Side 2: Start Test
Side 3: Stop Test
Side 4: Se resultat

Hastighedstest
Side 2: Start Test
Side 3: Stop Test
Side 4: Se resultat

Hastighedstest

Hastighedstest

Nethastighed - Internettest – Hastighedstest - Nettest – Internethastighed - Hastighedsmåler

Med denne hastighedstest kan du se den hastighed du surfer på internettet med. Når du er færdig med din måling, kan du sende dit resultat som et internet link til dig selv via e-mail. Du skal bare trykke på knappen Kopier, åbne dit postprogram og indsætte linket. Når du begynder målingen, får du først en Ping måling der viser, hvor lang tid en simpel anmodning er, om at blive sendt fra din computer til DIX'en og tilbage igen. Hastighedsmåleren er placeret i det danske knudepunkt i Lyngby (DIX'en). Det betyder, at du kan måle hastigheden fra Danmarks vigtigste trafikudvekslingspunkt til din computer (download) - og fra din computer til DIX'en (upload).

Start

Hastighed / kapacitet. Modem er baseret på TCP / IP-protokollen over ethernet såkaldte tidsmultiplexing. Opgivne hastigheder er teoretiske hastigheder internt på kabelnettet. Hastighedstest under løbende trafikmålinger at kontrollere, at Nethastighed S-netværk med de specificerede hastighed kriterium. I perioder med Hastighedstest netto er ekstra ladede erhvervskunder har prioritet over private kunder.

2. Varighed. Aftalen i overensstemmelse med denne aftale. Efter kontraktens udløb aftalen automatisk fornyes hver måned indtil en måned skriftlig opsigelse. Ved opsigelse er påløbne leje modemmet til modem Internettest tilbage til Nethastighed .

3. Betaling. Betalingsbetingelserne er netto. 20 dage. I tilfælde af for sen betaling, sent gebyrer og morarenter. Begyndt måneder faktureret at hele måneden. Efter udløbet af den indledende hastighedsmåler periode har porrer Hastighedstest ret til at standse levering uden yderligere varsel. Dette gælder også for andre tjenester internethastighed

Hastighedstest skulle levere. Ved at fortsætte manglende betaling har Hastighedstest uden varsel berettiget til at opsige aftalen og muligvis hente leasede kabelmodem i hjemmet af abonnenten Internettest,.

4. Kursregulering. Nettest Det er med forbehold for ændringer i ovenstående priser. De prisjusteringer fra Nethastighed , Nethastighed S leverandører eller ved indførelse af offentlig eller copyright gebyrer til abonnenten hastighedsmåler gives en måneds skriftligt varsel før en sådan ændring finder sted. Den prisstigning på mere end 20% har en tegningsret internethastighed for skrivning til at opsige aftalen. Hvis dette sker, før den 12-måneders fortløbende abonnement har fundet sted Internettest, har abonnent til tilbagebetaling pre forholdsmæssige andel af eventuelle indbetalte gebyrer og alle forskud forholdsmæssige andel af købsprisen til kabelmodemet.

5. Debugging. Hvis fejl for adgang tilslutning for at underrette nettest abonnenten Nethastighed S kundeservice om dette, således at Hastighedstest kan skride til handling til rette fejlen. Fejl kan opstå på flere niveauer under transport af datasignaler til abonnenter. Hvert niveau er som regel ejet af forskellige netværk ejere. hastighedsmåler

Hvem er ansvarlig for fysisk korrektion vil afhænge af det niveau, hvor fejlen er. Nethastighed S ansvar for fysisk debugging er begrænset til netværk er Nethastighed S ejendom og vil følge den fremherskende fejlkorrektion procedure for Nethastighed .

Alt udstyr og kabler hastighedsmåler i hjemmet abonnent, fra pc'en til kabelmodemmet og Internettest, kabelmodem fra MMS kontakt på abonnent indgangskablet indtil bløder abonnentens ejendom og vedligeholdelse ansvar. Hastighedstest vil efter kundens regning, reparere fysiske fejl, som skal korrigeres for at opnå en stabil dataforbindelse.Dersom abonnent leje kabelmodem abonnent forpligter sig til at tage fat på modemet korrekt. Personen internethastighed er erstanings ans ansvar for op til NOK. 2000, - hvis kabelmodem i abonnentens varetægt er brudt eller beskadiget. I tilfælde, hvor abonnenten har Internettest, købt modem void ovenfor. I alle tilfælde sikre Hastighedstest at reservedele modemer er til stede og kan udskiftes, når defekt.

Nethastighed – Internettest – Hastighedstest – Nettest – Internethastighed – Hastighedsmåler - Test af hastighed – Bredbåndsmåler – Speedtest - Download test – Speedtest - Download test

I forbindelse med Nethastighed S vedvarende Internettest, bestræbelser på at fastholde og forbedre kabelnettet, er enig Subscriber at Hastighedstest i korte perioder har ret til at

frakoble systemet i forbindelse med nettest et sådant arbejde. Hastighedstest at bestræbe sig på at anmelde sådanne foranstaltninger i god tid og søger at begrænse den negative side af den enkeltes Internettest, kunden.

6. Klager over fejl. Hastighedstest eller et af dets datterselskaber, er under ingen hastighedsmåler omstændigheder ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skader, følgeskader eller andre skader forårsaget af svigt / nedetid, internethastighed tab af data, forkert leverede data, tabt fortjeneste eller lignende, uanset om fordringen opstår fra kontraktbrud, forsømmelighed eller anden form for ulovlig handling, som vedrører brug, performance, eller eventuelle fejl i vores

system. kan ikke holdes ansvarlig, hvis andre brugere bevidst eller ubevidst får adgang til abonnentens computerressourcer og forstyrrer eller hindre informationsstrømmen. Ansvarsbegrænsning gælder ikke hastighedsmåler i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom skadeforvoldelse af vores medarbejdere eller entreprenører.

7. Ansvaret for det indhold, hastighedsmåler der transmitteres. Abonnenter nettest er ansvarlige for at sikre, at din pc netværkskonfiguration ikke er sat op til at dele filer med andre maskiner. Det er vigtigt at stoppe uautoriseret adgang til filer på abonnentens egen PC. Hastighedstest har ingen kontrol over, hvad der er tilgængelige via internettet, og kan derfor ikke holdes ansvarlig for oplysninger, der indsamles eller indsendes online. Alt indhold på internettet, hastighedsmåler der kan downloades eller sendes ud via Nethastighed S netværk er grundlæggende uden for dets kontrol. Enhver brug af sådanne oplysninger sker på abonnentens Internettest,  eget ansvar. hastighedsmåler  Hastighedstest falder ethvert ansvar for krav, tab, retshandlinger, erstatninger, Internettest,  krav eller retssager vedrørende dette punkt. Subscriber forpligter sig til at holde Hastighedstest mod tredjemand erstatningskrav, som kan lette Hastighedstest internethastighed som følge af abonnentens egen brug af tjenesten. hastighedsmåler Abonnenten skal være i så sagerne har pligt og ret til at komme ind i kravet og får mulighed for at beskytte deres interesser. Hvis sådanne krav mod Hastighedstest til abonnenten dækning,

Ud over de direkte økonomiske tab. Udgifter til assistance til imødegåelse af kravet på en ordentlig måde og andre udgifter, internethastighed der er i en rimelig forbindelse med tredjeparts krav. Personen er ikke i stand til at give et falsk navn og / eller adresse online.

8. Ret til at spærre forbindelsen hastighedsmåler med i strid med aftalen og / eller norsk ret. Hastighedstest forbeholder sig ret til at lukke abonnementet og

opsige kontrakten, hvis ydelsen benyttes til at postere eller downloade internethastighed materiale i strid med norsk lovgivning, f.eks. distribution af racistisk / ærekrænkende tale eller pornografi.

9. Omfordeling og retningslinjer for brug af tjenesten. Abonnenten må ikke uden en særlig aftale med videredistribuere tjenesten til andre husstande, ved at addere interne netværk Internettest,uden nettest for husstanden vægge. Med husholdning refererer til lejlighed med separat indgang og / eller lejlighed med meter, og / eller lejlighed med separat køkken.

Personen er ikke i stand til at drive virksomhed af en registreret virksomhed / firma / hastighedsmåler sammenslutning af private abonnementer. Det er ikke tilladt at køre tjene ester af almen interesse (såsom web-og e-mail-tjenester) internethastighed uden særlig aftale er underskrevet. Ligeledes er det ikke lov til at sende ud masse-mail, reklamer eller andre former for masseforsendelser. Hvis personen overtræder disse regler, Hastighedstest implementere foranstaltninger til nedbringelse af hastighed / kapacitet af tjenesten. Subscriber forpligter sig til at gøre sig hastighedsmåler bekendt med de standarder og driftsregler, der er udviklet til internettet og at bruge sin sunde fornuft og almindelig høflighed, når du bruger tjenesten.

10. Fortrolighed. nettest De ansatte i Hastighedstest indførte i.h.t. Internettest, Telelov § 9-3 til at videregive oplysninger om kundens brug af teletjenester og indholdet af kundens telekommunikation. Sådanne oplysninger kan stadig videregives med disses samtykke eller gives til domstolene, retsforfølgelse eller andre offentlige myndigheder, når er juridisk forpligtet til at videregive sådanne oplysninger.

11. Ændringer i Vilkårene. Hastighedstest forbeholder sig ret til at ændre vilkårene, herunder som følge af ændringer i telelovgivningen, anden relevant lovgivning, eller ændringer i driftsparametre. Ændringer skal meddeles internethastighed mindst to måneder forud for den faktiske dato. Hvis væsentlige ændringer Kunden har ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning og kræve pengene tilbage forskud forholdsmæssige andel af gebyrer og pre forholdsmæssige andel af købsprisen for kabelmodem, hvis det ikke er mere end 12 måneder fra oprettelsesdatoen. har ret til at transportere denne aftale til tredjeparter.

12. Ophør. Af force majeure Hastighedstest har ret til at opsige aftalen. Hvis abonnenten både mundtligt og skriftligt meddelt Hastighedstest af defekter og fejl Adgang projektleverancer, der falder uden for forbehold, der er nævnt i aftalen, og Hastighedstest har undladt at tage skridt til at afhjælpe sådanne fejl eller svigt, indehaveren ret til at opsige aftalen. Ved opsigelse af aftalen hastighedsmåler indehaveren ret til at inddrive det beløb, der betales i form af gebyrer Internettest, og eventuelle fremme forholdsmæssige andel af den indbetalte købesum for kabelmodem, medmindre der er mere end 12 måneder fra oprettelsesdatoen.

13. Træk. Ved at købe ydelser fra er tilladt på tilbagetrækning af 21. december 2000 Nr. 105 finder anvendelse.

14. Forbrugerklagenævnet. nettest Ved afvisning af klagen, som omfatter pris, internethastighed kvalitet eller levering, så kunden kan klage til Forbrugerklagenævnet for elektronisk meddelelse. www.brukerklagenemda.no

15. Tvister. Eventuelle tvister, der måtte opstå mindelighed parterne indbyrdes, eller alternativt efter Tvister Lov. Alle

tvister skal afgøres udelukkende i Norge under norsk lov hastighedsmåler.

Mere og mere af samfundet er baseret på folks online. Hvis du ikke er online, vil du derfor i mange tilfælde opleve, at du er uden for samfundet. De fleste nordmænd deltager i det digitale samfund og internettet regelmæssigt. Det er en fordel både for den enkelte og for samfundet som helhed. Mens der er nogle, der af forskellige grunde, ikke online. Regeringen vil sikre, at alle, der ønsker at bruge internettet, har chancen. Denne meddelelse angiver derfor klart mål om digital deltagelse for alle.

Wide digital deltagelse hastighedsmåler er ikke kun vigtig for den enkelte. Det er også en vigtig konkurrencefordel. Når en stor procentdel er online, betyder det også, at markedet for digitale tjenester kan vokse. Med andre ord, det vil gøre, at Norge er et attraktivt land for digitale varer og tjenesteydelser. Desuden vil Norge være blandt de første til at tilbyde digitale varer og tjenester, der ville være uøkonomisk at tilbyde i andre lande med lavere digital deltagelse. En Internettest, aktiv politik for digital deltagelse er et vigtigt redskab, som IKT kan bidrage til oprettelse og vækst i samfundet. Hvis vi sammenligner os med andre lande, Norge har en høj digital deltagelse, og vi har gode betingelser for at udvikle denne fordel yderligere.

Regeringens mål om digital deltagelse er: nettest

Enhver, der ønsker det kan bruge digitale værktøjer og tjenester.

Det skal ske for passende internethastighed og relevant uddannelsesprogrammer, der er skræddersyet hastighedsmåler til bestemte internethastighed målgrupper.

På fem år, kunne antallet af som ikke er på internettet blive halveret fra 270 000 til 135 000

Uddannelsessystemet bør give det nogle gode betingelser for at udvikle deres digitale færdigheder i takt med den teknologiske udvikling.

Medarbejderne bør være i stand til at anvende digitale værktøjer og udvikle digitale færdigheder på arbejdspladsen.

Befolkningen skal have tilstrækkelige færdigheder til at bruge internettet sikkert og forsvarligt.

2,1 Befolkningens brug af IKT

Sammen med Island, internethastighed har Norge befolkningen i Internettest, Europa, der bruger internettet ofte. Norge har også scoret højest (sammen med Island)  nettest udtrykt i procent af befolkningen med internet og computerfærdigheder. 1 En fuld 86 procent af den norske befolkning bruger internettet hver dag. 2 Over 90 procent bruger internettet mindst en gang om ugen. Til sammenligning er 68 procent af befolkningen i EU internettet hver uge, men der naturligvis store forskelle mellem landene.

Ifølge Norges Statistik, at 93 procent af de norske Internettest, husstande 3 adgang til internettet derhjemme. 4 I 2003 var det tilsvarende tal 55 procent. For EU nettest som helhed (27 lande), har 73 procent af husstandene adgang til internettet i hjemmet (2011). Det tilsvarende tal var 41 procent i 2004.

Norge er i Europas og verdens ledere i brugen af ??internettet i en lang række områder. F.eks. 86 procent bank online, op fra 80 procent i de øvrige nordiske lande og 37 procent hastighedsmåleraf EUs samlede Andre områder, Internettest hvor nordmændene er aktive, køb internethastighed af varer eller tjenester via internettet, kontakt med offentlige myndigheder og deltagelse i sociale netværk.

E-mail og informationssøgning for varer og tjenesteydelser er, hvad vi bruger mest. Ni ud af ti gør dette. Næsten lige så mange mennesker læser online aviser, og et stigende antal bruger også internettet til at lytte til radio eller se tv. Må 63 procent har brugt sociale netværkssider. Der er stor variation blandt aldersgrupper: ni Internettest,ud af ti personer under 35 år har brugt sociale netværkssider, mens kun 20 procent af dem mellem 65 og 74 år har gjort det samme. 6

Den måde, vi lever ændringer. Unge mellem 16 og 24 tilbringe 1 time og 20 minutters gratis tid om dagen på videospil og andre computer brug, og en halv time af socialt samvær med venner. 7 Fra 1980 til 2010 har den tid, de unge internethastighed bruger på social interaktion i løbet af en dag blevet reduceret med en time. Den fysiske sociale liv er således delvis erstattes af social interaktion via mobiltelefoner, tabletter og computere.

2.1.1 De ikke online

Omkring 3,5 millioner nordmænd mellem 16 og 79 år på Internettet nettest. Dette svarer til 93 procent. I alt er der omkring 270 000 mennesker mellem 16 og 79 år, som ikke har brugt internettet sidste tre måneder. Regeringen vil halvere dette tal hastighedsmåler i løbet af de næste fem år. Gennem bevidsthed om digitale kompetencer og et godt kendskab til udviklingen, kunne regeringen vedtage en politik for at sikre, at alle, der ønsker det, deltage i den bedst mulige måde.

Digital deltagelse måles på en række måder. Figur 2,4 viser, hvor mange mennesker har været på internettet inden for de sidste tre måneder. Dette er en foranstaltning, Internettest der er let at få et ret præcist svar på spørgeskemaerne. Mens Figuren viser kun digital deltagelse på et lavt niveau. Det skelner ikke mellem dem, der kun har været på internettet et par gange og dem, der har været på internettet dagligt i perioden.

Figur 2,4 procent af internetbrugere efter alder og køn, 2012

Kilde: SSB - IKT i husholdningerne, 2 kvartal af 2012

Statistikkerne viser, at der er systematiske forskelle Internettest, hastighedsmåler mellem grupper med hensyn til den andel, der er online.

Alder

Alder er den vigtigste forklarende faktor for digital deltagelse. For dem mellem 16 og 54 år, næsten alle 99 procent anvendt internettet inden for de sidste tre måneder. For 60-årige (55-64), er andelen også meget høj og er placeret på 93 procent. For 70-årige (65-74 år) har været 69 procent online. Der er således et klart flertal på 70-årige, men langt fra alle. Det er kun i gruppen over 75 år (75-79), at internetbrugere er i mindretal. I denne gruppe. Andelen af ??47 procent Derudover har vi gruppe ældre end 79 år nettest, som ikke er fanget af de officielle statistikker. internethastighed Der er også internetbrugere i mindretal.

Over tid, efterhånden de forskelle, vi ser i dag falde. Dette er fordi det er sandsynligt, at de, der har vænnet sig til at bruge internettet bringe deres vaner, når de bliver ældre.

Uddannelse

Uddannelse og brug af Internettet hænger sammen. Af dem med en videregående uddannelse er 99 procent har været online for nylig. For dem, der kun har uddannelse på folkeskoleniveau, er andelen lidt lavere, 86 procent.

Næsten alle nettest, der arbejder eller studerer, har været på internettet for de seneste tre måneder. Den procentdel er hhv 98 og 100 procent. Pensionister internethastighed og pensionister bruger internettet langt mindre hyppige.

For dem uden for arbejdsstyrken i alderen under 55 år, ikke 4,8 procent været online i de seneste tre måneder. Til sammenligning. Andelen, der har været online i de seneste tre måneder under 1 procent for dem i arbejde eller studier

Der er ingen markante forskelle i brugen af ??Internettet mellem kønnene, men en tendens til, at jo lavere brugen internethastighed af ??internettet for kvinder end for mænd i de grupper, der står uden for arbejdsmarkedet.

Indkomst og barn

98 procent af husstandene i Norge med brutto indkomst over 600 000 har adgang til internettet. For husstande med bruttoindkomsten under 200 000 tallet er 82 procent. 100 procent af husstande med børn har adgang til internettet, mens det samme gælder for ni ud af ti husstande uden børn. Det er i forbindelse med flere forklaringer. For eksempel, generelt husstande internethastighed med højere indkomster være i arbejde, vil børn og voksne i husholdninger generelt være yngre voksne. 8

Sammendrag af forskelle nettest

Regeringen ønsker digital deltagelse for alle. For at nå dette mål, må vi have et godt kendskab til situationen i dag. Statistikken for digital deltagelse viser nogle meget klare tendenser. I store grupper er der meget få, der ikke bruger internettet:

Næsten alle, der arbejder eller studerer ved hjælp af internettet.

Næsten alle videregående uddannelser via internettet.

Næsten alle under 55 bruger internettet.

Overordnet set er der næsten 270.000 personer i alderen mellem 16 og 79 år, som ikke har brugt internettet inden for de sidste tre måneder. Af disse

27.000 under 55

38.000 mellem 55 og 64 år

67.000 mænd over 65 år

132 000 kvinder over 65 år

Tre fjerdedele, omkring 200 000, af dem, der har brugt internettet inden for de sidste tre måneder, dvs over 65 år. Resten er for det meste uden for arbejdspladsen. Hvis du ikke er i uddannelse eller arbejde, er det let at falde af og være en ulempe for deltagelse i samfundslivet. Når muligheden for at udvikle digitale færdigheder nettest også være værre. Digitale kløfter er således tæt forbundet med sociale faktorer. Der er behov for mere viden om de faktorer, der karakteriserer de grupper, som ikke er online.

2,2 Digitale færdigheder

En oversigt over brugen af ??internettet sidste tre måneder viser kun de mest basale operationer. At være online én eller flere i løbet af de sidste tre måneder, men siger kun lidt om de faktiske digitale færdigheder. Digitale færdigheder er et bredere begreb. Regeringens politik for digital ekspertise vil ikke kun hjælpe folk komme online, men også hjælpe dem til at blive kompetente brugere.

Digitale færdigheder er evnen til at forholde sig til og bruge digitale værktøjer og medier på en sikker, kritisk og kreativ måde. Digital kompetence handler om at have viden, færdigheder og holdninger. Det handler om at være i stand til at udføre praktiske opgaver, kommunikere, indsamle eller bearbejde information. Digitale beslutninger, såsom privatlivets fred, kildekritik og informationssikkerhed er en vigtig del af den digitale kompetence.

Digitale tjenester anvendes i forskelligt omfang og på forskellige måder, afhængigt af omstændighederne. Hvor avanceret digitale færdigheder den enkelte har, også afhænger af dine behov og hvad base du har. Den enkelte er ikke forpligtet til at have særlig ekspertise til at bruge de vigtigste og mest nyttige web-tjenester, enten fra de offentlige eller private udbydere. Samtidig norske internetbrugere har godt nok viden og intentioner om at bruge de digitale nettest tjenester på en kreativ, sikker og innovativ måde. Kompetence er ikke statisk, men skal ændre sig i takt med den teknologiske udvikling. EU har udarbejdet digitale færdigheder som en af ??otte kompetencer, som er væsentlige for livslang læring. 9

Digitale produkter og tjenester er under hastig forandring, og det kan være svært at holde op og følge udviklingen. Der er stadigt mere sofistikeret udstyr. For mange kan det forekomme vanskeligt at håndtere - for andre, er denne tendens en øget motivation for at komme online.

2.2.1 Digital dømmekraft og tillid

Tidligere har folk holdt på internet trusler primært i form af hackere eller computer kriminelle, der fik ulovlig adgang til systemer i virksomheder gennem at knække passwords og adgangskontrol. I dag er det mere og mere almindeligt, at brugerne narres til at downloade skadelig software, eller at opgive personlige oplysninger, som kan misbruges. Anti-virus programmer og firewalls kan hjælpe lidt mod sådanne hændelser, men det bliver stadig vigtigere at brugeren kan vurdere, hvilke sites og afsendere til at stole på. Det kræver viden om de trusler, der findes, og positioneret til at skelne mellem sande nettest og falske forespørgsler og websider. At være i stand til at rejse på internettet på en sikker måde bliver ofte omtalt som digital dom.

Digital-dommen er også den viden og evne til at reflektere over de oplysninger, de kan skrive på nettet om sig selv og andre, hvordan man kan forholde sig til ophavsretligt beskyttet materiale og hvordan man udtrykker sig selv online. Sociale medier og sociale netværk åbner op for brugerne at dele personlige billeder og oplysninger med andre. Dette kan være en udfordring for privatlivets fred. Mange sagde bagefter, at de fortryder det indhold, de har lagt online. Nogle er ikke klar over de regler, mens andre mener, at deres personlige oplysninger vil blive lagt online af andre, bevidst eller ubevidst. Udviklingen i de sociale medier også fremhæve spørgsmål vedrørende ytringsfrihed, censur og medier regulering. Dette er blevet behandlet i Kommissionens politik og mediernes ansvar udvalgsbetænkninger. 10 En bredere diskussion af privatlivets fred og sikkerhed på internettet er præsenteret i en særskilt rapport til Europa-Parlamentet. 11 Desuden er det udviklet en national strategi for informationssikkerhed. 12

Sikkerhed betyder også sikkerhed mod medier, der kan være skadelige for mindreårige. Børn og unge skal sikre ytringsfrihed og informationsfrihed inden for en ramme, der sikrer deres sikkerhed mod medier, der kan være skadelige. Film og video kontrol, radio lov om beskyttelse af børn, og Norges deltagelse i EU Safer Internet-programmet elementer i dette.

NorSIS

Norwegian Centre for Information Security NorSIS, er at bidrage til at øge bevidstheden om trusler og sårbarheder i netværk og give oplysninger om specifikke foranstaltninger. Målgruppen er nettest primært små og mellemstore virksomheder i den private og offentlige sektor og kommuner. NorSIS skal så vidt muligt også opfylde beboernes behov for information. Alt materiale skal være åbent tilgængelige for alle lokalgrupper mulighed for at udnytte oplysningerne.

NorSIS er også ansvarlig for administration af ordningen betyder blot slettmeg.no. Formålet med tjenesten er at yde rådgivning, vejledning og konkret bistand til dem, der føler sig krænket på nettet, eller af andre grunde ønsker at blive slettet eller korrigeret, personlige oplysninger lagt ud på internettet. Svage samfundsgrupper, såsom børn og unge, har været en prioritet. I 2011 slettmeg.no håndteret over 6.100 anmodninger om uønsket indhold og krænkelser på internettet. I mange tilfælde er det et spørgsmål, at beboerne har brug for hjælp med at slette brugerkonti (profiler) for forskellige netværkstjenester.

Media Authority

Børn og unge sikker medier er en sektorspecifikke felter. Media Authority har det nationale ansvar for at koordinere indsatsen på dette område, i dialog med myndighederne, den frivillige sektor og aktører i branchen. Medier har udarbejdet en handlingsplan for børn, unge og internettet. 13 indeholder en oversigt over prioriterede områder med forslag til den fremtidige indsats for at sikre børn og unge sikker brug af internettet. Media Authority Sikker anvendelse center har det operationelle ansvar for gennemførelsen af ??handlingsplanen.

Nettvett.no

Nettvett.no er en hjemmeside med information, råd og vejledning om sikker brug af internettet. Oplysningerne er rettet mod både forbrugere og små og mellemstore virksomheder. På Nettvett.no er information og bistand, herunder anvendelse af e-mail, chat, netbank og sociale medier, og oplysninger om spam, virus, deling af filer på internettet, og beskyttelse mod angreb udefra.

Nettvett.no er lavet for post og telekommunikation Authority på vegne af ministeriet og i samarbejde med andre nettest myndigheder, ikt-branchen og repræsentanter for brugerne.

2,3 Arenas for Learning

En stor del af erhvervelsen af ??digitale færdigheder er gennem uformelle mødesteder og privat brug af internettet. Børn og unge lærer deres bedsteforældre til at bruge online-løsninger, man spørger folk, du kender, hvis der er noget du ikke forstår eller lære gennem praksis. Men for at få mere systematisk viden, eller for grupper, hvor uformel læring ikke er tilstrækkeligt, vi har brug for andre steder. Det er derfor vigtigt at sikre, at der er gode og relevant uddannelse til dem, der har brug for det.

2.3.1 Arenas for læring i kommunerne

Skole og Børnehave

Det er vigtigt, at skolerne er i stand til at forberede eleverne til en arbejds-og samfundsliv baseret på IKT. At være i stand til at anvende digitale værktøjer er en af ??de fem grundlæggende færdigheder i de nationale læseplaner for Knowledge Promotion. De grundlæggende færdigheder, herunder anvendelse af digitale værktøjer er integreret i kompetence sigter i alle fag fra grundskole til gymnasium. Også for dagpleje digitale værktøjer fremhæves som en vigtig kilde til sjov, kommunikation og indsamling af viden.

Lærerne skal have den nødvendige ekspertise i, hvordan man bruger it i undervisningen. I børnehaven, bør der være bevidsthed om, hvordan it anvendes på en god måde i det pædagogiske arbejde. Mange kandidater og erfarne lærere føler, at de ikke har tilstrækkelig ekspertise i den pædagogiske anvendelse af IKT. Kun fire ud af ti studerende på den tidligere læreruddannelse opgiver at have lært at bruge IKT i undervisningen. 14 Blandt de administratorer og pædagogiske ledere i børnehaver levere omkring 45 procent, at det er stort eller meget stort behov for kapacitetsopbygning i ikt-temaet i arbejdet i gartneriet. 15 Det er en positiv udvikling i alle områder, når det kommer til elevernes brug af IKT i skolerne. Mens der er mange udfordringer, især på grund af den store variation mellem skoler og eleverne selv.

Det er vigtigt, at IKT i skolerne støtte skolen som et mødested for inklusion og mangfoldighed. Center for IKT i undervisningen vil bidrage på forskellige måder, at IKT-løsninger, der anvendes i skoler er tilgængelige for alle elever i skolen på lige fod (se også afsnit 2.4.1 om universelt design af IKT).

Undervisningsministeriet har i over et årti har fokuseret på en række forskellige indsatsområder for at forbedre deres digitale nettest færdigheder i skolen. I 2010 omfatter dette en af ??de vigtigste opgaver for det nyoprettede Center for it i undervisningen. Derudover har der været store investeringer i uddannelse af lærere i de seneste år, med den nationale uddannelsesstrategi ekspertise for kvalitet. Skole ejere (kommuner, amter, private ejere) for at bestemme hvilke lærere og fag / områder, de vil prioritere, før ansøgningerne sendes til direktoratet. Det er derfor afgørende, at skolen ejere og skoleledere har et godt kendskab til skolens behov for kompetenceudvikling. Center for IKT i undervisningen har udviklet to værktøjer, skole mentor og læring mentorer, herunder bidrage til at identificere skoler og lærere styrker og svagheder i forbindelse med den pædagogiske anvendelse af IKT.

Center for IKT i undervisningen har også sin egen planteskole projekt, der har til formål at fremme udviklingen af ??digitale færdigheder inden for børnehave og børnehave lærer. Digitale færdigheder i børnehaven omfatter integrere IKT i en passende, sikker og motiverende måde at børnehave aktiviteter. Centret har en central rolle som initiativtager, koordinator og information udbyder.

Center for IKT i undervisningen også indleder forskning og undersøgelser på webstedet. Et eksempel på dette er rapportens små børns digitalt univers, der kom ud i 2012. Her finder vi, at små børn udstrakt bruger forskellige digitale medier og børnehave har derfor en vigtig rolle at spille for børnene i dette område. Centret er ved at udvikle forskellige ressourcer at daycare kan drage fordel af.

Ministeriet har også bestilt Folder om IKT i børnehave 16for stigende viden om anvendelse af it i det pædagogiske arbejde. Dette er en vigtig ressource for børneinstitutioner og børnehaver undersøgelser viser, at bruge digitale medier i vid udstrækning allerede. Dette hyppigst anvendte digitale kameraer til at dokumentere hverdagen i børnehaven og børnene.

Boks 2,1 Center for it i undervisningen

Center for IKT i undervisningen har ansvaret for at formidle forskningsbaseret viden og praksis af høj kvalitet om IKT og læring. Centret vil evaluere nye teknologier og digitale medier og analysere deres uddannelsesmæssige potentiale. Det bør overbringe, nettest rådgive om og lette viden om anvendelse af it i undervisningen. Centret vil fremme udviklingen af ??IKT i uddannelsen af ??lærere og pædagoger - selv efter-og videreuddannelse.

I alt har centret over 70 onlinevejledninger, rapporter og faktablade for daginstitutioner personale, lærere, skoleledere, skole ejere, og det personale. Væsentlige tjenesteydelser og projekter fra centrum er portalen utdanning.no, Feide (fælles elektronisk identitet), ovttas.no, dubestemmer.no og personvernskolen.no.

Centret har også ansvaret for at følge op rapport. No 17 (2006-2007) Et informationssamfund for alle inden for sit felt, og vil være en drivkraft for e-forvaltning i uddannelsessektoren.

Kilde: Mere information: www.iktsenteret.no

Uddannelse til voksne

Efter undervisningen lov. Voksne, der har brug for det, retten til primær uddannelse Kommunerne er ansvarlige for at yde en sådan uddannelse. De voksne kan vælge, om han eller hun vil tage fuld grundskoleuddannelse med det formål eksamensbevis eller uddannelse kun i nogle fag. Vox - Norsk agentur for livslang læring - samarbejde med de lokale myndigheder om at udvikle uddannelsesprogrammer for voksne i grundlæggende færdigheder. Kommunerne kan omfatte at få gratis rådgivning om voksenuddannelse, undervisning i grundlæggende færdigheder og forslag til passende læringssammenhænge, ??samt gratis kurser for lærere i voksne.

Vi har set, at der stadig er mange voksne, der ikke online (270 000 i alderen 16-79 år). Indvandrere fra Asien, Afrika og Sydamerika er overrepræsenteret i den gruppe, der ikke har vedtaget digitale tjenester. I denne gruppe er mange lavindkomsthusstand, eller helt uden for arbejdspladsen. Indvandrere er en forskelligartet gruppe, der kan tilbyde ekspertise gennem forskellige spillesteder. Ordninger såsom offentlig uddannelse eller kurser arrangeret af NAV eller arbejdsgiverne er vigtigt også for indvandrere. Nogle indvandrere har ret og / eller pligt til at deltage i de norske og samfundsfag for Internettest,  voksne indvandrere, Internettest, ifølge Introduction Act. Den reviderede studieordning for uddannelsen i norsk, som er vedtaget og trådt i kraft i efteråret 2012, sætter mål for digitale færdigheder. Planen fastslår, at alle deltagere vil få praktisk erfaring i brugen af ??digitale værktøjer. Det kan hjælpe til at forbedre deres digitale færdigheder i denne målgruppe.

2.3.2 Ikke-statslige, offentlige og private organisationer

Nonprofit organisationer kan spille en vigtig rolle for at opnå udvalgte grupper effektivt tilbyder undervisning i digitale færdigheder.

Ældre har tidligt påpeget som en gruppe med særlige behov for undervisning og uddannelse i brugen af ??IKT. I mellemtiden Norge er i spidsen for de internationale bestræbelser på at ældre digital deltagelse. 17 Som flere og flere af dem, der er pensionister kommer fra det arbejde, som de har anvendt it, kan vi forvente en stigning i andelen af ??ældre mennesker, der er aktive brugere af digitale værktøjer og tjenester. Det er imidlertid langt fra at deltage i denne gruppe er så høj som i resten af ??befolkningen. Der er derfor et behov for uddannelse og kurser rettet mod ældre mennesker i fremtiden.

Ministeriet of Government Administration, reform og Kirkens Anliggender, blandt andre bidrag til foreningen Seniornett Norge, så de kan give IKT-uddannelse for seniorer. Uddannelsen Internettest,  sker for eksempel senior centre og biblioteker. Senior Network har også omfattende samarbejde med interessenter fra den private sektor, der ønsker at hjælpe så mange som muligt deltager digitalt, så at markederne for digitale produkter og tjenester udvidet. Senior Network er et medlem af den undersøgelse involverede Folkets Universitet.

Studenterforeninger, som har over 400 medlemsorganisationer modtager tilskud til uddannelsesaktiviteter fra Undervisningsministeriet, gennem Vox. Flere af disse tilbyder kurser om emner digital læring, enten gennem studier eller tilsluttes via en af ??medlemsorganisationerne. Online skoler (afstand uddannelsesinstitutioner) og tilbyde læring via forskellige online-medier.

Også almennyttige organisationer med til at understøtte den digitale deltagelse i en positiv måde. Nogle har også samarbejdet med den private sektor for at nå det. For eksempel har Røde Kors arbejdede med en stor software-firma til at give indvandrerkvinder i Oslo IKT-uddannelse.

Kommunerne kan også hjælpe digital læring uden for skolen. Offentlige steder såsom biblioteker er vigtige for undervisning i brug af digitale værktøjer. Digital Project kompetence i biblioteket, arrangeret af ABM Udvikling (nu National Library), så muligheden for at bruge biblioteket som læringsrum arena til digitale færdigheder på en mere systematisk måde. Samarbejde med forskellige interessenter i samfundet, både virksomheder og non-profit, viste sig at være kritiske succesfaktorer. Som en del af projektet har vi udviklet en særskilt brugsanvisning for computer træning under ledelse af biblioteket. 18

Box 2,2 Seniornett

Senior Network Norway er en frivillig organisation, der arbejder for senior s (55 +) deltagelse i det digitale samfund. Foreningen blev stiftet i 1997 og består i dag af 160 sub foreninger eller klubber over hele landet. Klubberne er seniorer vejledning og uddannelse. I 2011 omkring 25.000 seniorer deltager klubber til oplæring i digitale færdigheder.

Senior Network arrangerer den årlige Senior Surf Dag på omkring 400 steder over hele landet, såsom de frivillige centre, biblioteker, senior centre eller skoler. Foreningen udgiver en avis, der udkommer tre gange årligt med nyt og nyttigt it-stuff. Seniornett har ca. 7.000 medlemmer og ca 850 frivillige, som arbejder i klubberne.

Senior Network understøttes af både offentlige og private aktører. hastighedsmåler

2.3.3 Arbejdsliv

Arbejdspladsen kræver stadig mere digitale færdigheder, mens de udvikler digitale færdigheder hos dem, der arbejder og anvender it hverdag. Regeringen håber, at IKT skal være en integreret del af udviklingen af ??menneskelige ressourcer til at hjælpe med at få folk i arbejde. Det er også vigtigt, at den arbejdende befolkning kan udvikle deres digitale færdigheder på arbejdspladsen.

Tallene for brug af internettet i de seneste tre måneder viste en stærk korrelation mellem deltagelse og anvendelse. En undersøgelse foretaget af Vox viser, at der er en klar sammenhæng mellem dygtighed og beskæftigelsen også for de mere avancerede IKT-færdigheder. Blandt beskæftigede 80 procent, at de er erfarne it-brugere. Tilsvarende tal for arbejdsløse er 66 procent. 19

Program for grundlæggende kompetence i Working Life (BKA) er en tilskudsordning rettet mod virksomheder, at arbejdstagerne kan forbedre deres grundlæggende færdigheder inden for læsning, skrivning, talforståelse og grundlæggende IKT-færdigheder. Programmet giver finansiering af foranstaltninger og gav løfter om at ansøgninger om 106 millioner i 2012. 24 procent af ansøgningerne var steget digitale færdigheder som centrale mål, og it anvendes som et redskab i flere af de kurser i de andre kurser i programmet. Der er også en mindre indsats i nogle amter med uddannelse til beskæftigelse i samarbejde med NAV. Vox arbejde med NAV at give deres vejledere øget viden om grundlæggende færdigheder, hvilket vil bidrage til at øge kvaliteten af ??undervisningen. Programmet administreres af Vox, på vegne af Undervisningsministeriet.

En evaluering af BKA-ordningen viste, at priserne i ganske vid udstrækning rammer de grupper, hvor mange har dårlige grundlæggende færdigheder, og dem, der ellers ville modtage lidt uddannelse på arbejdspladsen. Størstedelen af ??arbejdsgiverne mener, at uddannelsen har hjulpet mange arbejdere har været mere ivrige efter at indføre nye teknologier og at deltagerne bruge computere mere end nogensinde. 20

Hvis du vil vide mere om de færdigheder og kompetencer, der kræves i dagens samfundet og arbejdspladsen, er Norge deltager i en større international undersøgelse, der kortlægger dette (se boks 2,4). Undersøgelsen vil give os værdifuld viden som grundlag for en yderligere indsats.

Box 2,3 Vox - Agenturet for livslang læring hastighedsmåler

Vox er et nationalt kontor for livslang læring med særlig vægt på voksenuddannelse. Vox er en styrelse under Undervisningsministeriet, og vil gøre det lettere øget deltagelse i arbejdsmarkedet og i samfundet, og godt kendskab til voksenuddannelse.

Vox udvikle metoder og vurderingsværktøjer, der er baseret på kompetencemål for voksne grundlæggende færdigheder, og hjælper med at etablere efteruddannelse for lærere og undervisere.

Vox administrerer tilskud til også at omfatte voksenundervisning og online skoler (uafhængige afstand uddannelsesinstitutioner). Vox administrerer også den grundlæggende kompetence i arbejdslivet (BKA).

Vox følger op på pensum og norske prøver relateret til norsk sprogundervisning og samfundsfag for voksne indvandrere.

Kilde: Mere information: www.vox.no

2.3.4 Arenas for dem, der er uden for arbejdsmarkedet

Grundlæggende færdigheder blandt voksne, der er uden for arbejdsstyrken er et spørgsmål, der gælder for både uddannelse og arbejdsmarkedspolitik. Uddannelse er derfor tilbydes af arbejdsmarkedet myndigheder (NAV), i samarbejde med uddannelsesmyndighederne. Uddannelsen foregår enten i form af en arbejdsformidling (AMO) eller inden for den almindelige uddannelsessystem, og kan være forbundet med pædagogiske foreninger eller andre private udbydere. Work-orienterede foranstaltninger er skræddersyet til den enkeltes behov og færdigheder. Samlet set er de designet på baggrund af situationen på arbejdsmarkedet og politiske begrænsninger.

Programmet for den internationale måling af voksnes kompetencer (PIAAC) er den mest omfattende international undersøgelse af voksnes færdigheder og kompetencer nogensinde er gennemført. Undersøgelsen er et samarbejde mellem staten, en international koalition af organisationer og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

Formålet er at måle de færdigheder og kompetencer, der kræves for at deltage i arbejds-og samfundslivet. Undersøgelsen er finansieret i Norge af arbejdsministeriet og statsforvaltning, reform og Kirke og udført af Norges Statistik.

Undersøgelsen består af direkte måling af færdigheder i læsning, talforståelse og problemløsning (ved hjælp af moderne teknologiske hjælpemidler) og er rettet mod personer i alderen 16-65 år. Desuden kortlagt deltagere ved hjælp af færdigheder i det daglige liv og arbejde. Det er første gang beboere færdigheder og brug af IKT kortlagt, sammen med deres vurdering af, i hvilket omfang disse færdigheder anvendes i jobbet. Undersøgelsen vil afdække sammenhængen mellem grunduddannelse, efteruddannelse og erhvervserfaring, og i hvilket omfang de har fået forskellige færdigheder, der anvendes i arbejds-og samfundslivet. Det bør også fremme forskning om en række spørgsmål i flere områder af samfundet.

Side 2: Start Test
Side 3: Stop Test
Side 4: Se resultat