Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links

Justin Bieber
Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links

Justin Bieber

Justin Bieber

Justin Bieber Side 1


Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

I medfør af § 23, stk. 1 og 3, i lov nr. 444 af 9. juni 2004 om politiets virksomhed fastsættes:
Kapitel 1
Tilladelse til afholdelse af offentlige forlystelser
§ 1. Efter reglerne i denne bekendtgørelse kan politiet give tilladelse til offentlige forlystelser, herunder karruseller, gynger, skydeborde, vandrutsjebaner, elastikspring, hoppeborge og lignende oppustelige forlystelsesapparater, klatrevægge, lykkespil, behændighedsspil, koncerter mv.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte forlystelser må ikke drives uden politiets tilladelse. Før tilladelse er meddelt, må forlystelsen ikke markedsføres ved annoncering, på plakater eller ved lignende offentlig meddelelse.
§ 2. Tilladelse efter § 1 gives af politimesteren på det sted, hvor ansøgeren har sin bopæl eller, hvis ansøgeren er et selskab, selskabets hjemsted, jf. dog § 18, stk. 1.
§ 3. Politiet kan i tilladelsen fastsætte vilkår for opstilling og drift af forlystelsen.
§ 4. Tilladelse til at drive forlystelser kan kun gives, hvis det efter de foreliggende oplysninger om ansøgerens og eventuelle medhjælperes personlige forhold må antages, at virksomheden vil blive drevet på forsvarlig måde.
Stk. 2. Er ansøgeren et selskab, gælder stk. 1 tilsvarende for den, der er ansvarlig for forlystelsen, og den pågældendes eventuelle medhjælpere.
Stk. 3. Tilladelse kan kun gives, hvis:
1) eventuelle medhjælpere er fyldt 16 år, jf. dog stk. 5, og
2) der for eventuelle medhjælpere mellem 16 og 18 år foreligger skriftligt samtykke til hvervet fra forældremyndighedens indehaver, medmindre ansøgeren eller dennes ægtefælle er indehaver af forældremyndigheden.
Stk. 4. For medhjælpere mellem 16 og 18 år kan der stilles vilkår om en begrænset daglig arbejdstid.
Stk. 5. Tilladelse til brug af forlystelsesapparater omfattet af § 16, stk. 2, kan kun gives, hvis:
1) de personer, der betjener sådanne forlystelsesapparater, er fyldt 18 år, og
2) de personer, der betjener sådanne forlystelsesapparater, har modtaget den instruktion i at betjene og føre tilsyn med apparatet, som er nødvendig for en forsvarlig afvikling af den pågældende forlystelse.
Stk. 6. En tilladelse kan helt eller delvist tilbagekaldes:
1) hvis vilkårene ikke overholdes,
2) hvis der sker overtrædelse af anden lovgivning,
3) hvis udnyttelse af tilladelsen giver anledning til uorden eller væsentlig gene for naboer eller forbipasserende, eller
4) hvis det i øvrigt må antages, at virksomheden ikke længere vil blive drevet på forsvarlig måde.
Kapitel 2
Generelle betingelser
§ 5. Politiet skal holde sig underrettet om de enkelte kommunalbestyrelsers almindelige stilling til, at der meddeles tilladelser til offentlige forlystelser i kommunen. Kommunalbestyrelsens holdning er vejledende for politiet ved afgørelsen af de enkelte ansøgninger.
§ 6. Den plads, hvor en forlystelse anbringes, skal godkendes af politiet. Der skal lægges særlig vægt på til- og frakørselsforhold, parkeringsmuligheder og sanitære forhold.
Stk. 2. Pladser, der er beliggende i umiddelbar nærhed af beboelseshuse, kan ikke godkendes, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Markedspladser og lignende steder, der tidligere har været benyttet til forlystelser af samme art, kan dog godkendes, hvis der kun vanskeligt kan findes en anden egnet plads.
§ 7. Tilladelse er betinget af, at forlystelsen kun holdes åben for publikum i tiden mellem klokken 10.00 og kl. 24.00, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.
Stk. 2. Politiet kan fastsætte kortere åbningstider, herunder at særlig støjende forlystelser (højttaleranlæg, mekaniske musikinstrumenter og lignende) skal ophøre tidligere end øvrige forlystelser.
Stk. 3. Politiet kan for forlystelser, som opstilles i tilknytning til en by- og markedsfest, bestemme, at disse forlystelser kan holde åbent indtil en halv time før by- og markedsfesten skal lukke. Tilladelsen kan betinges af, at brug af højttaleranlæg, mekaniske musikinstrumenter og lignende i forlystelserne indstilles senest kl. 24.00.
Stk. 4. Det skal fremgå af tilladelsen, i hvilket tidsrum forlystelsen må holdes åben.
§ 8. T illadelse til forlystelser på markeder og dyrskuer kan kun gives i det omfang, formålet med markedet eller dyrskuet ikke tilsidesættes.
Kapitel 3
De enkelte forlystelser
Lykkespil
§ 9. Tilladelse til lykkespil kan kun gives, hvis det underholdende element i spillet er så overvejende, at lykkespillet har karakter af en forlystelse.
Stk. 2. Tilladelse til afholdelse af tombola og lignende kan kun gives, hvis tombolaen indgår som et naturligt, underholdende led i et samlet forlystelsesarrangement.
§ 10. Spil om penge eller stærke drikke er ikke tilladt. Spillemærker eller andre gevinster må ikke ombyttes med penge.
Stk. 2. Spillemærker må kun anvendes til:
1) fortsat spil,
2) adgang til andre forlystelser, eller
3) køb af varer, der sælges på det offentlige forlystelsessted, dog ikke stærke drikke.
§ 11. I lykkespil om varer må hver spillers indsats pr. spil ikke overstige 10 kr. pr. felt eller lignende.
Stk. 2. Hvis der ydes rabat ved indsats på flere felter eller lignende, må hver spillers indsats ikke overstige 30 kr. pr. spil.
Stk. 3. Indkøbsprisen på de enkelte varer må ikke overstige 500 kr.
Stk. 4. Det er tilladt at udbetale sidegevinster i form af spillemærker, såfremt værdien af disse gevinster ikke overstiger 15 kr. i spillemærker.
§ 12. I roulettespil må hver spillers indsats højst udgøre 10 kr.
Stk. 2. Indsatsen på ét felt må dog ikke overstige 2 kr.
Stk. 3. Gevinsten må ikke overstige værdien af 75 kr. i spillemærker.
§ 13. I andre lykkespil om spillemærker må hver spillers indsats pr. spil ikke overstige 1 kr. Indkast kan gøres såvel i form af 25 ører og 50 ører som i 1, 2, 5, 10 og 20 kroner eller i spillemærker af tilsvarende værdi.
Stk. 2. Gevinsten i et spil må ikke overstige værdien af 500 kr. i spillemærker og skal til enhver tid fuldt ud kunne udbetales i spillemærker.
§ 14. I en tombola eller lignende må prisen pr. lod ikke overstige 10 kr.
Stk. 2. Gevinsten skal bestå af varer, hvis indkøbspris ikke må overstige 500 kr., eller af spillemærker til en værdi af højst 500 kr. i spillemærker.
Behændighedsspil
§ 15. Tilladelse til behændighedsspil kan kun gives, hvis:
1) hver spillers indsats ikke overstiger 10 kr., eller 30 kr., hvis der ydes rabat, og
2) gevinsten består af varer, hvis indkøbspris ikke overstiger 500 kr., eller af spillemærker til en værdi af højst 500 kr.
Stk. 2. Reglerne i § 10 finder tilsvarende anvendelse på behændighedsspil.
Særlige forlystelsesapparater
§ 16. Tilladelse til drift af karruseller, luftgynger, rutsjebaner, radiobiler, skydeborde, vandrutsjebaner, elastikspring, klatrevægge, hoppeborge og lignende forlystelsesapparater kan gives under forudsætning af:
1) at der, inden forlystelsesapparatet tages i brug, forevises godkendelse i form af attesteret tilsynsbog i henhold til §§ 18-21 til politiet, og
2) at det, inden forlystelsesapparatet tages i brug, godtgøres ved forevisning af police og præmiekvittering for politiet, at der er tegnet de nødvendige forsikringer, jf. § 23.
Stk. 2. Er et særligt forlystelsesapparat som følge af apparatets konstruktion, afvikling helt eller delvist over jorden eller i høj hastighed mv. af en sådan karakter, at brug af apparatet kan være forbundet med en særlig risiko for publikum eller for det personale, der skal betjene apparatet, kan tilladelse kun gives på de i stk. 1 og § 4, stk. 5, nævnte vilkår.
Stk. 3. Tilladelse til omrejsende tivolier til brug af de i stk. 2 nævnte forlystelsesapparater skal endvidere gives på vilkår af:
1) at det enkelte tivoli hvert kalenderår, inden apparatet tages i brug for første gang det pågældende år, meddeler tivoliets samlede turplan for sæsonen til den virksomhed, der foretager syn af apparatet efter § 21, stk. 3, og
2) at eventuelle afvigelser fra denne turplan straks meddeles denne virksomhed.
Stk. 4. Det skal fremgå af en tilladelse til at bruge et særligt forlystelsesapparat, at politiet kan forbyde brugen af apparatet efter § 21, stk. 7, og at politiet og den virksomhed, der i henhold til § 21, stk. 3, foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat, efter anmodning skal gives adgang til at syne og kontrollere forlystelsesapparatet.
Kapitel 4
Godkendelse, syn og kontrol mv.
Syn af særlige forlystelsesapparater
§ 17. Politiet kan godkende særlige forlystelsesapparater, jf. § 16.
§ 18. Ansøgning om godkendelse af forlystelsesapparater, der ikke tidligere har været benyttet her i landet, skal indgives af ejeren eller brugeren til politiet i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller, hvis ansøgeren er et selskab, selskabets hjemsted, hvor apparatet er fremstillet, eller hvor det første gang agtes taget i brug.
Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges en plomberet tilsynsbog udstedt af den virksomhed, der i henhold til § 21, stk. 3, foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat, hvoraf det skal fremgå, at apparatet er synet til sikring af, at benyttelsen ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det. Tilsynsbogen skal angive de betingelser, der af sikkerhedsmæssige grunde stilles med hensyn til apparatets konstruktion, opstilling og anvendelse. Tilsynsbogen skal indeholde rubrikker til notering af senere eftersyn og af eventuelle mangler, der skal afhjælpes, samt en skitse med angivelse af apparatets hovedmål og en betjeningsvejledning. Tilsynsbogen skal endvidere på første side være forsynet med følgende påtegning: »Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, den instruktion i at betjene og føre tilsyn med apparatet, som er nødvendig for en forsvarlig afvikling af den pågældende forlystelse. Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og den virksomhed, der foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat.«
Stk. 3. Tilsynsbogen for de i § 16, stk. 2, nævnte forlystelsesapparater skal på første side være forsynet med følgende påtegning: »Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, er ansvarlig for, at apparatet kun betjenes af personer, der er fyldt 18 år. Ejeren eller brugeren har desuden pligt til at give det personale, der betjener apparatet, den instruktion i at betjene og føre tilsyn med apparatet, som er nødvendig for en forsvarlig afvikling af den pågældende forlystelse. Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og den virksomhed, der foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat.«
Stk. 4. Navn og fødselsdato på det personale, der af ejeren eller brugeren af et forlystelsesapparat er bemyndiget til at betjene apparatet, skal fremgå af et bilag til tilsynsbogen for forlystelsesapparater, der er omfattet af § 16, stk. 2.
Stk. 5. D en virksomhed, der i henhold til § 21, stk. 3, foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat, skal efter forudgående høring af de øvrige virksomheder, som er godkendt af Dansk Akkreditering (DANAK) til at foretage syn af særlige forlystelsesapparater, angive i tilsynsbogen, om forlystelsesapparatet er omfattet af § 16, stk. 2. De virksomheder, som er hørt, skal underrettes om synsresultatet, når tilsynsbogen er udfærdiget.
Stk. 6. Tilsynsbogen skal være vedlagt to eksemplarer af de tegninger, der er nødvendige til dokumentation af sikkerheden, herunder en skitse med angivelse af apparatets hovedmål, beskrivelse og beregninger samt betjeningsvejledning, der skal være udarbejdet af leverandøren.
§ 19. Godkendelsen skal være skriftlig og angive de betingelser, der af sikkerhedsmæssige grunde stilles med hensyn til apparatets konstruktion, opstilling og anvendelse, jfr. § 18, stk. 2.
Stk. 2. Samtidig med godkendelsen forsynes de medfulgte bilag og tilsynsbogen med politiets stempel, hvorefter det ene sæt bilag og tilsynsbogen skal udleveres til ejeren af apparatet.
§ 20. Et forlystelsesapparat, hvis konstruktion er ændret i forhold til den senest meddelte tilladelse, må ikke tages i brug, før politiet har godkendt ændringen.
Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 18 og 19 finder tilsvarende anvendelse. Godkendes ændringen, anføres dette i tilsynsbogen. Endvidere berigtiges de tegninger, beskrivelser og beregninger mv., som fulgte med den første ansøgning om godkendelse af apparatet.
§ 21. Et forlystelsesapparat skal synes hvert kalenderår, umiddelbart inden det tages i brug, til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det. Hvor særlige forhold gør det påkrævet (komplicerede eller særlig stærkt benyttede apparater mv.), kan politiet stille krav om syn flere gange i løbet af et kalenderår. Dette krav skal i givet fald anføres i tilsynsbogen.
Stk. 2. Forlystelsesapparater, der er omfattet af § 16, stk. 2, skal desuden synes mindst én gang årligt ved et uanmeldt syn i løbet af sæsonen.
Stk. 3. Syn efter stk. 1 må kun foretages af virksomheder, der er godkendt til at foretage inspektion af særlige forlystelsesapparater af Dansk Akkreditering (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse (EA 01/06). Den pågældende virksomhed forestår syn af samtlige dele af forlystelsesapparatet.
Stk. 4. Uanmeldt s yn efter stk. 2 foretages af den samme virksomhed, som har foretaget syn af det pågældende apparat efter stk. 1.
Stk. 5. Ved uanmeldt syn efter stk. 2 skal vedkommende virksomhed endvidere påse, om eventuelle mangler, der tidligere er noteret i tilsynsbogen, er udbedret, og at apparatet alene betjenes af personer, hvis navn og fødselsdato er indført i bilaget til tilsynsbogen for apparatet, jf. § 18, stk. 4.
Stk. 6. Virksomheden skal anføre dato for uanmeldt syn efter stk. 2, jf. stk. 5, samt eventuelle bemærkninger om resultatet heraf i tilsynsbogen. Virksomheden skal straks videregive oplysninger om disse resultater til det stedlige politi i tilfælde, hvor der ved syn efter stk. 2, jf. stk. 5, er konstateret mangler mv.
Stk. 7. Politiet kan til enhver tid forbyde brug af særlige forlystelsesapparater, såfremt dette findes nødvendigt på baggrund af syn efter stk. 2, jf. stk. 5.
§ 22. Udgifterne ved de i §§ 18-21 nævnte syn afholdes af ejeren af forlystelsesapparatet.
Forsikring
§ 23. E jeren af en offentlig forlystelse skal tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum. Ansvarsforsikringen skal som minimum udgøre 5 mill. kr. ved personskade og 2 mill. kr. ved tingsskade.
Kapitel 5
Straf
§ 24. Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 2, §§ 10-14, § 15, stk. 2, § 20, stk. 1, § 23 eller vilkår fastsat i medfør af § 3.
Stk. 2. Med bøde straffes endvidere den, der overtræder et forbud i henhold til § 21, stk. 7.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Kapitel 6
Ikrafttræden, overgangsbestemmelser mv.
§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005. Samtidig ophæves cirkulære nr. 106 af 19. november 2004 om offentlige forlystelser.
Stk. 2. Tilladelser til offentlige forlystelser, som er meddelt inden den 1. juli 2005, er gældende til og med den 31. december 2005.
Stk. 3. Udstedelse af tilsynsbøger efter § 18, stk. 2 og 3, opgaver i forbindelse med konstruktionsændringer efter § 20 og syn efter § 21, stk. 1 og 2, kan til og med den 31. december 2005 foretages af FORCE Technology eller af Teknologisk Institut.
Justitsministeriet, den 17. juni 2005
Lene Espersen
/Torben Jensen

justin bieber wallpaper
justin bieber danmark
justin bieber koncert
justin bieber koncert i danmark
justin bieber død
justin bieber koncert billetter
justin bieber billetter til salg
justin bieber herning
justin bieber billetter sælges
justin bieber shop danmark
justin bieber hættetrøje
justin bieber denmark
billetnet justin bieber
justin bieber danmark koncert
justin bieber billetter til danmark
justin bieber i danmark
hvor bor justin bieber
justin bieber i parken
køb justin bieber ting
billetter til justin bieber koncert
justin bieber ting
justin bieber shop
justin bieber in denmark
justin bieber billeter
justin bieber neglelak
justin bieber skandale
justin bieber københavn
justin biebers kæreste
justin bieber hjemmeside
justin bieber tøj
justin bieber dukke
justin bieber til danmark
justin bieber billetnet
justin bieber billetter danmark
billetter justin bieber
hvad er justin biebers nummer 001 404.827.1500
justin bieber biletter
Biber
Justin biber
billetter til justin bieber
alt om justin bieber
hvor gammel er justin bieber
justin bieber koncerter
justin bieber sange
justin bieber sengetøj
justin bieber billeder
hvornår kommer justin bieber til danmark
justin bieber koncert danmark
justin bieber i danmark 2011
justin bieber danmark 2011
billige justin bieber billetter
justin bieber plakater
om justin bieber
justin bieber tour 2012
justin bieber cd
justin bieber shop
justin bieber accessories
justin bieber clothes for girls
justin bieber official store
justin bieber merchandise
justin bieber film
justin bieber 2013
justin bieber 2014
justin bieber 2015
justin bieber 2016
justin bieber 2017
justin bieber 2014 københavn
justin bieber herning
justin biebers kærste
justin bieber kærste
justin bieber


Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links