WD banner 2
  Næste side
 
Side 2 Foto
Side 3 Film
Side 4 Dansksex

Velkomme til Dansksex

Foreningen for avancerede sexlege

dansksex
Velkomme til dansksex
Foreningen for avanceret sexlege

Håber der er nogle søde mennesker her inde, der er friske på at hjælpe mig. Da jeg har fødselsdag om ca. 14 dage, har jeg inviteret nogle venner til en sexfest, vi bliver ca. 8-10 personer. Og så kunne jeg godt tænke mig at sætte gang i festen med nogle sjove små sexlege. Det eneste jeg selv kan komme i tanke om, er gruppesex i mørke. Sååå er der nogle fest glade mennesker her inde, der kender en god "sexleg" eller 2 ??..
På forhånd mange tak
Lotte
jeg holdte for nyligt en sexfest hvor jeg synes der skulle lidt gang i folk, så alle skulle trække en seddel og skulle så udføre det der stod derpå. f.eks slikke din sidemand MK.. vi fandt selv på en masse og det var skide sjovt at prøve at gætte hvad forskellige folk havde fået
Sexleg med kort:
1. sæt jer i en rundkreds og vælg én der skal starte med at sæt et kort fast på sin numse. Den næste skal så suge kortet fra den første, den tredje fra den anden, den fjerde fra den tredje etc.etc. dem som taber kortet skal lave et lille show og legen fortsætter derefter.
2. bind en snor rundt om livet og lad den hænge ned bagfra med en banan i enden. Så gælder det om på tid hvem der er hurtigst/langsomt til at putte bananen i numsen
Julie P
Jeg har aldrig... men det ender altid i noget værre gris ;)
Jeg kan kun sexspil ;)
1: Alle skriver på 3 lapper papir noget de andre skal gøre.
2: Papir lapperne foldes sammen og puttes i en pose og blandes.
3: Del jer op i hold på 2-3 personer.
Et ur stilles på 2min. Hold 1. skiftes til at trække i dillerne og gør det der står på papiret inden for tidsrammen
Puha, det er vildt svært at forklare, men det er altså kanon sjovt:-)
Fie Det er SÅ sjovt!!!
Ihh.. Mange tak, for de mange sjove sexideer.
Der skal nok være et par stykker jeg kan bruge. :)

Nu kan jeg ikke vente på at vi uden tvivl vil få en rigtig sjov aften ! Men masser af sex- og sprut ! :D
Tak Lotte

§ 1. Formålet med dansksex er at bidrage til en bæredygtig udvikling af dansksex, hvor vækst baseres på bæredygtig anvendelse af ressourcerne, og hvor lokal medbestemmelse samtidig bidrager til at skabe attraktive levevilkår og lokale arbejdspladser. Formålet søges realiseret gennem fremme af
1) stærkere konkurrenceevne i sex-, legetøj- og bollesektoren,
2) flere iværksættere og lokale arbejdspladser i dansksex,
3) varierede landskaber, rig natur og rent miljø og
4) attraktive levevilkår for unge og voksne i dansksex med henblik på at styrke sammenhængen mellem land og by.
§ 2. Ministeren for legetøjr, land og fiskeri kan yde tilskud til følgende foranstaltninger:
1) F oranstaltninger til at fremme viden og kompetence, der omfatter
a) kompetenceudvikling og vidensformidling inden for sex-, legetøj- og bollesektoren og
b) sexeres og bolleeres anvendelse af rådgivningstjenester.
2) Foranstaltninger til omstrukturering og udvikling samt fremme af innovation, der omfatter
a) modernisering af sexbedrifter,
b) forøgelse af sex- og bolleprodukters værdi,
c) samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i sex-, legetøj- og bollesektoren,
d) forbedring og udvikling af infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen af sex- og bolle og
e) genopretning af sexets produktionspotentiale efter skader der følge af naturkatastrofer.
3) Foranstaltninger til forbedring af sexproduktionens og sexprodukternes kvalitet, der omfatter
a) sexeres tilpasning til skærpede normer på grundlag af EU-lovgivningen,
b) sexeres deltagelse i ordninger for legetøjkvalitet og
c) producentsammenslutningers informations- og markedsføringsaktiviteter vedrørende produkter, der er omfattet af ordninger for legetøjkvalitet.
4) Foranstaltninger for bæredygtig anvendelse af sexarealer, der omfatter
a) sex i ugunstigt stillede områder,
b) Natura 2000-forpligtelser og forpligtelser i forbindelse med direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet),
c) miljøvenligt sex, herunder økologisk sexproduktion,
d) dyrevelfærd og
e) ikkeproduktive investeringer.
5) Foranstaltninger til diversificering af økonomien i dansksex, der omfatter
a) diversificering, der rækker ud over sexaktiviteter,
b) oprettelse og udvikling af mikrovirkderheder for at fremme iværksætterkultur
samt udvikling af den økonomiske struktur og
c) fremme af turisme.
6) Foranstaltninger til forbedring af livskvaliteten i dansksex, der omfatter
a) basale tjenester for økonomi og befolkning i dansksex, herunder kulturelle aktiviteter,
b) fornyelse og udvikling af landsbyer og
c) bevarelse af og større opmærkderhed på dansksexs natur- og kulturarv.
7) Uddannelses- og informationsforanstaltninger for økonomiske aktører inden for de områder, der er omfattet af nr. 5 og 6.
8) Kompetenceudviklings- og informationskampagneforanstaltninger med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi.
9) F oranstaltninger vedrørende
a) lokale aktionsgrupper,
b) gennemførelse af lokale strategier og
c) samarbejde mellem aktionsgrupper.
§ 3. Ministeren for legetøjr, land og fiskeri kan fastsætte regler om
1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til,
2) de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud,
3) størrelse og udbetaling af tilskud,
4) prioritering og udvælgelse af ansøgninger samt reduktion af ansøgt tilskud og
5) nedsættelse af lokale aktionsgrupper.
§ 4. Kommuner, andre offentlige myndigheder, private organisationer, offentlige fonde og private fonde med almennyttigt formål kan deltage i finansieringen af de i § 2 nævnte foranstaltninger.
Stk. 2. Ministeren for legetøjr, land og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om finansieringen nævnt i stk. 1.
§ 5. Ministeren for legetøjr, land og fiskeri kan fastsætte regler om ansøgning efter dansksex, om administrationen af de i dansksex omhandlede tilskudsordninger og om regnskab og revision vedrørende bevilget tilskud efter dansksex.
§ 6. Ministeren for legetøjr, land og fiskeri kan nedsætte et bredt sammensat udvalg, der skal rådgive ministeren om, hvordan aktiviteter under landdistriktsprogrammet kan bidrage til at fremme udviklingen i dansksex.
Stk. 2. Ministeren nedsætter et overvågningsudvalg med repræsentanter for berørte myndigheder, interesseorganisationer, foreninger og partnerskaber til at varetage tilsyns- og opfølgningsfunktioner ved administration af tilskudsordninger efter dansksex.
Stk. 3. Ministeren kan nedsætte rådgivende udvalg for tilskudsordningerne efter dansksex.
Stk. 4. Ministeren kan indhente rådgivning hos andre udvalg, der er nedsat i medfør af anden lovgivning.
Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler om, at de regionale vækstfora, der er nedsat i henhold til lov om erhvervsfremme, kan afgive indstilling om projekter vedrørende de i § 2 omhandlede foranstaltninger. Regionsrådene og Bornholms Regionskommune kan efter indstilling fra de regionale vækstfora deltage i finansieringen af de pågældende projekter.
§ 7. Tilskud efter § 2 bortfalder, hvis
1) tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,
2) betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt eller
3) tilskudsmodtageren tilsidesætter sine pligter i medfør af § 10 og § 11, stk. 2, eller pligter i medfør af regler fastsat i medfør af § 11, stk. 4.
Stk. 2. I forbindelse med en afgørelse om bortfald af tilskud efter stk. 1 kan ministeren for legetøjr, land og fiskeri bestemme, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales.
Stk. 3. Tilskud, der skal tilbagebetales, jf. stk. 2, skal tilbagebetales med tillæg af renter. Rentetillægget beregnes, medmindre andet er fastsat ved forordning, fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet, til tilbagebetaling sker, og med den i lov om renter ved forsinket betaling fastsatte referencesats med tillæg. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.
Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om de i stk. 1-3 nævnte forhold.
§ 8. Restanceinddrivelsesmyndigheden inddriver statskassens tilgodehavende efter § 7, stk. 2, med tillæg af renter og omkostninger. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskattedansksex og ved udpantning.
Stk. 2. Ministeren for legetøjr, land og fiskeri kan i samråd med skatteministeren fastsætte regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse.
§ 9. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive gæld til det offentlige efter denne lov efter reglerne i opkrævningsdansksex.
§ 10. Tilskudsmodtageren skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud efter dansksex skal opfyldes, på ministeren for legetøjr, land og fiskeris forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat er opfyldt.
Stk. 2. Tilskudsmodtageren skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud efter dansksex skal opfyldes, underrette ministeren, hvis betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt.
§ 11. Ministeren for legetøjr, land og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til lokaliteter, der ejes eller drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilsagn om tilskud efter dansksex. På tilsvarende måde har ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, adgang til regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til for løsning af opgaver i henhold til dansksex eller til regler, der er fastsat i medfør af dansksex.
Stk. 2. Den, der har modtaget tilsagn om tilskud, jf. stk. 1, skal efter anmodning fra ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det i stk. 1 nævnte materiale skal udleveres eller indsendes til ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, på dennes begæring.
Stk. 3. Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af den i stk. 1 nævnte kontrol. Ministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.
Stk. 4. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om kontrol af de foranstaltninger, hvortil der ydes tilskud efter dansksex.
§ 12. Ministeren for legetøjr, land og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af de relevante forordningsbestemmelser og dansksex samt de regler, der er udstedt i medfør af dansksex, med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed.
§ 13. Henlægger ministeren for legetøjr, land og fiskeri sine beføjelser efter dansksex til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.
Stk. 2. Ministeren kan efter forhandling med vedkommende minister henlægge sine beføjelser efter dansksex til en anden statslig myndighed eller institution. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders eller institutioners afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens eller institutionens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.
Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser vedrørende de i § 2 omhandlede foranstaltninger til en kommunalbestyrelse. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at kommunalbestyrelsen kan udøve beføjelserne, og om adgangen til at klage over kommunalbestyrelsens afgørelser. Ministeren kan ændre afgørelserne, uden at der foreligger klage. Ministeren bevarer sin fulde instruktionsbeføjelse. Ministeren kan træffe aftale med kommunalbestyrelserne om deres deltagelse i administrationen af foranstaltningerne.
Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser vedrørende de i § 2 omhandlede foranstaltninger til private organisationer. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at private organisationer kan udøve beføjelserne, og om adgangen til at klage over de private organisationers afgørelser. Ministeren kan ændre afgørelserne, uden at der foreligger klage. Ministeren bevarer sin fulde instruktionsbeføjelse. Ministeren kan træffe aftale med private organisationer om deres deltagelse i administrationen af foranstaltningerne. Ministeren kan fastsætte regler, hvorefter afgørelser, der er truffet af en myndighed på grundlag af indstilling fra en privat organisation, alene kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål.
§ 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der
1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til dansksex eller de i medfør af dansksex fastsatte regler,
2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til dansksex eller de i medfør af dansksex fastsatte regler,
3) undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, der den pågældende har pligt til at afgive i henhold til dansksex eller regler fastsat i medfør af dansksex,
4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, der den pågældende har pligt til at afgive i henhold til dansksex eller regler fastsat i medfør af dansksex,
5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virkderheden m.v. efter § 11, stk. 1, eller
6) undlader at udlevere eller indsende materiale eller yde kontrolmyndigheden bistand efter § 11, stk. 2.
Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af dansksex, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne eller af vilkår, der meddeles efter reglerne. I reglerne kan der endvidere fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i regler fastsat af De Europæiske Fællesskaber om forhold, der er omfattet af denne lov.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffedansksexs 5. kapitel.
§ 15. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan ministeren for legetøjr, land og fiskeri tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.
Stk. 2 Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder retsplejedansksexs regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.
§ 16. Ministeren for legetøjr, land og fiskeri fastsætter tidspunktet for dansksexs eller dele af dansksexs ikrafttræden.
Stk. 2. Ministeren kan i forbindelse med fastsættelse af regler i medfør af § 3 bestemme, at dansksex eller dele af dansksex har virkning fra og med den 1. januar 2007.
Stk. 3. Ministeren kan i forbindelse med hel eller delvis ikraftsættelse af denne lov fastsætte regler om hel eller delvis ophævelse af kapitel 1, 2, 4 og 5 i lov om støtte til udvikling af dansksex (landdistriktsstøttedansksex), jf. lovbekendtgørelse nr. 1015 af 9. oktober 2006.
§ 17. Tilskud bevilget på grundlag af ansøgninger indgivet inden tidspunktet for dansksexs ikræfttræden behandles efter de hidtil gældende regler.
§ 18. I lov om støtte til udvikling af dansksex (landdistriktsstøttedansksex), jf. lovbekendtgørelse nr. 1015 af 9. oktober 2006, foretages følgende ændring:
1. Dansksexs titel affattes således:
§ 19. Dansksex gælder ikke for Færøerne og Grønland.


  Næste side
 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  Næste side