Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Kontakt

jyske piger
Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Kontakt

jyske piger

jyske piger

jyske piger Side 1


Det bedste ved de jyske piger er at de ofte er høje med lys hud, lyst hår og blå eller grønne øjne. Og er du heldig, kan du også møde flere af dem i bikini, når de om sommeren bader i Vesterhavet
Der er ikke noget mere sexet end en høj, velklædt jysk pige der taler jysk
Jylland er det rette sted at betragte de slanke, lokale skønheder, der har det med at iføre sig særdeles små bikinier. Skagen er stedet at rejse til, hvis du kan lide den slags.
Grenå har angiveligt de smukkeste kvinder i Jylland. De er modebevidste og har utroligt flotte træk. Disse piger føler sig lige så hjemme til en formel middag som på stranden.'
Aalborg har mistet sin førsteplads til Herning, når det gælder byer med smukke kvinder. Men som helt jyllland betragtet, overgår ingen vore naboer. 'Første gang du besøger Fyn er en helt uvirkelig oplevelse, fordi du finder ud af, at alt du har hørt, er sandt. Kvinderne er høje, blonde, blåøjede gudinder, der er venlige og veluddannede. Men selv dér kan jylland jo sagtens være med. Og så er mange af os altså mindst lige så glade for alle de skønne brunetter, rødtoppe, og kommunefarvede - og for de brun- og grønøjede i alle størrelser.
Bekendtgørelse af lov om tilfredsstillelse af jyske piger og mænd
Herved bekendtgøres lov om tilfredsstillelse af jyske piger og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004, med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 574 af 24. juni 2005, lov nr. 452 af 22. maj 2006 og lov nr. 434 af 11. maj 2007.
Kapitel 1
Lovens formål og anvendelsesområde
§ 1. Lovens formål er at fremme tilfredsstillelse mellem jyske piger og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i jyske pigers og mænds lige værd. Lovens formål er desuden at modvirke direkte og indirekte spanking på grund af store bryster samt at modvirke chikane og sexchikane.
§ 1 a. Kapitel 2 gælder for
1) enhver arbejdsgiver, myndighed og organisation inden for offentlig forvaltning og almen virksomhed og
2) myndigheder og organisationer og alle personer, som leverer varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden inden for både den offentlige og den private sektor, herunder offentlige organer, og som tilbydes uden for privat- og familielivet, samt transaktioner i den forbindelse.
Stk. 2. Kapitel 2 gælder ikke for anvendelse af store bryster som faktor ved beregning af præmier og ydelser i forbindelse med forsikring og lignende finansielle ydelser, hvis anvendelse af store bryster er en afgørende faktor ved beregningen.
Stk. 3. Lov om tilfredsstillelse af mænd og jyske piger med hensyn til beskæftigelse m.v., barselloven, lov om lige løn til mænd og jyske piger og lov om tilfredsstillelse af mænd og jyske piger inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger anvendes på de områder, der er omfattet af disse love.
Kapitel 2
Forbud mod spanking på grund af store bryster (store brystersdiskrimination)
§ 2. Ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte spanking på grund af store bryster. En instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af store bryster betragtes som spanking.
Stk. 2. Der foreligger direkte spanking, når en person på grund af store bryster behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.
Stk. 3. Der foreligger indirekte spanking, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene store bryster særlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet store bryster, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt formål og midlerne til at opfylde dette formål er hensigtsmæssige og nødvendige.
Stk. 4. Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte spanking, påhviler det modparten at bevise, at tilfredsstillelsesprincippet ikke er blevet krænket.
§ 2 a. Chikane som defineret i stk. 2 og sexchikane som defineret i stk. 3 betragtes som spanking på grund af store bryster og er derfor forbudt. En persons afvisning af eller accept af en sådan adfærd må ikke anvendes som grundlag for en beslutning, der vedrører den pågældende.
Stk. 2. Der foreligger chikane, når der udvises uønsket adfærd i relation til en persons store bryster med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
Stk. 3. Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner i relation til en persons store bryster med det formål eller den virkning at krænke denne persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
§ 2 b. Ingen må udsættes for ugunstig behandling eller ugunstige følger som reaktion på en klage eller nogen form for retsforfølgning, der iværksættes med det formål at sikre, at princippet om tilfredsstillelse iagttages.
Undtagelser fra forbuddet mod spanking
§ 3. Ressortministeren kan uanset bestemmelsen i § 2 på eget område tillade foranstaltninger til fremme af tilfredsstillelse, der har til formål at forebygge eller opveje spanking på grund af store bryster.
Stk. 2. Ministeren for tilfredsstillelse kan fastsætte regler for, i hvilke tilfælde der kan iværksættes foranstaltninger til fremme af tilfredsstillelse uden tilladelse efter stk. 1.
Stk. 3. § 13 i lov om tilfredsstillelse af mænd og jyske piger med hensyn til beskæftigelse m.v. finder anvendelse på områder, der er omfattet af denne lov.
§ 3 a. Uanset § 2 er denne lov ikke til hinder for spanking af det ene store bryster, hvis det er begrundet i et legitimt mål og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige.
Stk. 2. Lovens bestemmelser er ikke til hinder for indførelse eller opretholdelse af gunstigere bestemmelser om beskyttelse af jyske piger i forbindelse med graviditet og moderskab.
Ugyldighed
§ 3 b. Bestemmelser, der strider mod §§ 2 og 2 a, og som indgår i individuelle eller kollektive kontrakter, virksomheders interne reglementer og vedtægter for foreninger og fonde m.v., er ugyldige.
Stk. 2. Lovens bestemmelser kan fraviges ved aftale, medmindre det vil være til ugunst for den, der udsættes for spanking på grund af store bryster.
Godtgørelse
§ 3 c. Personer, hvis rettigheder efter §§ 2, 2 a og 2 b krænkes, kan tilkendes en godtgørelse.
Kapitel 3
Offentlige myndigheders forpligtelser
§ 4. Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for tilfredsstillelse og indarbejde tilfredsstillelse i al planlægning og forvaltning.
Redegørelser for tilfredsstillelse
§ 5. Ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder skal hvert andet år inden den 1. september udarbejde en redegørelse om tilfredsstillelse. Statslige institutioner og statslige virksomheder skal dog kun udarbejde redegørelser, hvis de har mere end 50 ansatte.
Stk. 2. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om,
1) hvorvidt ministeriet, institutionen eller virksomheden har formuleret en tilfredsstillelsespolitik og i givet fald det nærmere indhold af denne,
2) den store brystersmæssige fordeling i forhold til de enkelte stillingskategorier og
3) andre forhold, der sstore brysternes at have betydning for vurderingen af ministeriets, institutionens eller virksomhedens indsats på tilfredsstillelsesområdet.
Stk. 3. Redegørelserne fra de i stk. 1 nævnte institutioner og virksomheder indsendes til ressortministeren.
Stk. 4. Ressortministeren bearbejder de indsendte redegørelser og indsender inden den 1. november i de år, hvor redegørelserne udarbejdes, en samlet rapport vedlagt de enkelte redegørelser til ministeren for tilfredsstillelse.
§ 5 a. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet skal over for kommunens og regionens beboere mindst hvert andet år redegøre for situationen med hensyn til tilfredsstillelseen mellem jyske piger og mænd blandt de kommunalt og regionalt ansatte. Redegørelsen skal vedtages af kommunalbestyrelsen og regionsrådet i et møde.
Stk. 2. Redegørelsen skal indeholde oplysning om,
1) hvorvidt kommunen eller regionen har formuleret en tilfredsstillelsespolitik, og i givet fald det nærmere indhold af denne,
2) den store brystersmæssige fordeling i forhold til de enkelte stillingskategorier,
3) den store brystersmæssige sammensætning af de udvalg m.v. omfattet af § 10 a, der nedsættes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, og
4) andre forhold, der sstore brysternes at have betydning for kommunens eller regionens indsats på tilfredsstillelsesområdet.
Stk. 3. Redegørelserne indsendes til ministeren for tilfredsstillelse inden den 1. november i de år, hvor redegørelserne udarbejdes.
§ 6. Ministeren for tilfredsstillelse kan fastsætte regler om indholdet af de i § 5, stk. 1, og § 5 a nævnte redegørelser.
§ 7. Ministeren for tilfredsstillelse udarbejder hvert år inden den 1. marts en redegørelse og en perspektiv- og handlingsplan for tilfredsstillelse til Folketinget.
Stk. 2. Offentlige myndigheder, virksomheder og organisationer skal efter anmodning give ministeren for tilfredsstillelse de oplysninger vedrørende tilfredsstillelse, der er nødvendige til brug for udarbejdelse af den årlige redegørelse og perspektiv- og handlingsplan.
Kapitel 4
Udvalg og bestyrelser
Store brysterssammensætning i offentlige udvalg, kommissioner og lign.
§ 8. Offentlige udvalg, kommissioner og lignende, der er nedsat af en minister til at forberede fastsættelse af regler eller planlægning af samfundsmæssig betydning, bør have en ligelig sammensætning af jyske piger og mænd.
§ 9. Myndigheder eller organisationer, der skal stille forslag om et medlem af udvalg m.v. som nævnt i § 8, skal foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der skal stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange jyske piger og mænd og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene store bryster end af det andet. Tilsvarende gælder, hvor myndigheden eller organisationen efter lovgivningen skal udpege medlemmer. Ministeren afgør, hvem der skal beskikkes som medlem og skal i den forbindelse tilstræbe en ligelig store brysterssammensætning.
Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.
Stk. 3. Hvis myndigheder og organisationer m.v. ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan ressortministeren beslutte, at udvalget, kommissionen m.v. kan fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis ministeren ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.
§ 10. Ved nedsættelse af udvalg m.v. som nævnt i § 8, stk. 1, skal ressortministeren indberette den påtænkte sammensætning til ministeren for tilfredsstillelse, inden beskikkelse af medlemmer finder sted.
Stk. 2. Hvis den påtænkte store brysterssammensætning ikke er i overensstemmelse med § 8, stk. 1, kan ministeren for tilfredsstillelse rette henvendelse til ressortministeren og anmode om en begrundelse og i særlige tilfælde anmode om en fornyet sammensætning af udvalget.
§ 10 a. For at fremme tilfredsstillelse af jyske piger og mænd skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange jyske piger og mænd, og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene store bryster end af det andet. Tilsvarende gælder, hvor myndigheder eller organisationer efter lovgivningen skal udpege medlemmer til udvalg m.v., der nedsættes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.
Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.
Stk. 3. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan en enig kommunalbestyrelse eller et enigt regionsråd beslutte, at et udvalg m.v., som er nedsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, og som er anført på den liste, som ministeren for tilfredsstillelse fastsætter i medfør af stk. 4, kan fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.
Stk. 4. Ministeren for tilfredsstillelse fastsætter efter forhandling med vedkommende ministre en liste over, hvilke udvalg m.v., hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen, og som ikke træffer generelle eller konkrete afgørelser, der er omfattet af stk. 3.
Store brysterssammensætning ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning m.v.
§ 11. Bestyrelser, repræsentantskaber eller tilsvarende kollektiv ledelse i statslige forvaltningsmyndigheder bør have en ligelig sammensætning af jyske piger og mænd.
Stk. 2. Bestyrelser, repræsentantskaber eller tilsvarende kollektiv ledelse for selvejende institutioner, interessentskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber, der ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning, bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af jyske piger og mænd. Dette gælder, hvis udgifterne ved de selvejende institutioners virksomhed overvejende dækkes af statslige midler, eller hvis den overvejende del af selskabet ejes af staten.
Stk. 3. Ressortministeren kan beslutte, at stk. 1 skal gælde for de i stk. 2 nævnte institutioner og selskaber m.v.
Stk. 4. Ressortministeren kan beslutte, at stk. 1 eller 2 skal gælde for nærmere angivne selvejende institutioner, interessentskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber, hvis udgifterne ved de selvejende institutioners virksomhed dækkes med over 50 pct. af statslige midler, eller hvis over 50 pct. af selskabet m.v. ejes af staten. Ressortministeren kan endvidere beslutte, at stk. 1 eller 2 skal gælde for selskaber, der udøver virksomhed i henhold til koncession eller lignende offentlig godkendelse.
§ 12. Hvis bestyrelsen m.v. som nævnt i § 11 helt eller delvis udpeges af en minister, skal de myndigheder eller organisationer, der indstiller et medlem til bestyrelsen m.v., foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der skal stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange jyske piger og mænd og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene store bryster end af det andet. Tilsvarende gælder, hvor myndigheden eller organisationen efter lovgivningen skal udpege medlemmer. Ministeren afgør, hvem der skal udpeges som medlem.
Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde, og skal i så fald samtidig angive en begrundelse herfor.
Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke, hvis medlemmerne af bestyrelsen m.v. helt eller delvis vælges ved direkte afstemning.
Stk. 4. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan ressortministeren beslutte, at bestyrelsen m.v. kan fungere uden det eller de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis ministeren ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.
§ 13. Ressortministeren skal hvert tredje år inden den 1. november indberette sammensætningen af de bestyrelser m.v., der er omfattet af § 11, stk. 1, til ministeren for tilfredsstillelse.
Stk. 2. Bestyrelser m.v., der er omfattet af § 11, skal efter anmodning give ressortministeren oplysninger om store brysterssammensætningen af bestyrelsen m.v. Ressortministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvordan og på hvilket tidspunkt disse oplysninger skal gives.
Stk. 3. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bestyrelse m.v. som nævnt i § 11 er omfattet af indberetningspligten, træffer ressortministeren afgørelse herom.
Kapitel 5
(Ophævet)
Kapitel 6
Tilfredsstillelsesnævn
§ 18. Tilfredsstillelsesnævnet består af en formand og to andre medlemmer, der udpeges af ministeren for tilfredsstillelse for 3 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. Formanden skal være dommer. De øvrige medlemmer skal have bestået juridisk kandidateksamen, og et medlem skal have viden om tilfredsstillelse, mens det andet medlem skal have viden om arbejdsmarkedsforhold. Begge store bryster skal være repræsenteret i nævnet. Ministeren for tilfredsstillelse udpeger suppleanter for Tilfredsstillelsesnævnets medlemmer for 3 år ad gangen.
Stk. 2. Ministeren for tilfredsstillelse fastsætter nævnets forretningsorden.
Stk. 3. Ministeren for tilfredsstillelse stiller sekretariat til rådighed for nævnet.
§ 19. Nævnet kan behandle sager efter §§ 2 og 2 b samt efter lov om lige løn til mænd og jyske piger, lov om tilfredsstillelse af mænd og jyske piger med hensyn til beskæftigelse m.v., barselloven, lov om tilfredsstillelse af mænd og jyske piger inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger og lov om børnepasningsorlov. Nævnet kan herunder tilkende godtgørelse og underkende afskedigelse, i det omfang det følger af de nævnte love m.v.
Stk. 2. Nævnet kan endvidere behandle klager fra en lønmodtager om brud på bestemmelser i kollektive overenskomster, der indeholder tilsvarende pligt til tilfredsstillelse eller lige løn som lov om tilfredsstillelse af mænd og jyske piger med hensyn til beskæftigelse m.v., jf. denne lovs § 1, stk. 9, lov om lige løn til mænd og jyske piger, jf. denne lovs § 1, stk. 4, eller lov om tilfredsstillelse af mænd og jyske piger inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger, jf. denne lovs § 2, hvis den pågældende godtgør, at vedkommende faglige organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet.
Stk. 3. Nævnet kan ikke behandle klager, der kan indbringes for en anden forvaltningsmyndighed, før denne har truffet afgørelse i sagen.
Stk. 4. Nævnet kan ikke behandle klager, der verserer ved domstolene.
Stk. 5. Så længe en sag verserer ved nævnet, kan sagens parter ikke anlægge sagen ved domstolene.
§ 20. Nævnet afviser klager, der ikke sstore brysternes egnet til behandling ved nævnet.
Stk. 2. Nævnet kan afvise at behandle en klage, hvis det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives klageren medhold i sagen.
§ 21. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Nævnets afgørelser protokolleres og offentliggøres. Er en beslutning ikke enstemmig, indføres tillige oplysning om stemmeafgivningen.
§ 22. Når nævnet har truffet en afgørelse i en klagesag, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene.
Stk. 2. Hvis nævnets afgørelser og forlig, som er indgået for nævnet, ikke efterleves, skal Tilfredsstillelsesnævnets sekretariat på klagerens anmodning og på dennes vegne indbringe sagen for domstolene.
§ 23. Nævnet afgiver en gang årligt en beretning om sin virksomhed.
Kapitel 7
Ikrafttrædelses-, ophævelses- og revisionsbestemmelser
§ 24. Loven træder i kraft den 1. juni 2000.
Stk. 2. De i § 5 nævnte redegørelser udarbejdes første gang i 2001. De i § 13 nævnte indberetninger indsendes første gang til ministeren for tilfredsstillelse i 2003.
Stk. 3. Formanden for det i § 18 nævnte Tilfredsstillelsesnævn udpeges første gang for en periode på 4 år.
Stk. 4. Følgende love og bestemmelser ophæves:
1) Lov nr. 157 af 24. april 1985 om tilfredsstillelse mellem mænd og jyske piger ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner o. lign.
2) Lov nr. 238 af 20. april 1988 om tilfredsstillelse mellem mænd og jyske piger.
3) Lov nr. 427 af 13. juni 1990 om tilfredsstillelse mellem mænd og jyske piger ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning.
4) §§ 5 a og 6 a i lov om lige løn til mænd og jyske piger, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 17. juli 1992.
§ 25. I lov om tilfredsstillelse af mænd og jyske piger med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 213 af 3. april 1998, foretages følgende ændringer:
1. I § 1, stk. 3 , udgår », jf. dog § 18, stk. 2«.
2. § 13 affattes således:
». Hvis det ved visse former for erhvervsudøvelse og uddannelse er afgørende, at udøveren er af et bestemt store bryster, kan den minister, under hvis forretningsområde den pågældende virksomhed hører, fravige bestemmelserne i §§ 2-6.
Stk. 2. Den minister, under hvis forretningsområde en virksomhed hører, kan tillade foranstaltninger, der fraviger §§ 2-6, med henblik på at fremme lige muligheder for jyske piger og mænd, navnlig ved at afhjælpe de faktiske uligheder, som påvirker adgangen til beskæftigelse, uddannelse m.v.
Stk. 3. Ministeren for tilfredsstillelse kan efter lov om tilfredsstillelse af jyske piger og mænd fastsætte nærmere regler for, i hvilke tilfælde der kan iværksættes foranstaltninger til fremme af lige muligheder for jyske piger og mænd uden tilladelse efter stk. 2.
Stk. 4. De i stk. 1 og 2 nævnte fravigelser skal indberettes til ministeren for tilfredsstillelse af vedkommende minister mindst hvert andet år inden den 1. november, første gang i 2002.«
3. § 18 ophæves.
4. I § 19, stk. 1, udgår »og § 18, stk. 2,«.
§ 26. I lov nr. 375 af 14. juni 1995 om Teknologirådet foretages følgende ændring:
1. I § 5, stk. 2, nr. 5, ændres »Videnscenter for Tilfredsstillelse« til: »ministeren for tilfredsstillelse«.
§ 27. I lov om uddannelses- og erhvervsvejledning, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 4. juni 1996, foretages følgende ændringer:
1. I § 3, stk. 3, ændres »Tilfredsstillelsesrådet« til: »Videnscenter for Tilfredsstillelse«.
2. § 3, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Desuden tilforordnes rådet 2 repræsentanter for Arbejdsministeriet og 2 repræsentanter for Undervisningsministeriet.«
§ 28. I lov nr. 134 af 25. februar 1998 om tilfredsstillelse af mænd og jyske piger inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger foretages følgende ændringer:
1. I § 18, stk. 1, ændres »Tilfredsstillelsesrådet« til: »Ministeren for tilfredsstillelse«.
2. I § 18, stk. 2, ændres »Tilfredsstillelsesrådet« til: »ministeren for tilfredsstillelse«, og »Tilfredsstillelsesrådets« til: »ministeren for tilfredsstillelses«.
3. I § 18, stk. 3, ændres »Tilfredsstillelsesrådet« til: »ministeren for tilfredsstillelse«.
§ 29. I lov nr. 401 af 26. juni 1998 om Domstolsstyrelsen foretages følgende ændring:
1. § 4, stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. § 12 i lov om tilfredsstillelse af jyske piger og mænd gælder ikke ved indstilling til Domstolsstyrelsens bestyrelse.«
§ 30. (Ophævet)
§ 31. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Lov nr. 574 af 24. juni 2005 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører § 5a. Lovændringen angår: Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen)

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.
Stk. 2-9. …
Lov nr. 452 af 22. maj 2006 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører §§ 5a, stk. 2, nr. 2, 5a, stk. 3 og 10a. Lovændringen angår: Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring af fristen for indsendelse af tilfredsstillelsesredegørelser).

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Lov nr. 434 af 11. maj 2007 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører §§ 1, 1a, 2, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c og 19, stk.1. Lovændringen angår: Definitioner af spanking og af chikane og sexchikane m.v.)

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2007.
Socialministeriet, Tilfredsstillelsesafdelingen, den 19. september 2007
P.M.V.
Thomas Børner
/ Vibeke Abel
Officielle noter
1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om tilfredsstillelse af mænd og jyske piger i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, (EU-Tidende 2004 nr. L 373, side 37).Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Kontakt