvarlig drift af virksomheden. Stk. 2 . Politiet kan undtagelsesvis bestemme, at reglerne om dørmænd i § 15 a og regler udstedt i medfør af § 15 b, stk. 3, ikke eller kun delvis finder anvendelse i en virksomhed med alkoholbevilling. Stk. 3 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om dørmandsvirksomhed, herunder om uddannelse, uniformering og legitimation samt om gebyr for legitimationskort. § 15 c . Bev Bevillingsmyndigheden kan træffe bestemmelse om, at andre ansatte eller bestemte kategorier af ansatte i virksomheder med alkoholbevilling udover bestyrere og dørmænd skal være godkendt af politiet. Godkendelse af ansatte kan nægtes, såfremt den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil kunne udføre hvervet på betryggende måde. Kan en person, der er ansat på det tidspunkt, hvor bevillingsmyndigheden træffer afgørelse om, at godkendelse skal finde sted, ikke godkendes, betragtes det som en tilbagekaldelse af en godkendelse, jf. § 15 d. § 15 d . God Godkendelse som bestyrer i medfør af § 15, stk. 2, autorisation som dørmand i medfør af § 15 a eller godkendelse som ansat i medfør af § 15 c kan frakendes eller tilbagekaldes, hvis 1) bestyreren, dørmanden eller den ansatte har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for autorisationen eller af bestemmelser i loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven eller
2) der er særlig grund til at antage, at bestyreren, dørmanden eller den ansatte ikke vil varetage sit hverv på forsvarlig måde. Stk. 2 . Afgørelse i sager om frakendelse efter stk. 1, nr. 1, træffes af domstolene. Afgørelse i sager om tilbagekaldelse efter stk. 1, nr. 2, træffes af den myndighed, som har givet godkendelsen til bestyreren, autorisationen til dørmanden eller godkendelse af den ansatte. Afgørelse om tilbagekaldelse kan af bestyreren, dørmanden eller den ansatte kræves indbragt for domstolene. Afgørelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor. Stk. 3 . Bes Bestyrerens begæring om indbringelse for domstolene skal være modtaget hos bevillingsmyndigheden senest 4 uger efter, at afgørelsen om tilbagekaldelse er meddelt bestyreren. Bevillingsmyndigheden oversender sagen til den stedlige politimester. Stk. 4 . Stk. 5 . Pol Politimesteren indbringer sager om tilbagekaldelse for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 81. Stk. 6 . Begæring om sagsanlæg har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, i hvilket omfang den pågældende under sagens behandling må drive hvervet som bestyrer, dørmand eller ansat. Såfremt bevillingsmyndighedens eller politimesterens afgørelse ved dommen findes lovlig, kan det i denne dom bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning. Stk. 7. En frakendelse eller tilbagekaldelse kan ske for et tidsrum af 1 til 5 år.« 5 . § 29, stk. 5 , affattes således: Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, gælder ikke servering i selskabslokaler og virksomheder omfattet af § 21, nr. 1.
» Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, gælder ikke servering i selskabslokaler og virksomheder omfattet af § 21, nr. 1, medmindre de lokaler, der benyttes som selskabslokaler, normalt benyttes til diskotek eller lignende restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling.« § 34. Politiets afgørelser om nægtelse af godkendelse efter § 15, stk. 3, samt politiets afgørelser efter § 26, stk. 2 og 3, § 29, stk. 4, § 31 og § 32, stk. 4, kan indbringes for justitsministeren. Andre afgørelser efter denne lov, der træffes af politimesteren, i København af politidirektøren eller kommunalbestyrelsen, kan med de i § 35 nævnte undtagelser indbringes for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 6 . I § 34, stk. 1 , 1. pkt ., ændres »godkendelse efter § 15, stk. 3« til: »autorisation efter § 15 a«. § 35. Afgørelser truffet af politimesteren, i København af politidirektøren eller kommunalbestyrelsen, i medfør af nedenstående bestemmelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed: § 7, stk. 2, 4 og stk. 5, 3. pkt., § 8, stk. 5, § 10, stk. 4, 1. pkt., § 17, stk. 2, § 19, stk. 2, 2. pkt., § 23, stk. 3, § 24, stk. 3, § 27, stk. 2, § 28, stk. 3, 4, 6, 7 og 8, og § 32, stk. 3. 7 . I § 35, stk. 1 , indsættes efter »§ 10, stk. 4, 1. pkt.,«: »§ 15 b, stk. 1,«. Stk. 2. Afgørelser truffet af politimesteren, i København af politidirektøren, om tilbagekaldelse af en godkendelse efter § 15 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 8. I § 35, stk. 2 , ændres »godkendelse efter § 15« til: »autorisation som dørmand og godkendelse som ansat efter § 15 d, stk. 1, nr. 2,«. 2) tilsidesætter betingelser eller begrænsninger fastsat af bevillingsmyndigheden i medfør af § 10, stk. 2, 4. pkt., og § 33, 9. I § 37, stk. 1, nr. 2 , ændres» af bevillingsmyndigheden i medfør af § 10, stk. 2, 4. pkt.« til: »i medfør af § 10, stk. 2, 4. pkt., § 15 a, stk. 4«. 3) overtræder forbud i henhold til § 20, stk. 5, § 22, stk. 1, 4. pkt., § 23, stk. 3, § 24, stk. 3, § 26, stk. 3, § 27, stk. 2, § 29, stk. 4, og § 31 eller 10. I § 37, stk. 1, nr. 3 , ændres »eller« til: «,«. 11. § 37, stk. 1, nr. 4, ophæves , og i stedet indsættes: 4) overtræder påbud meddelt i medfør af § 32, stk. 4. »4) overtræder påbud meddelt i medfør af § 15 b, stk. 1, og § 32, stk. 4, eller
5) beskæftiger dørmænd, som ikke er autoriseret i medfør af § 15 a.«

København C Havneholmen 33
Internationalt Postcenter
København K Købmagergade 33
København K Kongens Nytorv
København K Nyhavn
København K Herluf Trolles Gade
København K Cort Adelers Gade
København K Peder Skrams Gade
København K Tordenskjoldsgade
København K August Bournonvilles Passage
København K Heibergsgade
København K Holbergsgade
København K Havnegade
København K Niels Juels Gade
København K Holmens Kanal
København K Ved Stranden
København K Boldhusgade
København K Laksegade
København K Asylgade
København K Fortunstræde
København K Admiralgade
København K Nikolaj Plads
København K Nikolajgade
København K Bremerholm
København K Vingårdstræde
København K Dybensgade
København K Lille Kirkestræde
København K Store Kirkestræde
København K Lille Kongensgade
København K Holmens Kanal 2-12
København K Havnegade 5
København K Kongens Nytorv 13
København K Esplanaden 50
København K Østergade
København K Ny Østergade
København K Pistolstræde
København K Hovedvagtsgade
København K Ny Adelgade
København K Kristen Bernikows Gade
København K Antonigade
København K Grønnegade
København K Store Regnegade
København K Christian IX's Gade
København K Pilestræde
København K Silkegade
København K Kronprinsensgade
København K Klareboderne
København K Møntergade
København K Gammel Mønt
København K Sværtegade
København K Landemærket
København K Vognmagergade
København K Lønporten
København K Sjæleboderne
København K Gothersgade
København K Åbenrå
København K Suhmsgade
København K Pustervig
København K Hauser Plads
København K Hausergade
København K Sankt Gertruds Stræde
København K Rosenborggade
København K Tornebuskegade
København K Møntergade 19
København K Pilestræde 34
København K Vognmagergade 11
København K Købmagergade
København K Valkendorfsgade
København K Løvstræde
København K Niels Hemmingsens Gade
København K Gråbrødretorv
København K Kejsergade
København K Gråbrødrestræde
København K Klosterstræde
København K Skoubogade
København K Skindergade
København K Amagertorv
København K Vimmelskaftet
København K Jorcks Passage
København K Klostergården
København K Nygade
København K Nørregade
København K Sankt Petri Passage
København K Dyrkøb
København K Bispetorvet
København K Frue Plads
København K Store Kannikestræde
København K Lille Kannikestræde
København K Fiolstræde
København K Krystalgade
København K Peder Hvitfeldts Stræde
København K Rosengården
København K Kultorvet
København K Højbro Plads
København K Læderstræde
København K Gammel Strand
København K Nybrogade
København K Magstræde
København K Snaregade
København K Naboløs
København K Hyskenstræde
København K Kompagnistræde
København K Badstuestræde
København K Knabrostræde
København K Brolæggerstræde
København K Vindebrogade
København K Bertel Thorvaldsens Plads
København K Tøjhusgade
København K Børsgade
København K Slotsholmsgade
København K Børsen
København K Christiansborg
København K Christiansborg Ridebane
København K Christiansborg Slotsplads
København K Prins Jørgens Gård
København K Proviantpassagen
København K Rigsdagsgården
København K Christians Brygge 1-5 og 8
København K Frederiksholms Kanal
København K Søren Kierkegaards Plads
København K Christiansborg
København K Sankt Annæ Plads
København K Kvæsthusgade
København K Kvæsthusbroen
København K Toldbodgade
København K Lille Strandstræde
København K Store Strandstræde
København K Amaliegade
København K Amalienborg
København K Larsens Plads
København K Nordre Toldbod
København K Trekroner
København K Bredgade
København K Palægade
København K Churchillparken
København K Esplanaden
København K Store Kongensgade
København K Frederiksgade
København K Bornholmsgade
København K Hammerensgade
København K Jens Kofods Gade
København K Grønningen
København K Poul Ankers Gade
København K Sankt Annæ Plads 26-28
København K Borgergade
København K Landgreven
København K Dronningens Tværgade
København K Hindegade
København K Adelgade
København K Kronprinsessegade
København K Georg Brandes Plads
København K Sølvgade
København K Klerkegade
København K Rosengade
København K Fredericiagade
København K Olfert Fischers Gade
København K Gammelvagt
København K Sankt Pauls Gade
København K Sankt Pauls Plads
København K Rævegade
København K Rigensgade
København K Stokhusgade
København K Krusemyntegade
København K Gernersgade
København K Haregade
København K Tigergade
København K Suensonsgade
København K Hjertensfrydsgade
København K Elsdyrsgade
København K Delfingade
København K Krokodillegade
København K Vildandegade
København K Svanegade
København K Timiansgade
København K Sølvgade 40
København K Øster Voldgade
København K Rørholmsgade
København K Øster Farimagsgade 3-15 og 2
København K Ole Suhrs Gade
København K Gammeltoftsgade
København K Bartholinsgade
København K Øster Søgade 8-36
København K Nørre Voldgade
København K Ahlefeldtsgade
København K Charlotte Ammundsens Plads
København K Frederiksborggade
København K Israels Plads
København K Linnésgade
København K Rømersgade
København K Vendersgade
København K Nørre Farimagsgade
København K Schacksgade
København K Nansensgade
København K Kjeld Langes Gade
København K Turesensgade
København K Gyldenløvesgade lige nr.
København K Nørre Søgade
København K Søtorvet
København K Knippelsbro
København K Torvegade
København K Strandgade
København K Asiatisk Plads
København K David Balfours Gade
København K Hammershøi Kaj
København K Johan Semps Gade
København K Nicolai Eigtveds Gade
København K Wilders Plads
København K Krøyers Plads
København K Christianshavns Kanal
København K Bådsmandsstræde
København K Wildersgade
København K Knippelsbrogade
København K Christianshavns Torv
København K Langebrogade
København K Applebys Plads
København K Voldgården
København K Ved Kanalen
København K Overgaden Neden Vandet
København K Overgaden Oven Vandet
København K Sankt Annæ Gade
København K Mikkel Vibes Gade
København K Sofiegade
København K Store Søndervoldstræde
København K Dronningensgade
København K Lille Søndervoldstræde
København K Prinsessegade
København K Amagergade
København K Christianshavns Voldgade
København K Ved Volden
København K Voldboligerne
København K Brobergsgade
København K Andreas Bjørns Gade
København K Burmeistersgade
København K Bodenhoffs Plads
København K Islands Plads
København K Margretheholmsvej
København K Refshalevej
København K William Wains Gade
København K Christiansholms Ø
København K Flakfortet
København K Lynetten
København K Margretheholm
København K Middelgrundsfortet
København K Quintus
København K Refshaleøen
København K Danneskiold-Samsøes Allé
København K Philip De Langes Allé
København K Arsenalvej
København K Halvtolv
København K Kuglegården
København K Kuglegårdsvej
København K Søartillerivej
København K Trangravsvej
København K Værftsbroen
København K Bohlendachvej
København K Eik Skaløes Plads
København K Fabrikmestervej
København K Galionsvej
København K Kanonbådsvej
København K Leo Mathisens Vej
København K Masteskursvej
København K Per Knutzons Vej
København K Schifters Kvarter
København K Stibolts Kvarter
København K Takkelloftsvej
København K Theodor Christensens Plads
København K Benstrups Kvarter
København K Dokøvej
København K Ekvipagemestervej
København K Judichærs Plads
København K Orlogsværftvej
København K A.H. Vedels Plads
København K Bradbænken
København K Elefanten
København K Eskadrevej
København K H.C. Sneedorffs Allé
København K Henrik Gerners Plads
København K Henrik Spans Vej
København K Kongebrovej
København K Krudtløbsvej
København K Minørvej
København K P. Løvenørns Vej
København K Spanteloftvej
København K Takkeladsvej
København K Ved Sixtusbatteriet
København K Ved Søminegraven
København K Bjørnekloen
København K Blå Karamel
København K Fabriksområdet
København K Fredens Ark
København K Løvehuset
København K Mælkebøtten
København K Mælkevejen
København K Nordområdet
København K Psyak
København K Sydområdet
København K Tinghuset
København K Midtdyssen
København K Norddyssen
København K Syddyssen
København K Asiatisk Plads 2
København K Nytorv
København K Larslejsstræde
København K Teglgårdstræde
København K Sankt Peders Stræde
København K Larsbjørnsstræde
København K Studiestræde
København K Vestergade
København K Gammeltorv
København K Kattesundet
København K Frederiksberggade
København K Mikkel Bryggers Gade
København K Slutterigade
København K Lavendelstræde
København K Farvergade
København K Hestemøllestræde
København K Gåsegade
København K Rådhusstræde
København K Vandkunsten
København K Løngangstræde
København K Stormgade 2-14
København K Ny Vestergade
København K Ny Kongensgade
København K Bryghusgade
København V Bernstorffsgade 40
København V Kystvejen
København V Bag Rådhuset
København V Rådhuspladsen
København V Jarmers Plads
København V Vester Voldgade
København V H.C. Andersens Boulevard
København V Langebro
København V Studiestræde
København V Stormgade 20 og 35
København V Dantes Plads
København V Ny Kongensgade
København V Christiansborggade
København V Christians Brygge 24-30
København V Kalvebod Brygge
København V Fisketorvet
København V Kalvebod Pladsvej
København V Hambrosgade
København V Otto Mønsteds Plads
København V Rysensteensgade
København V Tietgensgade 37
København V Polititorvet
København V Mitchellsgade
København V Edvard Falcks Gade
København V Banegårdspladsen
København V Københavns Hovedbanegård
København V Otto Mønsteds Gade
København V Anker Heegaards Gade
København V Puggaardsgade
København V Niels Brocks Gade
København V Ved Glyptoteket
København V Stoltenbergsgade
København V Arni Magnussons Gade
København V Carsten Niebuhrs Gade
København V Bernstorffsgade
København V Rådhuspladsen 1
København V Gyldenløvesgade
København V Vester Søgade
København V Nyropsgade
København V Dahlerupsgade
København V Kampmannsgade
København V Herholdtsgade
København V Vester Farimagsgade
København V Staunings Plads
København V Jernbanegade
København V Axeltorv
København V Gammel Kongevej
København V Hammerichsgade
København V Ved Vesterport
København V Meldahlsgade
København V Trommesalen
København V Sankt Jørgens Allé
København V Stenosgade
København V Bagerstræde
København V Tullinsgade
København V Værnedamsvej
København V Vesterbrogade
København V Vesterbros Torv
København V Frederiksberg Alle
København V Boyesgade ulige nr
København V Kingosgade 1-9
København V Brorsonsgade
København V Vesterbrogade 3
København V Herman Triers Plads
København V Julius Thomsens Gade
København V Kleinsgade
København V Rosenørns Allé
København V Åboulevard 1-13
København V Dahlerupsgade 6
København V Istedgade
København V Reventlowsgade
København V Colbjørnsensgade
København V Helgolandsgade
København V Abel Cathrines Gade
København V Viktoriagade
København V Gasværksvej
København V Eskildsgade
København V Absalonsgade
København V Svendsgade
København V Dannebrogsgade
København V Otto Krabbes Plads
København V Westend
København V Saxogade
København V Oehlenschlægersgade
København V Kaalundsgade
København V Valdemarsgade
København V Matthæusgade
København V Frederiksstadsgade
København V Mysundegade
København V Flensborggade
København V Enghave Plads
København V Haderslevgade
København V Tove Ditlevsens Plads
København V Broagergade
København V Ullerupgade
København V Enghavevej
København V Kongshøjgade
København V Sankelmarksgade
København V Gråstensgade
København V Staldgade
København V Halmtorvet
København V Reverdilsgade
København V Stampesgade
København V Lille Colbjørnsensgade
København V Tietgensgade
København V Ingerslevsgade
København V Lille Istedgade
København V Maria Kirkeplads
København V Eriksgade
København V Skydebanegade
København V Kvægtorvsgade
København V Flæsketorvet
København V Onkel Dannys Plads
København V Høkerboderne
København V Kvægtorvet
København V Kødboderne
København V Slagtehusgade
København V Slagterboderne
København V Skelbækgade
København V Sommerstedgade
København V Krusågade
København V Sønder Boulevard
København V Dybbølsgade
København V Godsbanegade
København V Letlandsgade
København V Estlandsgade
København V Esbern Snares Gade
København V Arkonagade
København V Asger Rygs Gade
København V Skjalm Hvides Gade
København V Sigerstedgade
København V Knud Lavards Gade
København V Erik Ejegods Gade
København V Bodilsgade
København V Palnatokesgade
København V Heilsgade
København V Røddinggade
København V Bevtoftgade
København V Bustrupgade
København V Stenderupgade
København V Enghave Passage
København V Rahbeks Allé
København V Vesterfælledvej
København V Sundevedsgade
København V Tøndergade
København V Ballumgade
København V Hedebygade
København V Møgeltøndergade
København V Amerikavej
København V Trøjborggade
København V Lyrskovgade
København V Rejsbygade
København V Ny Carlsberg Vej
København V Ejderstedgade
København V Slesvigsgade
København V Dannevirkegade
København V Alsgade
København V Angelgade
København V Slien
København V Carstensgade
København V Lundbyesgade
København V Ernst Meyers Gade
København V Bissensgade
København V Küchlersgade
København V Freundsgade
København V Jerichausgade
København V Rådhuspladsen
København V Vesterbrogade 8
København V H.C. Andersens Boulevard 18
København V Bag Elefanterne
København V Banevolden 2
København V Bjerregårdsvej 5 og 7
København V Bryggernes Plads
København V Gamle Carlsberg Vej
København V Kammasvej
København V Ny Carlsberg Vej
København V Ottilia Jacobsens Plads
København V Pasteursvej
København V Rahbeks Allé 13-15
København V Valby Langgade 1
København V Vesterfælledvej 58-110
Frederiksberg C Rahbeks Alle 2-36
Frederiksberg C Halls Alle
Frederiksberg C Brøndsteds Alle
Frederiksberg C Bakkegårds Alle
Frederiksberg C Kammasvej 3
Frederiksberg C Jacobys Alle
Frederiksberg C Schlegels Alle
Frederiksberg C Asmussens Alle
Frederiksberg C Frydendalsvej
Frederiksberg C Platanvej
Frederiksberg C Asgårdsvej
Frederiksberg C Kochsvej
Frederiksberg C Henrik Ibsens Vej
Frederiksberg C Carit Etlars Vej
Frederiksberg C Paludan Müllers Vej
Frederiksberg C Engtoftevej
Frederiksberg C Carl Bernhards Vej
Frederiksberg C Kingosgade 11-17 og 8-10
Frederiksberg C Værnedamsvej ulige nr.
Frederiksberg C Frederiksberg Alle
Frederiksberg C Boyesgade lige nr.
Frederiksberg C Haveselskabetsvej
Frederiksberg C Sankt Thomas Alle
Frederiksberg C Hauchsvej
Frederiksberg C Alhambravej
Frederiksberg C Mynstersvej
Frederiksberg C Martensens Alle
Frederiksberg C Madvigs Alle
Frederiksberg C Gammel Kongevej
Frederiksberg C Nyvej
Frederiksberg C Amicisvej
Frederiksberg C Maglekildevej
Frederiksberg C Dr. Priemes Vej
Frederiksberg C Hollændervej
Frederiksberg C Edisonsvej
Frederiksberg C Hortensiavej
Frederiksberg C Christian Winthers Vej
Frederiksberg C Sagasvej
Frederiksberg C Rathsacksvej
Frederiksberg C Ceresvej
Frederiksberg C Grundtvigsvej
Frederiksberg C Grundtvigs Sidevej
Frederiksberg C Henrik Steffens Vej
Frederiksberg C Acaciavej
Frederiksberg C Bianco Lunos Alle
Frederiksberg C Bülowsvej
Frederiksberg C Thorvaldsensvej
Frederiksberg C Bomhoffs Have
Frederiksberg C Helenevej
Frederiksberg C Harsdorffsvej
Frederiksberg C Amalievej
Frederiksberg C Kastanievej
Frederiksberg C Lindevej
Frederiksberg C Uraniavej
Frederiksberg C H.C. Ørsteds Vej
Frederiksberg C Vodroffsvej
Frederiksberg C Tårnborgvej
Frederiksberg C Lykkesholms Alle
Frederiksberg C Sankt Knuds Vej
Frederiksberg C Forhåbningsholms Alle
Frederiksberg C Svanholmsvej
Frederiksberg C Schønbergsgade
Frederiksberg C Prinsesse Maries Alle
Frederiksberg C Vodroffs Tværgade
Frederiksberg C Danasvej
Frederiksberg C Niels Ebbesens Vej
Frederiksberg C Svend Trøsts Vej
Frederiksberg C Carl Plougs Vej
Frederiksberg C Vodroffslund
Frederiksberg C Danas Plads
Frederiksberg C Norsvej
Frederiksberg C Sveasvej
Frederiksberg C Forchhammersvej
Frederiksberg C Sankt Markus Plads
Frederiksberg C Sankt Markus Alle
Frederiksberg C Johnstrups Alle
Frederiksberg C Steenstrups Alle
Frederiksberg C Julius Thomsens Plads
Frederiksberg C Martinsvej
Frederiksberg C Suomisvej
Frederiksberg C Filippavej
Frederiksberg C Hostrupsvej
Frederiksberg C Christian Richardts Vej
Frederiksberg C Falkonervænget
Frederiksberg C Sankt Nikolaj Vej
Frederiksberg C Hostrups Have
Frederiksberg C Dr. Abildgaards Alle
Frederiksberg C L.I. Brandes Alle
Frederiksberg C N.J. Fjords Alle
Frederiksberg C Rolighedsvej
Frederiksberg C Falkonergårdsvej
Frederiksberg C Åboulevard 15-55
Frederiksberg C J.M. Thieles Vej
Frederiksberg C Fuglevangsvej
Frederiksberg C Bille Brahes Vej
Frederiksberg C Ingemannsvej
Frederiksberg C Erik Menveds Vej
Frederiksberg C Steenwinkelsvej
Frederiksberg C Svanemosegårdsvej
Frederiksberg C Rosenørns Alle
Frederiksberg C Adolph Steens Alle
Frederiksberg C Worsaaesvej
Frederiksberg C Jakob Dannefærds Vej
Frederiksberg C Julius Thomsens Gade
Frederiksberg
København Ø
Nordhavn
København N
København S
København NV
København SV
Valby
Glostrup
Brøndby
Rødovre
Albertslund
Vallensbæk
Taastrup
Ishøj
Hedehusene
Hvidovre
Brøndby Strand
Vallensbæk Strand
Greve
Solrød Strand
Karlslunde
Brønshøj
Vanløse
Herlev
Skovlunde
Ballerup
Måløv
Smørum
Kastrup
Dragør
Kongens Lyngby
Gentofte
Virum
Holte
Nærum
Søborg
Dyssegård
Bagsværd
Hellerup
Charlottenlund
Klampenborg
Skodsborg
Vedbæk
Rungsted Kyst
Hørsholm
Kokkedal
Nivå
Helsingør
Humlebæk
Espergærde
Snekkersten
Tikøb
Hornbæk
Dronningmølle
Ålsgårde
Hellebæk
Helsinge
Vejby
Tisvildeleje
Græsted
Gilleleje
Frederiksværk
Ølsted
Skævinge
Gørløse
Liseleje
Melby
Hundested
Hillerød
Allerød
Birkerød
Fredensborg
Kvistgård
Værløse
Farum
Lynge
Slangerup
Frederikssund
Jægerspris
Ølstykke
Stenløse
Veksø Sjælland
Rønne
Aakirkeby
Nexø
Svaneke
Østermarie
Gudhjem
Allinge
Klemensker
Hasle
Roskilde
Tune
Jyllinge
Skibby
Kirke Såby
Kirke Hyllinge
Ringsted
Ringsted
Viby Sjælland
Borup
Herlufmagle
Glumsø
Fjenneslev
Jystrup Midtsj
Sorø
Munke Bjergby
Slagelse
Korsør
Skælskør
Vemmelev
Boeslunde
Rude
Fuglebjerg
Dalmose
Sandved
Høng
Gørlev
Ruds Vedby
Dianalund
Stenlille
Nyrup
Holbæk
Lejre
Hvalsø
Tølløse
Ugerløse
Kirke Eskilstrup
Store Merløse
Vipperød
Kalundborg
Regstrup
Mørkøv
Jyderup
Snertinge
Svebølle
Store Fuglede
Jerslev Sjælland
Nykøbing Sj
Svinninge
Gislinge
Hørve
Fårevejle
Asnæs
Vig
Grevinge
Nørre Asmindrup
Højby
Rørvig
Sjællands Odde
Føllenslev
Sejerø
Eskebjerg
Køge
Gadstrup
Havdrup
Lille Skensved
Bjæverskov
Faxe
Hårlev
Karise
Faxe Ladeplads
Store Heddinge
Strøby
Klippinge
Rødvig Stevns
Herfølge
Tureby
Rønnede
Holmegaard
Haslev
Næstved
Præstø
Tappernøje
Mern
Karrebæksminde
Lundby
Vordingborg
Kalvehave
Langebæk
Stensved
Stege
Borre
Askeby
Bogø By
Nykøbing F
Nørre Alslev
Stubbekøbing
Guldborg
Eskilstrup
Horbelev
Idestrup
Væggerløse
Gedser
Nysted
Toreby L
Kettinge
Øster Ulslev
Errindlev
Nakskov
Harpelunde
Horslunde
Søllested
Maribo
Bandholm
Torrig L
Fejø
Nørreballe
Stokkemarke
Vesterborg
Holeby
Rødby
Dannemare
Sakskøbing
Midtsjælland USF P
Odense C
Odense V
Odense NV
Odense SØ
Odense M
Odense NØ
Odense SV
Odense S
Odense N
Marslev
Kerteminde
Agedrup
Munkebo
Rynkeby
Mesinge
Dalby
Martofte
Bogense
Otterup
Morud
Harndrup
Brenderup Fyn
Asperup
Søndersø
Veflinge
Skamby
Blommenslyst
Vissenbjerg
Middelfart
Ullerslev
Langeskov
Aarup
Nørre Aaby
Gelsted
Ejby
Faaborg
Assens
Glamsbjerg
Ebberup
Millinge
Broby
Haarby
Tommerup
Svendborg
Ringe
Vester Skerninge
Stenstrup
Kværndrup
Årslev
Nyborg
Ørbæk
Gislev
Ryslinge
Ferritslev Fyn
Frørup
Hesselager
Skårup Fyn
Vejstrup
Oure
Gudme
Gudbjerg Sydfyn
Rudkøbing
Humble
Bagenkop
Tranekær
Marstal
Ærøskøbing
Søby Ærø
Kolding
Egtved
Almind
Viuf
Jordrup
Christiansfeld
Bjert
Sønder Stenderup
Sjølund
Hejls
Haderslev
Aabenraa
Rødekro
Løgumkloster
Bredebro
Tønder
Højer
Gråsten
Broager
Egernsund
Padborg
Kruså
Tinglev
Bylderup-Bov
Bolderslev
Sønderborg
Nordborg
Augustenborg
Sydals
Vojens
Gram
Toftlund
Agerskov
randerup J
Bevtoft
Sommersted
Vamdrup
Vejen
Gesten
Bække
Vorbasse
Rødding
Lunderskov
Brørup
Lintrup
Holsted
Hovborg
Føvling
Gørding
Esbjerg N
Fanø
Tjæreborg
Bramming
Glejbjerg
Agerbæk
Ribe
Gredstedbro
Skærbæk
Rømø
Varde
Årre
Ansager
Nørre Nebel
Oksbøl
Janderup Vestj
Billum
Vejers Strand
Henne
Outrup
Blåvand
Tistrup
Ølgod
Tarm
Hemmet
Skjern
Videbæk
Kibæk
Lem St
Ringkøbing
Hvide Sande
Spjald
Ørnhøj
Tim
Ulfborg
Fredericia
Taulov Pakkecenter
Fredericia
Børkop
Vejle
Vejle Øst
Juelsminde
Stouby
Barrit
Tørring
Uldum
Vonge
Bredsten
Randbøl
Vandel
Billund
Grindsted
Hejnsvig
Sønder Omme
Stakroge
Sønder Felding
Jelling
Gadbjerg
Give
Brande
Ejstrupholm
Hampen
Herning
Herning
Ikast
Bording
Engesvang
Sunds
Karup J
Vildbjerg
Aulum
Holstebro
Haderup
Sørvad
Hjerm
Vemb
Struer
Lemvig
Bøvlingbjerg
Bækmarksbro
Harboøre
Thyborøn
Thisted
Hanstholm
Frøstrup
Vesløs
Snedsted
Bedsted Thy
Hurup Thy
Vestervig
Thyholm
Skive
Vinderup
Højslev
Stoholm Jyll
Spøttrup
Roslev
Fur
Nykøbing M
Erslev
Karby
Redsted M
Vils
Øster Assels
Aarhus C
Aarhus N
Aarhus V
Brabrand
Risskov Ø
Åbyhøj
Egå
Viby J
Højbjerg
Odder
Samsø
Tranbjerg J
Mårslet
Beder
Malling
Hundslund
Solbjerg
Hasselager
Hørning
Hadsten
Trige
Tilst
Hinnerup
Ebeltoft
Rønde
Knebel
Balle
Hammel
Harlev J
Galten
Sabro
Sporup
Grenaa
Lystrup
Hjortshøj
Skødstrup
Hornslet
Mørke
Ryomgård
Kolind
Trustrup
Nimtofte
Glesborg
Ørum Djurs
Anholt
Silkeborg
Kjellerup
Lemming
Sorring
Ans By
Them
Bryrup
Skanderborg
Låsby
Ry
Horsens
Daugård
Hedensted
Løsning
Hovedgård
Brædstrup
Gedved
Østbirk
Flemming
Rask Mølle
Klovborg
Nørre Snede
Stenderup
Hornsyld
Viborg
Tjele
Løgstrup
Skals
Rødkærsbro
Bjerringbro
Ulstrup
Langå
Thorsø
Fårvang
Gjern
Randers C
Randers NV
Randers NØ
Randers SV
Ørsted
Randers SØ
Allingåbro
Auning
Havndal
Spentrup
Gjerlev J
Fårup
Aalborg
Aalborg SV
Aalborg SØ
Aalborg Øst
Svenstrup J
Nibe
Gistrup
Klarup
Storvorde
Kongerslev
Sæby
Vodskov
Hjallerup
Dronninglund
Asaa
Dybvad
Gandrup
Hals
Vestbjerg
Sulsted
Tylstrup
Nørresundby
Vadum
Aabybro
Brovst
Løkken
Pandrup
Blokhus
Saltum
Hobro
Arden
Skørping
Støvring
Suldrup
Mariager
Hadsund
Bælum
Terndrup
Aars
Nørager
Aalestrup
Gedsted
Møldrup
Farsø
Løgstør
Ranum
Fjerritslev
Brønderslev
Jerslev J
Østervrå
Vrå
Hjørring
Tårs
Hirtshals
Sindal
Bindslev
Frederikshavn
Læsø
Strandby
Jerup
Ålbæk
Skagen

6. januar søndag Hellig tre konger 2013 -
10. februar søndag Fastelavn 2013 -
14. februar torsdag Valentinsdag 2013 -
24. marts søndag Palmesøndag 2013 -
28. marts torsdag Skærtorsdag 2013 -
29. marts fredag Langfredag 2013 -
31. marts søndag Påske 2013 -
31. marts søndag Påskedag 2013 -
31. marts søndag Sommertid 2013 -
1. april mandag 2. Påskedag 2013 -
26. april fredag Store Bededag 2013 -
9. maj torsdag Kristi Himmelfart 2013 -
12. maj søndag Mors dag 2013 -
19. maj søndag Pinse 2013 -
19. maj søndag Pinsedag 2013 -
20. maj mandag 2. Pinsedag 2013 -
5. juni onsdag Grundlovsdag 2013 4
5. juni onsdag Fars dag 2013 4
24. juni mandag Sankt Hans 2013 23
27. oktober søndag Vintertid 2013 148
31. oktober torsdag Halloween 2013 152
11. november mandag Mortensdag 2013 163
24. december tirsdag Juleaften 2013 206
25. december onsdag Jul 2013 207
25. december onsdag 1. Juledag 2013 207
26. december torsdag 2. Juledag 2013 208
31. december tirsdag Nytårsaften 2013
År Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. Påskedag St. Bededag Kr. H.fartsdag Pinsedag 2. Pinsedag
1950 2. april 6. april 7. april 9. april 10. april 5. maj 18. maj 28. maj 29. maj
1951 18. marts 22. marts 23. marts 25. marts 26. marts 20. april 3. maj 13. maj 14. maj
1952 6. april 10. april 11. april 13. april 14. april 9. maj 22. maj 1. juni 2. juni
1953 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj
1954 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
1955 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
1956 25. marts 29. marts 30. marts 1. april 2. april 27. april 10. maj 20. maj 21. maj
1957 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni
1958 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
1959 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
1960 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 13. maj 26. maj 5. juni 6. juni
1961 26. marts 30. marts 31. marts 2. april 3. april 28. april 11. maj 21. maj 22. maj
1962 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni
1963 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
1964 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
1965 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
1966 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
1967 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
1968 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
1969 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
1970 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
1971 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
1972 26. marts 30. marts 31. marts 2. april 3. april 28. april 11. maj 21. maj 22. maj
1973 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni
1974 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
1975 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
1976 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
1977 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
1978 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
1979 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
1980 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
1981 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
1982 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
1983 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
1984 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni
1985 31. marts 4. april 5. april 7. april 8. april 3. maj 16. maj 26. maj 27. maj
1986 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
1987 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
1988 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
1989 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
1990 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
1991 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
1992 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
1993 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
1994 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
1995 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni
1996 31. marts 4. april 5. april 7. april 8. april 3. maj 16. maj 26. maj 27. maj
1997 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
1998 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni
1999 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj
År Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. Påskedag St. Bededag Kr. H.fartsdag Pinsedag 2. Pinsedag
2000 16. april 20. april 21. april 23. april 24. april 19. maj 1. juni 11. juni 12. juni
2001 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
2002 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
2003 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni
2004 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
2005 20. marts 24. marts 25. marts 27. marts 28. marts 22. april 5. maj 15. maj 16. maj
2006 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni
2007 1. april 5. april 6. april 8. april 9. april 4. maj 17. maj 27. maj 28. maj
2008 16. marts 20. marts 21. marts 23. marts 24. marts 18. april 1. maj 11. maj 12. maj
2009 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni
2010 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj
2011 17. april 21. april 22. april 24. april 25. april 20. maj 2. juni 12. juni 13. juni
2012 1. april 5. april 6. april 8. april 9. april 4. maj 17. maj 27. maj 28. maj
2013 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
2014 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni
2015 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj
2016 20. marts 24. marts 25. marts 27. marts 28. marts 22. april 5. maj 15. maj 16. maj
2017 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni
2018 25. marts 29. marts 30. marts 1. april 2. april 27. april 10. maj 20. maj 21. maj
2019 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni
2020 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni
2021 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj
2022 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 13. maj 26. maj 5. juni 6. juni
2023 2. april 6. april 7. april 9. april 10. april 5. maj 18. maj 28. maj 29. maj
2024 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
2025 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni
2026 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj
2027 21. marts 25. marts 26. marts 28. marts 29. marts 23. april 6. maj 16. maj 17. maj
2028 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni
2029 25. marts 29. marts 30. marts 1. april 2. april 27. april 10. maj 20. maj 21. maj
2030 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni
2031 6. april 10. april 11. april 13. april 14. april 9. maj 22. maj 1. juni 2. juni
2032 21. marts 25. marts 26. marts 28. marts 29. marts 23. april 6. maj 16. maj 17. maj
2033 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 13. maj 26. maj 5. juni 6. juni
2034 2. april 6. april 7. april 9. april 10. april 5. maj 18. maj 28. maj 29. maj
2035 18. marts 22. marts 23. marts 25. marts 26. marts 20. april 3. maj 13. maj 14. maj
2036 6. april 10. april 11. april 13. april 14. april 9. maj 22. maj 1. juni 2. juni
2037 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj
2038 18. april 22. april 23. april 25. april 26. april 21. maj 3. juni 13. juni 14. juni
2039 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
2040 25. marts 29. marts 30. marts 1. april 2. april 27. april 10. maj 20. maj 21. maj
2041 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni
2042 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
2043 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
2044 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 13. maj 26. maj 5. juni 6. juni
2045 2. april 6. april 7. april 9. april 10. april 5. maj 18. maj 28. maj 29. maj
2046 18. marts 22. marts 23. marts 25. marts 26. marts 20. april 3. maj 13. maj 14. maj
2047 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
2048 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj
2049 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
2050 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
2051 26. marts 30. marts 31. marts 2. april 3. april 28. april 11. maj 21. maj 22. maj
2052 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni
2053 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
2054 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
2055 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
2056 26. marts 30. marts 31. marts 2. april 3. april 28. april 11. maj 21. maj 22. maj
2057 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni
2058 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
2059 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
2060 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
2061 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
2062 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
2063 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
2064 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
2065 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
2066 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
2067 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
2068 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni
2069 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
2070 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
2071 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
2072 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
2073 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
2074 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
2075 31. marts 4. april 5. april 7. april 8. april 3. maj 16. maj 26. maj 27. maj
2076 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
2077 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
2078 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
2079 16. april 20. april 21. april 23. april 24. april 19. maj 1. juni 11. juni 12. juni
2080 31. marts 4. april 5. april 7. april 8. april 3. maj 16. maj 26. maj 27. maj
2081 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
2082 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
2083 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj
2084 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
2085 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
2086 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
2087 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni
2088 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
2089 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
2090 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni
2091 1. april 5. april 6. april 8. april 9. april 4. maj 17. maj 27. maj 28. maj
2092 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
2093 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni
2094 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj
2095 17. april 21. april 22. april 24. april 25. april 20. maj 2. juni 12. juni 13. juni
2096 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
2097 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
2098 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni
2099 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni
Abdons dag = 30. juli
Abels dag = 2. januar
Abrahams dag = 20. december
Absalons dag = 30. oktober
Adams dag = 24. december
Adelgundes dag = 30. januar
Adolfs dag = 26. september
Adrians dag = 4. marts
Agapetus dag = 18. august
Agathes dag = 5. februar
Agathons dag = 7. december
Agnes dag = 21. januar
Albertus dag = 24. april
Albanus dag = 21. juni
Albina = 17. december
Albinus dag = 1. marts
Alexanders dag = 18. marts
Alexius dag = 17. juli
Alle Helgens dag = 1. november
Alle Sjæles dag = 2. november
Amalies dag = 7. oktober
Amandus dag = 26. oktober
Ambrosius dag = 4. april
Ammons dag = 19. februar
Ananias dag = 27. april
Anastasius dag = 17. august
Andreas dag = 30. november
Angelicas dag = 20. maj
Angelus dag = 13. oktober
Anianus dag = 17. november
Anicetus dag = 17. april
Annas dag = 26. juli
Ansgars dag = 3. februar
Anshelmus dag = 5. juli
Antonius dag = 17. januar
Apollinarius dag = 23. juli
Apollonias dag = 9. februar
Apostlenes deling = 15. juli
Arkadius dag = 13. november
Arnolds dag = 1. december
Arnolfus dag = 18. juli
Athanasius dag = 2. maj
augustinus dag = 28. august
Aurelius dag = 28. juli
Balbinas dag = 31. marts
Balthasars dag = 19. oktober
Barbaras dag = 4. december
Barnabas dag = 11. juni
Bartholomæus dag = 24. august
Basilius dag = 12. juni
Beates dag = 8. marts
Bedas dag = 26. maj
Benedicts dag = 21. marts
Benignus dag = 13. februar
Benjamins dag = 30. august
Bernhards dag = 20. august
Berthas dag = 31. august
Bibianas dag = 2. december
Blasius dag = 2. februar
Bonaventuras dag = 14. juli
Bonifacius dag = 5. juni
Brigidas dag = 1. februar
Broderus dag = 6. oktober
Brunos dag = 17. maj
Budolfs dag = 17. juni
Burchardts dag = 10. september
Børnedag = 28. december
Callixtus dag = 14. oktober
Caspars dag = 9. maj
Castus dag = 22. maj
Cecilies dag = 22. november
Christinas dag = 24. juli
Chrysogonus dag = 24. november
Chrysostomus dag = 27. januar
Claras dag = 12. august
Claudius dag = 8. november
Clemens = 23. november
Cleophas dag = 25. september
Cletus dag = 26. april
Concordias dag = 18. februar
Conradus dag = 26. november
Constantias dag = 19. september
Cordius dag = 20. marts
Cordulas dag = 22. oktober
Corinthas dag = 8. februar
Cornelius dag = 3. juli
Cosmas dag = 27. september
Crispinus dag = 25. oktober
Crispinus dag = 14. december
Cyprianus dag = 13. september
Cyrillus dag = 13. juni
Damasus dag = 11. december
Daniels dag = 19. april
Davids dag = 30. december
Desiderius dag = 23. maj
Dions dag = 6. juli
Dionysius dag = 9. oktober
Ditlevs dag = 2. oktober
Dominicus dag = 4. august
Donatus dag = 7. august
Dorotheas dag = 6. februar
Edels dag = 10. marts
Egesippus dag = 7. april
Eleonora dag = 28. juni
Elias dag = 20. juli
Elisabeths dag = 19. november
Elisas dag = 2. september
Elutherius dag = 18. april
Emerentias dag = 23. januar
Engelbrechts dag = 7. november
Enoks dag = 3. januar
Epimachus dag = 12. december
Erasmus dag = 3. juni
Eremitten Pauls dag = 10. januar
Erhards dag = 8. januar
Eriks dag = 18. maj
Eskilds dag = 15. september
Esthers dag = 24. maj
Eucharias dag = 20. februar
Eufemias dag = 16. september
Eulalias dag = 12. februar
Euphrosynes dag = 11. februar
Eusebius dag = 14. august
Eustacius dag = 28. marts
Eutyshius dag = 14. marts
Evenus dag = 21. juli
Ezekiels dag = 10. april
Fabians og Sebastians dag = 20. januar
Facundus dag = 27. november
Fautinus dag = 15. februar
Felicianus dag = 20. oktober
Felix dag = 14. januar
Fidelis dag = 23. marts
Findanus dag = 17. februar
Flavia dag = 7. maj
Florentius dag = 21. april
Florentius dag = 17. oktober
Florians dag = 4. maj
Franciscus dag = 4. oktober
Frederiks dag = 14. november
Fyrre ridderes dag = 9. marts
Gabriels dag = 26. marts
Gajus dag = 22. april
Gallus dag = 16. oktober
Gebhardus dag = 27. august
Georgs dag = 23. april
Gereons dag = 10. oktober
Germanus dag = 31. juli
Gertruds dag = 17. marts
Gervasius dag = 19. juni
Godtfreds dag = 6. marts
Gordianus dag = 10. maj
Gorgonius dag = 9. september
Gothards dag = 5. maj
Gregorius dag = 12. marts
Gudmunds dag = 16. marts
Guidos dag = 12. september
Hannibals dag = 2. august
Hedvigs dag = 15. oktober
Helenes dag = 21. maj
Hellig tre Kongers dag = 6. januar
Henriks dag = 12. juli
Hermans dag = 11. august
Hesychius dag = 18. november
Hilarius dag = 13. januar
Hilleberts dag = 11. september
Hieronymus dag = 30. september
Hippolytus dag = 13. august
Hubertus dag = 3. november
Hugos dag = 1. april
Hyginus dag = 11. januar
Ingeborgs dag = 8. oktober
Ingenuus dag = 13. maj
Ingers dag = 26. februar
Irenes dag = 5. april
Irenæus dag = 26. august
Jacobs dag = 25. juli
Janus dag = 8. april
Japetus dag = 22. december
Jeremias dag = 7. juni
Johannes (ante portam) dag = 6. maj
Johannes Evangelist dag = 27. december
Johannes halshuggelsesdag = 29. august
Jonas dag = 29. marts
Josefs dag = 19. marts
Josva dag = 11. juli
Judiths dag = 10. december
Juledag = 25. december
julianes dag = 16. februar
julianus dag = 9. januar
julius dag = 12. april
Justas dag = 19. juli
Justinus dag = 13. april
Karls dag = 28. januar
Kastors dag = 27. marts
Katharinas dag = 25. november
Kjelds dag = 8. juli
Knud Konges dag = 10. juli
Knuds dag = 7. januar
Korsets ophøjelsesdag = 14. september
Korsmessedag = 3. maj
Kristians dag = 14. maj
Kristi foklarelsesdag = 6. august
Kristmessedag = 25. december
Kunigundes dag = 3. marts
Kyndelmissedag = 2. februar
Lambertus dag = 17. september
Lars dag = 10. august
Laurentius dag = 10. august
Lazarus dag = 16. december
Leanders dag = 27. februar
Leonhards dag = 6. november
Leontius dag = 18. juni
Leopolds dag = 15. november
Leos dag = 11. april
Linus dag = 23. september
Louises dag = 31. oktober
Louises dag = 18. december
Lucas dag = 18. oktober
Luciadag = 13. december
Lucians dag = 27. maj
Lucina dag = 30. juni
Ludvigs dag = 25. august
Luthers dag = 10. november
Macedonius dag = 13. marts
Mamertus dag = 11. maj
Marcellinus dag = 2. juni
Marcellus dag = 16. januar
Margarethes dag = 13. juli
Magnus dag = 6. september
Malachias dag = 5. november
Maria bebudelsesdag = 25. marts
Maria besøgelsesdag = 2. juli
Maria fødselsdag = 8. september
Maria himmelfarts dag = 15. august
Maria Magdalenas dag = 22. juli
Mariannes dag = 16. april
Maria ofrings dag = 21. november
Maria undfangelsesdag = 8. december
Markus dag = 25. april
Marthas dag = 27. juli
Martins dag = 11. november
Maurus dag = 15. januar
Matthis dag = 24. februar
Mathæus dag = 21. september
Mauritius dag = 22. september
Maximillians dag = 12. oktober
Maximus dag = 29. maj
Medardus dag = 8. juni
Mettes dag = 3. oktober
Methusalems dag = 4. januar
Mikkelsdag = 29. september
Mortens dag = 11. november
Narcissus dag = 29. oktober
Nemesius dag = 19. december
Nicomedes dag = 1. juni
Nicætas dag = 3. april
Nikatius dag = 15. december
Nikodemus dag = 3. august
Nikolajs dag = 6. december
Noahs dag = 29. december
Nobertus dag = 6. juni
Nytårsdag = 1. januar
Olavs dag = 29. juli
Olympias dag = 15. april
Onuphrius dag = 10. juni
Optatus dag = 4. juni
Osvaldus dag = 5. august
Othenius dag = 16. november
Ottos dag = 4. november
Pancratius dag = 12. maj
Papias dag = 23. februar
Pauli omvendelsesdag = 25. januar
Paulinus dag = 23. juni
Paulus dag = 22. marts
Pelagius dag = 26. juni
Perputua dag = 7. marts
Peters fængsels dag = 1. august
Peter Martyrs dag = 29. april
Peters stol = 22. februar
Petronellas dag = 31. maj
Petrus & Paulus dag = 29. juni
Philip & Jacobs dag = 1. maj
Placidus dag = 5. oktober
Polycarpus dag = 26. januar
Pontianus dag = 19. januar
Potentiana dag = 19. maj
Primus dag = 9. juni
Priscas dag = 18. januar
Probus dag = 11. oktober
Proclus dag = 24. oktober
Procopius dag = 9. april
Prospers dag = 25. juni
Quirnus dag = 30. marts
Reginas dag = 5. september
Reinholds dag = 12. januar
Remigius dag = 1. oktober
Rikards dag = 7. februar
Roberts dag = 7. september
Rochus dag = 16. august
Romanus dag = 9. august
Rudolfs dag = 9. december
Rufinus dag = 14. juni
Ruths dag = 8. august
Sabinas dag = 5. december
Salomons dag = 21. august
Samuels dag = 21. februar
Sankt Hans dag = 24. juni
Saras dag = 16. maj
Saturninus dag = 29. november
Scholasticas dag = 10. februar
Sebaldus dag = 19. august
Sems dag = 27. oktober
Seraphias dag = 3. september
Severus dag = 30. april
Simeons dag = 5. januar
Simon & Judas dag = 28. oktober
Simplicius dag = 2. marts
Sixtus dag = 6. april
Sofia Magdalenes dag = 28. november
Sofies dag = 15. maj
Sostratas dag = 9. juli
Stanislaus dag = 8. maj
Stefans dag = 26. december
Sulpicius dag = 20. april
Susannes dag = 16. juli
Svends dag = 3. december
Sylverius dag = 20. juni
Sylvester dag = 31. december
Symforian dag = 22. august
Syvsoverdag = 27. juni
Sørens dag = 23. oktober
Teklas dag = 24. september
Thalas dag = 11. marts
Thedosias dag = 2. april
Theobaldus dag = 1. juli
Theodors dag = 9. november
Theodosias dag = 4. september
Theofilus dag = 5. marts
Thomas dag = 21. december
Thorkilds dag = 12. november
Tiburtius dag = 14. april
Timotheus dag = 24. januar
Titus dag = 18. september
Ti tusinde Martyrers dag = 22. juni
Tobias dag = 20. september
Torlacus dag = 23. december
Tychos dag = 16. juni
Ulrikas dag = 24. marts
Ulriks dag = 4. juli
Urbanus dag = 25. maj
Ursulas dag = 21. oktober
Valborgs dag = 1. maj
Valentinus dag = 14. februar
Valerius dag = 29. januar
Veronikas dag = 4. februar
Victorinus dag = 25. februar
Vigands dag = 30. maj
Vigilius dag = 31. januar
Vilhelms dag = 28. maj
Vincents dag = 22. januar
Vitalis dag = 28. april
Vitus dag = 15. juni
Volkamarus dag = 20. november
Wenceslaus dag = 28. september
Willibalds dag = 7. juli
Zacharias dag = 15. marts
Zachæus dag = 23. august
Ægidius dag = 1. september
Øllegaards dag = 28. februar
40 Ridderes dag = 9. marts
10.000 Martyrers dag = 22. juni


Side 2: Tid og Sted
Side 3: Kalender
Side 4: Links