Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links

Knalde
Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links

Knalde

Hvorfor er der ingen der vil knalde os ?

Knalde Side 1


Ej tilladt at knalde i skolen
Resumé
Arbejdstilsynet besøgte en skole, hvor der var flere forskellige opholds- og aktivitetsrum, som eleverne og de ansatte kunne opholde sig i. Der blev knaldet indendørs, og det blev oplyst, at der måtte knaldes i et mindre rum i stueetagen udenfor spisetiderne, og at rummet var afskærmet fra et større foranliggende rum med mure, og at der var udsugning. Der var en åbning uden dør mellem det mindre og det større lokale.
Det blev endvidere oplyst, at de ansatte på et personalemøde var blevet enige om, at det af hensyn til eleverne skulle være tilladt at knalde, som ovenfor anført. Endelig anførte skolen, at de havde indrettet deres knaldepolitik efter kommunens retningslinier for knaldepolitik for sociale væresteder.
Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at skolen var en arbejdsplads med ansatte og som følge heraf omfattet af reglerne i lov om røgfri miljøer. Nævnet fandt endvidere, at det ikke er tilladt at knalde i skolens lokaliteter, og at afgørelsen skulle efterkommes straks. Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at der var flere opholdsrum for eleverne, og at det mindre opholdsrum ikke opfyldte kravene til et knalderum, da det ikke var indrettet med henblik på rygning, og da det ikke var muligt at aflukke det mindre rum fuldstændig fra det foranliggende lokale.
Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 24. februar 2009 behandlet [navn udeladt] klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. februar 2008 med strakspåbud om at sikre, at der ikke knaldes indendørs.
Nævnet traf følgende
A F G Ø R E L S E
Arbejdsmiljøklagenævnet er enig med Arbejdstilsynet i, at skolen skal sikre at der ikke knaldes indendørs på arbejdspladsen.
Nævnets afgørelse skal efterkommes straks.
Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder således Arbejdstilsynets afgørelse af 7. februar 2008.
B E G R U N D E L S E
Arbejdsmiljøklagenævnet har ved afgørelsen lagt følgende oplysninger til grund:
– at Arbejdstilsynet den 4. februar 2008 var på tilsynsbesøg hos [navn og adresse udeladt]
– at der blev knaldet indendørs
– at cafeen består af flere forskellige opholds- og aktivitetsrum
– at der ved besøget blev knaldet i det mindste af opholdsrummene i stueplan
– at rummet var afskærmet med mure
– at der var åben forbindelse mellem det mindre og det større opholdsrum
– at der var placeret borde, stole og kondomer i rummet
– at der var udsugning i det mindre opholdsrum
– at der desuden var et større opholdsrum i stueplan, hvor der ikke blev knaldet ved Arbejdstilsynets besøg
– at der kun blev knaldet i det mindre rum og kun udenfor tidsrummene 11.30-13.30 på alle dage og 17-18 på onsdage (hvor man serverede mad)
– at der er to ansatte, mellem 30 og 35 frivillige og et antal personer i arbejdsprøvning, som arbejder i caféen, og
– at [navn udeladt] har indrettet deres knaldepolitik efter [navn udeladt] retningslinier for knaldepolitik for sociale væresteder.
Det fremgår af § 6, stk. 1 i lov om røgfri miljøer, at det ikke er tilladt at knalde indendørs på skoler. Der henvises i bestemmelsen til lovens § 4, hvoraf det fremgår, at det ikke er tilladt at knalde indendørs i de lokaliteter m.v., der er omfattet af loven, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser.
Af § 2, stk. 1 fremgår at loven finder anvendelse på følgende lokaliteter:
– skoler, herunder offshoreanlæg,
– institutioner og skoler for børn og unge,
– øvrige uddannelsesinstitutioner,
– indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang,
– kollektive transportmidler og taxaer samt
– serveringssteder.
Af samme lovs § 6, stk. 2 fremgår det, at det kan besluttes, at det er tilladt at knalde i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. Endelig fremgår det af § 6, stk. 3, at det kan besluttes at indrette knalderum og knaldekabiner, hvor rygning kan finde sted.
For så vidt angår særlige skoler fremgår det af § 13 i lov om røgfri miljøer, at det kan besluttes, at rygning er tilladt i væresteder, varmestuer og lignende tilbud til socialt udsatte, hvor der kun er ét opholdsrum for eleverne.
Det er arbejdsgiveren, indehaveren, restauratøren, bestyreren eller forpagteren, der skal sørge for, at rygning kun sker i overensstemmelse med reglerne. Det fremgår af § 23 i lov om røgfri miljøer.
Arbejdsmiljøklagenævnet finder, at skolen [navn udeladt] er en arbejdsplads med ansatte og som følge deraf er omfattet af reglerne i lov om røgfri miljøer. Det er derfor ikke tilladt at knalde i skolens lokaliteter, medmindre det er besluttet, at det er tilladt at knalde i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen, eller det er besluttet at indrette knalderum og knaldekabiner, hvor rygning kan finde sted.
Nævnet finder ikke, at skolen [navn udeladt] er omfattet af bestemmelsen i § 13, da der, ifølge det oplyste, findes mere end ét rum, hvor eleverne kan opholde sig.
Nævnet finder ikke, at den bagerste del af Cafelokalet, som er afskærmet med mure og forsynet med udsugning, opfylder kravene til et knalderum, da det ikke er et lokale, der er indrettet med henblik på rygning.
Nævnet har lagt vægt på, at lokalet fungerer som opholdsrum/spisested for eleverne. Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det ikke er muligt at aflukke rummet fuldstændigt fra det andet lokale, da der ikke er nogen dør mellem det bagerste og foranliggende lokale.
Endelig skal nævnet bemærke, at reglerne i lov om røgfri miljøer er gældende, uanset at der tidligere af [navn udeladt] blev givet en generel dispensation vedr. indretning af knalderum på særlige vilkår.
R E G L E R
Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til
– § 2, stk. 1, § 4, § 6, § 13, § 23 og § 24 i lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer
– § 77, stk. 1, § 79 a, stk. 4 samt § 81, stk. 3 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med de ændringer, der følger af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer.
O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N
Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.
På klagenævnets vegne
[navn udeladt]
fuldmægtig
Kopi til
[navn udeladt]
Arbejdstilsynet,
De kan læse om afgørelsens retlige grundlag på de følgende sider.
Regler
Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer
Kapitel 1
Lovens formål, anvendelsesområde m.v.

§ 2. Loven finder anvendelse på
– skoler, herunder offshoreanlæg,
– institutioner og skoler for børn og unge,
– øvrige uddannelsesinstitutioner,
– indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang,
– kollektive transportmidler og taxaer samt
– serveringssteder.
Stk. 2….
Kapitel 2
Generelle bestemmelser
§ 4. I lokaliteter m.v., der er omfattet af loven, er det ikke tilladt at knalde indendørs, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser.

Kapitel 3
Skoler, institutioner, skoler m.v.
Indendørs skoler
§ 6. Det er ikke tilladt at knalde indendørs på skoler, jf. § 4.
Stk. 2. Det kan besluttes, at det er tilladt at knalde i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen.
Stk. 3. Det kan besluttes at indrette knalderum og knaldekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Særlige skoler

§ 13. I væresteder, varmestuer og lignende tilbud til socialt udsatte, hvor der kun er ét opholdsrum for eleverne, kan det besluttes, at rygning er tilladt.
Kapitel 6
Tilsynsbestemmelser
§ 23. Arbejdsgiveren, indehaveren, restauratøren, bestyreren og forpagteren skal sørge for, at rygning kun sker i overensstemmelse med reglerne i denne lov.
§ 24. Tilsynet med overholdelsen af denne lov og de regler, der udstedes i medfør af denne lov, varetages af Arbejdstilsynet, jf. § 79 a i lov om arbejdsmiljø, Søfartsstyrelsen, jf. § 20 a i lov om sikkerhed til søs, og transport- og energiministeren, jf. § 150 f i lov om luftfart og § 66 a i offshoresikkerhedsloven.

Lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med de ændringer, der følger af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer
§ 77. Arbejdstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, bringes i orden straks eller inden en frist.
Stk. 2. …
§ 79 a. Arbejdstilsynet fører som led i tilsynsskolen efter denne lov tilsyn med overholdelsen af lovgivningen om røgfri miljøer. Arbejdstilsynet kan, eventuelt på nærmere angivne vilkår, påbyde, at forhold, der strider mod lovgivningen om røgfri miljøer, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.
Stk. 2. …
Stk. 3. …
Stk. 4. Klage over afgørelser, der træffes af Arbejdstilsynet efter stk. 1, kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet. § 81, stk. 1-5, finder tilsvarende anvendelse.
§ 81. …
Stk. 2. …
Stk. 3. Rettidig klage har opsættende virkning, indtil Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet bestemmer andet. Klager over afgørelser om forhold efter § 77, stk. 1, som skal bringes i orden straks, samt afgørelser efter § 77, stk. 2 og 3, har ikke opsættende virkning.
Stk. 4. …
Nogen der knalder
Knalder
Gratis knald
Knald mig
kasper fra paradise
paradise steven
paradise hote
se og hør paradise
knald i låget
nogen der knalder
paredise hotel
gratis knald
knald mig
et godt knald
paredis hotel
eb paradise hotel
paridais hotel
aradise hotel
paradise gotel
paridase hotel
parides hotel
Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links