Side 2: Tid og Sted
Side 3: Info
Side 4: Kontakt

Kræmmermarked
Side 2: Tid og Sted
Side 3: Info
Side 4: Kontakt

Kræmmermarked

Kræmmermarked

Kræmmermarked Side 1


Foranlediget af et stigende antal henvendelser vedrørende administrationen af lovgivningen om handel med brugte genstande mv., herunder i relation til afholdelse af -kræmmermarkeder-, hvor dels private personer, dels indehavere af bevilling til handel med brugte genstande skulle kunne sælge brugte - og undertiden nye - genstande, foretog Justitsministeriet i 1992-1993 en undersøgelse af praksis i samtlige landets politikredse. Denne undersøgelse viste, at praksis på området ikke har været ens i landets politikredse.

Den 14. november 1994 afsagde Københavns Byret dom i en sag om overtrædelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed.

Retten fandt det overvejende betænkeligt at antage, at de tiltaltes lejlighedsvise foretagne private salg af egne brugte genstande (-overskudsbohave-) kunne betegnes som en af loven omfattet -selvstændig næringsvirksomhed-.

Retten henviste til, at lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed ifølge § 1 gælder for -selvstændig næringsvirksomhed-, hvorved ifølge lovens forarbejder sammenholdt med næringsloven forstås -en virksomhed, der er af en vis varighed, erhvervsmæssig, og som udføres for andre, og som herved må antages at sigte til personer, der erhvervsmæssigt handler med brugte genstande som deres hovederhverv.-
Retten henviste til, at lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed ifølge § 1 gælder for -selvstændig næringsvirksomhed-, hvorved ifølge lovens forarbejder sammenholdt med næringsloven forstås -en virksomhed, der er af en vis varighed, erhvervsmæssig, og som udføres for andre, og som herved må antages at sigte til personer, der erhvervsmæssigt handler med brugte genstande som deres hovederhverv.-

Endvidere fandtes de tiltaltes salg af brugte genstande ej heller at have haft et sådant omfang eller en sådan karakter, at det efter rettens opfattelse ville være rimeligt at lade forholdene falde ind under lovens område ud fra en analogibetragtning.

Den 11. december 1995 stadfæstede Østre Landsret byrettens afgørelse i henhold til grundene.

På den baggrund skal Justitsministeriet hermed meddele, at private personers lejlighedsvise salg af egne brugte genstande på markeder kan finde sted uden bevilling.

Justitsministeriet skal dog henstille, at politiet fortsat søger at være opmærksom på, at privates salg alene omfatter salg af egne brugte genstande, samt at salget kun finder sted lejlighedsvist. Man bør således gribe ind over for tilfælde, hvor salget antager en karakter og et omfang, der indikerer, at det ikke længere er sandsynligt, at der er tale om salg af egne brugte genstande, men at det reelt må betegnes som erhvervsmæssigt salg.

Endvidere skal Justitsministeriet henstille, at politiet i forbindelse med kontrollen af privates salg på kræmmermarkeder mv. søger at sikre, at der ikke sælges genstande, der hidrører fra kriminalitet.
Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Herved bekendtgøres lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 9. august 2005, som ændret ved § 11 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, § 42 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, § 3 i lov nr. 1549 af 20. december 2006, § 2 i lov nr. 391 af 25. maj 2009 og lov nr. 1275 af 16. december 2009.
Kapitel 1
Lovens område
§ 1. Denne lov omfatter restaurationsvirksomhed, hvorved forstås selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af stærke drikke. Endvidere omfatter loven servering af stærke drikke ved enkeltstående arrangementer, jf. § 22.
Stk. 2. Bestemmelserne i § 28, § 31, stk. 2, og §§ 32, 33 og 38 finder tilsvarende anvendelse ved salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet.
Stk. 3. Ved servering forstås i denne lov salg af stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet.
Stk. 4. Ved stærke drikke forstås i denne lov drikkevarer med 2,8 pct. volumen alkohol eller derover.
Stk. 5. Kun personer og selskaber m.v., der har alkoholbevilling, må forestå servering af stærke drikke, jf. dog §§ 20-22.
Stk. 6. Offentlige institutioners virksomhed omfattes ikke af lovens kapitel 3.
Kapitel 2
§§ 2-8. (Ophævet)
Kapitel 3
Alkoholbevilling
§ 9. (Ophævet)
Bevillingsmyndigheden
§ 10. Ansøgning om alkoholbevilling, tilladelser eller dispensationer kan indgives til politidirektøren.
Stk. 2. Alkoholbevilling gives og fornys af kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet. Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum af 8 år. Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses, herunder tidsmæssigt, og betinges af vilkår.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der efter denne lov er henlagt til kommunalbestyrelsen. Bevillingsnævnet består af politidirektøren og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af nævnet. I København består nævnet af borgmesteren som formand, 5 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg og en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren. Såfremt Københavns Kommune har et magistratsstyre eller en styreform med delt administrativ ledelse, jf. §§ 64 og 64 a i lov om kommunernes styrelse, kan kommunalbestyrelsen i kommunens styrelsesvedtægt bestemme, at et magistratsmedlem henholdsvis en udvalgsformand er formand i stedet for borgmesteren.
Stk. 4. Et bevillingsnævns afslag kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Indbringelsen skal være modtaget hos kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afslaget skal indeholde oplysning om adgangen til at indbringe afgørelsen for kommunalbestyrelsen og om fristen herfor.
§ 10 a. Alkoholbevilling kan kun gives til virksomhed, hvor servering af stærke drikke sker fra et bestemt serveringssted, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Der kan desuden gives alkoholbevilling, hvis servering af stærke drikke sker i
1) tog, turistbusser, fly og skibe i fart eller
2) busser i international rutefart, hvor rutens længde er mindst 200 km.
Stk. 3. Stærke drikke må kun serveres i virksomheder med alkoholbevilling, jf. § 1, stk. 5.
Stk. 4. Servering af stærke drikke må ikke påbegyndes, før vedkommende myndighed har godkendt de pågældende lokaler.
§ 11. (Ophævet)
Behandling af bevillingsansøgninger
§ 12. Bevillingsmyndigheden skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Der kan herved navnlig lægges vægt på,
1) om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktion eller bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde,
2) bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde,
3) bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko,
4) størrelse, indretning og karakter i øvrigt af serveringsstedet,
5) serveringsstedets beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge,
6) om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomhed kan frygtes uforsvarlig drift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer, og
7) om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives.
Alkoholbevilling til personer
§ 13. Alkoholbevilling kan kun meddeles personer, der
1) har næringsbrev til det pågældende forretningssted, jf. lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder,
2) er fyldt 25 år eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 23 år,
3) ikke har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs,
4) ikke er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 og
5) ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
Stk. 2. Alkoholbevilling kan nægtes, hvis der foreligger forhold, som efter § 16, stk. 2 og 4, er til hinder for meddelelse af bevilling, samt under de omstændigheder, der er nævnt i straffelovens § 78, stk. 2.
Stk. 3. I interessentskaber og i kommanditselskaber skal alle fuldt ansvarlige deltagere have alkoholbevilling.
Alkoholbevilling til selskaber
§ 14. Alkoholbevilling kan kun meddeles selskaber m.v., hvis
1) selskabet har næringsbrev til det pågældende forretningssted, jf. lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder,
2) selskabet ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover,
3) der ikke foreligger forhold, som efter § 16, stk. 1, 2 og 5, er til hinder for meddelelse af bevilling,
4) direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i § 13, stk. 1, nr. 2, 4 og 5, og
5) der ikke for direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne foreligger omstændigheder, der er nævnt i straffelovens § 78, stk. 2, og som er til hinder for meddelelse af alkoholbevilling.
Stk. 2. Bevillingsmyndigheden kan undtage fra bestemmelsen i stk. 1, nr. 4.
Stk. 3. Såfremt der i selskaber m.v. indtræder nye medlemmer i direktionen eller bestyrelsen, eller såfremt en aktionær eller en anpartshaver efter bevillingens meddelelse opnår besiddelse af 30 pct. eller mere af selskabskapitalen, skal bevillingsmyndigheden modtage meddelelse herom senest 4 uger efter ændringen til prøvelse af, om bevillingen er bortfaldet efter § 18.
Bestyrere, dørmænd og andre ansatte i serveringssteder med alkoholbevilling
§ 14 a. På et serveringssted med alkoholbevilling skal den daglige drift ledes af bevillingshaveren selv eller af en bestyrer. Drives restaurationsvirksomhed fra flere serveringssteder, må kun et af disse ledes af bevillingshaveren. Hvert af de øvrige serveringssteder skal ledes af en bestyrer.
Stk. 2. Er bevillingshaveren et selskab m.v., jf. § 14, stk. 1, skal hvert af virksomhedens serveringssteder ledes af en bestyrer.
Stk. 3. Bevillingsmyndigheden kan tillade, at en person som indehaver eller bestyrer leder mere end ét serveringssted.
Stk. 4. Bestyreren har samme strafferetlige ansvar for serveringsstedets drift som bevillingshaveren.
§ 15. Bestyrere skal opfylde betingelserne i § 13, stk. 1, nr. 2 og 4, og § 16, stk. 2. De må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at de ikke vil lede serveringsstedet på forsvarlig måde.
Stk. 2. Bestyrere skal godkendes af bevillingsmyndigheden. Godkendelsen bortfalder, hvis bestyreren ikke længere opfylder betingelserne i stk. 1, 1. pkt.
§ 15 a. Dørmænd i restaurationsvirksomheder skal være autoriserede. Autorisationen meddeles af politidirektøren, i København af politidirektøren, i den politikreds, hvor ansøgeren bor. Har ansøgeren ikke bopæl her i riget, meddeles autorisationen af politidirektøren i København. En autorisation gælder for hele landet.
Stk. 2. Autorisation kan meddeles en person, der
1) er fyldt 18 år,
2) opfylder de krav til uddannelse, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter, jf. § 15 b, stk. 3,
3) ikke er dømt for strafbart forhold, der indebærer en nærliggende fare for misbrug af hvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2, og
4) ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde.
Stk. 3. Personer, som i henhold til lov om vagtvirksomhed er autoriseret til at drive vagtvirksomhed, og en vagtvirksomheds godkendte personale kan uden anden autorisation varetage hvervet som dørmand i restaurationsvirksomheder.
Stk. 4. En autorisation som dørmand kan efter omstændighederne begrænses og betinges.
Stk. 5. Politiet kan gøre undtagelse fra kravet om uddannelse i stk. 2, nr. 2, hvis en person har de fornødne kvalifikationer.
§ 15 b. Bevillingsmyndigheden kan meddele påbud om, at der i en restaurationsvirksomhed skal anvendes dørmænd, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til forsvarlig drift af virksomheden.
Stk. 2. Politiet kan undtagelsesvis bestemme, at reglerne om dørmænd i § 15 a og regler udstedt i medfør af stk. 3 ikke eller kun delvis finder anvendelse i en restaurationsvirksomhed.
Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om dørmandsvirksomhed, herunder om uddannelse, uniformering og legitimation samt om gebyr for legitimationskort.
§ 15 c. Bevillingsmyndigheden kan træffe bestemmelse om, at andre ansatte eller bestemte kategorier af ansatte restaurationsvirksomheder ud over bestyrere og dørmænd skal være godkendt af politiet. Godkendelse af ansatte kan nægtes, såfremt den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil kunne udføre hvervet på betryggende måde. Kan en person, der er ansat på det tidspunkt, hvor bevillingsmyndigheden træffer afgørelse om, at godkendelse skal finde sted, ikke godkendes, betragtes det som en tilbagekaldelse af en godkendelse, jf. § 15 d.
§ 15 d. Godkendelse som bestyrer i medfør af § 15, stk. 2, autorisation som dørmand i medfør af § 15 a eller godkendelse som ansat i medfør af § 15 c kan frakendes eller tilbagekaldes, hvis
1) bestyreren, dørmanden eller den ansatte har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for autorisationen eller af bestemmelser i loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven eller
2) der er særlig grund til at antage, at bestyreren, dørmanden eller den ansatte ikke vil varetage sit hverv på forsvarlig måde.
Stk. 2. Afgørelse i sager om frakendelse efter stk. 1, nr. 1, træffes af domstolene. Afgørelse i sager om tilbagekaldelse efter stk. 1, nr. 2, træffes af den myndighed, som har givet godkendelsen til bestyreren, autorisationen til dørmanden eller godkendelse af den ansatte. Afgørelse om tilbagekaldelse kan af bestyreren, dørmanden eller den ansatte kræves indbragt for domstolene. Afgørelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.
Stk. 3. Bestyrerens begæring om indbringelse for domstolene skal være modtaget hos bevillingsmyndigheden senest 4 uger efter, at afgørelsen om tilbagekaldelse er meddelt bestyreren. Bevillingsmyndigheden oversender sagen til den stedlige politimester.
Stk. 4. Dørmandens eller den ansattes begæring om indbringelse for domstolene skal være modtaget hos politiet senest 4 uger efter, at afgørelsen om tilbagekaldelse er meddelt dørmanden eller den ansatte.
Stk. 5. Politidirektøren indbringer sager om tilbagekaldelse for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 81.
Stk. 6. Begæring om sagsanlæg har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, i hvilket omfang den pågældende under sagens behandling må udøve hvervet som bestyrer, dørmand eller ansat. Såfremt bevillingsmyndighedens eller politidirektørens afgørelse ved dommen findes lovlig, kan det i denne dom bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.
Stk. 7. En frakendelse eller tilbagekaldelse kan ske for et tidsrum af 1 til 5 år.
Finansiering m.v.
§ 16. Alkoholbevilling kan uden tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kun meddeles selskaber m.v., såfremt disses vedtægter indeholder bestemmelser om, at
1) aktier, anparter eller andelsbeviser ikke kan udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer,
2) alle aktier eller andelsbeviser skal lyde på og noteres på navn,
3) overdragelse af aktier, anparter eller andelsbeviser kræver samtykke fra bestyrelsen eller for et anpartsselskab uden bestyrelse samtykke fra direktionen.
Stk. 2. Personer og selskaber m.v., der har alkoholbevilling, og bestyrere for disse virksomheder må ikke uden tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen lade sig finansiere helt eller delvis ved lån under nogen form, indskud, usædvanlig kredit eller sikkerhedsstillelse af nogen, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, eller som er medlem af direktion eller bestyrelse i selskaber m.v., som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer. Tilsvarende gælder modtagelse af gaver af ikke ubetydelig værdi bestemt til anvendelse i bevillingshaverens virksomhed.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 2 finder ikke anvendelse med hensyn til lån, indskud eller sikkerhedsstillelse ydet af finansieringsinstitutter, hvis vedtægter sikrer en sådan uafhængighed af leverandører af drikkevarer, at de kan godkendes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Stk. 4. Alkoholbevilling kan ikke uden tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddeles personer, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, eller personer, der er medlem af direktion eller bestyrelse i selskaber m.v., som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.
Stk. 5. Alkoholbevilling kan ikke uden tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddeles selskaber m.v., som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, eller i hvilke noget medlem af direktion eller bestyrelse fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer eller er medlem af direktion eller bestyrelse i andre selskaber, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.
Betaling og midlertidig tilladelse
§ 17. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om betaling til kommunen for alkoholbevilling.
Stk. 2. Når ansøgning om bevilling er indgivet, kan politidirektøren, i København politidirektøren, tillade, at stærke drikke serveres. Tilladelse gives for et bestemt tidsrum, dog længst indtil endelig afgørelse er truffet.
Bortfald af alkoholbevilling
§ 18. En alkoholbevilling bortfalder,
1) når bevillingshaveren dør, jf. dog stk. 3,
2) når bevillingens gyldighedstid udløber, uden at fornyelse finder sted,
3) når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen,
4) hvis bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev,
5) hvis bevillingshaveren er under konkurs,
6) når en i medfør af § 10, stk. 2, 3. pkt., stillet betingelse for bevillingen ikke længere er opfyldt,
7) hvis bevillingshaveren ikke længere opfylder betingelserne i § 13, stk. 1, nr. 4, eller § 14, stk. 1, nr. 4 og 5, eller
8) hvis bevillingshaveren ikke længere opfylder betingelserne i § 16, stk. 1, 4 eller 5, for at opnå alkoholbevilling.«
Stk. 2. Det påhviler bevillingshaveren at underrette bevillingsmyndigheden, hvis bevillingen ikke udnyttes.
Stk. 3. Afdødes ægtefælle har ret til at overtage bevillingen, hvis vedkommende har samlevet med afdøde indtil dennes død og opfylder betingelserne i § 13, stk. 1. Bevillingsmyndigheden kan tillade, at en efterlevende ægtefælle, der ikke er fyldt 25 år, overtager bevillingen.
Stk. 4. Efter anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan et dødsbo, en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, et konkursbo eller en værge for en person, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, fortsætte afdødes, skyldnerens eller den umyndiges restaurationsvirksomhed med henblik på afvikling, afhændelse eller lignende. Adgangen hertil gælder kun indtil 1 år efter dødsfaldet, konkursdekretet eller værgemålets iværksættelse. I særlige tilfælde kan politidirektøren, i København kommunalbestyrelsen, forlænge fristen.
Fratagelse af alkoholbevilling
§ 19. En alkoholbevilling kan frakendes eller tilbagekaldes, hvis
1) bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven eller
2) der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil eller kan drive restaurationsvirksomheden på forsvarlig måde.
Stk. 2. Afgørelse i sager om frakendelse efter stk. 1, nr. 1, træffes af domstolene. Afgørelse i sager om tilbagekaldelse efter stk. 1, nr. 2, træffes af bevillingsmyndigheden efter forslag fra politiet, og afgørelsen kan af bevillingshaveren kræves indbragt for domstolene. Bevillingsmyndighedens afgørelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.
Stk. 3. Bevillingshaverens begæring om indbringelse for domstolene skal være modtaget hos bevillingsmyndigheden senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt bevillingshaveren. Bevillingsmyndigheden oversender sagen til den stedlige politimester, der indbringer sagen for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 81.
Stk. 4. Begæring om sagsanlæg har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, i hvilket omfang den pågældende under sagens behandling må drive restaurationsvirksomheden. Såfremt bevillingsmyndighedens afgørelse ved dommen findes lovlig, kan det i denne dom bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.
Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder for bestyrere, der er godkendt efter § 15.
§ 19 a. En alkoholbevilling kan fratages af kommunalbestyrelsen, hvis indehaveren har forfalden gæld til det offentlige på mindst 100.000 kr. Alkoholbevillingen kan fratages for et tidsrum af 1 til 5 år eller indtil videre. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgang til domstolsprøvelse og om fristen herfor.
Stk. 2. En afgørelse efter stk. 1 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal være modtaget hos kommunalbestyrelsen, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Kommunalbestyrelsen anlægger sag mod den pågældende efter retsplejelovens former. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning, men retten kan bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve restaurationsvirksomheden. Ankes en dom, hvorved en fratagelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at restaurationsvirksomheden ikke må udøves under ankesagens behandling.
Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af kommunalbestyrelsen. Hvis en ansøgning herom afslås, kan ansøgeren forlange afgørelsen prøvet ved domstolene, såfremt fratagelsen er sket indtil videre og der er forløbet mindst 5 år efter fratagelsen og mindst 2 år, efter at ophævelsen senest er nægtet ved dom. Bestemmelserne i stk. 2, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
Kapitel 4
Virksomhed, hvortil der ikke kræves alkoholbevilling
§ 20. Kantinevirksomhed kræver ikke alkoholbevilling. Ved kantinevirksomhed forstås servering i dertil indrettede lokaler i eller i tilknytning til arbejdspladser og tilsvarende steder for personer, der er beskæftiget i virksomheden, og for personer med ærinde i virksomheden.
Stk. 2. I kantiner må der ikke serveres, nydes eller udleveres andre stærke drikke end øl og bordvin.
Stk. 3. Politiet kan forbyde driften af en kantine, hvis reglerne for kantinevirksomhed tilsidesættes eller der er særlig grund til at antage, at kantinen ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.
Stk. 4. Kantiner må holdes åbne fra 1/2 time før arbejdstidens begyndelse til 1 1/2 time efter arbejdstidens ophør. I lukketiden må der ikke serveres i kantinelokalerne. Dette gælder dog ikke ved sammenkomster, som bekostes af vedkommende virksomhed, eller som foranstaltes af virksomhedens personale. Endvidere kan lokalerne i lukketiden anvendes i henhold til lejlighedstilladelse, jf. § 22, stk. 2-7.
§ 21. Alkoholbevilling kræves ikke for personer ved modtagelse i mindst 30 dage af overnattende gæster med mulighed for servering af stærke drikke.
Kapitel 5
Enkeltstående arrangementer
§ 22. Ved fester, møder og lignende særlige lejligheder kan en af loven omfattet virksomhed udøves uden tilladelse af en person, der er fyldt 25 år, når serveringen af stærke drikke foregår indendørs for højst 150 personer og de stærke drikke kun består i øl og bordvin. Politiet skal underrettes senest 3 dage før arrangementets afholdelse. Politiet kan fastsætte vilkår for virksomhedens udøvelse eller forbyde virksomheden.
Stk. 2. Politiet kan ved fester, møder og lignende særlige lejligheder tillade, at en person, der er fyldt 25 år, forestår servering af øl og bordvin, uanset om serveringen foregår udendørs, og uanset om deltagerantallet omfatter flere end 150 personer.
Stk. 3. Politiet kan i øvrigt ved de lejligheder, som er nævnt i stk. 1, tillade, at en person, der har alkoholbevilling, enten alene eller sammen med en person, der er fyldt 25 år, udøver en af loven omfattet virksomhed. Hvis et arrangement afholdes med et velgørende formål eller der i øvrigt foreligger særlige forhold, kan politiet tillade, at serveringen forestås af en person, der er fyldt 25 år. Det samme gælder, hvis ingen bevillingshaver vil påtage sig servering.
Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte bestemmelser om gebyr for tilladelser efter stk. 2 og 3.
Stk. 5. Serveringspersonalet skal være fyldt 18 år, såfremt der serveres stærke drikke.
Stk. 6. Bestemmelserne i § 16, stk. 2 og 4, finder tilsvarende anvendelse ved arrangementer efter stk. 2 og 3.
Stk. 7. Med bevillingshaver i stk. 3 sidestilles en godkendt bestyrer, jf. § 15, stk. 2.
Stk. 8. Højskolers, landbrugsskolers og lignende institutioners servering ved fælles måltider for deltagere ved institutionens sammenkomster og møder kan ske uden tilladelse fra politiet.
Kapitel 6
Forskellige bestemmelser
Automatsalg af stærke drikke
§ 23. Salg af stærke drikke fra automater og lignende må kun ske i forretningslokaler.
Stk. 2. Stærke drikke må kun sælges fra automater og lignende til nydelse på stedet, hvis salget finder sted i serveringssteder med alkoholbevilling eller i kantinelokaler. I kantinelokaler må dog kun sælges øl og bordvin.
Stk. 3. Politiet kan forbyde opstilling af automater, hvorfra der kan købes stærke drikke, hvis disse er opstillet på steder, hvor der ikke er konstant tilsyn.
Udlevering og medbringen af stærke drikke
§ 24. I og fra virksomheder, som ikke har alkoholbevilling, må der ikke udleveres eller medbringes stærke drikke til nydelse på eller ved forretningsstedet.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må der vederlagsfrit udleveres stærke drikke
1) i forretningslokaler og på udstillinger for næringsdrivende, der i væsentligt omfang fremstiller eller forhandler stærke drikke,
2) på udstillinger, hvortil der ikke er adgang for offentligheden, og
3) ved receptioner, jubilæer og lignende enkeltstående tilfælde.
Stk. 3. Politiet kan i de situationer, der er nævnt i stk. 2, forbyde udlevering af stærke drikke, hvis forholdene giver anledning dertil.
Stk. 4. Udlevering af stærke drikke må ikke finde sted til de i § 29, stk. 1, nr. 2, omhandlede personer.
Lokaler
§ 25. I lokaler, hvorfra der udøves virksomhed omfattet af denne lov, kan detailsalg ske under iagttagelse af reglerne i lov om detailsalg fra butikker m.v.
Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om indretning og benyttelse af lokaler og lignende, der anvendes i forbindelse med den af loven omfattede virksomhed, herunder regler om virksomhedens udøvelse fra faste stadepladser under åben himmel eller i lokaler i tog, busser, fly og skibe.
Optræden m.v.
§ 26. På serveringssteder, hvor der udskænkes stærke drikke, må optræden for offentligheden kun ske med politiets tilladelse.
Stk. 2. På serveringssteder, hvor der udskænkes stærke drikke, kan politiet forbyde offentlig dans, musik, spil og lign.
Unge personers beskæftigelse
§ 27. På serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, må personer under 18 år ikke være beskæftiget i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden. Dette gælder dog ikke personer, der er under uddannelse i tjenerfaget eller er uddannet i dette fag, eller værtens børn og børnebørn.
Lukketid
§ 28. Steder, hvorfra der foregår salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, og hvortil der er offentlig adgang, skal være lukket i tiden fra kl. 24 til kl. 5. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte, at den almindelige lukketid kan være kortere, dog skal der være lukket i tiden fra kl. 2 til kl. 5. Kommunalbestyrelsens beslutninger om ændring af den almindelige lukketid skal offentliggøres mindst 2 gange i et eller flere blade, der har almindelig udbredelse i kommunen. I lukketiden kan servering af mad og drikkevarer ske for overnattende gæster uden for de almindelige serveringslokaler. Den almindelige lukketid gælder ikke for tog, busser, fly og skibe i fart, jf. § 10 a, stk. 2.
Stk. 2. Ved særlige lejligheder såsom større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer samt nytårsnat kan politiet for steder, som ligger i politikredsen eller en del af denne, tillade længere åbningstid for de i stk. 1 nævnte virksomheder.
Stk. 3. Bevillingsmyndigheden kan med politiets samtykke tillade længere åbningstid, når virksomheden drives på jernbanestationer, lufthavne, skibsekspeditioner, rutebilstationer samt færgers og ruteskibes anløbspladser.
Stk. 4. Bevillingsmyndigheden kan med politiets samtykke tillade, at de i stk. 1 nævnte virksomheder har åbent i den almindelige lukketid, såfremt det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt.
Stk. 5. Bevillingsmyndigheden kan inden påbegyndelsen af en virksomhed træffe afgørelse om, at virksomheden skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end den almindelige lukketids begyndelse, jf. stk. 1, såfremt dette findes påkrævet af miljømæssige hensyn.
Stk. 6. Bevillingsmyndigheden kan efter indstilling fra politiet træffe afgørelse om, at bestemte virksomheder som nævnt i stk. 1 skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end den almindelige lukketids begyndelse, såfremt dette findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn.
Stk. 7. Politiet kan ud fra de hensyn, som er nævnt i stk. 6, med øjeblikkelig virkning begrænse åbningstiden i op til 30 dage, dog længst indtil bevillingsmyndigheden har truffet afgørelse om åbningstiden, jf. stk. 6.
Stk. 8. I lukketiden må der ikke ske salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, men detailsalg af mad og drikkevarer er tilladt i overensstemmelse med reglerne i § 25, stk. 1. Senest et kvarter efter lukketidens indtræden må der ikke ske indtagelse af mad og drikkevarer. I lukketiden må der dog ske salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet for sammenkomster af foreninger eller sluttede selskaber, rejseselskaber og lign., når det foregår i særskilte selskabslokaler, eller der foreligger tilladelse fra politiet.
Stk. 9. Indtil 1 år efter at kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om en kortere almindelig lukketid, jf. stk. 1, kan bevillingsmyndigheden bestemme, at en igangværende virksomhed skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end den almindelige lukketids begyndelse, såfremt det findes påkrævet af miljømæssige hensyn.
Forbud mod servering af stærke drikke
§ 29. På serveringssteder er det forbudt enhver at servere eller lade servere, herunder gennem automater, stærke drikke for personer, der
1) ikke er fyldt 18 år, eller
2) om hvem der er grund til at antage, at de ved yderligere indtagelse af stærke drikke vil give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre.
Stk. 2. På serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, har bevillingshaveren pligt til på et sted, der er iøjnefaldende for gæsterne, at anbringe opslag om, at det er forbudt at servere stærke drikke for personer, der ikke er fyldt 18 år.
Stk. 3. På serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, har bevillingshaveren pligt til at drage omsorg for, at der også er mulighed for at få serveret andre drikke.
Stk. 4. Politiet kan, såfremt det er nødvendigt af hensyn til den offentlige ro og orden, midlertidigt forbyde, at stærke drikke serveres og forhandles i nærmere angivne virksomheder eller i hele politikredsen.
Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, gælder ikke servering i selskabslokaler og virksomheder omfattet af § 21, medmindre de lokaler, der benyttes som selskabslokaler, normalt benyttes til diskotek eller lignende restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling.
Virksomheder uden alkoholbevilling
§ 30. (Ophævet)
Forbud mod ophold
§ 31. Politiet kan under særlige forhold forbyde indehavere at lade personer under 18 år opholde sig som gæster i vedkommende virksomhed.
Stk. 2. Politiet kan forbyde personer, der søger fortjeneste ved prostitution, eller som i forbindelse med besøg på et sted, hvorfra der foregår salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, har begået en strafbar handling, at opholde sig som gæster i bestemte virksomheder. Politiet kan tillige forbyde de pågældende indehavere at modtage disse personer som gæster.
Stk. 3. Politiet kan videregive oplysninger til indehavere og bestyrere om, hvilke personer der efter stk. 2 har fået forbud mod at opholde sig som gæst i den pågældende virksomhed.
Stk. 4. De oplysninger, som politiet videregiver i medfør af stk. 3, må kun behandles af indehavere, bestyrere og dørmænd, jf. dog stk. 6, og behandling må kun ske i det omfang, det er nødvendigt for at håndhæve forbud efter stk. 2.
Stk. 5. Indehavere, bestyrere og dørmænd har tavshedspligt med hensyn til de i stk. 3 nævnte oplysninger. Det samme gælder andre personer, som i medfør af regler fastsat efter stk. 6 kan behandle de pågældende oplysninger. Straffelovens §§ 152 og 152 c - 152 f finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 6. Justitsministeren kan fastsætte regler om politiets videregivelse af oplysninger i medfør af stk. 3, herunder om at videregivelsen kan ske via et privat register. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler om den behandling af oplysninger, der er nævnt i stk. 4, herunder om at oplysningerne i nødvendigt omfang kan behandles af andre ansatte end de i stk. 4 nævnte.
Forstyrrelse af den offentlige orden
§ 32. På steder, hvorfra der foregår salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, og hvortil der er offentlig adgang, er det forbudt at udvise støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende adfærd, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulempe for andre tilstedeværende eller omboende.
Stk. 2. Såfremt nogen overtræder stk. 1, skal værten eller dennes stedfortræder påtale forholdet og om fornødent bortvise den pågældende eller tilkalde politiet.
Stk. 3. Har slagsmål eller anden betydelig uorden fundet sted i en virksomhed omfattet af stk. 1, kan politiet beordre den lukket for resten af dagen.
Stk. 4. Skønner politiet, at der i forbindelse med en virksomhed, der er omfattet af stk. 1, foreligger særlig risiko for voldelig adfærd, kan politiet meddele påbud om den sikkerhedsmæssige indretning af virksomheden. Politiet fastsætter en frist for gennemførelse af indretningen. Efterkommes påbudet ikke inden for den fastsatte frist, kan politiet meddele påbud om lukning af virksomheden, indtil den krævede sikkerhedsmæssige indretning er gennemført.
Begrænsninger og betingelser for tilladelser m.v.
§ 33. Tilladelser og dispensationer, der gives i medfør af loven, kan efter vedkommende myndigheds bestemmelse begrænses og betinges.
Klage over afgørelser
§ 34. Politiets afgørelser om nægtelse af autorisation efter § 15 a og godkendelse efter § 15 c samt politiets afgørelser efter § 26, stk. 1 og 2, § 29, stk. 4, § 31 og § 32, stk. 4, kan indbringes for rigspolitichefen. Andre afgørelser efter denne lov, der træffes af politiet, kan med de i § 35 nævnte undtagelser indbringes for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Klage over politiets påbud om lukning af en virksomhed, jf. § 32, stk. 4, 3. pkt., har opsættende virkning, medmindre rigspolitichefen bestemmer andet.
Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
§ 35. Afgørelser truffet af politiet i medfør af § 17, stk. 2, § 19, stk. 2, 2. pkt., § 23, stk. 3, § 24, stk. 3, § 28, stk. 3, 4, 6, 7 og 8, og § 32, stk. 3, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Afgørelser truffet af politidirektøren, om tilbagekaldelse af en autorisation som dørmand og godkendelse som ansat efter § 15 d, stk. 1, nr. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
§ 36. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at visse afgørelser skal kunne indbringes for et ankenævn.
Frister
§ 36 a. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.
Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.
Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.
Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.
Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.
Kapitel 7
Straffebestemmelser m.v.
§ 37. Med bøde straffes den, der
1) overtræder § 1, stk. 5, § 10 a, stk. 3 og 4, § 14, stk. 3, § 14 a, stk. 1 og 2, § 16, stk. 2, § 18, stk. 2, § 20, stk. 2 og 4, 1. og 2. pkt., § 22, stk. 1, 2. pkt., og stk. 5, § 23, stk. 1 og 2, § 24, stk. 1 og 4, § 26, stk. 1, § 27, 1. pkt., § 28, stk. 1, 1. pkt., og stk. 8, § 29, stk. 1, 2 og 3, § 31, stk. 4, og § 32, stk. 1 og 2,
2) tilsidesætter betingelser eller begrænsninger fastsat i medfør af § 10, stk. 2, 3. pkt., § 15 a, stk. 4, og § 33,
3) overtræder forbud i henhold til § 20, stk. 3, § 22, stk. 1, 3. pkt., § 23, stk. 3, § 24, stk. 3, § 26, stk. 2, § 29, stk. 4, og § 31,
4) overtræder påbud meddelt i medfør af § 15 b, stk. 1, og § 32, stk. 4, eller
5) beskæftiger dørmænd, som ikke er autoriseret i medfør af § 15 a.
Stk. 2. Under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen efter stk. 1 stige til fængsel indtil 4 måneder.
Stk. 3. Den, der nyder, køber eller på anden måde skaffer sig stærke drikke i strid med loven, straffes med bøde.
Stk. 4. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 4 måneder for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Det samme gælder for overtrædelse af forbud udstedt i medfør af forskrifterne.
Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Stk. 6. Der kan pålægges restauratører, kantineindehavere og disses bestyrere bødeansvar for overtrædelse af § 28, stk. 8, § 29, stk. 1, og af forbud i henhold til § 31, stk. 1, der begås af ansatte i virksomheden, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes dem som forsætlig eller uagtsom. Er restauratøren eller kantineindehaveren et selskab, jf. § 14, staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges selskabet, staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.
§ 38. Politiet har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid uden retskendelse adgang til lokaler eller rum, som hører til virksomheder, der omfattes af denne lov. Dette gælder dog ikke værelser, der er udlejet til overnatning.
Kapitel 8
Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§ 39. Loven træder i kraft den 1. august 1993.
Stk. 2. Lov nr. 121 af 25. marts 1970 om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 25. marts 1988, som ændret senest ved lov nr. 936 af 27. december 1991, ophæves.
Stk. 3. Tidligere udstedte næringsbreve som restauratør og hotelvært giver fremtidig alene adgang til at drive virksomhed fra allerede etablerede forretningssteder.
Stk. 4. Alkoholbevillinger, tilladelser, dispensationer og forbud givet inden lovens ikrafttræden bevarer deres gyldighed.
Stk. 5. I lov om frikommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1224 af 18. december 1992, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 185 af 14. april 1993, ophæves § 21 b.
§ 40. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Lov nr. 371 af 14. juni 1995 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 6
Stk. 1. Loven træder i kraft 1. juli 1995.
Stk. 2-3. (Udeladt)
Lov nr. 377 af 22. maj 1996 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 14
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 1996.
Stk. 2-5. (Udeladt)
Lov nr. 386 af 22. maj 1996 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 34
Loven træder i kraft den 1. januar 1997.
Lov nr. 232 af 2. april 1997 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 14
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1998, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2-3. (Udeladt)
Lov nr. 350 af 23. maj 1997 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 4
Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Lov nr. 462 af 31. maj 2000 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 42
Loven træder i kraft den 1. januar 2001. (2. pkt. udeladt)
Lov nr. 1084 af 17. december 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 2
Loven træder i kraft den 1. marts 2003.
Lov nr. 366 af 19. maj 2004 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 2
Loven træder i kraft den 1. juli 2004.
§ 3
(Udeladt)
Lov nr. 487 af 9. juni 2004 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 2
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005.
Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan dog bestemme, at dele af loven træder i kraft på et tidligere tidspunkt. Stk. 3. Personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der ved lovens ikrafttræden har næringsbrev, skal dog ikke opfylde kravet om prøve i § 3, stk. 1, nr. 4, og § 4, stk. 1, 2. pkt. Tilsvarende gælder personer, der ved lovens ikrafttræden er godkendt som bestyrere af et bestemt forretningssted.
Stk. 4. Personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der ved lovens ikrafttræden har næringsbrev til et forretningssted, skal for hvert forretningssted betale 500 kr. for optagelse i det i § 6 b omhandlede register.
Stk. 5. Den i § 7, stk. 1, 5. pkt., nævnte bortfaldsgrund finder ikke anvendelse for selskaber, der allerede havde næringsbrev ved lovens ikrafttræden.
Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren fremsætter forslag om revision af de i loven indeholdte bestemmelser i folketingsåret 2008-09.
Lov nr. 606 af 24. juni 2005 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 8
Loven træder i kraft den 1. juli 2005.
Stk. 2 og 3. (Udeladt)
Lov nr. 408 af 8. maj 2006 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 13

Loven træder i kraft den 1. juli 2006.
Lov nr. 538 af 8. juni 2006 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 105
Stk.1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk.2-22 og § 106.
Stk. 2- 22. (Udeladt)
Lov nr. 1549 af 20. december 2006 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 4
Stk. 1. (Udeladt)
Stk. 2. Økonomi- og Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens §§ 2 og 3 eller dele heraf.
Stk. 3 og 4. (Udeladt)
Lov nr. 391 af 25. maj 2009 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 5
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009.
Stk. 2. Næringsbreve udstedt efter lov om næringsbreve til visse fødevarevirksomheder eller lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. er fremover gyldige næringsbreve i henhold til lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder.
Lov nr. 1275 af 16. december 2009 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2010.
Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 18. januar 2010
Lene Espersen
/ Niels Henrik Englev
økologisk høstmarked
økologi.dk
økologi i danmark
økologi danmark
økologi
øko høstmarked
øko gårdbutik
oekologi.dk
vig sommermarked
vig marked
vig loppemarked
vig kræmmermarked 2012
vig kræmmermarked
sommermarked på carlsberg
sommermarked carlsberg
markeds kalenderen
markeder.dk
marked kræmmermarked
loppemarked vig
loppemarked søndag
loppemarked i vig
loppe marked
kræmmermarked vig
kræmmer marked
kraemmermarked.dk
carlsberg sommermarked
www.julemarked.dk
tønder julemarked
tyske julemarkeder
tysk julemarked
torrild julemarked
tivolis julemarked
tivoli julemarked
roskilde julemarked musicon
rosendal julemarked
malmø julemarked
løndal julemarked
københavn julemarked
kragerup gods julemarked
juletræ i
julemarkedet
julemarkeder tyskland
julemarkeder sjælland
julemarkeder på sjælland
julemarkeder københavn
julemarkeder jylland
julemarkeder i tyskland
julemarkeder i københavn
julemarkeder i danmark
julemarkeder fyn
julemarkeder
julemarkede
julemarked.dk
julemarked østjylland
julemarked århus
julemarked ålborg
julemarked tønder
julemarked tyskland
julemarked tivoli københavn
julemarked tivoli
julemarked sjælland
julemarked silkeborg
julemarked roskilde
julemarked randers
julemarked på sjælland
julemarked på kragerup gods
julemarked på christiania
julemarked på
julemarked odense
julemarked nyhavn
julemarked nordsjælland
julemarked malmø
julemarked københavn
julemarked kragerup gods
julemarked kolding
julemarked jylland
århus kræmmermarked
www.kraemmermarked.dk
vig sommermarked
vig kræmmermarked
vestegnens kræmmermarked
vanløse kræmmermarked
ullerup kræmmermarked
tørringhuse kræmmermarked
tangkrogen kræmmermarked
roskilde kræmmermarked
otterup kræmmermarked
næstved kræmmermarked
nibe kræmmermarked
mørkøv kræmmermarked
møn kræmmermarked
markedskalenderen københavn
markeds kalenderen
markeder.dk
marked kræmmermarked
lynge kræmmermarked
loppemarked kræmmermarked
loppemarked
langeskov kræmmermarked
kræmmermarkeder sjælland
kræmmermarkeder
kræmmermarked århus
kræmmermarked vig
kræmmermarked viborg
kræmmermarked vejle
kræmmermarked tangkrogen
kræmmermarked sjælland
kræmmermarked roskilde
kræmmermarked på bellahøj
kræmmermarked næstved
kræmmermarked nordjylland
kræmmermarked mørkøv
kræmmermarked københavn
kræmmermarked kolding
kræmmermarked kalender
kræmmermarked jylland
kræmmermarked ishøj
kræmmermarked i roskilde
kræmmermarked i københavn
kræmmermarked i hillerød
kræmmermarked i bellahøj
kræmmermarked hvalsø
kræmmermarked horsens
kræmmermarked hillerød
kræmmermarked herning
kræmmermarked fyn
www.hjallerup-marked.dk
vorebasse marked
vorbasse-marked.dk
vorbasse markede
vorbasse marked 2011
vorbasse marked
virksund marked
vilsund marked
vildsund marked
vig marked
ullerup marked
tylstrup marked
tversted marked
tp musik marked
tp marked
sørby marked
salten marked
roskilde marked
reventlow marked
otterup marked
olg marked
nebbe marked
mørkøv marked
musik marked
mausing marked
markeder.dk
markeder århus
markeder på fyn
markeder i jylland
markeder i danmark
markeder fyn
markeder
markede
marked.dk
marked århus
marked odense
marked ingerslevs boulevard
marked fyn
låsby marked
loppemarkeder
loppemarked
loppe-marked.dk
loppe marked
lillebælt marked
langeskov marked
kræmmermarked slagelse
kræmmermarked
korskro marked
jallerup marked
tøj loppemarked
stadeplads frederiksberg
spejder loppemarked
remisen loppemarked
privat loppemarked
oversigt over loppemarkeder
odder loppetorv
møbel loppemarked københavn
markedskalenderen dk marked loppemarked
lyngby loppetorv 2013
lyngby loppetorv
lyngby loppemarked 2013
lyngby loppemarked
loppetorvet odder
loppetorvet
loppetorv frederiksberg
loppemarket københavn
loppemarkeder århus
loppemarkeder sjælland
loppemarkeder på fyn
loppemarkeder odense
loppemarkeder nordsjælland
loppemarkeder københavn
loppemarkeder jylland
loppemarkeder i københavn
loppemarkeder i jylland
loppemarkeder fyn
loppemarkeder
loppemarked østerbro
loppemarked århus
loppemarked vestsjælland
loppemarked tøj
loppemarked sønderjylland
loppemarked søborg
loppemarked sydsjælland
loppemarked stand
loppemarked sjælland
loppemarked rødovre
loppemarked roskilde
loppemarked remisen
loppemarked på nettet
loppemarked på frederiksberg
loppemarked oversigt
loppemarked odense
loppemarked nørrebro
loppemarked næstved
loppemarked nordsjælland
loppemarked nordjylland
loppemarked lyngby storcenter
Ålborg
Århus
København C Havneholmen 33
Internationalt Postcenter
København K Købmagergade 33
København K Kongens Nytorv
København K Nyhavn
København K Herluf Trolles Gade
København K Cort Adelers Gade
København K Peder Skrams Gade
København K Tordenskjoldsgade
København K August Bournonvilles Passage
København K Heibergsgade
København K Holbergsgade
København K Havnegade
København K Niels Juels Gade
København K Holmens Kanal
København K Ved Stranden
København K Boldhusgade
København K Laksegade
København K Asylgade
København K Fortunstræde
København K Admiralgade
København K Nikolaj Plads
København K Nikolajgade
København K Bremerholm
København K Vingårdstræde
København K Dybensgade
København K Lille Kirkestræde
København K Store Kirkestræde
København K Lille Kongensgade
København K Holmens Kanal 2-12
København K Havnegade 5
København K Kongens Nytorv 13
København K Esplanaden 50
København K Østergade
København K Ny Østergade
København K Pistolstræde
København K Hovedvagtsgade
København K Ny Adelgade
København K Kristen Bernikows Gade
København K Antonigade
København K Grønnegade
København K Store Regnegade
København K Christian IX's Gade
København K Pilestræde
København K Silkegade
København K Kronprinsensgade
København K Klareboderne
København K Møntergade
København K Gammel Mønt
København K Sværtegade
København K Landemærket
København K Vognmagergade
København K Lønporten
København K Sjæleboderne
København K Gothersgade
København K Åbenrå
København K Suhmsgade
København K Pustervig
København K Hauser Plads
København K Hausergade
København K Sankt Gertruds Stræde
København K Rosenborggade
København K Tornebuskegade
København K Møntergade 19
København K Pilestræde 34
København K Vognmagergade 11
København K Købmagergade
København K Valkendorfsgade
København K Løvstræde
København K Niels Hemmingsens Gade
København K Gråbrødretorv
København K Kejsergade
København K Gråbrødrestræde
København K Klosterstræde
København K Skoubogade
København K Skindergade
København K Amagertorv
København K Vimmelskaftet
København K Jorcks Passage
København K Klostergården
København K Nygade
København K Nørregade
København K Sankt Petri Passage
København K Dyrkøb
København K Bispetorvet
København K Frue Plads
København K Store Kannikestræde
København K Lille Kannikestræde
København K Fiolstræde
København K Krystalgade
København K Peder Hvitfeldts Stræde
København K Rosengården
København K Kultorvet
København K Højbro Plads
København K Læderstræde
København K Gammel Strand
København K Nybrogade
København K Magstræde
København K Snaregade
København K Naboløs
København K Hyskenstræde
København K Kompagnistræde
København K Badstuestræde
København K Knabrostræde
København K Brolæggerstræde
København K Vindebrogade
København K Bertel Thorvaldsens Plads
København K Tøjhusgade
København K Børsgade
København K Slotsholmsgade
København K Børsen
København K Christiansborg
København K Christiansborg Ridebane
København K Christiansborg Slotsplads
København K Prins Jørgens Gård
København K Proviantpassagen
København K Rigsdagsgården
København K Christians Brygge 1-5 og 8
København K Frederiksholms Kanal
København K Søren Kierkegaards Plads
København K Christiansborg
København K Sankt Annæ Plads
København K Kvæsthusgade
København K Kvæsthusbroen
København K Toldbodgade
København K Lille Strandstræde
København K Store Strandstræde
København K Amaliegade
København K Amalienborg
København K Larsens Plads
København K Nordre Toldbod
København K Trekroner
København K Bredgade
København K Palægade
København K Churchillparken
København K Esplanaden
København K Store Kongensgade
København K Frederiksgade
København K Bornholmsgade
København K Hammerensgade
København K Jens Kofods Gade
København K Grønningen
København K Poul Ankers Gade
København K Sankt Annæ Plads 26-28
København K Borgergade
København K Landgreven
København K Dronningens Tværgade
København K Hindegade
København K Adelgade
København K Kronprinsessegade
København K Georg Brandes Plads
København K Sølvgade
København K Klerkegade
København K Rosengade
København K Fredericiagade
København K Olfert Fischers Gade
København K Gammelvagt
København K Sankt Pauls Gade
København K Sankt Pauls Plads
København K Rævegade
København K Rigensgade
København K Stokhusgade
København K Krusemyntegade
København K Gernersgade
København K Haregade
København K Tigergade
København K Suensonsgade
København K Hjertensfrydsgade
København K Elsdyrsgade
København K Delfingade
København K Krokodillegade
København K Vildandegade
København K Svanegade
København K Timiansgade
København K Sølvgade 40
København K Øster Voldgade
København K Rørholmsgade
København K Øster Farimagsgade 3-15 og 2
København K Ole Suhrs Gade
København K Gammeltoftsgade
København K Bartholinsgade
København K Øster Søgade 8-36
København K Nørre Voldgade
København K Ahlefeldtsgade
København K Charlotte Ammundsens Plads
København K Frederiksborggade
København K Israels Plads
København K Linnésgade
København K Rømersgade
København K Vendersgade
København K Nørre Farimagsgade
København K Schacksgade
København K Nansensgade
København K Kjeld Langes Gade
København K Turesensgade
København K Gyldenløvesgade lige nr.
København K Nørre Søgade
København K Søtorvet
København K Knippelsbro
København K Torvegade
København K Strandgade
København K Asiatisk Plads
København K David Balfours Gade
København K Hammershøi Kaj
København K Johan Semps Gade
København K Nicolai Eigtveds Gade
København K Wilders Plads
København K Krøyers Plads
København K Christianshavns Kanal
København K Bådsmandsstræde
København K Wildersgade
København K Knippelsbrogade
København K Christianshavns Torv
København K Langebrogade
København K Applebys Plads
København K Voldgården
København K Ved Kanalen
København K Overgaden Neden Vandet
København K Overgaden Oven Vandet
København K Sankt Annæ Gade
København K Mikkel Vibes Gade
København K Sofiegade
København K Store Søndervoldstræde
København K Dronningensgade
København K Lille Søndervoldstræde
København K Prinsessegade
København K Amagergade
København K Christianshavns Voldgade
København K Ved Volden
København K Voldboligerne
København K Brobergsgade
København K Andreas Bjørns Gade
København K Burmeistersgade
København K Bodenhoffs Plads
København K Islands Plads
København K Margretheholmsvej
København K Refshalevej
København K William Wains Gade
København K Christiansholms Ø
København K Flakfortet
København K Lynetten
København K Margretheholm
København K Middelgrundsfortet
København K Quintus
København K Refshaleøen
København K Danneskiold-Samsøes Allé
København K Philip De Langes Allé
København K Arsenalvej
København K Halvtolv
København K Kuglegården
København K Kuglegårdsvej
København K Søartillerivej
København K Trangravsvej
København K Værftsbroen
København K Bohlendachvej
København K Eik Skaløes Plads
København K Fabrikmestervej
København K Galionsvej
København K Kanonbådsvej
København K Leo Mathisens Vej
København K Masteskursvej
København K Per Knutzons Vej
København K Schifters Kvarter
København K Stibolts Kvarter
København K Takkelloftsvej
København K Theodor Christensens Plads
København K Benstrups Kvarter
København K Dokøvej
København K Ekvipagemestervej
København K Judichærs Plads
København K Orlogsværftvej
København K A.H. Vedels Plads
København K Bradbænken
København K Elefanten
København K Eskadrevej
København K H.C. Sneedorffs Allé
København K Henrik Gerners Plads
København K Henrik Spans Vej
København K Kongebrovej
København K Krudtløbsvej
København K Minørvej
København K P. Løvenørns Vej
København K Spanteloftvej
København K Takkeladsvej
København K Ved Sixtusbatteriet
København K Ved Søminegraven
København K Bjørnekloen
København K Blå Karamel
København K Fabriksområdet
København K Fredens Ark
København K Løvehuset
København K Mælkebøtten
København K Mælkevejen
København K Nordområdet
København K Psyak
København K Sydområdet
København K Tinghuset
København K Midtdyssen
København K Norddyssen
København K Syddyssen
København K Asiatisk Plads 2
København K Nytorv
København K Larslejsstræde
København K Teglgårdstræde
København K Sankt Peders Stræde
København K Larsbjørnsstræde
København K Studiestræde
København K Vestergade
København K Gammeltorv
København K Kattesundet
København K Frederiksberggade
København K Mikkel Bryggers Gade
København K Slutterigade
København K Lavendelstræde
København K Farvergade
København K Hestemøllestræde
København K Gåsegade
København K Rådhusstræde
København K Vandkunsten
København K Løngangstræde
København K Stormgade 2-14
København K Ny Vestergade
København K Ny Kongensgade
København K Bryghusgade
København V Bernstorffsgade 40
København V Kystvejen
København V Bag Rådhuset
København V Rådhuspladsen
København V Jarmers Plads
København V Vester Voldgade
København V H.C. Andersens Boulevard
København V Langebro
København V Studiestræde
København V Stormgade 20 og 35
København V Dantes Plads
København V Ny Kongensgade
København V Christiansborggade
København V Christians Brygge 24-30
København V Kalvebod Brygge
København V Fisketorvet
København V Kalvebod Pladsvej
København V Hambrosgade
København V Otto Mønsteds Plads
København V Rysensteensgade
København V Tietgensgade 37
København V Polititorvet
København V Mitchellsgade
København V Edvard Falcks Gade
København V Banegårdspladsen
København V Københavns Hovedbanegård
København V Otto Mønsteds Gade
København V Anker Heegaards Gade
København V Puggaardsgade
København V Niels Brocks Gade
København V Ved Glyptoteket
København V Stoltenbergsgade
København V Arni Magnussons Gade
København V Carsten Niebuhrs Gade
København V Bernstorffsgade
København V Rådhuspladsen 1
København V Gyldenløvesgade
København V Vester Søgade
København V Nyropsgade
København V Dahlerupsgade
København V Kampmannsgade
København V Herholdtsgade
København V Vester Farimagsgade
København V Staunings Plads
København V Jernbanegade
København V Axeltorv
København V Gammel Kongevej
København V Hammerichsgade
København V Ved Vesterport
København V Meldahlsgade
København V Trommesalen
København V Sankt Jørgens Allé
København V Stenosgade
København V Bagerstræde
København V Tullinsgade
København V Værnedamsvej
København V Vesterbrogade
København V Vesterbros Torv
København V Frederiksberg Alle
København V Boyesgade ulige nr
København V Kingosgade 1-9
København V Brorsonsgade
København V Vesterbrogade 3
København V Herman Triers Plads
København V Julius Thomsens Gade
København V Kleinsgade
København V Rosenørns Allé
København V Åboulevard 1-13
København V Dahlerupsgade 6
København V Istedgade
København V Reventlowsgade
København V Colbjørnsensgade
København V Helgolandsgade
København V Abel Cathrines Gade
København V Viktoriagade
København V Gasværksvej
København V Eskildsgade
København V Absalonsgade
København V Svendsgade
København V Dannebrogsgade
København V Otto Krabbes Plads
København V Westend
København V Saxogade
København V Oehlenschlægersgade
København V Kaalundsgade
København V Valdemarsgade
København V Matthæusgade
København V Frederiksstadsgade
København V Mysundegade
København V Flensborggade
København V Enghave Plads
København V Haderslevgade
København V Tove Ditlevsens Plads
København V Broagergade
København V Ullerupgade
København V Enghavevej
København V Kongshøjgade
København V Sankelmarksgade
København V Gråstensgade
København V Staldgade
København V Halmtorvet
København V Reverdilsgade
København V Stampesgade
København V Lille Colbjørnsensgade
København V Tietgensgade
København V Ingerslevsgade
København V Lille Istedgade
København V Maria Kirkeplads
København V Eriksgade
København V Skydebanegade
København V Kvægtorvsgade
København V Flæsketorvet
København V Onkel Dannys Plads
København V Høkerboderne
København V Kvægtorvet
København V Kødboderne
København V Slagtehusgade
København V Slagterboderne
København V Skelbækgade
København V Sommerstedgade
København V Krusågade
København V Sønder Boulevard
København V Dybbølsgade
København V Godsbanegade
København V Letlandsgade
København V Estlandsgade
København V Esbern Snares Gade
København V Arkonagade
København V Asger Rygs Gade
København V Skjalm Hvides Gade
København V Sigerstedgade
København V Knud Lavards Gade
København V Erik Ejegods Gade
København V Bodilsgade
København V Palnatokesgade
København V Heilsgade
København V Røddinggade
København V Bevtoftgade
København V Bustrupgade
København V Stenderupgade
København V Enghave Passage
København V Rahbeks Allé
København V Vesterfælledvej
København V Sundevedsgade
København V Tøndergade
København V Ballumgade
København V Hedebygade
København V Møgeltøndergade
København V Amerikavej
København V Trøjborggade
København V Lyrskovgade
København V Rejsbygade
København V Ny Carlsberg Vej
København V Ejderstedgade
København V Slesvigsgade
København V Dannevirkegade
København V Alsgade
København V Angelgade
København V Slien
København V Carstensgade
København V Lundbyesgade
København V Ernst Meyers Gade
København V Bissensgade
København V Küchlersgade
København V Freundsgade
København V Jerichausgade
København V Rådhuspladsen
København V Vesterbrogade 8
København V H.C. Andersens Boulevard 18
København V Bag Elefanterne
København V Banevolden 2
København V Bjerregårdsvej 5 og 7
København V Bryggernes Plads
København V Gamle Carlsberg Vej
København V Kammasvej
København V Ny Carlsberg Vej
København V Ottilia Jacobsens Plads
København V Pasteursvej
København V Rahbeks Allé 13-15
København V Valby Langgade 1
København V Vesterfælledvej 58-110
Frederiksberg C Rahbeks Alle 2-36
Frederiksberg C Halls Alle
Frederiksberg C Brøndsteds Alle
Frederiksberg C Bakkegårds Alle
Frederiksberg C Kammasvej 3
Frederiksberg C Jacobys Alle
Frederiksberg C Schlegels Alle
Frederiksberg C Asmussens Alle
Frederiksberg C Frydendalsvej
Frederiksberg C Platanvej
Frederiksberg C Asgårdsvej
Frederiksberg C Kochsvej
Frederiksberg C Henrik Ibsens Vej
Frederiksberg C Carit Etlars Vej
Frederiksberg C Paludan Müllers Vej
Frederiksberg C Engtoftevej
Frederiksberg C Carl Bernhards Vej
Frederiksberg C Kingosgade 11-17 og 8-10
Frederiksberg C Værnedamsvej ulige nr.
Frederiksberg C Frederiksberg Alle
Frederiksberg C Boyesgade lige nr.
Frederiksberg C Haveselskabetsvej
Frederiksberg C Sankt Thomas Alle
Frederiksberg C Hauchsvej
Frederiksberg C Alhambravej
Frederiksberg C Mynstersvej
Frederiksberg C Martensens Alle
Frederiksberg C Madvigs Alle
Frederiksberg C Gammel Kongevej
Frederiksberg C Nyvej
Frederiksberg C Amicisvej
Frederiksberg C Maglekildevej
Frederiksberg C Dr. Priemes Vej
Frederiksberg C Hollændervej
Frederiksberg C Edisonsvej
Frederiksberg C Hortensiavej
Frederiksberg C Christian Winthers Vej
Frederiksberg C Sagasvej
Frederiksberg C Rathsacksvej
Frederiksberg C Ceresvej
Frederiksberg C Grundtvigsvej
Frederiksberg C Grundtvigs Sidevej
Frederiksberg C Henrik Steffens Vej
Frederiksberg C Acaciavej
Frederiksberg C Bianco Lunos Alle
Frederiksberg C Bülowsvej
Frederiksberg C Thorvaldsensvej
Frederiksberg C Bomhoffs Have
Frederiksberg C Helenevej
Frederiksberg C Harsdorffsvej
Frederiksberg C Amalievej
Frederiksberg C Kastanievej
Frederiksberg C Lindevej
Frederiksberg C Uraniavej
Frederiksberg C H.C. Ørsteds Vej
Frederiksberg C Vodroffsvej
Frederiksberg C Tårnborgvej
Frederiksberg C Lykkesholms Alle
Frederiksberg C Sankt Knuds Vej
Frederiksberg C Forhåbningsholms Alle
Frederiksberg C Svanholmsvej
Frederiksberg C Schønbergsgade
Frederiksberg C Prinsesse Maries Alle
Frederiksberg C Vodroffs Tværgade
Frederiksberg C Danasvej
Frederiksberg C Niels Ebbesens Vej
Frederiksberg C Svend Trøsts Vej
Frederiksberg C Carl Plougs Vej
Frederiksberg C Vodroffslund
Frederiksberg C Danas Plads
Frederiksberg C Norsvej
Frederiksberg C Sveasvej
Frederiksberg C Forchhammersvej
Frederiksberg C Sankt Markus Plads
Frederiksberg C Sankt Markus Alle
Frederiksberg C Johnstrups Alle
Frederiksberg C Steenstrups Alle
Frederiksberg C Julius Thomsens Plads
Frederiksberg C Martinsvej
Frederiksberg C Suomisvej
Frederiksberg C Filippavej
Frederiksberg C Hostrupsvej
Frederiksberg C Christian Richardts Vej
Frederiksberg C Falkonervænget
Frederiksberg C Sankt Nikolaj Vej
Frederiksberg C Hostrups Have
Frederiksberg C Dr. Abildgaards Alle
Frederiksberg C L.I. Brandes Alle
Frederiksberg C N.J. Fjords Alle
Frederiksberg C Rolighedsvej
Frederiksberg C Falkonergårdsvej
Frederiksberg C Åboulevard 15-55
Frederiksberg C J.M. Thieles Vej
Frederiksberg C Fuglevangsvej
Frederiksberg C Bille Brahes Vej
Frederiksberg C Ingemannsvej
Frederiksberg C Erik Menveds Vej
Frederiksberg C Steenwinkelsvej
Frederiksberg C Svanemosegårdsvej
Frederiksberg C Rosenørns Alle
Frederiksberg C Adolph Steens Alle
Frederiksberg C Worsaaesvej
Frederiksberg C Jakob Dannefærds Vej
Frederiksberg C Julius Thomsens Gade
Frederiksberg
København Ø
Nordhavn
København N
København S
København NV
København SV
Valby
Glostrup
Brøndby
Rødovre
Albertslund
Vallensbæk
Taastrup
Ishøj
Hedehusene
Hvidovre
Brøndby Strand
Vallensbæk Strand
Greve
Solrød Strand
Karlslunde
Brønshøj
Vanløse
Herlev
Skovlunde
Ballerup
Måløv
Smørum
Kastrup
Dragør
Kongens Lyngby
Gentofte
Virum
Holte
Nærum
Søborg
Dyssegård
Bagsværd
Hellerup
Charlottenlund
Klampenborg
Skodsborg
Vedbæk
Rungsted Kyst
Hørsholm
Kokkedal
Nivå
Helsingør
Humlebæk
Espergærde
Snekkersten
Tikøb
Hornbæk
Dronningmølle
Ålsgårde
Hellebæk
Helsinge
Vejby
Tisvildeleje
Græsted
Gilleleje
Frederiksværk
Ølsted
Skævinge
Gørløse
Liseleje
Melby
Hundested
Hillerød
Allerød
Birkerød
Fredensborg
Kvistgård
Værløse
Farum
Lynge
Slangerup
Frederikssund
Jægerspris
Ølstykke
Stenløse
Veksø Sjælland
Rønne
Aakirkeby
Nexø
Svaneke
Østermarie
Gudhjem
Allinge
Klemensker
Hasle
Roskilde
Tune
Jyllinge
Skibby
Kirke Såby
Kirke Hyllinge
Ringsted
Ringsted
Viby Sjælland
Borup
Herlufmagle
Glumsø
Fjenneslev
Jystrup Midtsj
Sorø
Munke Bjergby
Slagelse
Korsør
Skælskør
Vemmelev
Boeslunde
Rude
Fuglebjerg
Dalmose
Sandved
Høng
Gørlev
Ruds Vedby
Dianalund
Stenlille
Nyrup
Holbæk
Lejre
Hvalsø
Tølløse
Ugerløse
Kirke Eskilstrup
Store Merløse
Vipperød
Kalundborg
Regstrup
Mørkøv
Jyderup
Snertinge
Svebølle
Store Fuglede
Jerslev Sjælland
Nykøbing Sj
Svinninge
Gislinge
Hørve
Fårevejle
Asnæs
Vig
Grevinge
Nørre Asmindrup
Højby
Rørvig
Sjællands Odde
Føllenslev
Sejerø
Eskebjerg
Køge
Gadstrup
Havdrup
Lille Skensved
Bjæverskov
Faxe
Hårlev
Karise
Faxe Ladeplads
Store Heddinge
Strøby
Klippinge
Rødvig Stevns
Herfølge
Tureby
Rønnede
Holmegaard
Haslev
Næstved
Præstø
Tappernøje
Mern
Karrebæksminde
Lundby
Vordingborg
Kalvehave
Langebæk
Stensved
Stege
Borre
Askeby
Bogø By
Nykøbing F
Nørre Alslev
Stubbekøbing
Guldborg
Eskilstrup
Horbelev
Idestrup
Væggerløse
Gedser
Nysted
Toreby L
Kettinge
Øster Ulslev
Errindlev
Nakskov
Harpelunde
Horslunde
Søllested
Maribo
Bandholm
Torrig L
Fejø
Nørreballe
Stokkemarke
Vesterborg
Holeby
Rødby
Dannemare
Sakskøbing
Midtsjælland USF P
Odense C
Odense V
Odense NV
Odense SØ
Odense M
Odense NØ
Odense SV
Odense S
Odense N
Marslev
Kerteminde
Agedrup
Munkebo
Rynkeby
Mesinge
Dalby
Martofte
Bogense
Otterup
Morud
Harndrup
Brenderup Fyn
Asperup
Søndersø
Veflinge
Skamby
Blommenslyst
Vissenbjerg
Middelfart
Ullerslev
Langeskov
Aarup
Nørre Aaby
Gelsted
Ejby
Faaborg
Assens
Glamsbjerg
Ebberup
Millinge
Broby
Haarby
Tommerup
Svendborg
Ringe
Vester Skerninge
Stenstrup
Kværndrup
Årslev
Nyborg
Ørbæk
Gislev
Ryslinge
Ferritslev Fyn
Frørup
Hesselager
Skårup Fyn
Vejstrup
Oure
Gudme
Gudbjerg Sydfyn
Rudkøbing
Humble
Bagenkop
Tranekær
Marstal
Ærøskøbing
Søby Ærø
Kolding
Egtved
Almind
Viuf
Jordrup
Christiansfeld
Bjert
Sønder Stenderup
Sjølund
Hejls
Haderslev
Aabenraa
Rødekro
Løgumkloster
Bredebro
Tønder
Højer
Gråsten
Broager
Egernsund
Padborg
Kruså
Tinglev
Bylderup-Bov
Bolderslev
Sønderborg
Nordborg
Augustenborg
Sydals
Vojens
Gram
Toftlund
Agerskov
randerup J
Bevtoft
Sommersted
Vamdrup
Vejen
Gesten
Bække
Vorbasse
Rødding
Lunderskov
Brørup
Lintrup
Holsted
Hovborg
Føvling
Gørding
Esbjerg N
Fanø
Tjæreborg
Bramming
Glejbjerg
Agerbæk
Ribe
Gredstedbro
Skærbæk
Rømø
Varde
Årre
Ansager
Nørre Nebel
Oksbøl
Janderup Vestj
Billum
Vejers Strand
Henne
Outrup
Blåvand
Tistrup
Ølgod
Tarm
Hemmet
Skjern
Videbæk
Kibæk
Lem St
Ringkøbing
Hvide Sande
Spjald
Ørnhøj
Tim
Ulfborg
Fredericia
Taulov Pakkecenter
Fredericia
Børkop
Vejle
Vejle Øst
Juelsminde
Stouby
Barrit
Tørring
Uldum
Vonge
Bredsten
Randbøl
Vandel
Billund
Grindsted
Hejnsvig
Sønder Omme
Stakroge
Sønder Felding
Jelling
Gadbjerg
Give
Brande
Ejstrupholm
Hampen
Herning
Herning
Ikast
Bording
Engesvang
Sunds
Karup J
Vildbjerg
Aulum
Holstebro
Haderup
Sørvad
Hjerm
Vemb
Struer
Lemvig
Bøvlingbjerg
Bækmarksbro
Harboøre
Thyborøn
Thisted
Hanstholm
Frøstrup
Vesløs
Snedsted
Bedsted Thy
Hurup Thy
Vestervig
Thyholm
Skive
Vinderup
Højslev
Stoholm Jyll
Spøttrup
Roslev
Fur
Nykøbing M
Erslev
Karby
Redsted M
Vils
Øster Assels
Aarhus C
Aarhus N
Aarhus V
Brabrand
Risskov Ø
Åbyhøj
Egå
Viby J
Højbjerg
Odder
Samsø
Tranbjerg J
Mårslet
Beder
Malling
Hundslund
Solbjerg
Hasselager
Hørning
Hadsten
Trige
Tilst
Hinnerup
Ebeltoft
Rønde
Knebel
Balle
Hammel
Harlev J
Galten
Sabro
Sporup
Grenaa
Lystrup
Hjortshøj
Skødstrup
Hornslet
Mørke
Ryomgård
Kolind
Trustrup
Nimtofte
Glesborg
Ørum Djurs
Anholt
Silkeborg
Kjellerup
Lemming
Sorring
Ans By
Them
Bryrup
Skanderborg
Låsby
Ry
Horsens
Daugård
Hedensted
Løsning
Hovedgård
Brædstrup
Gedved
Østbirk
Flemming
Rask Mølle
Klovborg
Nørre Snede
Stenderup
Hornsyld
Viborg
Tjele
Løgstrup
Skals
Rødkærsbro
Bjerringbro
Ulstrup
Langå
Thorsø
Fårvang
Gjern
Randers C
Randers NV
Randers NØ
Randers SV
Ørsted
Randers SØ
Allingåbro
Auning
Havndal
Spentrup
Gjerlev J
Fårup
Aalborg
Aalborg SV
Aalborg SØ
Aalborg Øst
Svenstrup J
Nibe
Gistrup
Klarup
Storvorde
Kongerslev
Sæby
Vodskov
Hjallerup
Dronninglund
Asaa
Dybvad
Gandrup
Hals
Vestbjerg
Sulsted
Tylstrup
Nørresundby
Vadum
Aabybro
Brovst
Løkken
Pandrup
Blokhus
Saltum
Hobro
Arden
Skørping
Støvring
Suldrup
Mariager
Hadsund
Bælum
Terndrup
Aars
Nørager
Aalestrup
Gedsted
Møldrup
Farsø
Løgstør
Ranum
Fjerritslev
Brønderslev
Jerslev J
Østervrå
Vrå
Hjørring
Tårs
Hirtshals
Sindal
Bindslev
Frederikshavn
Læsø
Strandby
Jerup
Ålbæk
Skagen

6. januar søndag Hellig tre konger 2013 -
10. februar søndag Fastelavn 2013 -
14. februar torsdag Valentinsdag 2013 -
24. marts søndag Palmesøndag 2013 -
28. marts torsdag Skærtorsdag 2013 -
29. marts fredag Langfredag 2013 -
31. marts søndag Påske 2013 -
31. marts søndag Påskedag 2013 -
31. marts søndag Sommertid 2013 -
1. april mandag 2. Påskedag 2013 -
26. april fredag Store Bededag 2013 -
9. maj torsdag Kristi Himmelfart 2013 -
12. maj søndag Mors dag 2013 -
19. maj søndag Pinse 2013 -
19. maj søndag Pinsedag 2013 -
20. maj mandag 2. Pinsedag 2013 -
5. juni onsdag Grundlovsdag 2013 4
5. juni onsdag Fars dag 2013 4
24. juni mandag Sankt Hans 2013 23
27. oktober søndag Vintertid 2013 148
31. oktober torsdag Halloween 2013 152
11. november mandag Mortensdag 2013 163
24. december tirsdag Juleaften 2013 206
25. december onsdag Jul 2013 207
25. december onsdag 1. Juledag 2013 207
26. december torsdag 2. Juledag 2013 208
31. december tirsdag Nytårsaften 2013
År Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. Påskedag St. Bededag Kr. H.fartsdag Pinsedag 2. Pinsedag
1950 2. april 6. april 7. april 9. april 10. april 5. maj 18. maj 28. maj 29. maj
1951 18. marts 22. marts 23. marts 25. marts 26. marts 20. april 3. maj 13. maj 14. maj
1952 6. april 10. april 11. april 13. april 14. april 9. maj 22. maj 1. juni 2. juni
1953 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj
1954 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
1955 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
1956 25. marts 29. marts 30. marts 1. april 2. april 27. april 10. maj 20. maj 21. maj
1957 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni
1958 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
1959 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
1960 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 13. maj 26. maj 5. juni 6. juni
1961 26. marts 30. marts 31. marts 2. april 3. april 28. april 11. maj 21. maj 22. maj
1962 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni
1963 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
1964 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
1965 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
1966 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
1967 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
1968 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
1969 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
1970 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
1971 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
1972 26. marts 30. marts 31. marts 2. april 3. april 28. april 11. maj 21. maj 22. maj
1973 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni
1974 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
1975 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
1976 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
1977 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
1978 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
1979 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
1980 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
1981 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
1982 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
1983 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
1984 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni
1985 31. marts 4. april 5. april 7. april 8. april 3. maj 16. maj 26. maj 27. maj
1986 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
1987 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
1988 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
1989 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
1990 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
1991 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
1992 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
1993 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
1994 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
1995 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni
1996 31. marts 4. april 5. april 7. april 8. april 3. maj 16. maj 26. maj 27. maj
1997 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
1998 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni
1999 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj
År Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. Påskedag St. Bededag Kr. H.fartsdag Pinsedag 2. Pinsedag
2000 16. april 20. april 21. april 23. april 24. april 19. maj 1. juni 11. juni 12. juni
2001 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
2002 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
2003 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni
2004 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
2005 20. marts 24. marts 25. marts 27. marts 28. marts 22. april 5. maj 15. maj 16. maj
2006 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni
2007 1. april 5. april 6. april 8. april 9. april 4. maj 17. maj 27. maj 28. maj
2008 16. marts 20. marts 21. marts 23. marts 24. marts 18. april 1. maj 11. maj 12. maj
2009 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni
2010 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj
2011 17. april 21. april 22. april 24. april 25. april 20. maj 2. juni 12. juni 13. juni
2012 1. april 5. april 6. april 8. april 9. april 4. maj 17. maj 27. maj 28. maj
2013 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
2014 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni
2015 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj
2016 20. marts 24. marts 25. marts 27. marts 28. marts 22. april 5. maj 15. maj 16. maj
2017 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni
2018 25. marts 29. marts 30. marts 1. april 2. april 27. april 10. maj 20. maj 21. maj
2019 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni
2020 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni
2021 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj
2022 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 13. maj 26. maj 5. juni 6. juni
2023 2. april 6. april 7. april 9. april 10. april 5. maj 18. maj 28. maj 29. maj
2024 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
2025 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni
2026 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj
2027 21. marts 25. marts 26. marts 28. marts 29. marts 23. april 6. maj 16. maj 17. maj
2028 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni
2029 25. marts 29. marts 30. marts 1. april 2. april 27. april 10. maj 20. maj 21. maj
2030 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni
2031 6. april 10. april 11. april 13. april 14. april 9. maj 22. maj 1. juni 2. juni
2032 21. marts 25. marts 26. marts 28. marts 29. marts 23. april 6. maj 16. maj 17. maj
2033 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 13. maj 26. maj 5. juni 6. juni
2034 2. april 6. april 7. april 9. april 10. april 5. maj 18. maj 28. maj 29. maj
2035 18. marts 22. marts 23. marts 25. marts 26. marts 20. april 3. maj 13. maj 14. maj
2036 6. april 10. april 11. april 13. april 14. april 9. maj 22. maj 1. juni 2. juni
2037 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj
2038 18. april 22. april 23. april 25. april 26. april 21. maj 3. juni 13. juni 14. juni
2039 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
2040 25. marts 29. marts 30. marts 1. april 2. april 27. april 10. maj 20. maj 21. maj
2041 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni
2042 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
2043 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
2044 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 13. maj 26. maj 5. juni 6. juni
2045 2. april 6. april 7. april 9. april 10. april 5. maj 18. maj 28. maj 29. maj
2046 18. marts 22. marts 23. marts 25. marts 26. marts 20. april 3. maj 13. maj 14. maj
2047 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
2048 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj
2049 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
2050 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
2051 26. marts 30. marts 31. marts 2. april 3. april 28. april 11. maj 21. maj 22. maj
2052 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni
2053 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
2054 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
2055 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
2056 26. marts 30. marts 31. marts 2. april 3. april 28. april 11. maj 21. maj 22. maj
2057 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni
2058 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
2059 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
2060 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
2061 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
2062 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
2063 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
2064 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
2065 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
2066 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
2067 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
2068 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni
2069 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
2070 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
2071 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
2072 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
2073 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
2074 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
2075 31. marts 4. april 5. april 7. april 8. april 3. maj 16. maj 26. maj 27. maj
2076 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
2077 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
2078 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
2079 16. april 20. april 21. april 23. april 24. april 19. maj 1. juni 11. juni 12. juni
2080 31. marts 4. april 5. april 7. april 8. april 3. maj 16. maj 26. maj 27. maj
2081 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
2082 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
2083 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj
2084 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
2085 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
2086 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
2087 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni
2088 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
2089 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
2090 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni
2091 1. april 5. april 6. april 8. april 9. april 4. maj 17. maj 27. maj 28. maj
2092 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
2093 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni
2094 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj
2095 17. april 21. april 22. april 24. april 25. april 20. maj 2. juni 12. juni 13. juni
2096 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
2097 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
2098 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni
2099 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni
Abdons dag = 30. juli
Abels dag = 2. januar
Abrahams dag = 20. december
Absalons dag = 30. oktober
Adams dag = 24. december
Adelgundes dag = 30. januar
Adolfs dag = 26. september
Adrians dag = 4. marts
Agapetus dag = 18. august
Agathes dag = 5. februar
Agathons dag = 7. december
Agnes dag = 21. januar
Albertus dag = 24. april
Albanus dag = 21. juni
Albina = 17. december
Albinus dag = 1. marts
Alexanders dag = 18. marts
Alexius dag = 17. juli
Alle Helgens dag = 1. november
Alle Sjæles dag = 2. november
Amalies dag = 7. oktober
Amandus dag = 26. oktober
Ambrosius dag = 4. april
Ammons dag = 19. februar
Ananias dag = 27. april
Anastasius dag = 17. august
Andreas dag = 30. november
Angelicas dag = 20. maj
Angelus dag = 13. oktober
Anianus dag = 17. november
Anicetus dag = 17. april
Annas dag = 26. juli
Ansgars dag = 3. februar
Anshelmus dag = 5. juli
Antonius dag = 17. januar
Apollinarius dag = 23. juli
Apollonias dag = 9. februar
Apostlenes deling = 15. juli
Arkadius dag = 13. november
Arnolds dag = 1. december
Arnolfus dag = 18. juli
Athanasius dag = 2. maj
augustinus dag = 28. august
Aurelius dag = 28. juli
Balbinas dag = 31. marts
Balthasars dag = 19. oktober
Barbaras dag = 4. december
Barnabas dag = 11. juni
Bartholomæus dag = 24. august
Basilius dag = 12. juni
Beates dag = 8. marts
Bedas dag = 26. maj
Benedicts dag = 21. marts
Benignus dag = 13. februar
Benjamins dag = 30. august
Bernhards dag = 20. august
Berthas dag = 31. august
Bibianas dag = 2. december
Blasius dag = 2. februar
Bonaventuras dag = 14. juli
Bonifacius dag = 5. juni
Brigidas dag = 1. februar
Broderus dag = 6. oktober
Brunos dag = 17. maj
Budolfs dag = 17. juni
Burchardts dag = 10. september
Børnedag = 28. december
Callixtus dag = 14. oktober
Caspars dag = 9. maj
Castus dag = 22. maj
Cecilies dag = 22. november
Christinas dag = 24. juli
Chrysogonus dag = 24. november
Chrysostomus dag = 27. januar
Claras dag = 12. august
Claudius dag = 8. november
Clemens = 23. november
Cleophas dag = 25. september
Cletus dag = 26. april
Concordias dag = 18. februar
Conradus dag = 26. november
Constantias dag = 19. september
Cordius dag = 20. marts
Cordulas dag = 22. oktober
Corinthas dag = 8. februar
Cornelius dag = 3. juli
Cosmas dag = 27. september
Crispinus dag = 25. oktober
Crispinus dag = 14. december
Cyprianus dag = 13. september
Cyrillus dag = 13. juni
Damasus dag = 11. december
Daniels dag = 19. april
Davids dag = 30. december
Desiderius dag = 23. maj
Dions dag = 6. juli
Dionysius dag = 9. oktober
Ditlevs dag = 2. oktober
Dominicus dag = 4. august
Donatus dag = 7. august
Dorotheas dag = 6. februar
Edels dag = 10. marts
Egesippus dag = 7. april
Eleonora dag = 28. juni
Elias dag = 20. juli
Elisabeths dag = 19. november
Elisas dag = 2. september
Elutherius dag = 18. april
Emerentias dag = 23. januar
Engelbrechts dag = 7. november
Enoks dag = 3. januar
Epimachus dag = 12. december
Erasmus dag = 3. juni
Eremitten Pauls dag = 10. januar
Erhards dag = 8. januar
Eriks dag = 18. maj
Eskilds dag = 15. september
Esthers dag = 24. maj
Eucharias dag = 20. februar
Eufemias dag = 16. september
Eulalias dag = 12. februar
Euphrosynes dag = 11. februar
Eusebius dag = 14. august
Eustacius dag = 28. marts
Eutyshius dag = 14. marts
Evenus dag = 21. juli
Ezekiels dag = 10. april
Fabians og Sebastians dag = 20. januar
Facundus dag = 27. november
Fautinus dag = 15. februar
Felicianus dag = 20. oktober
Felix dag = 14. januar
Fidelis dag = 23. marts
Findanus dag = 17. februar
Flavia dag = 7. maj
Florentius dag = 21. april
Florentius dag = 17. oktober
Florians dag = 4. maj
Franciscus dag = 4. oktober
Frederiks dag = 14. november
Fyrre ridderes dag = 9. marts
Gabriels dag = 26. marts
Gajus dag = 22. april
Gallus dag = 16. oktober
Gebhardus dag = 27. august
Georgs dag = 23. april
Gereons dag = 10. oktober
Germanus dag = 31. juli
Gertruds dag = 17. marts
Gervasius dag = 19. juni
Godtfreds dag = 6. marts
Gordianus dag = 10. maj
Gorgonius dag = 9. september
Gothards dag = 5. maj
Gregorius dag = 12. marts
Gudmunds dag = 16. marts
Guidos dag = 12. september
Hannibals dag = 2. august
Hedvigs dag = 15. oktober
Helenes dag = 21. maj
Hellig tre Kongers dag = 6. januar
Henriks dag = 12. juli
Hermans dag = 11. august
Hesychius dag = 18. november
Hilarius dag = 13. januar
Hilleberts dag = 11. september
Hieronymus dag = 30. september
Hippolytus dag = 13. august
Hubertus dag = 3. november
Hugos dag = 1. april
Hyginus dag = 11. januar
Ingeborgs dag = 8. oktober
Ingenuus dag = 13. maj
Ingers dag = 26. februar
Irenes dag = 5. april
Irenæus dag = 26. august
Jacobs dag = 25. juli
Janus dag = 8. april
Japetus dag = 22. december
Jeremias dag = 7. juni
Johannes (ante portam) dag = 6. maj
Johannes Evangelist dag = 27. december
Johannes halshuggelsesdag = 29. august
Jonas dag = 29. marts
Josefs dag = 19. marts
Josva dag = 11. juli
Judiths dag = 10. december
Juledag = 25. december
julianes dag = 16. februar
julianus dag = 9. januar
julius dag = 12. april
Justas dag = 19. juli
Justinus dag = 13. april
Karls dag = 28. januar
Kastors dag = 27. marts
Katharinas dag = 25. november
Kjelds dag = 8. juli
Knud Konges dag = 10. juli
Knuds dag = 7. januar
Korsets ophøjelsesdag = 14. september
Korsmessedag = 3. maj
Kristians dag = 14. maj
Kristi foklarelsesdag = 6. august
Kristmessedag = 25. december
Kunigundes dag = 3. marts
Kyndelmissedag = 2. februar
Lambertus dag = 17. september
Lars dag = 10. august
Laurentius dag = 10. august
Lazarus dag = 16. december
Leanders dag = 27. februar
Leonhards dag = 6. november
Leontius dag = 18. juni
Leopolds dag = 15. november
Leos dag = 11. april
Linus dag = 23. september
Louises dag = 31. oktober
Louises dag = 18. december
Lucas dag = 18. oktober
Luciadag = 13. december
Lucians dag = 27. maj
Lucina dag = 30. juni
Ludvigs dag = 25. august
Luthers dag = 10. november
Macedonius dag = 13. marts
Mamertus dag = 11. maj
Marcellinus dag = 2. juni
Marcellus dag = 16. januar
Margarethes dag = 13. juli
Magnus dag = 6. september
Malachias dag = 5. november
Maria bebudelsesdag = 25. marts
Maria besøgelsesdag = 2. juli
Maria fødselsdag = 8. september
Maria himmelfarts dag = 15. august
Maria Magdalenas dag = 22. juli
Mariannes dag = 16. april
Maria ofrings dag = 21. november
Maria undfangelsesdag = 8. december
Markus dag = 25. april
Marthas dag = 27. juli
Martins dag = 11. november
Maurus dag = 15. januar
Matthis dag = 24. februar
Mathæus dag = 21. september
Mauritius dag = 22. september
Maximillians dag = 12. oktober
Maximus dag = 29. maj
Medardus dag = 8. juni
Mettes dag = 3. oktober
Methusalems dag = 4. januar
Mikkelsdag = 29. september
Mortens dag = 11. november
Narcissus dag = 29. oktober
Nemesius dag = 19. december
Nicomedes dag = 1. juni
Nicætas dag = 3. april
Nikatius dag = 15. december
Nikodemus dag = 3. august
Nikolajs dag = 6. december
Noahs dag = 29. december
Nobertus dag = 6. juni
Nytårsdag = 1. januar
Olavs dag = 29. juli
Olympias dag = 15. april
Onuphrius dag = 10. juni
Optatus dag = 4. juni
Osvaldus dag = 5. august
Othenius dag = 16. november
Ottos dag = 4. november
Pancratius dag = 12. maj
Papias dag = 23. februar
Pauli omvendelsesdag = 25. januar
Paulinus dag = 23. juni
Paulus dag = 22. marts
Pelagius dag = 26. juni
Perputua dag = 7. marts
Peters fængsels dag = 1. august
Peter Martyrs dag = 29. april
Peters stol = 22. februar
Petronellas dag = 31. maj
Petrus & Paulus dag = 29. juni
Philip & Jacobs dag = 1. maj
Placidus dag = 5. oktober
Polycarpus dag = 26. januar
Pontianus dag = 19. januar
Potentiana dag = 19. maj
Primus dag = 9. juni
Priscas dag = 18. januar
Probus dag = 11. oktober
Proclus dag = 24. oktober
Procopius dag = 9. april
Prospers dag = 25. juni
Quirnus dag = 30. marts
Reginas dag = 5. september
Reinholds dag = 12. januar
Remigius dag = 1. oktober
Rikards dag = 7. februar
Roberts dag = 7. september
Rochus dag = 16. august
Romanus dag = 9. august
Rudolfs dag = 9. december
Rufinus dag = 14. juni
Ruths dag = 8. august
Sabinas dag = 5. december
Salomons dag = 21. august
Samuels dag = 21. februar
Sankt Hans dag = 24. juni
Saras dag = 16. maj
Saturninus dag = 29. november
Scholasticas dag = 10. februar
Sebaldus dag = 19. august
Sems dag = 27. oktober
Seraphias dag = 3. september
Severus dag = 30. april
Simeons dag = 5. januar
Simon & Judas dag = 28. oktober
Simplicius dag = 2. marts
Sixtus dag = 6. april
Sofia Magdalenes dag = 28. november
Sofies dag = 15. maj
Sostratas dag = 9. juli
Stanislaus dag = 8. maj
Stefans dag = 26. december
Sulpicius dag = 20. april
Susannes dag = 16. juli
Svends dag = 3. december
Sylverius dag = 20. juni
Sylvester dag = 31. december
Symforian dag = 22. august
Syvsoverdag = 27. juni
Sørens dag = 23. oktober
Teklas dag = 24. september
Thalas dag = 11. marts
Thedosias dag = 2. april
Theobaldus dag = 1. juli
Theodors dag = 9. november
Theodosias dag = 4. september
Theofilus dag = 5. marts
Thomas dag = 21. december
Thorkilds dag = 12. november
Tiburtius dag = 14. april
Timotheus dag = 24. januar
Titus dag = 18. september
Ti tusinde Martyrers dag = 22. juni
Tobias dag = 20. september
Torlacus dag = 23. december
Tychos dag = 16. juni
Ulrikas dag = 24. marts
Ulriks dag = 4. juli
Urbanus dag = 25. maj
Ursulas dag = 21. oktober
Valborgs dag = 1. maj
Valentinus dag = 14. februar
Valerius dag = 29. januar
Veronikas dag = 4. februar
Victorinus dag = 25. februar
Vigands dag = 30. maj
Vigilius dag = 31. januar
Vilhelms dag = 28. maj
Vincents dag = 22. januar
Vitalis dag = 28. april
Vitus dag = 15. juni
Volkamarus dag = 20. november
Wenceslaus dag = 28. september
Willibalds dag = 7. juli
Zacharias dag = 15. marts
Zachæus dag = 23. august
Ægidius dag = 1. september
Øllegaards dag = 28. februar
40 Ridderes dag = 9. marts
Thisted Kræmmermarked Thisted 28-05-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Hjallerup Marked Brønderslev 31-05-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Møns Kræmmermarked 2013 Vordingborg 31-05-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Sørby Marked i Slagelse Slagelse 31-05-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Kræmmermarked på Kgs. Nytorv København 31-05-2013 - 01-06-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 31-05-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 31-05-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 31-05-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 31-05-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Forårsmarked Holbæk 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Gudsø Kræmmermarked Fredericia 01-06-2013 - 01-06-2013 læs mere...
Høstfest-Byfest Høje-Taastrup 01-06-2013 - 01-06-2013 læs mere...
Jerlev byfest - kræmmermarked Vejle 01-06-2013 - 01-06-2013 læs mere...
Jerlev byfest - kræmmermarked Vejle 01-06-2013 - 01-06-2013 læs mere...
Korsvejsmarked i Kastrup Tårnby 01-06-2013 - 01-06-2013 læs mere...
Lagunen Kræmmermarked Aalborg 01-06-2013 - 01-06-2013 læs mere...
Snavefesten Assens 01-06-2013 - 01-06-2013 læs mere...
Studsgård Kræmmermarked i Herning Herning 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Trailermarked Kolding 01-06-2013 - 01-06-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 01-06-2013 - 01-06-2013 læs mere...
Sdr. Omme Kro Marked Billund 01-06-2013 - 01-06-2013 læs mere...
Snogebæk Kræmmermarked Bornholms 01-06-2013 - 01-06-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Antikmarked Odense 01-06-2013 - 01-06-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Lunden, Faxe Ladeplads Faxe 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Havnsø og Omegns Borgerforenings Kræmmermarked Kalundborg 01-06-2013 - 01-06-2013 læs mere...
Kræmmer/trailermarked i Grindsted Billund 01-06-2013 - 01-06-2013 læs mere...
Ringsted Kræmmermarked Ringsted 01-06-2013 - 01-06-2013 læs mere...
Nykøbing Sj. Kræmmermarked Odsherred 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 01-06-2013 - 01-06-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
herregaardsmarked dk Langeland 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 01-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Den Store Markedsdag i Svendborg Svendborg 02-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
LIONS Kræmmermarked Nyvang Holbæk 02-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Marked i Herlev Herlev 02-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Søndagsmarked i Greve Greve 02-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Den lille grønne's Kræmmerhal Holbæk 02-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 02-06-2013 - 02-06-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 04-06-2013 - 04-06-2013 læs mere...
Øster Hurup Tirsdagsmarked Mariagerfjord 04-06-2013 - 04-06-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 04-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Loppe-bytte-bagerumsmarked Frederikshavn 05-06-2013 - 05-06-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 05-06-2013 - 05-06-2013 læs mere...
Bjerringbro Hestemarked Viborg 06-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 06-06-2013 - 06-06-2013 læs mere...
Dragør Marked Dragør 07-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Kliple' Mærken i Kliplev v. Aabenraa Aabenraa 07-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Nimtofte Byfest, Åben By og Messe Event Syddjurs 07-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Ølstykke Kræmmermarked Køge 07-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Kræmmermarkedet på Nexø Skippertorv Bornholms 07-06-2013 - 07-06-2013 læs mere...
Kræmmermarked på Kgs. Nytorv København 07-06-2013 - 08-06-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 07-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 07-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 07-06-2013 - 07-06-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 07-06-2013 - 07-06-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 07-06-2013 - 07-06-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 07-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 07-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Kræmmermarked foran Super Brugsen Roskilde 08-06-2013 - 08-06-2013 læs mere...
Markedsdage i Jægerspris ved Superbrugsen Frederikssund 08-06-2013 - 08-06-2013 læs mere...
Sommermarkedsfest på Toppen af Vejgård Aalborg 08-06-2013 - 08-06-2013 læs mere...
Sommermesse Kolding 08-06-2013 - 08-06-2013 læs mere...
St. Tårnby Kræmmermarked Stevns 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Tiufkær Marked Vejle 08-06-2013 - 08-06-2013 læs mere...
Lagunen Kræmmermarked Aalborg 08-06-2013 - 08-06-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 08-06-2013 - 08-06-2013 læs mere...
Sdr. Omme Kro Marked Billund 08-06-2013 - 08-06-2013 læs mere...
Snogebæk Kræmmermarked Bornholms 08-06-2013 - 08-06-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Lunden, Faxe Ladeplads Faxe 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Havnsø og Omegns Borgerforenings Kræmmermarked Kalundborg 08-06-2013 - 08-06-2013 læs mere...
Ved Skovens´s Kirke Frederikssund 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Nykøbing Sj. Kræmmermarked Odsherred 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 08-06-2013 - 08-06-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 08-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
A/B Emdrup Søparks Sommerloppemarked København 09-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Sydhavslopperne, Marielyst Falster Guldborgsund 09-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Marked i Herlev Herlev 09-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Søndagsmarked i Greve Greve 09-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Den lille grønne's Kræmmerhal Holbæk 09-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 09-06-2013 - 09-06-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 11-06-2013 - 11-06-2013 læs mere...
Øster Hurup Tirsdagsmarked Mariagerfjord 11-06-2013 - 11-06-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 11-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 12-06-2013 - 12-06-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 13-06-2013 - 13-06-2013 læs mere...
Amager Kræmmermarked København 14-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Gylling Byfest og Kræmmermarked Odder 14-06-2013 - 15-06-2013 læs mere...
Karup Å Marked Viborg 14-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Nøreng Strand Campings Marked Skive 14-06-2013 - 14-06-2013 læs mere...
Solrød Sommerfest & Kræmmermarked Solrød 14-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Kræmmermarkedet på Nexø Skippertorv Bornholms 14-06-2013 - 14-06-2013 læs mere...
Kræmmermarked på Kgs. Nytorv København 14-06-2013 - 15-06-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 14-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 14-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 14-06-2013 - 14-06-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 14-06-2013 - 14-06-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 14-06-2013 - 14-06-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 14-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 14-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Løgstør Kræmmermarked Vesthimmerland 15-06-2013 - 15-06-2013 læs mere...
Nordfyns Kræmmermarked Nordfyn 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Rødding Byfest og Kræmmermarked, Spøttrup Skive 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Øresund Kræmmermarked Fredensborg 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Markedsdage i Jægerspris ved Superbrugsen Frederikssund 15-06-2013 - 15-06-2013 læs mere...
Lagunen Kræmmermarked Aalborg 15-06-2013 - 15-06-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 15-06-2013 - 15-06-2013 læs mere...
Sdr. Omme Kro Marked Billund 15-06-2013 - 15-06-2013 læs mere...
Snogebæk Kræmmermarked Bornholms 15-06-2013 - 15-06-2013 læs mere...
Torvedage i Liseleje Halsnæs 15-06-2013 - 15-06-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Antikmarked Odense 15-06-2013 - 15-06-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Lunden, Faxe Ladeplads Faxe 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Havnsø og Omegns Borgerforenings Kræmmermarked Kalundborg 15-06-2013 - 15-06-2013 læs mere...
Nykøbing Sj. Kræmmermarked Odsherred 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 15-06-2013 - 15-06-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
herregaardsmarked dk Langeland 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 15-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Gilleleje Kræmmermarked Gribskov 16-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Hvidovrebo's afd.6 årlig kræmmermarked Hvidovre 16-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Sydhavslopperne, Marielyst Falster Guldborgsund 16-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Marked i Herlev Herlev 16-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Søndagsmarked i Greve Greve 16-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Den lille grønne's Kræmmerhal Holbæk 16-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 16-06-2013 - 16-06-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 18-06-2013 - 18-06-2013 læs mere...
Øster Hurup Tirsdagsmarked Mariagerfjord 18-06-2013 - 18-06-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 18-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Markedsdage i Tarm Ringkøbing-Skjern 19-06-2013 - 19-06-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 19-06-2013 - 19-06-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 20-06-2013 - 20-06-2013 læs mere...
Greve Marked i Karslunde Greve 21-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Haunstrup Kræmmermarked Herning 21-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Salten Heste- og Kræmmermarked i Them Silkeborg 21-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Stevns Truckerstævne & Kræmmermarked Stevns 21-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Kræmmermarkedet på Nexø Skippertorv Bornholms 21-06-2013 - 21-06-2013 læs mere...
Kræmmermarked på Kgs. Nytorv København 21-06-2013 - 22-06-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 21-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 21-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 21-06-2013 - 21-06-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 21-06-2013 - 21-06-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 21-06-2013 - 21-06-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 21-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 21-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Markedsdag i Als Mariagerfjord 22-06-2013 - 22-06-2013 læs mere...
Osted Sankt Hans Marked Lejre 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Vrensted Trailersalg Hjørring 22-06-2013 - 22-06-2013 læs mere...
Markedsdage i Jægerspris ved Superbrugsen Frederikssund 22-06-2013 - 22-06-2013 læs mere...
Lagunen Kræmmermarked Aalborg 22-06-2013 - 22-06-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 22-06-2013 - 22-06-2013 læs mere...
Sdr. Omme Kro Marked Billund 22-06-2013 - 22-06-2013 læs mere...
Snogebæk Kræmmermarked Bornholms 22-06-2013 - 22-06-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Lunden, Faxe Ladeplads Faxe 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Havnsø og Omegns Borgerforenings Kræmmermarked Kalundborg 22-06-2013 - 22-06-2013 læs mere...
Ved Skovens´s Kirke Frederikssund 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Nykøbing Sj. Kræmmermarked Odsherred 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 22-06-2013 - 22-06-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
herregaardsmarked dk Langeland 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 22-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Sydhavslopperne, Marielyst Falster Guldborgsund 23-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Marked i Herlev Herlev 23-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Søndagsmarked i Greve Greve 23-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Den lille grønne's Kræmmerhal Holbæk 23-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 23-06-2013 - 23-06-2013 læs mere...
Camping Rolighed i Løkken Jammerbugt 25-06-2013 - 25-06-2013 læs mere...
Tirsdagsmarked i Blåvand Varde 25-06-2013 - 25-06-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 25-06-2013 - 25-06-2013 læs mere...
Øster Hurup Tirsdagsmarked Mariagerfjord 25-06-2013 - 25-06-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 25-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Markedsdage i Tarm Ringkøbing-Skjern 26-06-2013 - 26-06-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 26-06-2013 - 26-06-2013 læs mere...
Lyngså Marked Frederikshavn 27-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 27-06-2013 - 27-06-2013 læs mere...
Bolderslev Ringrider- og Markedsfest Aabenraa 28-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Jerslev Heste- & Kræmmermarked Brønderslev 28-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Junget Marked Skive 28-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Jægersprisfestens Kræmmermarked Frederikssund 28-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Kræmmermarkedet på Nexø Skippertorv Bornholms 28-06-2013 - 28-06-2013 læs mere...
Kræmmermarked på Kgs. Nytorv København 28-06-2013 - 29-06-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 28-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 28-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 28-06-2013 - 28-06-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 28-06-2013 - 28-06-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 28-06-2013 - 28-06-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 28-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 28-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Bagagerumsmarked Fasterholt i Brande Herning 29-06-2013 - 29-06-2013 læs mere...
Mariagers Rosenfest Mariagerfjord 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Rækker Mølle Kræmmermarked Ringkøbing-Skjern 29-06-2013 - 29-06-2013 læs mere...
Sommermarked Århus 29-06-2013 - 29-06-2013 læs mere...
Sommermarked i Lejre Lejre 29-06-2013 - 29-06-2013 læs mere...
Ådum Power Pull Marked Ringkøbing-Skjern 29-06-2013 - 29-06-2013 læs mere...
Ådum Power Pull marked Ringkøbing-Skjern 29-06-2013 - 29-06-2013 læs mere...
Markedsdage i Jægerspris ved Superbrugsen Frederikssund 29-06-2013 - 29-06-2013 læs mere...
Lagunen Kræmmermarked Aalborg 29-06-2013 - 29-06-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 29-06-2013 - 29-06-2013 læs mere...
Sdr. Omme Kro Marked Billund 29-06-2013 - 29-06-2013 læs mere...
Snogebæk Kræmmermarked Bornholms 29-06-2013 - 29-06-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Antikmarked Odense 29-06-2013 - 29-06-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Lunden, Faxe Ladeplads Faxe 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Havnsø og Omegns Borgerforenings Kræmmermarked Kalundborg 29-06-2013 - 29-06-2013 læs mere...
Nykøbing Sj. Kræmmermarked Odsherred 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 29-06-2013 - 29-06-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
herregaardsmarked dk Langeland 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 29-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Tornby Gl. Købmandsgård Hjørring 30-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Sydhavslopperne, Marielyst Falster Guldborgsund 30-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Marked i Herlev Herlev 30-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Søndagsmarked i Greve Greve 30-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Den lille grønne's Kræmmerhal Holbæk 30-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 30-06-2013 - 30-06-2013 læs mere...
Camping Rolighed i Løkken Jammerbugt 02-07-2013 - 02-07-2013 læs mere...
Tirsdagsmarked i Blåvand Varde 02-07-2013 - 02-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 02-07-2013 - 02-07-2013 læs mere...
Øster Hurup Tirsdagsmarked Mariagerfjord 02-07-2013 - 02-07-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 02-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Onsdagsmarked i Christiansfeld Kolding 03-07-2013 - 03-07-2013 læs mere...
Markedsdage i Tarm Ringkøbing-Skjern 03-07-2013 - 03-07-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 03-07-2013 - 03-07-2013 læs mere...
Countrylife Marked i Herning Herning 04-07-2013 - 06-07-2013 læs mere...
Otterup Marked Nordfyn 04-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 04-07-2013 - 04-07-2013 læs mere...
StjerneCamping Kræmmermarked i Vejers Strand Varde 04-07-2013 - 04-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 04-07-2013 - 04-07-2013 læs mere...
Broager Ringridnings Kræmmermarked Sønderborg 05-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Gørlev Hesteskue og Kræmmermarked Kalundborg 05-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Henne Kræmmermarked Frederiksberg 05-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Hundested Havnefest Halsnæs 05-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Lønstrup Sommerfest og kræmmermarked Hjørring 05-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Sillerslev Havnefest og Kræmmermarked Morsø 05-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Sondrup Marked Odder 05-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Svankjær Kræmmermarked Thisted 05-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Aabenraa Ringriderfest Aabenraa 05-07-2013 - 08-07-2013 læs mere...
Kræmmermarkedet på Nexø Skippertorv Bornholms 05-07-2013 - 05-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked på Kgs. Nytorv København 05-07-2013 - 06-07-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 05-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 05-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 05-07-2013 - 05-07-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 05-07-2013 - 05-07-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 05-07-2013 - 05-07-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 05-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 05-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Fjellerup By's Marked, Glesborg Århus 06-07-2013 - 06-07-2013 læs mere...
Hauge Marked ved Kjellerup Silkeborg 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Hejlsminde Kræmmermarked Kolding 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Kerteminde Kræmmermarked Kerteminde 06-07-2013 - 06-07-2013 læs mere...
Køge Sydstrands Campings Kræmmermarked Køge 06-07-2013 - 06-07-2013 læs mere...
Markedsdage i Jægerspris ved Superbrugsen Frederikssund 06-07-2013 - 06-07-2013 læs mere...
Lagunen Kræmmermarked Aalborg 06-07-2013 - 06-07-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 06-07-2013 - 06-07-2013 læs mere...
Sdr. Omme Kro Marked Billund 06-07-2013 - 06-07-2013 læs mere...
Snogebæk Kræmmermarked Bornholms 06-07-2013 - 06-07-2013 læs mere...
Torvedage i Liseleje Halsnæs 06-07-2013 - 06-07-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Antikmarked Odense 06-07-2013 - 06-07-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Lunden, Faxe Ladeplads Faxe 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Havnsø og Omegns Borgerforenings Kræmmermarked Kalundborg 06-07-2013 - 06-07-2013 læs mere...
Kræmmer/trailermarked i Grindsted Billund 06-07-2013 - 06-07-2013 læs mere...
Nykøbing Sj. Kræmmermarked Odsherred 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 06-07-2013 - 06-07-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
herregaardsmarked dk Langeland 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 06-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Tornby Gl. Købmandsgård Hjørring 07-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Sydhavslopperne, Marielyst Falster Guldborgsund 07-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Den Store Markedsdag i Svendborg Svendborg 07-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Marked i Herlev Herlev 07-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Søndagsmarked i Greve Greve 07-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Den lille grønne's Kræmmerhal Holbæk 07-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 07-07-2013 - 07-07-2013 læs mere...
Camping Rolighed i Løkken Jammerbugt 09-07-2013 - 09-07-2013 læs mere...
Tirsdagsmarked i Blåvand Varde 09-07-2013 - 09-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 09-07-2013 - 09-07-2013 læs mere...
Øster Hurup Tirsdagsmarked Mariagerfjord 09-07-2013 - 09-07-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 09-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Onsdagsmarked i Christiansfeld Kolding 10-07-2013 - 10-07-2013 læs mere...
Markedsdage i Tarm Ringkøbing-Skjern 10-07-2013 - 10-07-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 10-07-2013 - 10-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked ved Grenaa Havn Norddjurs 11-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Samsø Sommer- og Markedsfest Samsø 11-07-2013 - 15-07-2013 læs mere...
Skansefest i Hals Aalborg 11-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 11-07-2013 - 11-07-2013 læs mere...
StjerneCamping Kræmmermarked i Vejers Strand Varde 11-07-2013 - 11-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 11-07-2013 - 11-07-2013 læs mere...
Hvalpsund Kræmmermarked i Farsø Vesthimmerland 12-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Sæby Havnefest Frederikshavn 12-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Ørbæk Marked Nyborg 12-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Kræmmermarkedet på Nexø Skippertorv Bornholms 12-07-2013 - 12-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked på Kgs. Nytorv København 12-07-2013 - 13-07-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 12-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 12-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 12-07-2013 - 12-07-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 12-07-2013 - 12-07-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 12-07-2013 - 12-07-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 12-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 12-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Toftum Bjerge Kræmmer- og Loppemarked Struer 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Markedsdage i Jægerspris ved Superbrugsen Frederikssund 13-07-2013 - 13-07-2013 læs mere...
Lagunen Kræmmermarked Aalborg 13-07-2013 - 13-07-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 13-07-2013 - 13-07-2013 læs mere...
Sdr. Omme Kro Marked Billund 13-07-2013 - 13-07-2013 læs mere...
Snogebæk Kræmmermarked Bornholms 13-07-2013 - 13-07-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Lunden, Faxe Ladeplads Faxe 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Havnsø og Omegns Borgerforenings Kræmmermarked Kalundborg 13-07-2013 - 13-07-2013 læs mere...
Nykøbing Sj. Kræmmermarked Odsherred 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 13-07-2013 - 13-07-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
herregaardsmarked dk Langeland 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 13-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Tornby Gl. Købmandsgård Hjørring 14-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Sydhavslopperne, Marielyst Falster Guldborgsund 14-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Marked i Herlev Herlev 14-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Søndagsmarked i Greve Greve 14-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Den lille grønne's Kræmmerhal Holbæk 14-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 14-07-2013 - 14-07-2013 læs mere...
Kiviks Marknad Svensk kommune 15-07-2013 - 17-07-2013 læs mere...
Camping Rolighed i Løkken Jammerbugt 16-07-2013 - 16-07-2013 læs mere...
Tirsdagsmarked i Blåvand Varde 16-07-2013 - 16-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 16-07-2013 - 16-07-2013 læs mere...
Øster Hurup Tirsdagsmarked Mariagerfjord 16-07-2013 - 16-07-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 16-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Onsdagsmarked i Christiansfeld Kolding 17-07-2013 - 17-07-2013 læs mere...
Markedsdage i Tarm Ringkøbing-Skjern 17-07-2013 - 17-07-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 17-07-2013 - 17-07-2013 læs mere...
Ebeltoft Sommerfest og Kræmmermarked Syddjurs 18-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Fjellerup Strands Marked Århus 18-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Hornfiskefestival i Kramnitse, Rødby Lolland 18-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Virksund Kræmmermarked Skive 18-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Vorbasse Marked Billund 18-07-2013 - 20-07-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 18-07-2013 - 18-07-2013 læs mere...
StjerneCamping Kræmmermarked i Vejers Strand Varde 18-07-2013 - 18-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 18-07-2013 - 18-07-2013 læs mere...
Ballerup Kræmmerfestival af 2012 Ballerup 19-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Sommermarked i Sønderborg Sønderborg 19-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Tversted Marked Hjørring 19-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Kræmmermarkedet på Nexø Skippertorv Bornholms 19-07-2013 - 19-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked på Kgs. Nytorv København 19-07-2013 - 20-07-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 19-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 19-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 19-07-2013 - 19-07-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 19-07-2013 - 19-07-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 19-07-2013 - 19-07-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 19-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 19-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Markedsdage i Jægerspris ved Superbrugsen Frederikssund 20-07-2013 - 20-07-2013 læs mere...
Lagunen Kræmmermarked Aalborg 20-07-2013 - 20-07-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 20-07-2013 - 20-07-2013 læs mere...
Sdr. Omme Kro Marked Billund 20-07-2013 - 20-07-2013 læs mere...
Snogebæk Kræmmermarked Bornholms 20-07-2013 - 20-07-2013 læs mere...
Torvedage i Liseleje Halsnæs 20-07-2013 - 20-07-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Antikmarked Odense 20-07-2013 - 20-07-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Lunden, Faxe Ladeplads Faxe 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Hjarbæk Fjord Camping Kræmmermarked i Løgstrup Viborg 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Havnsø og Omegns Borgerforenings Kræmmermarked Kalundborg 20-07-2013 - 20-07-2013 læs mere...
Nykøbing Sj. Kræmmermarked Odsherred 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 20-07-2013 - 20-07-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
herregaardsmarked dk Langeland 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 20-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Antik & Genbrugsmarked Faaborg Faaborg-Midtfyn 21-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Søborg Kræmmermarked v. Gilleleje Gribskov 21-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Tornby Gl. Købmandsgård Hjørring 21-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Sydhavslopperne, Marielyst Falster Guldborgsund 21-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Marked i Herlev Herlev 21-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Søndagsmarked i Greve Greve 21-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Den lille grønne's Kræmmerhal Holbæk 21-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 21-07-2013 - 21-07-2013 læs mere...
Vildsund Heste- og Kræmmermarked Thisted 23-07-2013 - 25-07-2013 læs mere...
Camping Rolighed i Løkken Jammerbugt 23-07-2013 - 23-07-2013 læs mere...
Tirsdagsmarked i Blåvand Varde 23-07-2013 - 23-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 23-07-2013 - 23-07-2013 læs mere...
Øster Hurup Tirsdagsmarked Mariagerfjord 23-07-2013 - 23-07-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 23-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Onsdagsmarked i Christiansfeld Kolding 24-07-2013 - 24-07-2013 læs mere...
Markedsdage i Tarm Ringkøbing-Skjern 24-07-2013 - 24-07-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 24-07-2013 - 24-07-2013 læs mere...
Karrebæksmarked på Enø Næstved 25-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 25-07-2013 - 25-07-2013 læs mere...
StjerneCamping Kræmmermarked i Vejers Strand Varde 25-07-2013 - 25-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 25-07-2013 - 25-07-2013 læs mere...
Strandby Heste- og Kræmmermarked Frederikshavn 26-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Kræmmermarkedet på Nexø Skippertorv Bornholms 26-07-2013 - 26-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked på Kgs. Nytorv København 26-07-2013 - 27-07-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 26-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 26-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 26-07-2013 - 26-07-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 26-07-2013 - 26-07-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 26-07-2013 - 26-07-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 26-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 26-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Horsens Kræmmermarked Horsens 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Mausing Heste- og Kræmmermarked Silkeborg 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Rivierafest, Faxe Ladeplads Faxe 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Markedsdage i Jægerspris ved Superbrugsen Frederikssund 27-07-2013 - 27-07-2013 læs mere...
Lagunen Kræmmermarked Aalborg 27-07-2013 - 27-07-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 27-07-2013 - 27-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Humlum Struer 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Sdr. Omme Kro Marked Billund 27-07-2013 - 27-07-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Antikmarked Odense 27-07-2013 - 27-07-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Lunden, Faxe Ladeplads Faxe 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Havnsø og Omegns Borgerforenings Kræmmermarked Kalundborg 27-07-2013 - 27-07-2013 læs mere...
Nykøbing Sj. Kræmmermarked Odsherred 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 27-07-2013 - 27-07-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
herregaardsmarked dk Langeland 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 27-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Tornby Gl. Købmandsgård Hjørring 28-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Sydhavslopperne, Marielyst Falster Guldborgsund 28-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Marked i Herlev Herlev 28-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Søndagsmarked i Greve Greve 28-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Den lille grønne's Kræmmerhal Holbæk 28-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 28-07-2013 - 28-07-2013 læs mere...
Camping Rolighed i Løkken Jammerbugt 30-07-2013 - 30-07-2013 læs mere...
Tirsdagsmarked i Blåvand Varde 30-07-2013 - 30-07-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 30-07-2013 - 30-07-2013 læs mere...
Øster Hurup Tirsdagsmarked Mariagerfjord 30-07-2013 - 30-07-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 30-07-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Onsdagsmarked i Christiansfeld Kolding 31-07-2013 - 31-07-2013 læs mere...
Markedsdage i Tarm Ringkøbing-Skjern 31-07-2013 - 31-07-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 31-07-2013 - 31-07-2013 læs mere...
Vissenbjerg Røverfests Kræmmermarked Assens 01-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 01-08-2013 - 01-08-2013 læs mere...
StjerneCamping Kræmmermarked i Vejers Strand Varde 01-08-2013 - 01-08-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 01-08-2013 - 01-08-2013 læs mere...
Boldklubben Frihedens Loppe- og Kræmmermarked i Hvidovre Hvidovre 02-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Skibby Byfest og Kræmmermarked Frederikssund 02-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Vig Sommermarked Odsherred 02-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Vorupør Kræmmermarked Thisted 02-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Kræmmermarkedet på Nexø Skippertorv Bornholms 02-08-2013 - 02-08-2013 læs mere...
Kræmmermarked på Kgs. Nytorv København 02-08-2013 - 03-08-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 02-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 02-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 02-08-2013 - 02-08-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 02-08-2013 - 02-08-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 02-08-2013 - 02-08-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 02-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 02-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Drantum Sommerfest og Kræmmermarked, Brande Ikast-Brande 03-08-2013 - 03-08-2013 læs mere...
Hogager Hestemarked i Holstebro Holstebro 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Odder Kræmmermarked Odder 03-08-2013 - 03-08-2013 læs mere...
Tirstrup Kræmmermarked Syddjurs 03-08-2013 - 03-08-2013 læs mere...
Lagunen Kræmmermarked Aalborg 03-08-2013 - 03-08-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 03-08-2013 - 03-08-2013 læs mere...
Sdr. Omme Kro Marked Billund 03-08-2013 - 03-08-2013 læs mere...
Snogebæk Kræmmermarked Bornholms 03-08-2013 - 03-08-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Antikmarked Odense 03-08-2013 - 03-08-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Lunden, Faxe Ladeplads Faxe 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Havnsø og Omegns Borgerforenings Kræmmermarked Kalundborg 03-08-2013 - 03-08-2013 læs mere...
Kræmmer/trailermarked i Grindsted Billund 03-08-2013 - 03-08-2013 læs mere...
Nykøbing Sj. Kræmmermarked Odsherred 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
herregaardsmarked dk Langeland 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Fyns Hyggeligste Kræmmermarked i Aarup Assens 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 03-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Tornby Gl. Købmandsgård Hjørring 04-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Sydhavslopperne, Marielyst Falster Guldborgsund 04-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Marked i Herlev Herlev 04-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Søndagsmarked i Greve Greve 04-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 04-08-2013 - 04-08-2013 læs mere...
Camping Rolighed i Løkken Jammerbugt 06-08-2013 - 06-08-2013 læs mere...
Tirsdagsmarked i Blåvand Varde 06-08-2013 - 06-08-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 06-08-2013 - 06-08-2013 læs mere...
Øster Hurup Tirsdagsmarked Mariagerfjord 06-08-2013 - 06-08-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 06-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Markedsdage i Tarm Ringkøbing-Skjern 07-08-2013 - 07-08-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 07-08-2013 - 07-08-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 08-08-2013 - 08-08-2013 læs mere...
StjerneCamping Kræmmermarked i Vejers Strand Varde 08-08-2013 - 08-08-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 08-08-2013 - 08-08-2013 læs mere...
Kloster-Mærken i Løgumkloster Tønder 09-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Roskilde Musik- & Kræmmermarked (sommer) Roskilde 09-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Kræmmermarkedet på Nexø Skippertorv Bornholms 09-08-2013 - 09-08-2013 læs mere...
Kræmmermarked på Kgs. Nytorv København 09-08-2013 - 10-08-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 09-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 09-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 09-08-2013 - 09-08-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 09-08-2013 - 09-08-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 09-08-2013 - 09-08-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 09-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 09-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Fredericia Heste- og Kræmmermarked Fredericia 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Kaliffenlund marked Nyborg 10-08-2013 - 10-08-2013 læs mere...
Kloster-Mærken i Løgumkloster, Slotsengen Tønder 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Kræmmermarked Rønnerhavnen Frederikshavn 10-08-2013 - 10-08-2013 læs mere...
Lilleå Marked i Hadsten Favrskov 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Søby Marked i Herning Herning 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Vestamager Høstmarked Tårnby 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Æblehavens 55-års Jubilæumsmarked Ringkøbing-Skjern 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Lagunen Kræmmermarked Aalborg 10-08-2013 - 10-08-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 10-08-2013 - 10-08-2013 læs mere...
Sdr. Omme Kro Marked Billund 10-08-2013 - 10-08-2013 læs mere...
Snogebæk Kræmmermarked Bornholms 10-08-2013 - 10-08-2013 læs mere...
Torvedage i Liseleje Halsnæs 10-08-2013 - 10-08-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Lommelev Stumpe- og Kræmmermarked i Lommelev Guldborgsund 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Lunden, Faxe Ladeplads Faxe 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Havnsø og Omegns Borgerforenings Kræmmermarked Kalundborg 10-08-2013 - 10-08-2013 læs mere...
Nykøbing Sj. Kræmmermarked Odsherred 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 10-08-2013 - 10-08-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
herregaardsmarked dk Langeland 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 10-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Tornby Gl. Købmandsgård Hjørring 11-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Sydhavslopperne, Marielyst Falster Guldborgsund 11-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Den Store Markedsdag i Svendborg Svendborg 11-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Marked i Herlev Herlev 11-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Søndagsmarked i Greve Greve 11-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 11-08-2013 - 11-08-2013 læs mere...
Tirsdagsmarked i Blåvand Varde 13-08-2013 - 13-08-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 13-08-2013 - 13-08-2013 læs mere...
Øster Hurup Tirsdagsmarked Mariagerfjord 13-08-2013 - 13-08-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 13-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Markedsdage i Tarm Ringkøbing-Skjern 14-08-2013 - 14-08-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 14-08-2013 - 14-08-2013 læs mere...
Byfest og Kræmmermarked i Vesløs Thisted 15-08-2013 - 17-08-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 15-08-2013 - 15-08-2013 læs mere...
StjerneCamping Kræmmermarked i Vejers Strand Varde 15-08-2013 - 15-08-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 15-08-2013 - 15-08-2013 læs mere...
Gelsted Marked Middelfart 16-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Kræmmermarked og Byfest i Fuglebjerg Næstved 16-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Nordfalsters Kræmmermarked og Truckershow Guldborgsund 16-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Sunds Kræmmermarked Herning 16-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Vestegnens Kræmmermarked i Ishøj Ishøj 16-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Kræmmermarkedet på Nexø Skippertorv Bornholms 16-08-2013 - 16-08-2013 læs mere...
Kræmmermarked på Kgs. Nytorv København 16-08-2013 - 17-08-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 16-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 16-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 16-08-2013 - 16-08-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 16-08-2013 - 16-08-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 16-08-2013 - 16-08-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 16-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 16-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Ørre Marked i Herning Herning 17-08-2013 - 17-08-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 17-08-2013 - 17-08-2013 læs mere...
Snogebæk Kræmmermarked Bornholms 17-08-2013 - 17-08-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Lunden, Faxe Ladeplads Faxe 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Havnsø og Omegns Borgerforenings Kræmmermarked Kalundborg 17-08-2013 - 17-08-2013 læs mere...
Nykøbing Sj. Kræmmermarked Odsherred 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 17-08-2013 - 17-08-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
herregaardsmarked dk Langeland 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 17-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Sydhavslopperne, Marielyst Falster Guldborgsund 18-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Marked i Herlev Herlev 18-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Søndagsmarked i Greve Greve 18-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 18-08-2013 - 18-08-2013 læs mere...
Tirsdagsmarked i Blåvand Varde 20-08-2013 - 20-08-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 20-08-2013 - 20-08-2013 læs mere...
Øster Hurup Tirsdagsmarked Mariagerfjord 20-08-2013 - 20-08-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 20-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Markedsdage i Tarm Ringkøbing-Skjern 21-08-2013 - 21-08-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 21-08-2013 - 21-08-2013 læs mere...
Reventlow Marked i Pederstrup Lolland 22-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Tylstrup Marked Aalborg 22-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 22-08-2013 - 22-08-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 22-08-2013 - 22-08-2013 læs mere...
Lynge Byfest og Kræmmermarked Allerød 23-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Lynge Byfest og Kræmmermarked Allerød 23-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Kræmmermarkedet på Nexø Skippertorv Bornholms 23-08-2013 - 23-08-2013 læs mere...
Kræmmermarked på Kgs. Nytorv København 23-08-2013 - 24-08-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 23-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 23-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 23-08-2013 - 23-08-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 23-08-2013 - 23-08-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 23-08-2013 - 23-08-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 23-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 23-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Dalbymarked i Haslev Faxe 24-08-2013 - 24-08-2013 læs mere...
Ryvang Familiekræmmermarked Kbh. Ø. København 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Gilleleje Torvedage Gribskov 24-08-2013 - 24-08-2013 læs mere...
Snogebæk Kræmmermarked Bornholms 24-08-2013 - 24-08-2013 læs mere...
Torvedage i Liseleje Halsnæs 24-08-2013 - 24-08-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Lunden, Faxe Ladeplads Faxe 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Havnsø og Omegns Borgerforenings Kræmmermarked Kalundborg 24-08-2013 - 24-08-2013 læs mere...
Nykøbing Sj. Kræmmermarked Odsherred 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 24-08-2013 - 24-08-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 24-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Sydhavslopperne, Marielyst Falster Guldborgsund 25-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Marked i Herlev Herlev 25-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Søndagsmarked i Greve Greve 25-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 25-08-2013 - 25-08-2013 læs mere...
Tirsdagsmarked i Blåvand Varde 27-08-2013 - 27-08-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 27-08-2013 - 27-08-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 27-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Markedsdage i Tarm Ringkøbing-Skjern 28-08-2013 - 28-08-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 28-08-2013 - 28-08-2013 læs mere...
Hillerød Kræmmermarked Hillerød 29-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 29-08-2013 - 29-08-2013 læs mere...
Ho Fåremarked Varde 30-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Mejdal Kræmmer- og Gedemarked i Holstebro Holstebro 30-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Store Brønderslev Marked Brønderslev 30-08-2013 - 02-09-2013 læs mere...
Kræmmermarkedet på Nexø Skippertorv Bornholms 30-08-2013 - 30-08-2013 læs mere...
Flyndersø Camping Marked i Skive Skive 30-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Kræmmermarked på Kgs. Nytorv København 30-08-2013 - 31-08-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 30-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 30-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 30-08-2013 - 30-08-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 30-08-2013 - 30-08-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 30-08-2013 - 30-08-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 30-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 30-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Det Sorte Marked i Guderup Sønderborg 31-08-2013 - 31-08-2013 læs mere...
Høstmarked Viborg 31-08-2013 - 31-08-2013 læs mere...
Håsum Marked Skive 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Markedsdag på Krogsgaarden i Ølsted Faaborg-Midtfyn 31-08-2013 - 31-08-2013 læs mere...
Snertinge Kræmmermarked Kalundborg 31-08-2013 - 31-08-2013 læs mere...
Høstfest-Byfest Høje-Taastrup 31-08-2013 - 31-08-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Snogebæk Kræmmermarked Bornholms 31-08-2013 - 31-08-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Lunden, Faxe Ladeplads Faxe 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Havnsø og Omegns Borgerforenings Kræmmermarked Kalundborg 31-08-2013 - 31-08-2013 læs mere...
Nykøbing Sj. Kræmmermarked Odsherred 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 31-08-2013 - 31-08-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 31-08-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Den Store Markedsdag i Svendborg Svendborg 01-09-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Marked i Herlev Herlev 01-09-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Søndagsmarked i Greve Greve 01-09-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 01-09-2013 - 01-09-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 03-09-2013 - 03-09-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 03-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Markedsdage i Tarm Ringkøbing-Skjern 04-09-2013 - 04-09-2013 læs mere...
Ø.S.H.s Kræmmermarked i Nyborg Nyborg 05-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 05-09-2013 - 05-09-2013 læs mere...
Efterårsmarkedet i Kbh. NV København 06-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Frederikssund Høstfest Frederikssund 06-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Hammel Hestemarked af 1972 Favrskov 06-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Kræmmermarkedet på Nexø Skippertorv Bornholms 06-09-2013 - 06-09-2013 læs mere...
Kræmmermarked på Kgs. Nytorv København 06-09-2013 - 07-09-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 06-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 06-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 06-09-2013 - 06-09-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 06-09-2013 - 06-09-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 06-09-2013 - 06-09-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 06-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 06-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Høgild Heste- og Kræmmermarked Herning 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Limfjordsmarked i Skive Skive 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Septembermarked i Vejle Vejle 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Skanderborg Kræmmermarked Skanderborg 07-09-2013 - 07-09-2013 læs mere...
Skottegårdens Høstmarked Tårnby 07-09-2013 - 07-09-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Snogebæk Kræmmermarked Bornholms 07-09-2013 - 07-09-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Antikmarked Odense 07-09-2013 - 07-09-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Lunden, Faxe Ladeplads Faxe 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Havnsø og Omegns Borgerforenings Kræmmermarked Kalundborg 07-09-2013 - 07-09-2013 læs mere...
Kræmmer/trailermarked i Grindsted Billund 07-09-2013 - 07-09-2013 læs mere...
Ringsted Kræmmermarked Ringsted 07-09-2013 - 07-09-2013 læs mere...
Nykøbing Sj. Kræmmermarked Odsherred 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 07-09-2013 - 07-09-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Frederiksværk Kræmmermarked Halsnæs 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Hvalsø Kræmmerhaller Lejre 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 07-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Brenderup forsamlingshus Middelfart 08-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Haldum Heksenes Kræmmermarked Favrskov 08-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Marked i Herlev Herlev 08-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Søndagsmarked i Greve Greve 08-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 08-09-2013 - 08-09-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 10-09-2013 - 10-09-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 10-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Hjorddreng Marked i Kolind Syddjurs 11-09-2013 - 11-09-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 12-09-2013 - 12-09-2013 læs mere...
Gørlev Føl- og Plageskue samt Kræmmermarked Kalundborg 13-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Tommerup Marked Assens 13-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Kræmmermarkedet på Nexø Skippertorv Bornholms 13-09-2013 - 13-09-2013 læs mere...
Kræmmermarked på Kgs. Nytorv København 13-09-2013 - 14-09-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 13-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 13-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 13-09-2013 - 13-09-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 13-09-2013 - 13-09-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 13-09-2013 - 13-09-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 13-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 13-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Højer Fåremarked Tønder 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Kongskilde Marked Sorø 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Snogebæk Kræmmermarked Bornholms 14-09-2013 - 14-09-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Lunden, Faxe Ladeplads Faxe 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Havnsø og Omegns Borgerforenings Kræmmermarked Kalundborg 14-09-2013 - 14-09-2013 læs mere...
Nykøbing Sj. Kræmmermarked Odsherred 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 14-09-2013 - 14-09-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Frederiksværk Kræmmermarked Halsnæs 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Hvalsø Kræmmerhaller Lejre 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 14-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Marked i Herlev Herlev 15-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
IF Kræmmermarked i Esbjerg Ø Esbjerg 15-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 15-09-2013 - 15-09-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 17-09-2013 - 17-09-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 17-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Egeskov Marked Faaborg-Midtfyn 18-09-2013 - 18-09-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 19-09-2013 - 19-09-2013 læs mere...
Langeskov Kræmmermarked Kerteminde 20-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Kræmmermarked på Kgs. Nytorv København 20-09-2013 - 21-09-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 20-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 20-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 20-09-2013 - 20-09-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 20-09-2013 - 20-09-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 20-09-2013 - 20-09-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 20-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 20-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Hornum-Ulstrup Hestemarked Vesthimmerland 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Jungshoved Træk i Præstø Vordingborg 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Arnum Hestemarked Haderslev 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Lunden, Faxe Ladeplads Faxe 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Havnsø og Omegns Borgerforenings Kræmmermarked Kalundborg 21-09-2013 - 21-09-2013 læs mere...
Nykøbing Sj. Kræmmermarked Odsherred 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 21-09-2013 - 21-09-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Frederiksværk Kræmmermarked Halsnæs 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Hvalsø Kræmmerhaller Lejre 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 21-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Marked i Herlev Herlev 22-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 22-09-2013 - 22-09-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 24-09-2013 - 24-09-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 24-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 26-09-2013 - 26-09-2013 læs mere...
Mørkøv Kræmmermarked Holbæk 27-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Kræmmermarked på Kgs. Nytorv København 27-09-2013 - 28-09-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 27-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 27-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 27-09-2013 - 27-09-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 27-09-2013 - 27-09-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 27-09-2013 - 27-09-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 27-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 27-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Lunden, Faxe Ladeplads Faxe 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Havnsø og Omegns Borgerforenings Kræmmermarked Kalundborg 28-09-2013 - 28-09-2013 læs mere...
Nykøbing Sj. Kræmmermarked Odsherred 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 28-09-2013 - 28-09-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Frederiksværk Kræmmermarked Halsnæs 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Hvalsø Kræmmerhaller Lejre 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 28-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Marked i Herlev Herlev 29-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 29-09-2013 - 29-09-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 01-10-2013 - 01-10-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 01-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 03-10-2013 - 03-10-2013 læs mere...
Kræmmermarked på Kgs. Nytorv København 04-10-2013 - 05-10-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 04-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 04-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 04-10-2013 - 04-10-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 04-10-2013 - 04-10-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 04-10-2013 - 04-10-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 04-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 04-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
A-13 Marked, Ll. Bredlund i Hampen Silkeborg 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Lions Kræmmermarked i Glostrup Glostrup 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Ringsted Kræmmermarked Ringsted 05-10-2013 - 05-10-2013 læs mere...
Nykøbing Sj. Kræmmermarked Odsherred 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 05-10-2013 - 05-10-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Fyns Hyggeligste Kræmmermarked i Aarup Assens 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Frederiksværk Kræmmermarked Halsnæs 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Hvalsø Kræmmerhaller Lejre 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 05-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
VSUK Loppe- og Kræmmermarked i Slagelse Slagelse 06-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 06-10-2013 - 06-10-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 08-10-2013 - 08-10-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 08-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 10-10-2013 - 10-10-2013 læs mere...
Kræmmermarked på Kgs. Nytorv København 11-10-2013 - 12-10-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 11-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 11-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 11-10-2013 - 11-10-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 11-10-2013 - 11-10-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 11-10-2013 - 11-10-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 11-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 11-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Nykøbing Sj. Kræmmermarked Odsherred 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 12-10-2013 - 12-10-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Frederiksværk Kræmmermarked Halsnæs 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Hvalsø Kræmmerhaller Lejre 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 12-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Duedag i Ejstrupholm Ikast-Brande 13-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Outrup Kræmmer- og Hobbymarked Varde 13-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 13-10-2013 - 13-10-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 15-10-2013 - 15-10-2013 læs mere...
Øster Hurup Tirsdagsmarked Mariagerfjord 15-10-2013 - 15-10-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 15-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Markedsdage i Tarm Ringkøbing-Skjern 16-10-2013 - 16-10-2013 læs mere...
StjerneCamping Kræmmermarked i Vejers Strand Varde 17-10-2013 - 17-10-2013 læs mere...
Kræmmermarked Bornholms 17-10-2013 - 17-10-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 18-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 18-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 18-10-2013 - 18-10-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 18-10-2013 - 18-10-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 18-10-2013 - 18-10-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 18-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 18-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Hedebo Kræmmermarked i Tune Greve 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Vig Tuskemarked Odsherred 19-10-2013 - 19-10-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Skaldborggårdhallen Aalborg 19-10-2013 - 19-10-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Frederiksværk Kræmmermarked Halsnæs 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Hvalsø Kræmmerhaller Lejre 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 19-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 20-10-2013 - 20-10-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 22-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Hvide Sande Marked Ringkøbing-Skjern 25-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 25-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 25-10-2013 - 25-10-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 25-10-2013 - 25-10-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 25-10-2013 - 25-10-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 25-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 25-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Lions Club Søllerøds kræmmermarked Rudersdal 26-10-2013 - 26-10-2013 læs mere...
Spøttrup Hallen Skive 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Frederiksværk Kræmmermarked Halsnæs 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Hvalsø Kræmmerhaller Lejre 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 26-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Gørlevhallens Kræmmermarked Kalundborg 27-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Kræmmermarked i Viborg Viborg 27-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 27-10-2013 - 27-10-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 29-10-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 01-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 01-11-2013 - 01-11-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 01-11-2013 - 01-11-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 01-11-2013 - 01-11-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 01-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 01-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Kræmmermarked Indendørs i Assentofthallerne i Randers SØ Randers 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Skive Hallen Skive 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Kræmmermarkeder i ØAH Hallen, Halvrimmen, Brovst Jammerbugt 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Frederiksværk Kræmmermarked Halsnæs 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Hvalsø Kræmmerhaller Lejre 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 02-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Lopperiets Store Loppe- og Kræmmermarked i Roskilde Roskilde 03-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 03-11-2013 - 03-11-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 05-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 08-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 08-11-2013 - 08-11-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 08-11-2013 - 08-11-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 08-11-2013 - 08-11-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 08-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 08-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Frederiksværk Kræmmermarked Halsnæs 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Hvalsø Kræmmerhaller Lejre 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 09-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 10-11-2013 - 10-11-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 12-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 15-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 15-11-2013 - 15-11-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 15-11-2013 - 15-11-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 15-11-2013 - 15-11-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 15-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 15-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Julemarked i Blåhøj Hallen, Brande Ikast-Brande 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Fyns Hyggeligste Kræmmermarked i Aarup Assens 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Frederiksværk Kræmmermarked Halsnæs 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Hvalsø Kræmmerhaller Lejre 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 16-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 17-11-2013 - 17-11-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 19-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 22-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 22-11-2013 - 22-11-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 22-11-2013 - 22-11-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 22-11-2013 - 22-11-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 22-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 22-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Frederiksværk Kræmmermarked Halsnæs 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Hvalsø Kræmmerhaller Lejre 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 23-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 24-11-2013 - 24-11-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 26-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 29-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 29-11-2013 - 29-11-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 29-11-2013 - 29-11-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 29-11-2013 - 29-11-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 29-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 29-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Frederiksværk Kræmmermarked Halsnæs 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Hvalsø Kræmmerhaller Lejre 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 30-11-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 01-12-2013 - 01-12-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 03-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 06-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 06-12-2013 - 06-12-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 06-12-2013 - 06-12-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 06-12-2013 - 06-12-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 06-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 06-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Jule-og Kræmmermarked i Gilleleje Hallen Gribskov 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Frederiksværk Kræmmermarked Halsnæs 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Hvalsø Kræmmerhaller Lejre 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 07-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 08-12-2013 - 08-12-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 10-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 13-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 13-12-2013 - 13-12-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 13-12-2013 - 13-12-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 13-12-2013 - 13-12-2013 læs mere...
Kolding Ny Kræmmermarked Kolding 13-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 13-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 14-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 14-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 14-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 14-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 14-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 14-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 14-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 14-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Frederiksværk Kræmmermarked Halsnæs 14-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 14-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 14-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 14-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 14-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 14-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Sandbjerg Marked Hedensted 14-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 14-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 14-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 14-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Kræmmermarket i Græsted Gribskov 14-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 14-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 15-12-2013 - 15-12-2013 læs mere...
Thisted Kræmmermarked Thisted 17-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
Johannes antik salg Holbæk 20-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
Brørup Kræmmer & Antikhal Vejen 20-12-2013 - 20-12-2013 læs mere...
Brørup Marked Vejen 20-12-2013 - 20-12-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 20-12-2013 - 20-12-2013 læs mere...
Kolding ny Kræmmermarked Kolding 20-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
Taastrup Antik- og Kræmmermarked Høje-Taastrup 21-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
Ølstykke Antik - og Loppe Marked Egedal 21-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
hjørring Kræmmermarked Hjørring 21-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
Næstved Kram- og Møbelcenter Næstved 21-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
Grænse Marked Kruså Aabenraa 21-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
Bramming Kræmmermarked Esbjerg 21-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
Det Blå Marked A/S i Haslev Faxe 21-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
Det Blå Marked Jylland i Låsby Skanderborg 21-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
Halskov Kræmmermarked, Korsør Slagelse 21-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
Kræmmerhaller i Lov, Næstved Næstved 21-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
Låsby Marked Skanderborg 21-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
Nebbe Marked i Børkop Vejle 21-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 21-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
Holsted Antik- og Kræmmermarked Vejen 21-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 21-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
Det lille loppemarked Kalundborg 21-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
Vanløse Kræmmerhal København 21-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
Tissø Kræmmerhal Kalundborg 22-12-2013 - 22-12-2013 læs mere...
Hal 1 og 2 på Brørup Marked Vejen 27-12-2013 - 27-12-2013 læs mere...
Nibe Kræmmermarked Aalborg 28-12-2013 - 29-12-2013 læs mere...
Tørring Antik- og Kræmmermarked Hedensted 28-12-2013 - 29-12-2013 læs mere...
Lopperiets Store Loppe- og Kræmmermarked i Roskilde Roskilde 22-02-2014 - 23-02-2014 læs mere.
10.000 Martyrers dag = 22. juniSide 2: Tid og Sted
Side 3: Info
Side 4: Kontakt