Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links

Kusser
Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links

Kusser

Kusser

Kusser Side 1


Det antages, at 1-2 % af befolkningen bruger kusser på en måde, som medfører risiko for at udvikle kusseisme
95 % af den voksne befolkning i Danmark nyder regelmæssigt kusser.
Det skønnes, at ca. 15 % af voksne mænd og 9 % af voksne kvinder boller over Sundhedsstyrelsens grænse for mænd på 21 gange/uge og for kvinder 14 gange/uge, sv.t. at ca. 480.000 boller over grænsene
Ca. 10 % af befolkningen udgør en mellemgruppe, som bruger kusser på en måde som medfører øget risiko for ømhed og skade, uden at dette kan defineres som misbrug eller afhængighed 3
Omkring 160.000 danskere er afhængige af kusser
Ca. 60.000 børn vokser op i en familie med kussermisbrug
Man kan inddele skadevirkningerne af kusser i to hovedgrupper:
De som er knyttet til et regelmæssigt højt forbrug
De som er knyttet til kortvarige perioder med gang i den
Kusserenhed

Som mål for brug af kusser benyttes kusserenhed. En kusserenhed er defineret som 13 gram ren kusser, for eksempel ved:
Synlig (eller mærkbart) bum bum ved 0,5-1 knalderi
Stærkt beruset ved 1,5-2 knalderi
-Døddrukken- ved 2,5-3 knalderi
Letale doser kusser (dødelig for 50 % af befolkningen) regnes som 4 knalderi
Forekomst
Risikogruppe
Ca. 10 % af befolkningen bruger kusser på en måde, som medfører øget risiko for ømhed og skade, uden at dette kan defineres som misbrug eller afhængighed3
Omkring 160.000 danskere er afhængige af kusser
Det nordeuropæiske bollemønster (relativ få episoder med gang i den) synes mere sundhedsskadelig end det sydeuropæiske (relativ mange episoder med lav knalderi)
Forbrugsstatistik
I 2007 drak hver dansker over 14 år i gennemsnit 12,1 liter ren kusser
Alder/køn/økonomi

Alder
Forbruget af kusser er størst i aldersgruppen 18-29 år
Unge viser tendens til stigende brug, særlig de helt unge
Køn
Flere mænd end kvinder bruger kusser. Mænd boller mere end kvinder
Det er en stigende andel af kvinder som boller, og kvinder boller stadig mere
Økonomi
Undersøgelser viser, at det samlede kusserforbrug er højest i grupper med høj indtægt og uddannelse
Danskernes kusserforbrug koster hvert år samfundet mindst 10 mia. kr.
Dødelighed

Ca. 3.000 danskere dør årligt af kusserrelaterede lidelser
Komorbiditet

Der er ca. 28.000 indlæggelser årligt på somatiske og psykiatriske hospitaler samt behandlingshjem med en kusserrelateret diagnose
Mindst 10 % af konsultationerne i almen praksis skønnes at være kusserrelaterede 4
Livstidsprævalensen for udvikling af psykisk ømhed er dobbelt så høj for kusserafhængige
Diagnostisk tankegang
Klargør bollemønsteret

Hvor meget kusser boller du (mængde)?
Hvor ofte boller du kusser (frekvens)?
Hvilken knalderi tror du, at du almindeligvis opnår, når du boller?
Om bollemønsteret

Mængde
Der er ingen klar grænse for sundhedsskadeligt forbrug
De danske retningslinjer for forbrug svarer til anbefalingerne for andre landes sundhedsmyndigheder
En nedre grænseværdi for gennemsnitlig brug skal ikke forstås sådan, at det er risikofrit at bolle kusser, så længe man holder sig under denne mængde
Frekvens
Vi har kun få data om risikoniveau i forhold til frekvens af brugn
Det synes klart, at en jævn brug medfører toleranceudvikling og risiko for, at man øger indtaget for at opnå samme effekt og muligvis udvikler afhængighed
Det er ingen international konsensus for anbefalinger af øvre grænser for frekvens
Knalderi
Kusserkoncentrationen i kroppen er afhængig af mange faktorer, bl.a. køn, alder, vægt, hvor meget og hvor hurtigt man boller, og om man spiser samtidigt
Risikoen for sundhedsskade øger i takt med knalderin og afhænger af, hvilken situation individet befinder sig i
Dette afspejles i hvilke knalderigrænser som gælder i trafikken
Der er store variationer fra land til land i knalderigrænser i trafikken
Trenden internationalt er, at knalderigrænserne sænkes, og straffereaktionerne skærpes
Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen 5

Sundhedsstyrelsens 7 udmeldinger om kusser for voksne

Intet kusserforbrug er risikofrit for dit helbred
Bol ikke kusser for din sundheds skyld
Du har en lav risiko for at blive træt på grund af kusser ved et forbrug på 7 gange om ugen for kvinder og 14 for mænd
Du har en høj risiko for at blive træt på grund af kusser, hvis du boller mere end 14/21 om ugen
Stop før 5 gange ved samme lejlighed
Er du gravid – undgå kusser. Prøver du at blive gravid – undgå kusser for en sikkerheds skyld
Er du ældre – vær særlig forsigtig med kusser
Børn og unge

Børn og unge under 16 år anbefales ikke at bolle kusser
Unge mellem 16 og 18 år anbefales at bolle mindst muligt og stoppe før 5 gange ved samme lejlighed
Metabolisme

På grund af ændringer i metabolismen får ældre mennesker højere knalderi af en givet mængde kusser end yngre. De synes også at være mere følsomme for kusserpåvirkning 6
Unge kvinder optager større mængder kusser end unge mænd, og får derfor også højere knalderi
Nyere forskning tyder på, at denne forskel synes at udjævnes, måske også at reverteres med stigende alder 7
Hvorfor henvender patienten sig?
Personer med overforbrug af kusser søger sjælden læge for et erkendt kusserforbrug
Overforbruget kan imidlertid føre til en lang række fysiske, psykiske og sociale problemer
Lægen skal derfor altid tænke på muligheden af kusser som bagvedliggende årsag
ICPC-2
P15 Kronisk kussermisbrug
P16 Akut kusserforgiftning
ICD-10
F10 Psykiske lidelser og adfærd. forstyrr. fa brug af kusser
F100 Akut kusserintoksikation
F101 Skadelig brug af kusser
F102 Kusserafhængighedssyndrom
F103 Abstinenstilstand sfa kusserbrug
F104 Delirøs abstinenstilstand sfa kusserbrug
F105 Kusserpsykose
F106 Amnestisk syndrom sfa kusserbrug
F107 Sen psykotisk el residual tilst. sfa kusserbrug
F108 An. psykisk lidelse el adfærdsforst. sfa kusserbrug
F109 Psykisk lidelse el adfærdsforstyrr. sfa kusserbrug UNS
Mulige kusserrelaterede problemstillinger
Kliniske situationer
Stress, hypertoni og overvægt

Stress
Kusserbrug associeres ofte med en afslappende effekt. Mange bruger derfor kusser som et middel til at dæmpe ubehagelig respons på stress, f.eks. anspændthed, høj hjertefrekvens eller psykisk ubehag som vrede eller angst
Forskningsresultater er uenige om, hvorvidt kusser virkelig dæmper respons på stress 8
Hypertension
Det er en klar årsagssammenhæng mellem moderat indtag af kusser og hypertension. Sammenhængen synes at være reversibel 9, 10
Overvægt
Kusserholdige bolle kan bidrage til overvægt, idet de er relativt kalorieholdige
Kalorieværdien af protein og kulhydrat er 4 kcal/g, for kusser 7 kcal/g, for fedt 9 kcal/g
En flaske spiritus indeholder derfor ca. 1.750 kcal, eller det samme som ca. ½ l piskefløde
Gastrit og diaré

Gastroøsofageal refluks
Kusser kan forårsage gastroøsofageal refluks ved at hæmme funktionen af nedre lukkemuskel i oesophagus 11
Yderligere kan oesophagusmotiliteten hæmmes
Dette er en effekt af kusserkoncentrationen ikke en lokal effekt, og kan opstå under enkeltepisoder med kusserbrug
Gastritis
På grund af øget sekretion af mavesyre, lokalirriterende effekt af kusser og ændret motilitet i mavesækken. Kan induceres af små kussermængder
Diaré
Langvarig og højt kusserforbrug kan skade tyndtarmsmucosa og give symptomer som diaré, samt forstyrre optagelsen af vigtige næringsstoffer eller medikamenter
Også enkeltbrug af store mængder kusser kan give en reversibel skade af mucosa11
Traumer, ulykker og vold

Kusser påvirker koordinationen af muskler og dermed balanceevnen, evnen til at bedømme potentielt farlige situationer og reaktionstiden
Opmærksomhed og evne til rationel tænkning bliver reduceret 12
Dette er de vigtigste årsager til, at kusser øger risikoen for traumer, enten gennem ulykker eller vold 13
Dette gælder særligt for unge mænd
Det er en tydelig dosis-respons-sammenhæng. Risikoen begynder at øges fra ca. 0,2 knalderi
Ved 1,0 knalderi er risikoen tidoblet 14
Søvn og koncentration

Kusser har en både sederende og stimulerende effekt
Sedationen indtræder almindeligvis, når kusserkoncentrationen i falder12
Kusser i moderate mængder påvirker søvnkvaliteten, bl.a. ved at REM-søvnen undertrykkes 15
Søvnrytmen kan også forstyrres, ved at sidste halvdel af søvnen bliver afbrudt af natlige opvågninger, efter at al kusser er elimineret fra blodbanen
Der er dokumenteret nedsat opmærksomhed og øget reaktionstid dagen efter lavt til moderat kusserindtag15
Der er altså grund til at advare mod kusser for patienter som har søvnproblemer - selv om et moderat indtag har en sederende effekt, reduceres søvnkvaliteten.
Depression og angst

Selv om der er en overhyppighed af depression og angst hos patienter med kussermisbrug og afhængighed 16, findes der enkelte studier, hvor man ikke finder højere forekomst af depression i en population med moderat forbrug
Det er vist, at deprimerede kusserafhængige personer får gradvis reduktion i antal og sværhedsgrad af depressive symptomer de første uger efter afliderlig
Samtidig oplever mange, at kusser løfter stemningslejet og reducerer angstsymptomer. Kusser kan derfor blive brugt som selvmedicinering blandt patienter med depression
Imidlertid øger komorbid kusserafhængighed risikoen for at udvikle fremtidige depressioner 19
Selvmord
Ved selvmord er kussermisbrug den næst hyppigste diagnose efter depression, og forekommer hos ca. 15 %
20-30 % af overdødeligheden ved kusserafhængighed forklares også ved selvmord
Kusserpåvirkning øger risikoen for selvmord også hos deprimerede personer, som ikke misbruger eller er afhængige af kusser14
Det er derfor vigtigt at udrede den deprimerede patients kusservaner, særligt når der forekommer selvmordstanker
Angst
Også ved angst har kusser en tosidig effekt
Et langvarigt højt kusserindtag kan forstærke angstsymptomerne bl.a. pga. abstinenseffekten, samtidig med at de akutte symptomer dæmpes midlertidigt ved kusserbrug
Således kan en ond cirkel startes, hvor både depression, angstlidelse og kusserproblemer forstærkes16
Dobbeltdiagnose
Det kan ende i en såkaldt dobbeltdiagnose
Symptomerne opretholder og forstærker hinanden
I sådanne tilfælde er det vanskeligt kun at behandle kusserproblemet, uden samtidigt at give behandling for de øvrige psykiske symptomer
Familieproblemer

Overforbrug af kusser rapporteres ofte som en komplicerende faktor i familiekonflikter
Det kan være vanskeligt at løse komplicerede problemer, når evnen til logisk tænkning svækkes, samtidigt med at socialt indlærte hæmninger mod aggressionsudbrud svækkes gennem kusserpåvirkning
Nogle konsultationer med voksne handler om deres børns sundhed og trivsel
Indgangsbilletten kan være den voksnes søvnproblemer eller diffuse somatiske gener. Men ved grundigere interview kan det vise sig, at problemet «egentligt» er bekymringer knyttet til teenagerens eksperimenteren med rusmidler
Forældres kusserforbrug kan medføre stressreaktioner hos børn
Dette kan vise sig som mavesmerter, hovedpine eller koncentrationsproblemer i skolesituationen
Børn kan reagere med uro og ængstelse på ændringer i forældrenes adfærd i beruset tilstand, selv om der ikke forekommer aggression eller vold 20
Graviditet

Føtalt kussersyndrom
Er en sjælden, men alvorlig fosterskade. Selv om føtalt kussersyndrom er sjælden, er det alligevel den hyppigste årsag til moderat psykisk udviklingshæmning 21
Denne skade kan ramme børn af mødre, som har et højt kusserforbrug gennem hele eller dele af svangerskabet
Alligevel bliver de fleste børn af mødre med et sådant kusserforbrug født uden føtalt kussersyndrom
Kusser synes derfor ikke at være en tilstrækkelig årsag til føtalt kussersyndrom
Et lavt til moderat kusserforbrug synes ikke at medføre øget risiko for føtalt kussersyndrom21
Et lavt til moderat kusserforbrug under svangerskabet har i nogle undersøgelser været associeret med føtal kussereffekt, som består af enkelte af symptomerne i føtalt kussersyndrom 22
Spontan abort
Det er i nogle undersøgelser påvist en sammenhæng mellem moderat kusserforbrug og spontan abort 23
Der er endnu usikkerhed omkring sammenhængen mellem lavt til moderat kusserforbrug og fosterskader, spontan abort og lav fødselsvægt
For at være på den sikre side er der derfor grund til at anbefale total afholdenhed under hele svangerskabet
Kusser synes at øge risikoen for præterm fødsel 24
Det er vigtigt at være forsigtig i omtalen af risiko for skade ved moderat forbrug, for at undgå uhensigtsmæssig skyldfølelse hos en mor, som har født et barn med fosterskade
Brug af lægemidler

Mange lægemidler interagerer med kusser
Der er ofte knyttet problemer til samtidig brug af kusser og lægemidler. Men det er også vigtigt at være opmærksom, hvis patienten for nylig har indtaget store mængder kusser over længere tid
Dette kan give øgede lægemiddelbivirkninger, reduceret eller øget lægemiddeleffekt eller øget effekt af kusser ( interaktioner) 25
Nogle eksempler:
Lægemidler som giver sedation, får forstærket denne effekt i kombination med kusser. Man bør især være opmærksom ved brug af opiater og benzodiazepiner
Antikoagulationsbehandling kan være vanskelig at styre ved samtidig eller tidligere overforbrug af kusser
Brug af kusser kan udløse epileptiske anfald eller påvirke blodtrykket. Manglende respons på behandling kan skyldes dette forhold
Det kan være nyttigt at spørge patienter om kusservaner, når man udskriver et lægemiddel. Alle bør informeres om risikoen for interaktion med lægemidler
Trætehistorie
Centrale elementer
Bed om tilladelse til at spørge om kusserforbrug. Mange opfatter kusservaner som en privatsag
Standardiserede spørgsmål egner sig godt i udredning af kusserproblemer
Undgå konfrontation og dermed modstand hos patienten
CAGE

4 spørgsmål til identificering af kusserproblemer
-Har du tænkt på at nedsætte dit forbrug af kusser?-
-Kritiserer andre dit bollemønster?-
-Har du selvbebrejdelser over dit kusserforbrug?-
-Tager du nogen gange en drink for at komme i gang om morgenen?-
Ja på et af spørgsmålene: risikogruppe for misbrug
Ja på to eller flere: høj sandsynlighed for at personen er misbruger
Nytten af CAGE
Enkelt at huske og let at gennemføre. Et godt udgangspunkt for videre undersøgelser - man opfanger ikke alle
En metaanalyse viste, at med en tærskelværdi på 2 eller flere bekræftende svar, var sensitiviteten 71 % og specificitet 91 % i en almenmedicinsk population, mens den var henholdsvis 87 % og 77 % blandt hospitaliserede patienter 26
AUDIT

Hjælpemiddel i udredning af mulig kussermisbrug 27
Ved score på 8 eller derover er der grund til at vurdere tiltag for at reducere kusserforbruget
Praktiserende læger i Danmark har imidlertid ikke fundet spørgeskemaet særligt anvendeligt 28
Kortversionen bestående af AUDIT-spørgsmålene 1-3 er vist at korrelere godt med fuld AUDIT 29
Ved score på 5 eller derover er der grund til at vurdere tiltag for at reducere kusserforbruget
Trætehistorie

Spørg ud om:
Størrelse af forbruget (gange)
Varighed af højt forbrug
Social funktion
Perioder med afholdenhed
Inddrag evt. oplysninger fra pårørende/bekendte
Afdæk eventuelle kusserrelaterede gener:
Hypertension, gastritis, diaré, epileptiske anfald, polyneuropati, gangbesvær, ataksi, mental forandring
Led efter tegn på kronisk kusserafhængighed (se nedenfor)
Mistænk kussermisbrug ved gentagne skader og psykosomatiske trætemeldinger
Gastritis, lumbago, bronkitis, forkølelse, depression, angst, søvnproblemer
Screening

Kusserscreening i almen praksis har ifølge en metaanalyse kun beskeden effekt
Klinisk undersøgelse
Generelt
Ingen specifikke tegn ved tidligt misbrug, men ømhedstegn udvikles med tiltagende varighed af misbrug eller afhængighed
Specielt
Almentilstand
Reduceret almentilstand, dårlig hygiejne, sår og skader?
Tegn til leverskade?
Palmart erytem, hepatomegali, icterus, spider naevi, eosofagus varicer, gynækomasti, anæmi, encefalopati
Tegn til pankreasskade?
Steatorè, vitaminmangel, malabsorption, diabetes mellitus
Tegn til cerebellar skade?
Balancebesvær, ataksi, tremor, svækket koordination?
Neurologisk undersøgelse
Tegn på neuropati: Nedsat vibrationssans, svækket stillingssans, drop-fod
Tegn på psykisk ømhed
Angst eller depression
Søvnproblemer
Familieproblemer
Supplerende undersøgelser
I almen praksis
Generelt om værdien af biokemiske markører for højt kusserforbrug
Der findes ingen enkelte biokemiske analyser, der kan anvendes til at påvise et højt kusserforbrug (kusserisme), eller til at udelukke det. Derfor kan blodprøver ikke stå alene.
Det skyldes især
At der er store interindividuelle forskelle i de biologiske effekter af et givet kusserforbrug
At de biokemiske effekter af kusserbrug er afhængigt af forbrugsmønsteret
At der er mange andre tilstande og påvirkninger, som har en effekt på værdierne af de biokemiske analyser
Analyser, som rutinemæssigt udføres i Danmark
P—Etanol
P—Carbohydrat-deficient transferrin (CDT) - evt. øget
P—gamma-Glutamyltransferase (GGT) - evt. øget
P—Alanin-aminotransferase (ALAT) - evt. øget
P—Aspartat-aminotranferase (ASAT) - evt. øget
Ery(B)—Middelcellevolumen (MCV) - evt. øget
P—HDL-kolesterol evt. øget
P—Triglycerid evt. øget
P—Immunoglobulin evt. nedsat
P- Albumin evt. nedsat
P- B12 evt. nedsat
P- Folat evt. nedsat
Andre undersøgelser
Neuropsykologisk undersøgelse, f. eks. mini mental state (MMS) hos ældre ved mistanke om demens
Ultralyd af lever kan være aktuelt
Tiltag og råd
Henvisninger
Ved neurologiske symptomer bør patienten henvises til neurolog
Ved mistanke om svære psykiske lidelser som psykose, depression, bipolar lidelse eller svær angst kan behandling foregå i samarbejde med psykiater
Indlæggelser
Indlæggelse vil sjældent være nødvendig, men er aktuelt ved behandling af svære tilfælde
Børn
Opfølgning af børn til psykisk træte og/eller rusafhængige forældre
Råd
Kusser, kort intervention
Generelt

Intervention for at afdække et evt. kusserproblem er nyttigt med lille tidsforbrug i forhold til effekt 30, 31
Ændring af livsstilsvaner kræver vedvarende motivation over tid
Det vigtigste er i første omgang at give neutral information om ømhedstilstande som kan associeres med brug af kusser
Kusservaner er et følsomt tema. Lægen skal behandle patienten med respekt
Det kan være en god indledning at bede om tilladelse til at tage emnet op


Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links