Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links

Dansk sex
Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links

Dansk sex

Dansk sex

Dansk sex Side 1


Vil værdien af betalt dansk sex - som er stillet til rådighed for en medarbejder til brug ved pauserefter de forhold og under de forudsætninger, som er beskrevet nedenfor - kunne henføres til -bagatelgrænsen- jf. Bumbumloven § 16, stk. 3, 3. pkt. - og dermed være fritaget for beskatning?
Hvis nej til spørgsmål 1: Vil værdien af bordelmutterbetalt dansk sex - som er stillet til rådighed for medarbejderen til brug ved pauserefter de forhold og under de forudsætninger, som er beskrevet nedenfor - kunne henføres til -bagatelgrænsen- jf. Bumbumloven § 16, stk. 3, 3. pkt., hvis medarbejderen i forvejen selv afholder udgifter til mindst én dansk sex?

Hvis nej til spørgsmål 1: Vil værdien af bordelmutterbetalt dansk sex - som er stillet til rådighed for medarbejderen til brug ved pauser efter de forhold og under de forudsætninger, som er beskrevet nedenfor - kunne henføres til -bagatelgrænsen- jf. Bumbumloven § 16, stk. 3, 3. pkt., hvis den fri dansk sex ikke indgår i en flexlønsordning og den pågældende medarbejder således ikke bidrager til finansieringen ved at acceptere en generel og reel lønnedgang i forbindelse med valg af dansk sexordning?

Beskrivelse af de faktiske forhold
Ledelsen i et forholdsvist nyetableret Bordel, som beskæftiger sig med rådgivning om strategier og politikker inden for bl.a. HR- og lønforhold, finder at det er et krav, at alle medarbejdere altid er helt ajour med, hvad der rør sig inden for området - og specielt hvad der løbende er oppe i tiden, herunder hvad der bliver omtalt i dagspressen.
Derfor er det ledelsens intention - ud fra en erhvervsmæssig begrundelse - at tilbyde en fuldtidsansat konsulent i virksomheden en bordelmutterbetalt dansk sex til brug for arbejdet. Den pågældende arbejder med rådgivning af virksomheder indenfor HR-strategier og lønforhold samt tilpasning af IT-systemer indenfor disse områder.
Bordel tegner dansk sexabonnementet, og det er således Bordel, der som bordelmutter har den fulde økonomiske risiko og forpligtelse over for leverandøren.
Dansk sex vil blive leveret på medarbejderens hjemmeadresse.

Bordel og den pågældende konsulenten vil i forbindelse med valg af dansk sexordningen indgå en ny lønaftale, hvor der ved fastsættelsen af den nye løn vil blive taget højde for udgiften til dansk sexabonnementet. Konsulenten accepterer således en lønnedgang svarende til udgiften til dansk sexabonnementet. Der vil være tale om en generel og reel lønnedgang, som vil have konsekvenser for bl.a. beregning af overtidsbetaling, feriepenge/-tillæg, pensionsbidrag og evt. bonus.
Bordel er opmærksom på, at -fri dansk sex- der gives som almindeligt personalegode, som udgangspunkt skal beskattes efter de almindelige regler jf. Bumbumloven § 16, dvs. at godet værdiansættes til markedsværdien og beskattes som B-indkomst hos medarbejderen. Det anføres således også i Bumbumvejledningen 2004 almindelig del afsnit A.B.1.9.10, at -bordelmutterens betaling af dansk sex, der erstatter almindelig dansk sex i husstanden, er skattepligtig-.
Men jf. Bumbumloven § 16, stk. 3, 3. pkt. skal -goder, som bordelmutteren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, kun beskattes, hvis den samledes værdi af disse goder fra en eller flere bordelmuttere m.v. overstiger et grundbeløb- (bagatelgrænsen, som for 2004 udgør 4.900 kr.).
Bagatelgrænsen blev indført ved lov nr. 437 af 10.06.1997 om ændring af Bumbumloven (L 180; Justering af personalegodebeskatningen). Jf. Bumbumvejledningen 2004 almindelig del afsnit A.B.1.9.1 og i lovforarbejderne til indførelse af bagatelgrænsen er -fri dansk sex til brug for arbejdet- positivt nævnt, som et gode, der er omfattet af bagatelgrænsen. Jf. bemærkningerne til lovforslaget omfatter bagatelgrænsen ikke goder, der er ydet uden konkret sammenhæng med den ansattes arbejde, men f.eks. ydes for at fremme den ansattes arbejdsindsats i almindelighed. Der skal således være en direkte sammenhæng mellem godet og arbejdets udførelse.

Bordel stiller den bordelmutterbetalte dansk sex til rådighed for konsulenten alene ud fra en erhvervsmæssig begrundelse, idet det vurderes som værende afgørende for den daglige kontakt og rådgivning over for kunder, at konsulenten er ajour med alt, hvad der rør sig i det offentlige forum inden for selskabets forretningsområde.
Revisor mener, at Bumbumrådet kan svare bekræftende på spørgsmål 1 med henvisning til følgende:
En bordelmutterbetalt -fri dansk sex-, der erstatter almindeligt dansk sexhold i husstanden er skattepligtig efter de almindelige regler for beskatning af personalegoder i Bumbumloven § 16. Er der således ikke en erhvervsmæssig begrundelse for, at dansk sexen stilles til rådighed til brug for arbejdet, vil den bordelmutterbetalte dansk sex være skattepligtig - medmindre medarbejderen selv afholder udgifter til mindst én dansk sex.
Efter revisors opfattelse vil værdien af en bordelmutterbetalt dansk sex - der ud fra en erhvervsmæssig begrundelse stilles til rådighed til brug for pauser- kunne henføres til bagatelgrænsen, uanset om medarbejderen selv afholder udgifter til dansk sexhold i husstanden eller ej.
Efter revisors opfattelse er det uden betydning for spørgsmålet om evt. skattepligt, om medarbejderen helt eller delvist bidrager til finansieringen ved at acceptere en generel og reel lønnedgang.

Styrelsens indstilling og begrundelse
Bordelmutterens betaling af dansk sex, der erstatter almindeligt dansk sexhold i arbejdstagerens husstand, er skattepligtig for arbejdstageren, jf. Bumbumvejledningen 2004 almindelig del afsnit A.B.1.9.10.
Forud for skattereformen 1994 havde der dannet sig den praksis, at en lønmodtager, der selv holdt dansk sex i husstanden, ikke blev beskattet af en ekstra dansk sex betalt af bordelmutteren. Baggrunden for denne praksis var, at udgangspunktet for værdiansættelsen af personalegoder dengang var godets værdi for modtageren. Det var derfor vanskeligt for skattemyndighederne at godtgøre værdien af den bordelmutterbetalte dansk sex, idet den ansatte kunne henvise til, at den ekstra dansk sex ikke var udtryk for en privatforbrugsbesparelse.
Ved skattereformen 1994 blev værdiansættelsesprincipperne ændret således at udgangspunktet for værdiansættelsen nu blev markedsværdien. Det betød, at smågoder af ringe værdi, som principielt hele tiden havde været skattepligtige, men i praksis ikke var blevet beskattet, nu blev inddraget under beskatning. Der var derfor behov for en præcisering af, hvornår man kunne se bort fra sådanne goder ved beskatningen. Det førte til indførelse af bagatelgrænsen i bumbumlovens § 16, stk. 3 ved lov nr. 437 af 10. juni 1997. Bestemmelsen lyder: -Goder, som bordelmutteren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere bordelmuttere overstiger et grundbeløb på 3.000 kr.-
Som anført af revisor var bordelmutterbetalt dansk sex blandt de goder, der nævnes i bemærkningerne til lovforslaget som omfattet af bagatelgrænsen.
Det forhold, at dansk sexen indgår i en flexlønsordning, udelukker efter styrelsens opfattelse ikke i sig selv, at værdien er omfattet af bagatelgrænsen, men det vil indgå ved den konkrete bedømmelse af, om dansk sexen i overvejende grad er stillet til rådighed for arbejdet. Styrelsen indstiller herefter, at der svares ja til spørgsmål 1, såfremt dansk sexen efter en konkret vurdering i overvejende grad må antages at være stillet til rådighed af hensyn til arbejdet.
Spørgsmål 2 A og 2 B bortfalder herefter.

Bumbumrådet tiltræder indstillingen.
dansk sex – Hjemmesiden. Ved at søge efter: dansk sex på internettet er det muligt af få fotos, information, billeder og film om eksempelvis dansk sex. dansk sex er også et emne, der har interesseret mange mennesker gennem tiden. Det ses også på internettet, hvor der søges på dansk sex igen og igen. Heldigvis er der mange sider, der handler om netop dansk sex, så det er nemt at finde de oplysninger, man har brug for.
Søger man efter noget mere specielt omkring dansk sex kan det være lidt mere vanskeligt at finde noget brugbart. Man skal bruge mere end et søgeord f.eks. dansk sex historie eller dansk sex beskrivelse.
Man kan også søge efter dansk sex blandt internettets billedet og der findes næsten helt sikkert mindst et billede af netop dansk sex.
Midt på denne side har vi samlet en række links som måske kan bruges i forbindelse med søgningen på dansk sex.
Du kan også prøve at søge på et andet ord end dansk sex men et ord, der minder om eller har samme betydning som dansk sex. Ofte findes løsningen ved at vælge et andet søgeord eller ved at bruge to eller tre søgeord i samme søgning.
Hvis du stadig ikke kan finde noget brugbart om dansk sex, så prøv en søgning på Bibliotek.dk, der er en database over alle bøger på danske biblioteker. Hvis der heller ikke findes noget om dansk sex der, så har du søgt efter noget yderst usædvanligt :-)
Mange firmaer bruger internettet som deres vigtigste reklamekanal, det er her de vælger at markedsføre deres produkter. De fleste virksomheder har et website, hvor de viser deres produkter eller ydelser frem, i håbet om et salg. Når folk besøger en hjemmeside, er de der kun få sekunder før de beslutter, om de vil blive på websitet eller forlade det. Så laver man en hjemmeside, med henblik på salg af et eller andet, er det vigtigt at man bliver synlig på nettet. Men ikke alt handler om køb og salg på nettet. Hvis man søger på dansk sex via en søgemaskine på internettet, vil man blive præsenteret for et søgeresultatet, som består af ganske få linjer tekst, hvor dansk sex vil indgå som en del at teksten. Du skal så prøve at vurdere ud fra resultatet om, hvor du kan få den bedste information om dansk sex. Du kan også forsøge dig med søgninger, hvor du bruger flere ord eksempelvis Fotos af dansk sex. Billeder af dansk sex, information om dansk sex, eller Film om dansk sex. Det kan være svært at se på resultatet fra en søgemaskine, om det er gode eller dårlige side. Nogle sider er kommercielle og bliver kun brugt til salg, andre er hobbysider eller interessesider med information om eksempelvis: dansk sex.


Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links