Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links

Fede damer
Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links

Fede damer

Fede damer

Fede damer Side 1Nogle mænd elsker bare store fede damer Der er nogle mænd, der kan lide store bryster og andre der kan lide en god bagdel. Men der findes også mænd som er helt vilde med fede damer. Fede damer symboliserer frugtbarhed og det er der nogle som bare ikke kan modstå.


Desværre er der en bagside Fede damer er en hastigt voksende trussel mod folkesundheden og er på vej til at udgøre et af de væsentligste sundhedsproblemer i verden. Fedme damer udgør et alvorligt sundheds problem på grund af mange alvorlige følgesygdomme, specielt type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Psykosociale problemer spiller også en storrolle. Mere end 10 % af danskerne er fede, og endnu flere er overvægtige. De sidste 10-20 år er der blevet mindst 100.000 flere fede danskere. Stigningen har især fundet sted i de yngre aldersgrupper og hos personer med kort uddannelse. Meromkostningerne forbundet med fedme i Danmark skønnes til mere end 5 % af de samlede danske sundhedsudgifter, ettal som vil stige i takt med, at der kommer flere fede. Fede damer er en kronisk sygdom og bør behandles som sådan med livslang kontrol og behandling. Forebyggelse af fedme er formentlig mere effektiv og billigere end behandling af fuldt udviklet fedme. Fedmeepidemien kan formentlig kun vendes, hvis der sættes ind med regionale og nationale forebyggelsesstrategier, som minimerer det enkelte individs muligheder for usund adfærd. Prognosen for langvarig effekt af behandling af fedme i form af blivende vægttab er dårlig.
Det anbefales, at man gennem hele livet bevarer sin normalvægt. For voksne betyder det, at man har et BMI mellem 18,5 og 25,0. Selvhjælpsguiden ”10 veje til vægttab” fra Sundhedsstyrelsen rummer en række eksempler på små ændringer, der kan hjælpe til en lavere vægt og et sundere liv. Guiden udgives i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning og bygger på metoden ”Små skridt”. Metoden bruges på mange andre områder end kostvejledning, både herhjemme og i USA. Sundhedsstyrelsen har udgivet Selvhjælpsguiden ”10 veje til vægttab” som opfølgning på succesen ”Små skridt til vægttab - der holder” fra 2009, der også blev til i samarbejde med ernærings- og sundhedskonsulent Per Brændgaard. Selvhjælpsguiden er meget konkret og let at gå til og er for dem, der gerne vil hurtigt i gang og ikke er interesseret i dybere viden om små skridt-metoden. Selvhjælpsguiden: 10 veje til vægttab Selvhjælpsguiden samt brochuren Små skridt til vægttab - der holder kan bestilles hos Komiteen for Sundhedsoplysning på Forekomsten af overvægt Svær overvægt er et stigende problem for folkesundheden. Forekomsten af overvægt i Danmark er steget markant inden for de seneste årtier. Stigningen har især fundet sted i de yngste aldersgrupper og hos personer med lav uddannelse eller indkomst. 47 % af den voksne befolkning er overvægtige (BMI=25). Omkring 13 % af befolkningen er svært overvægtige (BMI=30). Tallene er fra den nationale sundhedsprofil 2010 og er baseret på selvrapporteret højde og vægt blandt svarpersonerne. Der er ingen nemme løsninger på, hvordan udviklingen bremses - og forebyggelse og behandling af overvægt bør involvere mange parter, herunder den enkelte familie, nærmiljøet, kommunen og staten. I 2003 udgav Sundhedsstyrelsen publikationen ”Oplæg til national handlingsplan mod svær overvægt. Forslag til løsninger og perspektiver”. Handlingsplanen giver 66 idéer til initiativer, der kan hjælpe til at bremse udviklingen. Fedme defineres som en tilstand, hvor mængden af fedt i kroppen er forøget i en sådan grad, at det har konsekvenser for helbredet. Den nøjagtige mængde eller andel af kropsfedt, som medfører negative helbredsmæssige konsekvenser, kendes ikke, bl.a. fordi der kun findes ganske få store befolkningsundersøgelser, herunder en dansk (7), hvor man har undersøgt sammenhængen mellem krops- sammensætning og sygelighed/dødelighed. Dette forelig idlertid for BMI (Body Mass Index), som derfor anvendes som mål for graden af overvægt og fedme (tabel 21.1). BMI beregnes som kropsvægten i kg divideret med kvadratet på højden målt i meter, kg/m2 BMI tager ikke højde for fordelingen af kroppens fedt- og muskelvæv og kan derfor heller ikke entydigt betegne graden af overvægt eller relaterede helbredsrisici hos enkeltindivider. Fordelingen af fedt på kroppen inddeles i en gynoid/kvindelig type (pære form), hvor fedtet primært sidder på lår, hofter og baller, samt en android/mandlig fedme (æble form), hvor fedtet primært sidder lokaliseret til maven (abdominal fedme). I maveregionen kan fedtet være lokaliseret under huden uden for bughulen (subkutan abdominal fedme), eller fedtet kan være lokaliseret inde i bughulen (visceral abdominal fedme). Det er den viscerale abdominale fedme, der er forbundet med størst risiko for sygdom. I praksis anvendes taljeomkredsen som et mål for abdominal fedme (tabel 21.2). Taljeomkredsen måles med et målebånd placeret vandret midt imellem nedre ribbenskant og hoftekammen (1,2). Fedme som risikofaktor Fedme udgør et alvorligt sundhedsproblem på grund af de mange alvorlige komplikationer, specielt type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom (2-5). Fedme medfører nedsættelse af den forventede levetid (tabel 21.3) (8,9). Fedme ledsages også af mange psykosociale problemer.Især hvis fedtet primært sidder på hofter og ben, kan fedme dog også forekomme uden alvorlige følgesygdomme (10). I tabel 21.4 er angivet nogle af de vigtigere sygdomme og tilstande, der forekommer med øget hyppighed hos personer med fedme. Sundhedsrisikoen stiger med stigende grader af overvægt og stigende grad af abdominal fedme. Type 2-diabetes Den voldsomt stigende forekomst af type 2-diabetes skyldes især den hastigt stigende forekomst af svær overvægt. Mere end 85 % af patienter med nyopdaget diabetes er moderat eller svært overvægtige. Risikoen for type 2-diabetes stiger kontinuerligt med stigende BMI (figur 21.1) (11). Da overvægt i sig selv er relateret til insulinresistenssyndromet (se nedenfor), kan fedme hos disponerede personer være den faktor, der udløser en manifest type 2-diabetes. Udvikling af fedme i Danmark i forhold til øvrige vestlige lande Udviklingen i Danmark følger udviklingen i de øvrige vestlige lande (med undtagelse af Sverige og Holland, hvor stigningen har været mindre end i Danmark). Forekomsten af fedme i USA er over 30 %, dvs. mere end dobbelt så stor forekomst sammenlignet med Danmark (21). På verdensplan er der langt flere fede kvinder end mænd (22). Det må imidlertid forventes, at forskellene i forekomst af fedme mellem mænd og kvinder udlignes i løbet af de næste 10-20 år, idet der siden 1980’erne har været en væsentligt større årlig stigning i forekomsten af fedme blandt mænd end blandt kvinder. WHO forudsiger, at hvis den nuværende tendens fortsætter med samme hastighed som hidtil, vil 60-70 % af alle europæere være svært overvægtige i 2030. gravide kvinder, inaktive eller overvægtige børn og voksne, eller normalvægtige børn og voksne med fedme i familien. Flere undersøgelser tyder på stigende forekomst i disse risikogrupper. Årsager til fedme Årsagerne til fedme er komplekse og kan ikke forklares alene ved, at man spiser for meget og bevæger sig for lidt. Der er mange faktorer involveret Det kan være biologiske (f.eks. alder, køn, gener og etnisk herkomst), adfærdsmæssige (livsstil, herunder især kost og fysisk aktivitet) og samfundsrelaterede faktorer (fysisk, økonomisk og socialt miljø, f.eks. tilgængelighed af sunde fødevarer, rammer og normer for udfoldelse af fysisk aktivitet, økonomiske incitamenter til en sund livsstil). På makroniveau (nationer og store befolkninger) og mikroniveau (lokalsamfund eller familier) er det det fysiske, økonomiske og sociokulturelle miljø, der bedst forklarer, hvor stor en andel af befolkningen, der vil udvikle fedme; men disse faktorer kan ikke udpege hvilke individer, der sandsynligvis vil blive fede. På individniveau er det de biologiske og adfærdsmæssige faktorer, der spiller en afgørende rolle for, hvem der udvikler fedme Adfærdsmæssige årsager til fedme Fedme udvikles efter længere tids ubalance mellem indtag og forbrug af energi. Et gennemsnitligt energioverskud på omkring 50 kcal pr. dag er tilstrækkeligt til, at der kan udvikles fedme over en fem års periode. Kost Kostens sammensætning har betydning både med hensyn til fordeling af makronæringsstoffer (fedt, protein og kulhydrat) og med hensyn til indtagelse af drikkevarer (energiholdige drikke, såsom saftevand, sodavand, juice, øl, vin og spiritus). Høj energitæthed, sædvanligvis forårsaget af et højt fedt- og/eller sukkerindhold i kosten, har betydning for det samlede energiindtag og muliggør hermed en positiv energibalance med risiko for vægtøgning som resultat. Især personer med et lavt fysisk aktivitetsniveau og familiær disposition for fedme synes at være sårbare over for virkningen af en kost med et højt fedtindhold. Sukkersødede drikkevarer ser ud til at virke lige så overvægtsbefor- faktorer, som kan have et væsentligt medansvar for den hastigt stigende udvikling i fedme. Fysisk aktivitet Personer med lavt energiforbrug har en højere risiko for at udvikle overvægt, uanset om det lave energiforbrug skyldes genetisk betinget lavt stofskifte, lav grad af spontan fysisk aktivitet eller et generelt lavt fysisk aktivitetsniveau (ingen sport eller anden energikrævende aktivitet eller mange timer foran fjernsyn). Fysisk aktivitet øger energiforbruget og kan, hvis negativ energibalance opnås og bibeholdes, bidrage til at forebygge deponering af fedt i kroppens fedtvæv. Desuden har fysisk aktivitet en positiv indvirkning på appetitregulering og insulinfølsomhed, men selve energiforbruget ved fysisk aktivitet er relativt begrænset, så den fysiske aktivitet skal være betydelig for at kunne sidestilles med den negative energibalance, som man kan opnå gennem begrænset energiindtag. Store fede damer i danmark Pæne fede damer i danmark Fede damer nøgne Fed damer fra danmark Danske fede damer Billeder af fede damer fra danmark Fotos af fede damer fra danmark Flotte fede damer Fed damer uden tøj på Lækre fede damer Smukke fede damer i danmark Sexede fede damer i danmark Meget fede damer i danmark Tænder på danske fede damer Samfundsrelaterede årsager til fedme En positiv energibalance påvirkes af forhold, der øger energiindtaget og reducerer energiforbruget, f.eks. rigelig og fed mad, kalorierige drikkevarer, store portionsstørrelser, tilgængelighed døgnet rundt og et samfund, hvor kun et minimum af fysisk aktivitet er nødvendigt for en stor del af befolkningen. En del af hverdagslivet, som tidligere krævede relativt stor muskelaktivitet, er erstattet af effektive transportmidler og mekaniske hjælpemidler i hjem og på arbejde. Det er vanskeligt at bevare en neutral energibalance under forhold, hvor kravene til fysisk aktivitet på arbejdspladsen og i hjemmet er minimale, samtidig med at afstanden mellem hjem og arbejde som regel er så stor, at den ofte foregår med mekaniske transportmidler. Manglen på fysisk aktivitet nedsætter energiforbruget og gør det vanskeligt at bevare vægtstabilitet i et samfund med et rigeligt udbud af fødevarer. Både i arbejdslivet og i fritiden anvendes mere og mere tid med stillesiddende aktiviteter foran en skærm, såsom TV, video, play-station og PC. Forebyggelse af svær overvægt WHO har anbefalet initiativer til forebyggelse af svær overvægt (2), ligesom Det Europæiske Råd har anbefalet medlemslandene at forebygge og reagere på de problemer, der følger af fedme (4). Dansk Selskab for Adipositas Forskning foreslog i 2001 forskellige tiltag til forebyggelse af fedme Dette er siden udbygget med Sundhedsstyrelsens: ”Oplæg til national handlingsplan mod svær overvægt” (4) og Ernæringsrådets: ”Den Danske Fedmeepidemi” (3), der danner et solidt fundament for forebyggelse og behandling af fedme i Danmark. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der sættes ind på tre niveauer, nemlig det private niveau (den enkelte, familien og hjemmet samt de nærmeste omgivelser), fællesskaberne samt det offentlige niveau, og Sundhedsstyrelsen har angivet konkrete anbefalinger til forebyggelse af fedme. Forebyggelse af fedme hos børn og unge har højeste prioritet. Behandling Behandling af fedme kræver livslang indsats og kontrol. Behandlingen drejer sig ikke blot om traditionel medicinsk behandling, men mere om en tværfaglig pædagogisk-psykologisk indsats med det formål at skabe livslang ændring i livsstil. For at behandling af fedme skal give varige resultater, kræver det et stærkt engagement og viljestyrke fra patientens side (1,5). Det er aldrig dokumenteret i en randomiseret klinisk interventionsundersøgelse, at behandling af fedme nedsætter dødeligheden, men der er god evidens for, at selv mindre vægttab på 5-10 % medfører forbedring i flere følgetilstande til fedmen, som f.eks. type 2-diabetes. Pga. antallet af personer med fedme har det primære sundhedsvæsen en dominerende rolle, men der kunne desuden være hospitals-/specialistbehandling tilgængelig for svære tilfælde af fedme, tilfælde med et mere subakut behandlingsbehov, til behandlingsresistente personer samt til fortsat udvikling, forskning og evaluering. Det er imidlertid gået tilbage med behandling af fedme på danske hospitaler de sidste ti år, idet kun nogle ganske få personer med fedme får hjælp fra sygehussektoren (16). Mange fede personer benytter sig af et af de mange udokumenterede kommercielle/private vægttabstilbud, som ofte styres af personer uden en egentlig offentlig anerkendt sundhedsuddannelse. Store fede damer i danmark Pæne fede damer i danmark Fede damer nøgne Fed damer fra danmark Danske fede damer Billeder af fede damer fra danmark Fotos af fede damer fra danmark Flotte fede damer Fed damer uden tøj på Lækre fede damer Smukke fede damer i danmark Sexede fede damer i danmark Meget fede damer i danmark Tænder på danske fede damer


Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links