Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Fede piger

Fede piger
Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Fede piger

Fede piger

Fede piger fra Danmark

Fede piger Side 1


Nogle mænd elsker fede piger!

Der er nogle mænd som elsker store bryster og andre der kan lide en god røv. Men der findes også de mænd som er tænder på fede piger. Fede piger symboliserer frugtbarhed og det er der nogle som bare ikke kan modstå.

Fedmeepidemien har i Danmark udviklet sig over de sidste 40-50 år; en periode, hvor det danske samfund også har ændret sig radikalt. Samfundsudviklingen har ført til betydelig reduceret fysisk aktivitet i arbejds- og fritidslivet (mekaniserede arbejdsprocesser, biler, tv, pc,video, fjernstyring, etc.) og adgang til rigelige og billige fødevarer 24 timer i døgnet, f.eks. ved et stigende antal fastfood-restauranter, udbringning af mad, mulighed for køb af mad overalt (på tankstationer etc.). Denne kombination af lav fysisk aktivitet og let tilgængelighed af billige fødevarer menes at være baggrunden for den aktuelle fedmeepidemi. Udviklingen herhjemme svarer til udviklingen i andre lande, hvor bedring af de socio-økonomiske forhold i et givent land sædvanligvis følges af en stigende gennemsnitsvægt i befolkningen og øget forekomst af overvægt og fedme. Disse forhold har resulteret i en 30-40 gange stigning i forekomsten af fedme over de sidste 50 år. Specielt foruroligende er den stigende forekomst af overvægt og fedme blandt børn og unge, hvor der er sket en tredobling over de sidste 30 år. Ca. 40% af voksne danskere lider nu af overvægt, heraf omkring 13-15% af egentlig fedme. Det svarer til, at omkring 350.000 voksne danskere lider af fedme, hvilket giver dem en stærkt øget risiko for at udvikle helbredskomplikationer. Overvægt og fedme er skyld i en række folkesygdomme, bl.a. type-2 sukkersyge og hjerte-kar-sygdom, hvilket resulterer i en betydelig overdødelighed. Fedme er desuden ved at udkonkurrere tobaksrygning som den største dødsårsag, der potentielt kan forebygges. Fedme er på den baggrund en stor trussel mod folkesundheden. Ca. 5-8% af det totale sundhedsbudget går til overvægtsrelaterede sygdomme, og dette beløb vil blot stige, hvis fedmeepidemien fortsætter. Forhold vedrørende kost, fysisk aktivitet, psykologiske og kulturelle faktorer samt samfundsudviklingen generelt gennemgås i rapporten med henblik på at få et bedre indblik i årsagerne til fedmeepidemien, hvilket igen anvendes i forbindelse med forslag til en forebyggelsesstrategi. Der er ingen tvivl om, at fedmeepidemien er multifaktorielt betinget, men det er den generelle vurdering, at fedmeepidemien primært kan relateres til et stort fald i befolkningens fysiske aktivitet, der ikke er blevet kompenseret for ved et tilsvarende fald i energiindtaget. Gennemgangen af den relativt begrænsede litteratur om forebyggelse af overvægt og fedme viser, at det er vanskeligt at forebygge vægtudviklingen både blandt børn og voksne.

De fleste af interventionerne blandt voksne har haft andre primære mål end forebyggelse af overvægt (f.eks. forebyggelse af hjerte-kar-sygdom), men undersøgelserne viser overordnet meget lille effekt af interventionerne på vægtudviklingen, selvom der i flere undersøgelser blev fundet en gunstig virkning på de primære mål, som f.eks. en reduktion i forekomsten af hjerte-kar-sygdom.
Store fede piger i danmark
Pæne fede piger i danmark
Fede piger nøgne
Fed piger fra danmark
Danske fede piger
Billeder af fede piger fra danmark
Fotos af fede piger fra danmark
Flotte fede piger
Fed piger uden tøj på
Lækre fede piger
Nøgne fede piger
Smukke fede piger i danmark
Sexede fede piger fra danmark
Meget fede piger i danmark
Tænder på fede danske piger

Der er generel enighed om, at forebyggelse primært bør rettes mod børn og unge, hvorfor de publicerede forebyggelsesinterventioner rettet mod børn også gennemgås. Selv om disse undersøgelser ej heller giver et entydigt svar på en optimal forebyggelsesstrategi, synes områder, hvor der umiddelbart forekommer størst chance for succes, at være skolebaserede interventioner med brug af specialuddannede lærere og medinddragende både børn og deres forældre. Da det fra gennemgangen af flere undersøgelser viser sig, at tv spiller en stor rolle for inaktiviteten blandt børn og unge og desuden spiller en stor rolle i industriens markedsføring af usunde slik og “snack--produkter, vil det være hensigtsmæssigt, at der i alle forebyggelsestiltag indgår strategier til reduktion af tv-forbruget. Kostmæssigt skal der fokuseres på daglig indtagelse af fiberrig kost som frugt og grønt og reduceret indtag af fedtrige, energitætte produkter samt begrænsninger i indtag af flydende sukker (sodavand).
Ekspertisen blandt sundhedsprofessionelle kan også udnyttes bedre fra sundhedsplejerske til praktiserende læge ved at omdefinere visse arbejdsrutiner og gennem supplerende uddannelse.

Rapporten gennemgår en række forslag til indsatser til forebyggelse af overvægt og fedme blandt børn og unge. Som anført, er en optimal forebyggelsesstrategi over for fedme endnu ikke identificeret. Imidlertid stiger forekomsten af overvægt og fedme med stor hast, og følgetilstandene bliver et tiltagende problem både for individet og samfundet og medfører store samfundsøkonomiske konsekvenser.
Det er derfor nødvendigt at handle nu samtidig med løbende at evaluere de igangsatte indsatser.

På den baggrund fremlægges arbejdsgruppens prioriterede liste over vigtige elementer, der vurderes at have størst succes i forbindelse med forebyggelse af overvægt. Denne liste kan være inspirationskilde til alle (organisationer, myndigheder m.v.), der vil gå i gang med overvægtsforebyggelse. Det er vigtigt at understrege, at forebyggelse bør involvere både individuelle og samfundsmæssige strategier. Dette vil inddrage aktiv deltagelse af offentlige myndigheder på alle planer, sundhedsvæsenet, private organisationer og industrien. Der er identificeret et stort behov for at opprioritere forskning i overvægtsforebyggelse i Danmark.
Slutteligt henvises til Sundhedsstyrelsens “Oplæg til national handlingsplan mod svær overvægt. Forslag til løsninger og perspektiver- med henblik på forslag til yderligere forebyggelsestiltag. undsmæssige og økonomiske konsekvenser Da så mange nu lider af overvægt og fedme, er komplikationerne til tilstanden blevet et meget stort sundhedsmæssigt og dermed samfundsmæssigt problem, som det bl.a. fremgår af den aktuelle fedme-inducerede sukkersygeepidemi og de store sundhedsmæssige problemer, dette afstedkommer. Forskellige sundhedsorganisationer har gennem de seneste år forsøgt at advare offentligheden om farerne ved den aktuelle fedmeepidemi (34, 35). En af de stærkeste advarsler er kommet fra indflydelsesrige amerikanske sundhedsorganisationer, hvor det angives, at manglende opmærksomhed på fedmeepidemien “helt kan modvirke de ellers meget positive resultater, der i dag er opnået i forbindelse med udviklingen i hjerte-kar-sygdom, flere kræftformer og flere andre kroniske lidelser- (36). Desuden er fedme ved at udkonkurrere tobaksrygning som den største dødsårsag, der potentielt kan forebygges. Ud over de fysiske og psykiske problemstillinger er fedmeproblemet således blevet stor økonomisk belastning for samfundet, og det er beregnet, at 5-8% af sundhedsbudgettet nu går til fedmens følgesygdomme (hjerte-kar-sygdom, sukkersyge, pensioner m.v.) (35, 37).
Da alt tyder på, at fedmeepidemien fortsætter, vil disse udgifter stige. Fedmeepidemien er således en tikkende bombe under både danskernes sundhed og samfundsøkonomien.
Det er netop vist i en dansk undersøgelse, at en multifaktoriel interventionsstrategi blandt patienter med type-2 sukkersyge-patienter kan forebygge udviklingen af hjerte-kar-sygdom og andre komplikationer (38). Denne strategi inkluderer at der skal indtages et stort antal forskellige medikamenter (mod blodtryk, fedtstoffer etc.) og er på den baggrund ganske omkostningstung både for patienterne og for samfundet. Da overvægt og fedme som anført er en af de vigtigste årsager til type-2 sukkersyge understreger dette yderligere vigtigheden af at få igangsat forebyggelsesstrategier også i et forsøg på at reducere de stigende medicinudgifter. En positiv energibalance skabes af ydre forhold, dels gennem øget energiindtagelse og dels gennem reduceret energiforbrug. Rigelig, lækker, sød og fed mad, kalorierige drikkevarer og et samfund, hvor kun et minimum af fysisk aktivitet er nødvendigt for en stor del af befolkningen, kan bidrage til at skabe positiv energibalance. Der er dog holdepunkter for, at andre forhold, kan påvirke energibalancen indirekte. Således kan en person, for eksempel som følge af en farmakologisk eller anden biologisk påvirkning, blive mere sulten eller få mindre trang til eller mulighed for at bevæge sig. Sådanne ydre faktorer kendes fra lægemidler, som kan fremkalde vægtøgning, og eventuel fedme. En lang række psykofarmaka og epilepsimidler m.v. er potente til at gribe ind i energibalancen, og er i en række tilfælde kendte for at være fedmefremkaldende.
Store fede piger i danmark
Pæne fede piger i danmark
Fede piger nøgne
Fed piger fra danmark
Danske fede piger
Billeder af fede piger fra danmark
Fotos af fede piger fra danmark
Flotte fede piger
Fed piger uden tøj på
Lækre fede piger
Nøgne fede piger
Smukke fede piger i danmark
Sexede fede piger fra danmark
Meget fede piger i danmark
Tænder på fede danske piger

Et andet eksempel er rygeophør, hvor fjernelse af nikotineksponeringen øger appetitten og nedsætter energiomsætningen. Gennemsnitlig vægtøgning efter rygeophør er på ca. 3 kg blandt mænd og 4 kg blandt kvinder med stor individuel variation. Vægten stiger sædvanligvis umiddelbart efter rygeophøret og topper efter ca. 6 måneder (32).
Kostens betydning for udvikling af overvægt og fedme Selv om årsagerne til fedme er komplekse, eksisterer der dog en del konkret viden om årsagsforholdene. Fedme skyldes umiddelbart, at man spiser for meget og bevæger sig for lidt; men hvad der spiller en rolle for, hvor meget man spiser, og hvor meget man bevæger sig, er til gengæld meget vanskelige spørgsmål at få svar på. En række veletablerede og formodede faktorer af betydning for udvikling af fedme er skitseret i figur 3.1. Det har været fremført, at det rigelige, billige fødevareudbud i kombination med store portionsstørrelser, der specielt udbydes hos fast-food-kæder, formentlig kan tilskrives en selvstændig rolle i at drive energiindtagelsen op (39). På tilsvarende vis bliver det vanskeligt at bevare en neutral energibalance under forhold, hvor den fysiske aktivitet er meget lav, som i vores moderne samfund med minimal fysisk aktivitet på arbejdspladsen og i hjemmet, samt ved manglende fysisk aktivitet i forbindelse med transport mellem hjem og arbejde/skole. Manglen på fysisk aktivitet nedsætter energiforbruget, og gør det, numerisk set, vanskeligt at bevare vægtstabilitet i et samfund med ovenfor beskrevne fødevareudbud. Kostens sammensætning, både med hensyn til makronæringsstoffordeling, typer af fedt, protein, og kulhydrat, men også drikkevarer, dvs. vand og energiholdige drikke såsom saftevand, sodavand, juice, øl, vin og spiritus, har en selvstændig effekt på energibalancen. Kostsammensætningen har størst indflydelse på subjektive appetitoplevelser som sult, mæthed og grad af fyldthed, og derigennem på energiindtagelsen, og kun i mindre grad på kroppens energiforbrug (energiomsætning). Totalenergiindtaget har naturligvis den vigtigste effekt på energibalancen; men derudover har kostens sammensætning af energigivende næringsstoffer en selvstændig betydning for regulering af energibalancen. Endvidere er der voksende fokus på de ikke-energigivende stoffers betydning for regulering af energibalancen såsom kalcium, jod, zink og selen, men også bioaktive stoffer som chili m.v. I et enkelt studie har højt kalciumindtag, især fra mejeriprodukter, vist sig at kunne fremkalde en negativ energibalance og et mindre vægttab (40). Mekanismen bag kalciums og de andre stoffers virkning er dog ikke kendt, og igangværende undersøgelser vil kaste yderligere lys over dette problemkompleks. Betydning af kostens energitæthed og makronæringsstofindhold

Observerende befolkningsstudier finder gennemgående, at overvægtige personer habituelt spiser en kost med et højere fedtindhold end normalvægtige (41, 42). Kun enkelte studier har dog fundet, at personer, der rapporterer at spise en kost med et højt fedtindhold,har en øget risiko for vægtøgning og fedme (43, 44). Det er imidlertid fundet, at især personer med et lavt fysisk aktivitetsniveau og genetisk disposition synes at være sårbare over for den fedmebefordrende virkning af en kost med et højt fedtindhold (45, 46).

De observerende studier er imidlertid behæftet med en række metodeproblemer, idet kostens energiindhold og sammensætning er beregnet fra selvoplyste indtag. Fra dansk forskning er der gode holdepunkter for, at fedtindtaget underrapporteres mere end f.eks. proteinindtaget (47). Dette gør det vanskeligt at studere sammenhænge mellem kostsammensætning og overvægtsgrad ud fra befolkningsundersøgelser, der baserer sig på selvrapporterede kostoplysninger (48). Mekanisme- og kostinterventionsstudier har samstemmende vist, at manipulationer af kostens fedtindhold påvirker den spontane energiindtagelse således, at personer, der ved forskellige lejligheder tilbydes en kost med enten 20, 40 eller 60 energiprocent fedt, indtager flest kalorier på den mest fedtrige, lidt mindre på 40 energiprocent fedt, og mindst på 20 energiprocent i kosten (49, 50). En række af sådanne forsøg af dage til få ugers varighed er gennemført blindet, således at forsøgspersonerne ikke var klar over, hvilke dage de fik de forskellige kosttyper. Man har ved denne type forsøg fundet, at mængden (vægten) af mad, der spises, i store træk er den samme, når fedtindholdet varieres, og det har ført til den hypotese, at det er en højenergitæthed i kosten, som øger energiindtagelsen. Der er gennemført en række studier, hvori man har manipuleret med maden, således at den fedtrige kost, ved tilførsel af især mere vand, fik reduceret energitætheden, og det er lykkedes at servere måltider, som trods forskelligt fedtindhold har identisk energitæthed. Disse studier viser, at der ikke eksisterer den store forskel på mæthedsfølelse og energiindtagelse mellem fedt-, protein- og kulhydratrige måltider, hvis energitætheden er den samme (51, 52). Der er fundet et større vægttab ved en proteinrig (25 E% protein) sammenlignet med proteinfattig (12 E% protein) kost over 6 måneder blandt personer med overvægt og fedme (53). Observationen vedrørende energitæthedens betydning har fysiologisk interesse for forståelsen af samspillet mellem appetitregulering og kostsammensætning, og også i et vist omfang for fødevareindustrien, som kan udvikle produkter med lavere energitæthed. Den teoretisk mest effektive vej til at nedsætte energitætheden i fødevarer er ved at tilsætte vand eller luft, hvilket imidlertid sjældent er foreneligt med bevarelse af tekstur og velsmag. Derimod kan energitætheden reduceres ved at reducere fedtindholdet og øge indholdet af fiber, stivelse og protein og i mindre grad vandindhold. Hovedparten af de fedtreducerede fødevarer på det danske marked, som forbrugerne har taget til sig, er da også karakteriseret ved at have en markant reduke tion i såvel fedtindhold som energitæthed (figur 3.2). Kun enkelte småkagetyper er fundet at have et reduceret fedtindhold, uden atenergitætheden er reduceret. Så for alle praktiske formål vil en reduktion af fedtindholdet i fødevarer være ensbetydende med reduceret energitæthed. På tilsvarende vis vil reduktion af sukkerindhold, især i drikkevarer, nedsætte energitætheden. I interventionsstudierne, der typisk løber over måneder til år, tildeles forsøgsdeltagerne ved lodtrækning en ad libitum kost med typisk et moderat til højt (35-45 E%) eller et reduceret fedtindhold (20-30%),og der observeres, hvorledes vægten ændrer sig over tid (54). Et problem med denne undersøgelsestype er, at det er vanskeligt at bestemme, hvor godt deltagerne overholder den foreskrevne kostsammensætning over længere perioder, idet der ikke er gode biologiske markører for kulhydrat- eller fedtindtag. Manglende overholdelse vil imidlertid tendere til at undervurdere effekterne på legemsvægten.
Det er vist i en større interventionsundersøgelse, at en kost med et reduceret fedtindhold og øget indhold af komplekse kulhydrater, kan fremkalde et spontant vægttab på 0,9 til 1,8 kg efter 6 måneder, uden at der pålægges restriktioner af energiindtagelsen (67).

Se hele rapporten på : http://www.meraadet.dk/gfx/uploads/rapporter_pdf/Fedmerapport_www.pdf

København C Havneholmen 33
Sjælland USF P
Sjælland USF B
Udbetaling
Kommuneservice
København C
København C
Københavns Pakkecenter
Københavns Pakke BRC
Returprint BRC
København C
Internationalt Postcenter
København C
København K Købmagergade 33
København K
K
København K
København K Kongens Nytorv
København K Nyhavn
København K Herluf Trolles Gade
København K Cort Adelers Gade
København K Peder Skrams Gade
København K Tordenskjoldsgade
København K August Bournonvilles Passage
København K Heibergsgade
København K Holbergsgade
København K Havnegade
København K Niels Juels Gade
København K Holmens Kanal
København K Ved Stranden
København K Boldhusgade
København K Laksegade
København K Asylgade
København K Fortunstræde
København K Admiralgade
København K Nikolaj Plads
København K Nikolajgade
København K Bremerholm
København K Vingårdstræde
København K Dybensgade
København K Lille Kirkestræde
København K Store Kirkestræde
København K Lille Kongensgade
København K Holmens Kanal 2-12
København K Havnegade 5
København K Kongens Nytorv 13
København K Esplanaden 50
København K Østergade
København K Ny Østergade
København K Pistolstræde
København K Hovedvagtsgade
København K Ny Adelgade
København K Kristen Bernikows Gade
København K Antonigade
København K Grønnegade
København K Store Regnegade
København K Christian IX's Gade
København K Pilestræde
København K Silkegade
København K Kronprinsensgade
København K Klareboderne
København K Møntergade
København K Gammel Mønt
København K Sværtegade
København K Landemærket
København K Vognmagergade
København K Lønporten
København K Sjæleboderne
København K Gothersgade
København K Åbenrå
København K Suhmsgade
København K Pustervig
København K Hauser Plads
København K Hausergade
København K Sankt Gertruds Stræde
København K Rosenborggade
København K Tornebuskegade
København K Møntergade 19
København K Pilestræde 34
København K Vognmagergade 11
København K Købmagergade
København K Valkendorfsgade
København K Løvstræde
København K Niels Hemmingsens Gade
København K Gråbrødretorv
København K Kejsergade
København K Gråbrødrestræde
København K Klosterstræde
København K Skoubogade
København K Skindergade
København K Amagertorv
København K Vimmelskaftet
København K Jorcks Passage
København K Klostergården
København K Nygade
København K Nørregade
København K Sankt Petri Passage
København K Dyrkøb
København K Bispetorvet
København K Frue Plads
København K Store Kannikestræde
København K Lille Kannikestræde
København K Fiolstræde
København K Krystalgade
København K Peder Hvitfeldts Stræde
København K Rosengården
København K Kultorvet
København K Højbro Plads
København K Læderstræde
København K Gammel Strand
København K Nybrogade
København K Magstræde
København K Snaregade
København K Naboløs
København K Hyskenstræde
København K Kompagnistræde
København K Badstuestræde
København K Knabrostræde
København K Brolæggerstræde
København K Vindebrogade
København K Bertel Thorvaldsens Plads
København K Tøjhusgade
København K Børsgade
København K Slotsholmsgade
København K Børsen
København K Christiansborg
København K Christiansborg Ridebane
København K Christiansborg Slotsplads
København K Prins Jørgens Gård
København K Proviantpassagen
København K Rigsdagsgården
København K Christians Brygge 1-5 og 8
København K Frederiksholms Kanal
København K Søren Kierkegaards Plads
København K Christiansborg
København K Sankt Annæ Plads
København K Kvæsthusgade
København K Kvæsthusbroen
København K Toldbodgade
København K Lille Strandstræde
København K Store Strandstræde
København K Amaliegade
København K Amalienborg
København K Larsens Plads
København K Nordre Toldbod
København K Trekroner
København K Bredgade
København K Palægade
København K Churchillparken
København K Esplanaden
København K Store Kongensgade
København K Frederiksgade
København K Bornholmsgade
København K Hammerensgade
København K Jens Kofods Gade
København K Grønningen
København K Poul Ankers Gade
København K Sankt Annæ Plads 26-28
København K Borgergade
København K Landgreven
København K Dronningens Tværgade
København K Hindegade
København K Adelgade
København K Kronprinsessegade
København K Georg Brandes Plads
København K Sølvgade
København K Klerkegade
København K Rosengade
København K Fredericiagade
København K Olfert Fischers Gade
København K Gammelvagt
København K Sankt Pauls Gade
København K Sankt Pauls Plads
København K Rævegade
København K Rigensgade
København K Stokhusgade
København K Krusemyntegade
København K Gernersgade
København K Haregade
København K Tigergade
København K Suensonsgade
København K Hjertensfrydsgade
København K Elsdyrsgade
København K Delfingade
København K Krokodillegade
København K Vildandegade
København K Svanegade
København K Timiansgade
København K Sølvgade 40
København K Øster Voldgade
København K Rørholmsgade
København K Øster Farimagsgade 3-15 og 2
København K Ole Suhrs Gade
København K Gammeltoftsgade
København K Bartholinsgade
København K Øster Søgade 8-36
København K Nørre Voldgade
København K Ahlefeldtsgade
København K Charlotte Ammundsens Plads
København K Frederiksborggade
København K Israels Plads
København K Linnésgade
København K Rømersgade
København K Vendersgade
København K Nørre Farimagsgade
København K Schacksgade
København K Nansensgade
København K Kjeld Langes Gade
København K Turesensgade
København K Gyldenløvesgade lige nr.
København K Nørre Søgade
København K Søtorvet
København K Knippelsbro
København K Torvegade
København K Strandgade
København K Asiatisk Plads
København K David Balfours Gade
København K Hammershøi Kaj
København K Johan Semps Gade
København K Nicolai Eigtveds Gade
København K Wilders Plads
København K Krøyers Plads
København K Christianshavns Kanal
København K Bådsmandsstræde
København K Wildersgade
København K Knippelsbrogade
København K Christianshavns Torv
København K Langebrogade
København K Applebys Plads
København K Voldgården
København K Ved Kanalen
København K Overgaden Neden Vandet
København K Overgaden Oven Vandet
København K Sankt Annæ Gade
København K Mikkel Vibes Gade
København K Sofiegade
København K Store Søndervoldstræde
København K Dronningensgade
København K Lille Søndervoldstræde
København K Prinsessegade
København K Amagergade
København K Christianshavns Voldgade
København K Ved Volden
København K Voldboligerne
København K Brobergsgade
København K Andreas Bjørns Gade
København K Burmeistersgade
København K Bodenhoffs Plads
København K Islands Plads
København K Margretheholmsvej
København K Refshalevej
København K William Wains Gade
København K Christiansholms Ø
København K Flakfortet
København K Lynetten
København K Margretheholm
København K Middelgrundsfortet
København K Quintus
København K Refshaleøen
København K Danneskiold-Samsøes Allé
København K Philip De Langes Allé
København K Arsenalvej
København K Halvtolv
København K Kuglegården
København K Kuglegårdsvej
København K Søartillerivej
København K Trangravsvej
København K Værftsbroen
København K Bohlendachvej
København K Eik Skaløes Plads
København K Fabrikmestervej
København K Galionsvej
København K Kanonbådsvej
København K Leo Mathisens Vej
København K Masteskursvej
København K Per Knutzons Vej
København K Schifters Kvarter
København K Stibolts Kvarter
København K Takkelloftsvej
København K Theodor Christensens Plads
København K Benstrups Kvarter
København K Dokøvej
København K Ekvipagemestervej
København K Judichærs Plads
København K Orlogsværftvej
København K A.H. Vedels Plads
København K Bradbænken
København K Elefanten
København K Eskadrevej
København K H.C. Sneedorffs Allé
København K Henrik Gerners Plads
København K Henrik Spans Vej
København K Kongebrovej
København K Krudtløbsvej
København K Minørvej
København K P. Løvenørns Vej
København K Spanteloftvej
København K Takkeladsvej
København K Ved Sixtusbatteriet
København K Ved Søminegraven
København K Bjørnekloen
København K Blå Karamel
København K Fabriksområdet
København K Fredens Ark
København K Løvehuset
København K Mælkebøtten
København K Mælkevejen
København K Nordområdet
København K Psyak
København K Sydområdet
København K Tinghuset
København K Midtdyssen
København K Norddyssen
København K Syddyssen
København K Asiatisk Plads 2
København K Nytorv
København K Larslejsstræde
København K Teglgårdstræde
København K Sankt Peders Stræde
København K Larsbjørnsstræde
København K Studiestræde 3-49 og 6-40
København K Vestergade
København K Gammeltorv
København K Kattesundet
København K Frederiksberggade
København K Mikkel Bryggers Gade
København K Slutterigade
København K Lavendelstræde
København K Farvergade
København K Hestemøllestræde
København K Gåsegade
København K Rådhusstræde
København K Vandkunsten
København K Løngangstræde
København K Stormgade 2-14
København K Ny Vestergade
København K Ny Kongensgade 1-15 og 4-14
København K Bryghusgade
København V Bernstorffsgade 40
København V
København V
København V
København V
København V
København V
København V
København V
København V
København V
Returpost
Centraltastning
København V Kystvejen 26, 2770 Kastrup
København V Kystvejen 26, 2770 Kastrup
København V Bag Rådhuset
København V Rådhuspladsen
København V Jarmers Plads
København V Vester Voldgade
København V H.C. Andersens Boulevard
København V Langebro
København V Studiestræde 57-69 og 50-54
København V Stormgade 20 og 35
København V Dantes Plads
København V Ny Kongensgade 19-21 og 18-20
København V Christiansborggade
København V Christians Brygge 24-30
København V Kalvebod Brygge
København V Fisketorvet
København V Kalvebod Pladsvej
København V Hambrosgade
København V Otto Mønsteds Plads
København V Rysensteensgade
København V Tietgensgade 37
København V Polititorvet
København V Mitchellsgade
København V Edvard Falcks Gade
København V Banegårdspladsen
København V Københavns Hovedbanegård
København V Otto Mønsteds Gade
København V Anker Heegaards Gade
København V Puggaardsgade
København V Niels Brocks Gade
København V Ved Glyptoteket
København V Stoltenbergsgade
København V Arni Magnussons Gade
København V Carsten Niebuhrs Gade
København V Bernstorffsgade
København V Bernstorffsgade 17-19
København V Rådhuspladsen 1
København V Gyldenløvesgade ulige nr.
København V Vester Søgade
København V Nyropsgade
København V Dahlerupsgade
København V Kampmannsgade
København V Herholdtsgade
København V Vester Farimagsgade
København V Staunings Plads
København V Jernbanegade
København V Axeltorv
København V Gammel Kongevej 1-55 og 10
København V Hammerichsgade
København V Ved Vesterport
København V Meldahlsgade
København V Trommesalen
København V Sankt Jørgens Allé
København V Stenosgade
København V Bagerstræde
København V Tullinsgade
København V Værnedamsvej lige nr.
København V Vesterbrogade 1-149 og 2-150
København V Vesterbros Torv
København V Frederiksberg Alle 1 - 13B
København V Boyesgade ulige nr
København V Kingosgade 1-9
København V Brorsonsgade
København V Vesterbrogade 3
København V Herman Triers Plads
København V Julius Thomsens Gade lige nr
København V Kleinsgade
København V Rosenørns Allé 2-18
København V Åboulevard 1-13
København V Dahlerupsgade 6
København V Istedgade
København V Reventlowsgade
København V Colbjørnsensgade
København V Helgolandsgade
København V Abel Cathrines Gade
København V Viktoriagade
København V Gasværksvej
København V Eskildsgade
København V Absalonsgade
København V Svendsgade
København V Dannebrogsgade
København V Otto Krabbes Plads
København V Westend
København V Saxogade
København V Oehlenschlægersgade
København V Kaalundsgade
København V Valdemarsgade
København V Matthæusgade
København V Frederiksstadsgade
København V Mysundegade
København V Flensborggade
København V Enghave Plads
København V Haderslevgade
København V Tove Ditlevsens Plads
København V Broagergade
København V Ullerupgade
København V Enghavevej 1-77 og 2-78
København V Kongshøjgade
København V Sankelmarksgade
København V Gråstensgade
København V Staldgade
København V Halmtorvet
København V Reverdilsgade
København V Stampesgade
København V Lille Colbjørnsensgade
København V Tietgensgade
København V Ingerslevsgade
København V Lille Istedgade
København V Maria Kirkeplads
København V Eriksgade
København V Skydebanegade
København V Kvægtorvsgade
København V Flæsketorvet
København V Onkel Dannys Plads
København V Høkerboderne
København V Kvægtorvet
København V Kødboderne
København V Slagtehusgade
København V Slagterboderne
København V Skelbækgade
København V Sommerstedgade
København V Krusågade
København V Sønder Boulevard
København V Dybbølsgade
København V Godsbanegade
København V Letlandsgade
København V Estlandsgade
København V Esbern Snares Gade
København V Arkonagade
København V Asger Rygs Gade
København V Skjalm Hvides Gade
København V Sigerstedgade
København V Knud Lavards Gade
København V Erik Ejegods Gade
København V Bodilsgade
København V Palnatokesgade
København V Heilsgade
København V Røddinggade
København V Bevtoftgade
København V Bustrupgade
København V Stenderupgade
København V Enghave Passage
København V Rahbeks Allé 3-11
København V Vesterfælledvej 1-9 og 2-56
København V Sundevedsgade
København V Tøndergade
København V Ballumgade
København V Hedebygade
København V Møgeltøndergade
København V Amerikavej
København V Trøjborggade
København V Lyrskovgade
København V Rejsbygade
København V Ny Carlsberg Vej 1-37 og 2-66
København V Ejderstedgade
København V Slesvigsgade
København V Dannevirkegade
København V Alsgade
København V Angelgade
København V Slien
København V Carstensgade
København V Lundbyesgade
København V Ernst Meyers Gade
København V Bissensgade
København V Küchlersgade
København V Freundsgade
København V Jerichausgade
København V
København V
København V Rådhuspladsen 33 og 37
København V Vesterbrogade 8
København V H.C. Andersens Boulevard 18
København V
København V Bag Elefanterne
København V Banevolden 2
København V Bjerregårdsvej 5 og 7
København V Bryggernes Plads
København V Gamle Carlsberg Vej
København V Kammasvej 2, 4 og 6
København V Ny Carlsberg Vej fra 39 og fra 68
København V Ottilia Jacobsens Plads
København V Pasteursvej
København V Rahbeks Allé 13-15
København V Valby Langgade 1
København V Vesterfælledvej 58-110
Frederiksberg C Vesterbrogade 161-191 og 162-208
Frederiksberg C Rahbeks Alle 2-36
Frederiksberg C Halls Alle
Frederiksberg C Brøndsteds Alle
Frederiksberg C Bakkegårds Alle
Frederiksberg C Kammasvej 3
Frederiksberg C Jacobys Alle
Frederiksberg C Schlegels Alle
Frederiksberg C Asmussens Alle
Frederiksberg C Frydendalsvej
Frederiksberg C Platanvej
Frederiksberg C Asgårdsvej
Frederiksberg C Kochsvej
Frederiksberg C Henrik Ibsens Vej
Frederiksberg C Carit Etlars Vej
Frederiksberg C Paludan Müllers Vej
Frederiksberg C Engtoftevej
Frederiksberg C Carl Bernhards Vej
Frederiksberg C Kingosgade 11-17 og 8-10
Frederiksberg C Værnedamsvej ulige nr.
Frederiksberg C Frederiksberg Alle 15-63 og 2-104
Frederiksberg C Boyesgade lige nr.
Frederiksberg C Haveselskabetsvej
Frederiksberg C Sankt Thomas Alle
Frederiksberg C Hauchsvej
Frederiksberg C Alhambravej
Frederiksberg C Mynstersvej
Frederiksberg C Martensens Alle
Frederiksberg C Madvigs Alle
Frederiksberg C
Frederiksberg C Gammel Kongevej 85-179 og 60-178
Frederiksberg C Nyvej
Frederiksberg C Amicisvej
Frederiksberg C Maglekildevej
Frederiksberg C Dr. Priemes Vej
Frederiksberg C Hollændervej
Frederiksberg C Edisonsvej
Frederiksberg C Hortensiavej
Frederiksberg C Christian Winthers Vej
Frederiksberg C Sagasvej
Frederiksberg C Rathsacksvej
Frederiksberg C Ceresvej
Frederiksberg C Grundtvigsvej
Frederiksberg C Grundtvigs Sidevej
Frederiksberg C Henrik Steffens Vej
Frederiksberg C Acaciavej
Frederiksberg C Bianco Lunos Alle
Frederiksberg C Bülowsvej
Frederiksberg C Thorvaldsensvej
Frederiksberg C Bomhoffs Have
Frederiksberg C Helenevej
Frederiksberg C Harsdorffsvej
Frederiksberg C Amalievej
Frederiksberg C Kastanievej
Frederiksberg C Lindevej
Frederiksberg C Uraniavej
Frederiksberg C H.C. Ørsteds Vej
Frederiksberg C Vodroffsvej
Frederiksberg C Tårnborgvej
Frederiksberg C Lykkesholms Alle
Frederiksberg C Sankt Knuds Vej
Frederiksberg C Forhåbningsholms Alle
Frederiksberg C Svanholmsvej
Frederiksberg C Schønbergsgade
Frederiksberg C Prinsesse Maries Alle
Frederiksberg C Vodroffs Tværgade
Frederiksberg C Danasvej
Frederiksberg C Niels Ebbesens Vej
Frederiksberg C Svend Trøsts Vej
Frederiksberg C Carl Plougs Vej
Frederiksberg C Vodroffslund
Frederiksberg C Danas Plads
Frederiksberg C Norsvej
Frederiksberg C Sveasvej
Frederiksberg C Forchhammersvej
Frederiksberg C Sankt Markus Plads
Frederiksberg C Sankt Markus Alle
Frederiksberg C Johnstrups Alle
Frederiksberg C Steenstrups Alle
Frederiksberg C Julius Thomsens Plads
Frederiksberg C Martinsvej
Frederiksberg C Suomisvej
Frederiksberg C Filippavej
Frederiksberg C
Frederiksberg C Hostrupsvej
Frederiksberg C Christian Richardts Vej
Frederiksberg C Falkonervænget
Frederiksberg C Sankt Nikolaj Vej
Frederiksberg C Hostrups Have
Frederiksberg C Dr. Abildgaards Alle
Frederiksberg C L.I. Brandes Alle
Frederiksberg C N.J. Fjords Alle
Frederiksberg C Rolighedsvej
Frederiksberg C Falkonergårdsvej
Frederiksberg C Åboulevard 15-55
Frederiksberg C J.M. Thieles Vej
Frederiksberg C Fuglevangsvej
Frederiksberg C Bille Brahes Vej
Frederiksberg C Ingemannsvej
Frederiksberg C Erik Menveds Vej
Frederiksberg C Steenwinkelsvej
Frederiksberg C Svanemosegårdsvej
Frederiksberg C Rosenørns Alle 1-67 og 22-70
Frederiksberg C Adolph Steens Alle
Frederiksberg C Worsaaesvej
Frederiksberg C Jakob Dannefærds Vej
Frederiksberg C Julius Thomsens Gade ulige nr.
Frederiksberg
København Ø
Nordhavn
København N
København S
København NV
København SV
Valby
Glostrup
Brøndby
Rødovre
Albertslund
Vallensbæk
Taastrup
Ishøj
Hedehusene
Hvidovre
Brøndby Strand
Vallensbæk Strand
Greve
Solrød Strand
Karlslunde
Brønshøj
Vanløse
Herlev
Skovlunde
Ballerup
Måløv
Smørum
Kastrup
Dragør
Kongens Lyngby
Gentofte
Virum
Holte
Nærum
Søborg
Dyssegård
Bagsværd
Hellerup
Charlottenlund
Klampenborg
Skodsborg
Vedbæk
Rungsted Kyst
Hørsholm
Kokkedal
Nivå
Helsingør
Humlebæk
Espergærde
Snekkersten
Tikøb
Hornbæk
Dronningmølle
Ålsgårde
Hellebæk
Helsinge
Vejby
Tisvildeleje
Græsted
Gilleleje
Frederiksværk
Ølsted
Skævinge
Gørløse
Liseleje
Melby
Hundested
Hillerød
Allerød
Birkerød
Fredensborg
Kvistgård
Værløse
Farum
Lynge
Slangerup
Frederikssund
Jægerspris
Ølstykke
Stenløse
Veksø Sjælland
Rønne
Aakirkeby
Nexø
Svaneke
Østermarie
Gudhjem
Allinge
Klemensker
Hasle
Roskilde
Tune
Jyllinge
Skibby
Kirke Såby
Kirke Hyllinge
Ringsted
Ringsted
Viby Sjælland
Borup
Herlufmagle
Glumsø
Fjenneslev
Jystrup Midtsj
Sorø
Munke Bjergby
Slagelse
Korsør
Skælskør
Vemmelev
Boeslunde
Rude
Fuglebjerg
Dalmose
Sandved
Høng
Gørlev
Ruds Vedby
Dianalund
Stenlille
Nyrup
Holbæk
Lejre
Hvalsø
Tølløse
Ugerløse
Kirke Eskilstrup
Store Merløse
Vipperød
Kalundborg
Regstrup
Mørkøv
Jyderup
Snertinge
Svebølle
Store Fuglede
Jerslev Sjælland
Nykøbing Sj
Svinninge
Gislinge
Hørve
Fårevejle
Asnæs
Vig
Grevinge
Nørre Asmindrup
Højby
Rørvig
Sjællands Odde
Føllenslev
Sejerø
Eskebjerg
Køge
Gadstrup
Havdrup
Lille Skensved
Bjæverskov
Faxe
Hårlev
Karise
Faxe Ladeplads
Store Heddinge
Strøby
Klippinge
Rødvig Stevns
Herfølge
Tureby
Rønnede
Holmegaard
Haslev
Næstved
Præstø
Tappernøje
Mern
Karrebæksminde
Lundby
Vordingborg
Kalvehave
Langebæk
Stensved
Stege
Borre
Askeby
Bogø By
Nykøbing F
Nørre Alslev
Stubbekøbing
Guldborg
Eskilstrup
Horbelev
Idestrup
Væggerløse
Gedser
Nysted
Toreby L
Kettinge
Øster Ulslev
Errindlev
Nakskov
Harpelunde
Horslunde
Søllested
Maribo
Bandholm
Torrig L
Fejø
Nørreballe
Stokkemarke
Vesterborg
Holeby
Rødby
Dannemare
Sakskøbing
Midtsjælland USF P
Odense C
Odense C
Odense C
Odense V
Odense NV
Odense SØ
Odense M
Odense NØ
Odense SV
Odense S
Odense N
Marslev
Kerteminde
Agedrup
Munkebo
Rynkeby
Mesinge
Dalby
Martofte
Bogense
Otterup
Morud
Harndrup
Brenderup Fyn
Asperup
Søndersø
Veflinge
Skamby
Blommenslyst
Vissenbjerg
Middelfart
Ullerslev
Langeskov
Aarup
Nørre Aaby
Gelsted
Ejby
Faaborg
Assens
Glamsbjerg
Ebberup
Millinge
Broby
Haarby
Tommerup
Svendborg
Ringe
Vester Skerninge
Stenstrup
Kværndrup
Årslev
Nyborg
Ørbæk
Gislev
Ryslinge
Ferritslev Fyn
Frørup
Hesselager
Skårup Fyn
Vejstrup
Oure
Gudme
Gudbjerg Sydfyn
Rudkøbing
Humble
Bagenkop
Tranekær
Marstal
Ærøskøbing
Søby Ærø
Kolding
Egtved
Almind
Viuf
Jordrup
Christiansfeld
Bjert
Sønder Stenderup
Sjølund
Hejls
Haderslev
Aabenraa
Rødekro
Løgumkloster
Bredebro
Tønder
Højer
Gråsten
Broager
Egernsund
Padborg
Kruså
Tinglev
Bylderup-Bov
Bolderslev
Sønderborg
Nordborg
Augustenborg
Sydals
Vojens
Gram
Toftlund
Agerskov
Branderup J
Bevtoft
Sommersted
Vamdrup
Vejen
Gesten
Bække
Vorbasse
Rødding
Lunderskov
Brørup
Lintrup
Holsted
Hovborg
Føvling
Gørding
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg Ø
Esbjerg V
Esbjerg N
Fanø
Tjæreborg
Bramming
Glejbjerg
Agerbæk
Ribe
Gredstedbro
Skærbæk
Rømø
Varde
Årre
Ansager
Nørre Nebel
Oksbøl
Janderup Vestj
Billum
Vejers Strand
Henne
Outrup
Blåvand
Tistrup
Ølgod
Tarm
Hemmet
Skjern
Videbæk
Kibæk
Lem St
Ringkøbing
Hvide Sande
Spjald
Ørnhøj
Tim
Ulfborg
Fredericia
Fredericia
Taulov Pakkecenter
Fredericia
Børkop
Vejle
Vejle Øst
Juelsminde
Stouby
Barrit
Tørring
Uldum
Vonge
Bredsten
Randbøl
Vandel
Billund
Grindsted
Hejnsvig
Sønder Omme
Stakroge
Sønder Felding
Jelling
Gadbjerg
Give
Brande
Ejstrupholm
Hampen
Herning
Herning
Ikast
Bording
Engesvang
Sunds
Karup J
Vildbjerg
Aulum
Holstebro
Haderup
Sørvad
Hjerm
Vemb
Struer
Lemvig
Bøvlingbjerg
Bækmarksbro
Harboøre
Thyborøn
Thisted
Hanstholm
Frøstrup
Vesløs
Snedsted
Bedsted Thy
Hurup Thy
Vestervig
Thyholm
Skive
Vinderup
Højslev
Stoholm Jyll
Spøttrup
Roslev
Fur
Nykøbing M
Erslev
Karby
Redsted M
Vils
Øster Assels
Sydjylland/Fyn USF P
Sydjylland/Fyn USF B
Fakturaservice
Fakturascanning
Kommunepost
Aarhus C
Aarhus C
Aarhus N
Aarhus V
Brabrand
Risskov Ø
Åbyhøj
Risskov
Risskov Ø
Egå
Viby J
Højbjerg
Odder
Samsø
Tranbjerg J
Mårslet
Beder
Malling
Hundslund
Solbjerg
Hasselager
Hørning
Hadsten
Trige
Tilst
Hinnerup
Ebeltoft
Rønde
Knebel
Balle
Hammel
Harlev J
Galten
Sabro
Sporup
Grenaa
Lystrup
Hjortshøj
Skødstrup
Hornslet
Mørke
Ryomgård
Kolind
Trustrup
Nimtofte
Glesborg
Ørum Djurs
Anholt
Silkeborg
Kjellerup
Lemming
Sorring
Ans By
Them
Bryrup
Skanderborg
Låsby
Ry
Horsens
Daugård
Hedensted
Løsning
Hovedgård
Brædstrup
Gedved
Østbirk
Flemming
Rask Mølle
Klovborg
Nørre Snede
Stenderup
Hornsyld
Viborg
Tjele
Løgstrup
Skals
Rødkærsbro
Bjerringbro
Ulstrup
Langå
Thorsø
Fårvang
Gjern
Randers C
Randers NV
Randers NØ
Randers SV
Ørsted
Randers SØ
Allingåbro
Auning
Havndal
Spentrup
Gjerlev J
Fårup
Aalborg
Aalborg
Aalborg
Aalborg SV
Aalborg SØ
Aalborg Øst
Svenstrup J
Nibe
Gistrup
Klarup
Storvorde
Kongerslev
Sæby
Vodskov
Hjallerup
Dronninglund
Asaa
Dybvad
Gandrup
Hals
Vestbjerg
Sulsted
Tylstrup
Nørresundby
Vadum
Aabybro
Brovst
Løkken
Pandrup
Blokhus
Saltum
Hobro
Arden
Skørping
Støvring
Suldrup
Mariager
Hadsund
Bælum
Terndrup
Aars
Nørager
Aalestrup
Gedsted
Møldrup
Farsø
Løgstør
Ranum
Fjerritslev
Brønderslev
Jerslev J
Østervrå
Vrå
Hjørring
Tårs
Hirtshals
Sindal
Bindslev
Frederikshavn
Læsø
Strandby
Jerup
Ålbæk
Skagen
Jylland USF P
Jylland USF B
Fakturaservice
Fakturascanning
Borgerservice
Santa Claus/Julemanden
Nuuk
Nuussuaq
Kangerlussuaq
Sisimiut
Maniitsoq
Tasiilaq
Kulusuk
Alluitsup Paa
Qaqortoq
Narsaq
Nanortalik
Narsarsuaq
Ikerasassuaq
Kangilinnguit
Arsuk
Paamiut
Aasiaat
Qasigiannguit
Ilulissat
Qeqertarsuaq
Kangaatsiaq
Uummannaq
Upernavik
Qaarsut
Pituffik
Qaanaaq
Station Nord
Ittoqqortoormiit
Mestersvig
Danmarkshavn
Constable Pynt
Slædepatrulje Sirius
Tórshavn
Tórshavn
Argir
Argir
Kirkjubøur
Velbastadur
Sydradalur, Streymoy
Nordradalur
Kaldbak
Kaldbaksbotnur
Sund
Hvitanes
Hoyvík
Sandur
Sandur
Skálavík
Húsavík
Dalur
Skarvanes
Skopun
Skúvoy
Nólsoy
Hestur
Koltur
Stóra Dimun
Stykkid
Leynar
Skællingur
Kvívík
Vestmanna
Vestmanna
Válur
Sandavágur
Midvágur
Midvágur
Sørvágur
Vatnsoyrar
Bøur
Gásadalur
Mykines
Oyrarbakki
Oyrarbakki
Kollafjørdur
Oyrareingir
Signabøur
Hósvík
Hvalvík
Streymnes
Saksun
Nesvík
Langasandur
Haldarsvík
Tjørnuvík
Oyri
Nordskáli
Svináir
Ljósá
Eidi
Funningur
Gjógv
Funningsfjørdur
Elduvík
Skáli
Skálafjørdur
Strendur
Innan Glyvur
Kolbanargjógv
Morskranes
Selatrad
Gøta
Gøtugjógv
Nordragøta
Sydrugøta
Gøta
Leirvík
Fuglafjørdur
Fuglafjørdur
Saltangará
Saltangará
Runavík
Glyvrar
Lambareidi
Lambi
Rituvík
Æduvík
Toftir
Nes, Eysturoy
Saltnes
Søldarfjørdur
Skipanes
Gøtueidi
Oyndarfjørdur
Hellur
Klaksvík
Klaksvík
Nordoyri
Ánir
Árnafjørdur
Norddepil
Depil
Nordtoftir
Múli
Hvannasund
Vidareidi
Svinoy
Kirkja
Hattarvík
Kunoy
Haraldssund
Sydradalur, Kalsoy
Húsar
Mikladalur
Trøllanes
Tvøroyri
Tvøroyri
Frodba
Trongisvágur
Øravík
Hvalba
Sandvík
Fámjin
Vágur
Vágur
Nes, Vágur
Lopra
Akrar
Vikarbyrgi
Porkeri
Hov
Sumba


Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Fede piger