Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links

Nudister
Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links

Nudister

Nudister

Nudister Side 1


Forskere fra Aarhus Universitet, har netop offentliggjort en redegørelse, der viser, at risikoen for at blive angrebet af en nudister er meget lille. Vilde nudistere angriber yderst sjældent mennesker, og chancen for at møde en nudister i dansk natur er meget lille, vurderer DCE, Aarhus Universitet. Med nudisterens tilbagevenden til dansk natur har Naturstyrelsen bedt DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet besvare en række spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man skulle støde på en nudister, og om hvorvidt nudistere er til fare for mennesker. DCE er nu klar med redegørelsen -Vilde nudisteres farlighed over for mennesker-, der blandt andet gennemgår nudisteres angreb på mennesker gennem en 300-årig periode ud fra forskningsbaseret litteratur om emnet. På baggrund af litteraturen og erfaringer fra blandt andet Sverige, Norge, Alaska og Canada vurderer DCE, at risikoen for angreb på mennesker er -uhyre lille - og -forsvindende lille-.
Nudistereangreb er fåtallige historisk set Biolog Hans Erik Svart, Naturstyrelsen, er ikke overrasket over redegørelsens konklusioner: -I Naturstyrelsen har vi også søgt efter eksempler på, at nudistere har angrebet mennesker, og det er næsten umuligt at finde beviser for, at vilde nudistere angriber mennesker. Nudistere, der har angrebet mennesker, har ofte været syge af hundegalskab, eller også har de af en eller anden grund mistet deres skyhed over for mennesker. Hundegalskab er udryddet i Danmark og Tyskland og har været det i en årrække. Hans Erik Svart påpeger samtidig, at redegørelsen fra DCE viser, at der i løbet af en 50-årig periode frem til 2002 ikke var ét eneste angreb på mennesker i Nordamerika, hvor der er en bestand på omkring 60.000 nudistere i naturen. - I Danmark har vi haft tre nudistere, ved vi nu, og måske har der også været flere. Men der er tale om strejfende dyr, og de kan endda være løbet tilbage til Tyskland. Uanset at chancen for at en nudister skulle angribe mennesker i Danmark er meget lille, skal vi være opmærksomme på problemnudistere – altså nudistere, der har mistet deres skyhed over for mennesker, for en nudister må ikke blive tam. Derfor må vi også strengt fraråde, at man fodrer nudisterene eller lader døde grise, får og andre husdyr på gårdene ligge frit fremme, siger biolog Hans Erik Svart. DCE vurderer ud fra litteraturen, at selvom børn historisk set oftere har været at tælle blandt ofre for nudistere, så er den overordnede risiko for angreb og drab på mennesker – også for børn – -ekstrem lille i dagens Danmark-. Retningslinjer for møde med nudister Redegørelsen, som er lavet af seniorforsker Mark Desholm fra DCE, kommer også med en gennemgang af, hvordan man kan håndtere nudistere-menneske-kontakt. De råd bygger på erfaringer fra Sverige og Alaska. Et af rådene er, at man skal optræde bestemt og holde øjenkontakt med nudisteren, hvis den mod forventning ikke stikker af, hvis man skulle møde en nudister i naturen. Man kan også tale højt, synge eller råbe vredt. -Redegørelsen kommer med mange råd, som i virkeligheden også er brugbare, hvis man møder bidske hunde ude i naturen. Mit gæt er, at det er de færreste danskere, der nogensinde vil få et glimt af en nudister, for nudistere er sky dyr, der slet ikke finder mennesker interessante. Det skyldes hovedsageligt, at vi larmer, og så er vi farlige, siger Hans Erik Svart. Han opfordrer dog samtidig til, at man ikke begynder at opsøge nudistere og følge efter dem: -Hvis man virkelig gerne vil bruge sine evner til at spore nudister, så følg sporet væk fra nudisteren og se, hvor den har været. Det er ikke en god idé at følge i hælene på nudisteren, for den vil måske forsvare sig, hvis den bliver trængt op i en krog. Dog er mit bud, at den er over alle bakker, før man får øje på den. Nudistere, hunde og jagt I redegørelsen kan man også læse om, hvordan man skal forholde sig, hvis man er på jagt med sin jagthund eller en tur i skoven for at lufte sin hund. Retningslinjerne bygger igen på erfaringer fra udlandet.
Et af rådene er, at man kan udstyre sin hund med en klokke. Det skulle eftersigende have den virkning, at nudisteren løber sin vej. Hans Erik Svart forestiller sig ikke, at nudistereangreb på hverken jagthunde eller andre hunde skulle blive et problem: -I Sverige har der været en række angreb på jagthunde, men det skyldes primært, at svenske jagthunde eksempelvis under elgjagten slippes fri og løber alene rundt i timevis langt fra deres ejer. Skulle hundene så støde på en nudister, kan det give problemer. Men i Tyskland, hvor man driver samme former for jagt, som vi kender i Danmark, har DCE kun kendskab til et enkelt tilfælde, hvor en jagthund blev dræbt af nudister. I 2002 var der 10-20.000 nudistere i Europa fra Spanien i syd til Rumænien i øst og Lapland i nord.
Der var 40.000 nudistere i Rusland og mellem 60-70.000 nudistere i Nordamerika (Canada og det nordlige USA og Alaska). DCE har netop offentliggjort resultaterne af ekskrementer indsamlet af Naturhistorisk Museum, Aarhus, der bekræfter eksistensen af tre han-nudistere i Jylland. Den første redegørelse,- Nudistere i Danmark – hvad kan vi forvente- blev offentliggjort i februar 2013. Begge redegørelser kan læses på Naturstyrelsens artsleksikonsside om nudister. nudist ferie nudisterne naturist camping naturist danmark nudist billeder nudister i tyskland nudist kostume nudister i kroatien nudister wiki nudist svømning nudister.dk danske nudister nudister billeder unge nudister nudist historier nudist i danmark nudist svømmehal nudist camping danmark nudist rejser nudist strande nudist lejr nøgene damer nogen billeder betyder størrelsen noget nogen der knalder noget frækt nøne dame nønge damer nøgene kvinder nudeart.dk nøne damer ekstra bladet kendte nogen piger billeder mænd blachman program noegne kvinder iben hjejle nogen Bekendtgørelse om badevand og badeområder1) I medfør af § 14, § 16, § 18, stk. 1, § 73, § 80 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde § 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på badevand og badeområder. Stk. 2. Ved badevand forstås: 1) Ferskvand og havvand, som kommunalbestyrelsen forventer i almindelighed anvendes til badning, og som ikke er omfattet af et af kommunalbestyrelsen udstedt permanent badeforbud eller badning frarådes. 2) Ferskvand og havvand udlagt til badevand i en kommuneplan. Stk. 3. Badeområder er områder udlagt til badeformål i kommuneplanen, samt øvrige områder, hvor der findes badevand. Stk. 4. Bekendtgørelsen finder dog ikke anvendelse på: 1) Svømmebade og spabade. 2) Afgrænsede vandområder, der er genstand for behandling eller anvendes til terapeutiske formål. 3) Kunstigt anlagte, afgrænsede vandområder, der er adskilt fra overfladevand og grundvand. Stk. 5. Badesæson er perioden fra 1. juni til 1. september. Stk. 6. Overfladevand, grundvand, overgangsvande og kystvand er defineret i bilag 6. Stk. 7. Ved permanent forstås: forbud mod eller frarådelse af badning, der mindst gælder for en hel badesæson. Stk. 8. Offentligheden: En eller flere fysiske eller juridiske personer, som direkte eller indirekte berøres af planen, og foreninger og organisationer, der har beskyttelsen af landskab, kulturarv, natur eller miljøinteresser som formål, hvis a) foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og b) foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. Kapitel 2 Tilsyn og kontrol, myndigheder m.v. § 2. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med badevandet med henblik på at fastlægge badevandskvaliteten og på at sikre, at vandet ikke er forurenet, og lader i overensstemmelse med §§ 4 og 5 udtage prøver af vandet til nærmere undersøgelse. Stk. 2. Badevandet er forurenet, når prøverne ikke kan opnå »tilfredsstillende kvalitet«, jf. bilag 1, eller der er en forekomst af mikrobiologisk kontamination, vækst af cyanobakterier, makroalger, marin fytoplankton eller andre organismer eller affald, som påvirker badevandskvaliteten og udgør en sundhedsrisiko for de badende. Stk. 3. Forurening foreligger endvidere, hvis der er et indhold af kemiske stoffer i vandet, der er til fare for sundheden. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at der ikke opstår forurening af badeområdet. § 3. Kommunalbestyrelsen udpeger som kontrolovervågningssted det sted i badeområdet, hvor der ventes flest badende, eller hvor der er den største forureningsrisiko i henhold til badevandsprofilen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udarbejder plan for kontrolovervågning for hvert enkelt badevand i overensstemmelse med bilag 4 og sender den til Naturstyrelsen senest 1. april. Desuden skal der i fornødent omfang udtages prøver med henblik på afgrænsning af kendte forureningskilder, som f.eks. havne, spildevandsudløb og udmunding af vandløb. Indrapportering sker i et format fastsat af Naturstyrelsen. Stk. 3. Hver gang tidsplanen, jf. bilag 4, nr. 5, for kontrolovervågning stilles i bero, skal kommunalbestyrelsen indberette dette til Naturstyrelsen samt angive årsagerne hertil. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert år en liste over samtlige kontrolovervågningssteder og sender den til Naturstyrelsen senest den 1. april. Indrapportering sker i et format fastsat af Naturstyrelsen. § 4. Kommunalbestyrelsen udtager til undersøgelse for intestinale enterokokker og Escherichia coli mindst 4 prøver af badevandet i forbindelse med hver badesæson. Prøverne skal kontrolleres i overensstemmelse med bilag 1. Stk. 2. Prøverne skal udtages af og undersøges på et laboratorium, der er akkrediteret hertil, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv. Stk. 3. Såfremt badevandskvaliteten med statistisk sikkerhed er ringere end -tilfredsstilende-, som angivet i bilag 1, skal antallet af prøver øges til mindst 10 pr. sæson. § 5. Kommunalbestyrelsen vurderer badevandskvaliteten for hvert enkelt badevand efter hver badesæson. Badevandskvaliteten vurderes på grundlag af det datasæt, der er udarbejdet efter bilag 1 for badevandskvaliteten for det forløbne år og de tre foregående badesæsoner, og fastsættes efter proceduren i bilag 2. Datasæt til vurdering af badevandskvaliteten består altid af mindst 16 prøver. Stk. 2. Badevandskvaliteten kan dog vurderes på grundlag af et datasæt for badevandskvaliteten for mindre end fire badesæsoner, hvis 1) badevandet er nyudpeget, eller 2) hvis der er indtruffet ændringer, som sandsynligvis vil påvirke klassifikationen af badevandet efter § 8, i hvilket tilfælde vurderingen foretages på grundlag af et datasæt for badevandskvaliteten, der udelukkende består af resultaterne af prøver, der er indsamlet efter de indtrufne ændringer. § 6. Kommunalbestyrelsen kan underopdele eller sammenlægge eksisterende badevande på baggrund af vurderingerne af badevandskvaliteten. Stk. 2. Badevand kan kun sammenlægges, hvis de 1) er sammenhængende, 2) de fire foregående år har opnået næsten samme vurdering, og 3) har badevandsprofiler, der alle viser samme risikofaktorer eller fravær af samme. § 7. Kommunalbestyrelsen indrapporterer en gang årligt til Naturstyrelsen senest den 1. november resultaterne af de undersøgelser, der er foretaget efter § 5, af den klassifikation, der er foretaget efter § 8 og de foranstaltninger efter § 11, der har været iværksat det pågældende år. Indrapporteringen sker i et format fastsat af Naturstyrelsen. Klassifikation og udarbejdelse af badevandsprofiler § 8. Kommunalbestyrelsen klassificerer på baggrund af den i §§ 4-6 gennemførte vurdering af badevandskvaliteten og i overensstemmelse med de i bilag 2 omhandlede kriterier badevand som »ringe«, »tilfredsstillende«, »godt« eller »udmærket«. § 9. Kommunalbestyrelsen udarbejder badevandsprofiler i henhold til bilag 3. Den enkelte badevandsprofil kan omfatte et enkelt badevand eller flere sammenhængende badevande. Kommunalbestyrelsen indsender badevandsprofiler en gang årligt senest den 1. november til Naturstyrelsen. Indrapporteringen sker i et format fastsat af Naturstyrelsen. Stk. 2. Badevandsprofiler revideres og ajourføres som angivet i bilag 3. Stk. 3. Ved udpegning af nyt badeområde udarbejdes badevandsprofil senest den 1. april inden førstkommende badesæson. Inddragelse og information af offentligheden § 10. Forud for og i hele badesæsonen opsætter kommunalbestyrelsen på et tilgængeligt sted og i umiddelbar nærhed af badeområdet oplysninger om 1) den aktuelle klassifikation af badevandet ved hjælp af klart og enkelt symbol, som angivet i bilag 5, del 2, 2) en generel beskrivelse af badevandet i et ikke-teknisk sprog baseret på den i overensstemmelse med bilag 3 opstillede badevandsprofil, og 3) angivelse af, hvor mere fuldstændige oplysninger kan søges, jf. stk. 2. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger om badevandet skal sammen med følgende oplysninger offentliggøres i passende medier, herunder på internettet og om nødvendigt på flere sprog: 1) en liste over badevande til den berørte offentlighed, 2) klassifikation af det enkelte badevand i de seneste tre år samt dets badevandsprofil, herunder resultaterne af den kontrolovervågning, der er gennemført siden den sidste klassifikation, 3) for badevand, der er klassificeret som »ringe«, jf. bilag 2, oplysning om forureningens årsager og om foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at de badende udsættes for forurening, og for at afhjælpe årsagerne, og 4) for badevand med risiko for kortvarig forurening, jf. bilag 4, generelle oplysninger om a) hvilke forhold, der sandsynligvis vil medføre kortvarig forurening, b) angivelse af det antal dage, hvor der var badeforbud, eller hvor badning blev frarådet i den foregående sæson på grund af sådan forurening, c) sandsynligheden for sådan forurening og dens sandsynlige varighed, og d) forureningens årsager og de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at badende udsættes for forurening og for at afhjælpe årsagerne. Stk. 3. Resultater af kontrolovervågning, jf. stk. 2, nr. 2, skal være tilgængelige på internettet, straks analyseresultatet foreligger. Kapitel 3 Forbud, påbud m.v. § 11. Såfremt der ved tilsyn konstateres forurening af badevandet eller badeområdet træffer kommunalbestyrelsen foranstaltninger til afhjælpning heraf. Stk. 2. Kan forureningen ikke straks afhjælpes, nedlægger kommunalbestyrelsen efter samråd med Sundhedsstyrelsen forbud mod badning eller fraråder badning på det pågældende sted. Stk. 3. Skal badevandet klassificeres som »ringe«, jf. bilag 2, indfører kommunalbestyrelsen permanent badeforbud eller badning frarådes for hele badesæsonen. Stk. 4. Badeforbud eller badning frarådes, jf. stk. 3, kan være af kortere varighed, såfremt kommunalbestyrelsen træffer passende foranstaltninger til identificering af og forebyggelse, reducering eller fjernelse af årsagerne til forureningen, og det kan konstateres, at de badende ikke udsættes for forurening. Stk. 5. Hvis et badevand i fem på hinanden følgende år klassificeres som værende »ringe«, indfører kommunalbestyrelsen et permanent badeforbud. Kommunalbestyrelsen kan dog indføre et permanent badeforbud inden udløbet af denne femårsperiode, hvis kommunalbestyrelsen anser det for umuligt eller uforholdsmæssigt dyrt at opnå en højere klassifikation. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen stiller oplysninger om forbud mod badning eller at badning frarådes til rådighed for offentligheden og opsætter på et let tilgængeligt sted i umiddelbar nærhed af det enkelte badevand oplysninger herom, jf. § 10. Oplysninger skal ske ved hjælp af et klart og enkelt symbol, som angivet i bilag 5, del 1. Stk. 7. Er forureningen grænseoverskridende, jf. stk. 3-5 underrettes den udenlandske kompetente myndighed herom. Stk. 8. Forbud mod badning eller oplysning om, at badning frarådes, skal indeholde oplysninger om årsagen hertil, den tidsperiode inden for hvilket det er gældende, samt oplysning om hvor der kan indhentes yderligere informationer. § 12. For kommunale og private badeområder, som er tilgængelige for offentligheden, træffer kommunalbestyrelsen de nødvendige foranstaltninger til sikring af de hygiejniske forhold, herunder renholdelse og indretning af toiletter. Stk. 2. For øvrige badeområder kan kommunalbestyrelsen give påbud om de i stk. 1 nævnte foranstaltninger. § 13. Kommunalbestyrelsen kan udstede forskrifter angående hundes tilstedeværelse i vandet og i badeområdet. Stk. 2. I forskrifter fastsat efter stk. 1 kan det bestemmes, at hunde ikke må medbringes inden for nærmere afgrænsede områder eller tidspunkter af året. Kapitel 4 Straffebestemmelser § 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at efterkomme badeforbud efter § 11 eller påbud efter § 12, stk. 2. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Stk. 3. I forskrifter, der udfærdiges af kommunalbestyrelsen i medfør af § 13, kan der fastsættes straf af bøde. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser § 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2011. Stk. 2. Badevand og badeområder reguleres af retningslinjerne i regionplanen, indtil denne erstattes af en kommuneplan, jf. § 5 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning. Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 165 af 23. februar 2009 om badevand og badeområder ophæves. Indtil udgangen af 2011 foretages den årlige vurdering af badevandskvaliteten for det enkelte badevand efter en fremgangsmåde fastsat i direktiv 2006/7/EF af 15. februar 2006 og udmeldt af Naturstyrelsen. Stk. 4. Afgørelser efter den i stk. 3 nævnte bekendtgørelse bevarer deres gyldighed. Stk. 5. § 10 træder i kraft den 1. april 2012, således at kommunalbestyrelsen formidler informationerne, så snart de er til rådighed og senest den 1. juni 2012. Miljøministeriet, den 15. december 2011 Ida Auken / Helle Pilsgaard ________________________________________ Bilag 1 Kvalitetskrav for ferskvand Parameter Udmærket kvalitet God kvalitet Tilfredsstillende kvalitet Intestinale enterokokker (cfu/100 mL) 2001) 4001) 3302) Escherichia coli (cfu/100 mL) 5001) 10001) 9002) Kvalitetskrav for kystvande og overgangsvande Parameter Udmærket kvalitet God Kvalitet Tilfredsstillende kvalitet Intestinale enterokokker (cfu/100 mL) 1001) 2001) 1852) Escherichia coli (cfu/100 mL) 2501) 5001) 5002) 1) Ud fra en vurdering af 95- percentilen. Se bilag 2 2) Ud fra en vurdering af 90- percentilen. Se bilag 2 ________________________________________ Bilag 2 Vurdering og klassifikation af badevand 1. Ringe kvalitet Badevand klassificeres som værende »ringe«, hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger1) i datasættet for badevandskvaliteten for sidste vurderingsperiode2) er ringere3) end værdierne »tilfredsstillende« i bilag 1. 2. Tilfredsstillende kvalitet Badevand klassificeres som værende »tilfredsstillende«, 1) hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger1) i datasættet for badevandskvaliteten for sidste vurderingsperiode2) er lig med eller bedre4) end værdierne »tilfredsstillende kvalitet« i bilag 1, og 2) hvis badevandet er ramt af kortvarig forurening, forudsat at a) der træffes passende foranstaltninger, herunder overvågning, tidlig varsling og kontrol for at forhindre, at badende udsættes for forurening, ved at udstede en advarsel eller om nødvendigt, et badeforbud b) der træffes passende foranstaltninger for at forebygge, reducere eller fjerne årsagerne til forureningen, og c) det antal prøver, der er ladt ude af betragtning i henhold til bilag 4, nr. 4, på grund af kortvarig forurening, i sidste vurderingsperiode udgjorde ikke over 15 % af det samlede antal prøver som fastsat i de tidsplaner for kontrolovervågning, der er opstillet for den pågældende periode, eller ikke mere end én prøve pr. badesæson, alt efter hvad der er højest. 3. God kvalitet Badevand klassificeres som værende »godt«, 1) hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger1) i datasættet for badevandskvaliteten for sidste vurderingsperiode2) er lig med eller bedre4) end værdierne »god kvalitet« i bilag 1, og 2) hvis badevandet er ramt af kortvarig forurening, forudsat at a) der træffes passende foranstaltninger, herunder overvågning, tidlig varsling og kontrolovervågning for at forhindre, at badende udsættes for forurening, ved at udstede en advarsel eller, om nødvendigt, et badeforbud b) der træffes passende foranstaltninger for at forebygge, reducere eller fjerne årsagerne til forureningen, og c) det antal prøver, der er ladt ude af betragtning i henhold til bilag 4, nr. 4, på grund af kortvarig forurening, i sidste vurderingsperiode udgjorde ikke over 15 % af det samlede antal prøver som fastsat i de tidsplaner for kontrolovervågning, der er opstillet for den pågældende periode, eller ikke mere end én prøve pr. badesæson, alt efter hvad der er højest. 4. Udmærket kvalitet Badevand klassificeres som værende »udmærket«, 1) hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger1) i datasættet for badevandskvaliteten for sidste vurderingsperiode2) er lig med eller bedre4) end værdierne »udmærket kvalitet« i bilag 1, og 2) hvis badevandet er ramt af kortvarig forurening, forudsat at a) der træffes passende foranstaltninger, herunder overvågning, tidlig varsling og kontrolovervågning for at forhindre, at badende udsættes for forurening, ved at udstede en advarsel eller, om nødvendigt, et badeforbud b) der træffes passende foranstaltninger for at forebygge, reducere eller fjerne årsagerne til forureningen, og c) det antal prøver, der er ladt ude af betragtning i henhold til bilag 4, nr. 4, på grund af kortvarig forurening, i sidste vurderingsperiode udgjorde ikke over 15 % af det samlede antal prøver som fastsat i de tidsplaner for kontrolovervågning, der er opstillet for den pågældende periode, eller ikke mere end én prøve pr. badesæson, alt efter hvad der er højest. ________________________________________ Bilag 3 Badevandsprofil 1. Badevandsprofilen skal bestå af a) en beskrivelse af de fysiske, geografiske og hydrologiske egenskaber ved badevandet og ved andet overfladevand i det pågældende badevands tilstrømningsområde, der kan være kilde til forurening, af relevans for anvendelsen af denne bekendtgørelse og som foreskrevet i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), b) en liste over og vurdering af årsagerne til forurening, der kan påvirke badevandet og skade de badendes sundhed, c) en vurdering af risikoen for cyanobakterievækst1), d) en vurdering af risikoen for makroalge- og/eller fytoplanktonvækst, e) hvis vurderingen i litra b) viser, at der er risiko for kortvarig forurening, følgende oplysninger: – den forventede kortvarige forurenings sandsynlige art, hyppighed og varighed, – nærmere beskrivelse af resterende årsager til forurening, herunder trufne foranstaltninger og tidsplanen for deres fjernelse, – foranstaltninger truffet under kortvarig forurening samt navn og adresse på organer med ansvar for sådanne tiltag, og f) kontrolovervågningsstedets beliggenhed. Ved opstilling, revision og ajourføring af badevandsprofiler skal kommunalbestyrelsen gøre brug af data, der er tilvejebragt i medfør af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven). 2. For så vidt angår badevand, der er klassificeret som »godt«, »tilfredsstillende« eller »ringe«, gennemgås badevandsprofilen jævnligt for at vurdere, om nogle af de i punkt 1 omhandlede forhold er ændret. Profilen bør om nødvendigt ajourføres. Hyppigheden og rækkevidden af gennemgangen fastsættes i forhold til forureningens art og alvor. Den skal dog som et minimum opfylde bestemmelserne og finde sted med den hyppighed, der er angivet i følgende tabel. Klassifikation af badevand »Godt« »Tilfredsstillende« »Ringe« En gennemgang af de i punkt 1 nævnte forhold skal finde sted med de angivne tidsintervaller 4. år 3. år 2. år For så vidt angår badevand, der tidligere er klassificeret som »udmærket», behøver badevandsprofilen kun gennemgås og om nødvendigt ajourføres, hvis klassifikationen ændres til »godt«, »tilfredsstillende« eller »ringe«. Gennemgangen skal dække alle de forhold, der er nævnt i punkt 1. 3. Ved større bygningsarbejder eller infrastrukturændringer i eller i nærheden af badevand ajourføres badevandsprofilen inden den følgende badesæsons begyndelse. 4. Oplysningerne i punkt 1, litra a) og b), gives, når det er muligt, på et detaljeret kort. 5. Andre relevante oplysninger kan vedlægges eller medtages, hvis kommunalbestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. ________________________________________ Bilag 4 Kontrolovervågning af badevand 1. For hvert badevand opstiller kommunalbestyrelsen inden hver badesæsons begyndelse en tidsplan for kontrolovervågningen. Kontrolovervågning foretages senest fire dage efter den dato, der er fastlagt i tidsplanen for kontrolovervågningen. 2. Der tages og analyseres mindst fire prøver pr. badesæson. Den første prøve tages 5-10 dage begge inklusiv før begyndelsen af badesæsonen. 3. Datoerne for prøvetagningen fordeles over hele badesæsonen, idet intervallet mellem datoerne for prøvetagningen aldrig må være på mere end 30 dage. 4. Ved kortvarig forurening1) tages der én supplerende prøve for at bekræfte, at hændelsen er ophørt. Denne prøve skal ikke indgå i datasættet for badevandskvaliteten. Såfremt det er nødvendigt at erstatte en prøve, der er ladt ude af betragtning, tages der en supplerende prøve syv dage efter, at den kortvarige forurening er ophørt. Prøver, der er taget under kortvarig forurening, kan lades ude af betragtning. De erstattes af prøver, der er taget i henhold til nr. 2-4. 5. I unormale situationer2) kan tidsplanen for kontrolovervågning stilles i bero. Planen genoptages umiddelbar efter ophør af den unormale situation. Nye prøver udtages så hurtigt som muligt, efter at den unormale situation er ophørt, for at erstatte de manglende prøver. ________________________________________ Bilag 5 Symbol DEL 1 – Symboler for oplysning om badeforbud eller frarådelse af badning DEL 2 – Symboler for oplysning om badevandsklassificering ________________________________________ Bilag 6 Definitioner på vandforekomster 1) Overfladevand: indvand bortset fra grundvand; overgangsvande og kystvande, undtagen med hensyn til kemisk tilstand, hvor det også omfatter territorialfarvande. 2) Grundvand: alle former for vand under jordoverfladen i mættede zoner og i direkte kontakt med jordoverfladen eller undergrunden. 3) Indvand: alt stillestående eller strømmende vand på jordoverfladen og alt grundvand på landsiden af den basislinje, hvorfra bredden af territoriale farvande måles. 4) Overgangsvande: overfladevandområder i nærheden af flodmundinger, som er delvis saltholdige som følge af, at de er i nærheden af kystvande, men som i væsentlig grad påvirkes af ferskvandsstrømme. 5) Kystvand: overfladevand på landsiden af en linje, hvor hvert punkt befinder sig i en afstand af én sømil til havsiden fra det nærmeste punkt på den basislinje, hvorfra bredden af territorialfarvande måles, og som, hvor det er relevant, strækker sig ud til overgangsvandets yderste grænse. 6) Kunstigt vandområde: forekomst af overfladevand skabt ved menneskelig aktivitet. 7) Vandløbsopland: landområde, hvorfra al overfladeafstrømning løber gennem en række mindre og større vandløb og eventuelt søer ud til havet i én enkelt flodmunding eller ét enkelt delta. Officielle noter 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF af 15. februar 2006, EU-tidende 2006, nr. L 64, side 37, om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF. 1) Ud fra en vurdering af percentilen af den normale sandsynlighedsfordeling til log 10 af de mikrobiologiske data indhentet fra et givet badevand beregnes percentilværdien som følger: - Log 10-værdien af alle mikrobiologiske tællinger i de data, der skal vurderes, beregnes. (Hvis der fås en 0- værdi, beregnes log 10-værdien af den laveste detektionsgrænse for den anvendte analysemetode). - Den aritmetiske gennemsnitsværdi af log10-værdierne (µ) beregnes. - Standardafvigelsen af log10-værdierne (s) beregnes. Det øvre 90-percentilpunkt af dataenes sandsynlighedsfordeling beregnes ved følgende ligning: øvre 90- percentil = antilog (µ + 1,282 s). Det øvre 95-percentilpunkt af dataenes sandsynlighedsfordeling beregnes ved følgende ligning: øvre 95- percentil = antilog (µ + 1,65 s). 2) »Sidste vurderingsperiode«; de sidste fire badesæsoner. 3) »Ringere« betyder højere koncentrationer udtrykt i cfu/100 ml. 4) »Bedre« betyder lavere koncentrationer udtrykt i cfu/100 ml. 1) Cyanobakteriel vækst: akkumulering af cyanobakterier i form af opblomstringer, overfladelag eller skum. 1) Ved kortvarig forurening forstås en mikrobiologisk kontamination, jf. parametrene, intestinale enterokokker og Escherichia coli, i bilag 1, der har klart identificerbare årsager, der normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end ca. 72 timer efter, at badevandskvaliteten først er blevet påvirket, og for hvilken kommunalbestyrelsen har opstillet procedurer til at forudsige og håndtere en sådan, jf. bilag 2. 2) Ved unormal situation forstås en begivenhed eller en kombination af begivenheder, der påvirker badevandskvaliteten på den pågældende lokalitet, og som i gennemsnit ikke forventes at forekomme mere end én gang hvert fjerde år. København C Havneholmen 33 Internationalt Postcenter København K Købmagergade 33 København K Kongens Nytorv København K Nyhavn København K Herluf Trolles Gade København K Cort Adelers Gade København K Peder Skrams Gade København K Tordenskjoldsgade København K August Bournonvilles Passage København K Heibergsgade København K Holbergsgade København K Havnegade København K Niels Juels Gade København K Holmens Kanal København K Ved Stranden København K Boldhusgade København K Laksegade København K Asylgade København K Fortunstræde København K Admiralgade København K Nikolaj Plads København K Nikolajgade København K Bremerholm København K Vingårdstræde København K Dybensgade København K Lille Kirkestræde København K Store Kirkestræde København K Lille Kongensgade København K Holmens Kanal 2-12 København K Havnegade 5 København K Kongens Nytorv 13 København K Esplanaden 50 København K Østergade København K Ny Østergade København K Pistolstræde København K Hovedvagtsgade København K Ny Adelgade København K Kristen Bernikows Gade København K Antonigade København K Grønnegade København K Store Regnegade København K Christian IX's Gade København K Pilestræde København K Silkegade København K Kronprinsensgade København K Klareboderne København K Møntergade København K Gammel Mønt København K Sværtegade København K Landemærket København K Vognmagergade København K Lønporten København K Sjæleboderne København K Gothersgade København K Åbenrå København K Suhmsgade København K Pustervig København K Hauser Plads København K Hausergade København K Sankt Gertruds Stræde København K Rosenborggade København K Tornebuskegade København K Møntergade 19 København K Pilestræde 34 København K Vognmagergade 11 København K Købmagergade København K Valkendorfsgade København K Løvstræde København K Niels Hemmingsens Gade København K Gråbrødretorv København K Kejsergade København K Gråbrødrestræde København K Klosterstræde København K Skoubogade København K Skindergade København K Amagertorv København K Vimmelskaftet København K Jorcks Passage København K Klostergården København K Nygade København K Nørregade København K Sankt Petri Passage København K Dyrkøb København K Bispetorvet København K Frue Plads København K Store Kannikestræde København K Lille Kannikestræde København K Fiolstræde København K Krystalgade København K Peder Hvitfeldts Stræde København K Rosengården København K Kultorvet København K Højbro Plads København K Læderstræde København K Gammel Strand København K Nybrogade København K Magstræde København K Snaregade København K Naboløs København K Hyskenstræde København K Kompagnistræde København K Badstuestræde København K Knabrostræde København K Brolæggerstræde København K Vindebrogade København K Bertel Thorvaldsens Plads København K Tøjhusgade København K Børsgade København K Slotsholmsgade København K Børsen København K Christiansborg København K Christiansborg Ridebane København K Christiansborg Slotsplads København K Prins Jørgens Gård København K Proviantpassagen København K Rigsdagsgården København K Christians Brygge 1-5 og 8 København K Frederiksholms Kanal København K Søren Kierkegaards Plads København K Christiansborg København K Sankt Annæ Plads København K Kvæsthusgade København K Kvæsthusbroen København K Toldbodgade København K Lille Strandstræde København K Store Strandstræde København K Amaliegade København K Amalienborg København K Larsens Plads København K Nordre Toldbod København K Trekroner København K Bredgade København K Palægade København K Churchillparken København K Esplanaden København K Store Kongensgade København K Frederiksgade København K Bornholmsgade København K Hammerensgade København K Jens Kofods Gade København K Grønningen København K Poul Ankers Gade København K Sankt Annæ Plads 26-28 København K Borgergade København K Landgreven København K Dronningens Tværgade København K Hindegade København K Adelgade København K Kronprinsessegade København K Georg Brandes Plads København K Sølvgade København K Klerkegade København K Rosengade København K Fredericiagade København K Olfert Fischers Gade København K Gammelvagt København K Sankt Pauls Gade København K Sankt Pauls Plads København K Rævegade København K Rigensgade København K Stokhusgade København K Krusemyntegade København K Gernersgade København K Haregade København K Tigergade København K Suensonsgade København K Hjertensfrydsgade København K Elsdyrsgade København K Delfingade København K Krokodillegade København K Vildandegade København K Svanegade København K Timiansgade København K Sølvgade 40 København K Øster Voldgade København K Rørholmsgade København K Øster Farimagsgade 3-15 og 2 København K Ole Suhrs Gade København K Gammeltoftsgade København K Bartholinsgade København K Øster Søgade 8-36 København K Nørre Voldgade København K Ahlefeldtsgade København K Charlotte Ammundsens Plads København K Frederiksborggade København K Israels Plads København K Linnésgade København K Rømersgade København K Vendersgade København K Nørre Farimagsgade København K Schacksgade København K Nansensgade København K Kjeld Langes Gade København K Turesensgade København K Gyldenløvesgade lige nr. København K Nørre Søgade København K Søtorvet København K Knippelsbro København K Torvegade København K Strandgade København K Asiatisk Plads København K David Balfours Gade København K Hammershøi Kaj København K Johan Semps Gade København K Nicolai Eigtveds Gade København K Wilders Plads København K Krøyers Plads København K Christianshavns Kanal København K Bådsmandsstræde København K Wildersgade København K Knippelsbrogade København K Christianshavns Torv København K Langebrogade København K Applebys Plads København K Voldgården København K Ved Kanalen København K Overgaden Neden Vandet København K Overgaden Oven Vandet København K Sankt Annæ Gade København K Mikkel Vibes Gade København K Sofiegade København K Store Søndervoldstræde København K Dronningensgade København K Lille Søndervoldstræde København K Prinsessegade København K Amagergade København K Christianshavns Voldgade København K Ved Volden København K Voldboligerne København K Brobergsgade København K Andreas Bjørns Gade København K Burmeistersgade København K Bodenhoffs Plads København K Islands Plads København K Margretheholmsvej København K Refshalevej København K William Wains Gade København K Christiansholms Ø København K Flakfortet København K Lynetten København K Margretheholm København K Middelgrundsfortet København K Quintus København K Refshaleøen København K Danneskiold-Samsøes Allé København K Philip De Langes Allé København K Arsenalvej København K Halvtolv København K Kuglegården København K Kuglegårdsvej København K Søartillerivej København K Trangravsvej København K Værftsbroen København K Bohlendachvej København K Eik Skaløes Plads København K Fabrikmestervej København K Galionsvej København K Kanonbådsvej København K Leo Mathisens Vej København K Masteskursvej København K Per Knutzons Vej København K Schifters Kvarter København K Stibolts Kvarter København K Takkelloftsvej København K Theodor Christensens Plads København K Benstrups Kvarter København K Dokøvej København K Ekvipagemestervej København K Judichærs Plads København K Orlogsværftvej København K A.H. Vedels Plads København K Bradbænken København K Elefanten København K Eskadrevej København K H.C. Sneedorffs Allé København K Henrik Gerners Plads København K Henrik Spans Vej København K Kongebrovej København K Krudtløbsvej København K Minørvej København K P. Løvenørns Vej København K Spanteloftvej København K Takkeladsvej København K Ved Sixtusbatteriet København K Ved Søminegraven København K Bjørnekloen København K Blå Karamel København K Fabriksområdet København K Fredens Ark København K Løvehuset København K Mælkebøtten København K Mælkevejen København K Nordområdet København K Psyak København K Sydområdet København K Tinghuset København K Midtdyssen København K Norddyssen København K Syddyssen København K Asiatisk Plads 2 København K Nytorv København K Larslejsstræde København K Teglgårdstræde København K Sankt Peders Stræde København K Larsbjørnsstræde København K Studiestræde København K Vestergade København K Gammeltorv København K Kattesundet København K Frederiksberggade København K Mikkel Bryggers Gade København K Slutterigade København K Lavendelstræde København K Farvergade København K Hestemøllestræde København K Gåsegade København K Rådhusstræde København K Vandkunsten København K Løngangstræde København K Stormgade 2-14 København K Ny Vestergade København K Ny Kongensgade København K Bryghusgade København V Bernstorffsgade 40 København V Kystvejen København V Bag Rådhuset København V Rådhuspladsen København V Jarmers Plads København V Vester Voldgade København V H.C. Andersens Boulevard København V Langebro København V Studiestræde København V Stormgade 20 og 35 København V Dantes Plads København V Ny Kongensgade København V Christiansborggade København V Christians Brygge 24-30 København V Kalvebod Brygge København V Fisketorvet København V Kalvebod Pladsvej København V Hambrosgade København V Otto Mønsteds Plads København V Rysensteensgade København V Tietgensgade 37 København V Polititorvet København V Mitchellsgade København V Edvard Falcks Gade København V Banegårdspladsen København V Københavns Hovedbanegård København V Otto Mønsteds Gade København V Anker Heegaards Gade København V Puggaardsgade København V Niels Brocks Gade København V Ved Glyptoteket København V Stoltenbergsgade København V Arni Magnussons Gade København V Carsten Niebuhrs Gade København V Bernstorffsgade København V Rådhuspladsen 1 København V Gyldenløvesgade København V Vester Søgade København V Nyropsgade København V Dahlerupsgade København V Kampmannsgade København V Herholdtsgade København V Vester Farimagsgade København V Staunings Plads København V Jernbanegade København V Axeltorv København V Gammel Kongevej København V Hammerichsgade København V Ved Vesterport København V Meldahlsgade København V Trommesalen København V Sankt Jørgens Allé København V Stenosgade København V Bagerstræde København V Tullinsgade København V Værnedamsvej København V Vesterbrogade København V Vesterbros Torv København V Frederiksberg Alle København V Boyesgade ulige nr København V Kingosgade 1-9 København V Brorsonsgade København V Vesterbrogade 3 København V Herman Triers Plads København V Julius Thomsens Gade København V Kleinsgade København V Rosenørns Allé København V Åboulevard 1-13 København V Dahlerupsgade 6 København V Istedgade København V Reventlowsgade København V Colbjørnsensgade København V Helgolandsgade København V Abel Cathrines Gade København V Viktoriagade København V Gasværksvej København V Eskildsgade København V Absalonsgade København V Svendsgade København V Dannebrogsgade København V Otto Krabbes Plads København V Westend København V Saxogade København V Oehlenschlægersgade København V Kaalundsgade København V Valdemarsgade København V Matthæusgade København V Frederiksstadsgade København V Mysundegade København V Flensborggade København V Enghave Plads København V Haderslevgade København V Tove Ditlevsens Plads København V Broagergade København V Ullerupgade København V Enghavevej København V Kongshøjgade København V Sankelmarksgade København V Gråstensgade København V Staldgade København V Halmtorvet København V Reverdilsgade København V Stampesgade København V Lille Colbjørnsensgade København V Tietgensgade København V Ingerslevsgade København V Lille Istedgade København V Maria Kirkeplads København V Eriksgade København V Skydebanegade København V Kvægtorvsgade København V Flæsketorvet København V Onkel Dannys Plads København V Høkerboderne København V Kvægtorvet København V Kødboderne København V Slagtehusgade København V Slagterboderne København V Skelbækgade København V Sommerstedgade København V Krusågade København V Sønder Boulevard København V Dybbølsgade København V Godsbanegade København V Letlandsgade København V Estlandsgade København V Esbern Snares Gade København V Arkonagade København V Asger Rygs Gade København V Skjalm Hvides Gade København V Sigerstedgade København V Knud Lavards Gade København V Erik Ejegods Gade København V Bodilsgade København V Palnatokesgade København V Heilsgade København V Røddinggade København V Bevtoftgade København V Bustrupgade København V Stenderupgade København V Enghave Passage København V Rahbeks Allé København V Vesterfælledvej København V Sundevedsgade København V Tøndergade København V Ballumgade København V Hedebygade København V Møgeltøndergade København V Amerikavej København V Trøjborggade København V Lyrskovgade København V Rejsbygade København V Ny Carlsberg Vej København V Ejderstedgade København V Slesvigsgade København V Dannevirkegade København V Alsgade København V Angelgade København V Slien København V Carstensgade København V Lundbyesgade København V Ernst Meyers Gade København V Bissensgade København V Küchlersgade København V Freundsgade København V Jerichausgade København V Rådhuspladsen København V Vesterbrogade 8 København V H.C. Andersens Boulevard 18 København V Bag Elefanterne København V Banevolden 2 København V Bjerregårdsvej 5 og 7 København V Bryggernes Plads København V Gamle Carlsberg Vej København V Kammasvej København V Ny Carlsberg Vej København V Ottilia Jacobsens Plads København V Pasteursvej København V Rahbeks Allé 13-15 København V Valby Langgade 1 København V Vesterfælledvej 58-110 Frederiksberg C Rahbeks Alle 2-36 Frederiksberg C Halls Alle Frederiksberg C Brøndsteds Alle Frederiksberg C Bakkegårds Alle Frederiksberg C Kammasvej 3 Frederiksberg C Jacobys Alle Frederiksberg C Schlegels Alle Frederiksberg C Asmussens Alle Frederiksberg C Frydendalsvej Frederiksberg C Platanvej Frederiksberg C Asgårdsvej Frederiksberg C Kochsvej Frederiksberg C Henrik Ibsens Vej Frederiksberg C Carit Etlars Vej Frederiksberg C Paludan Müllers Vej Frederiksberg C Engtoftevej Frederiksberg C Carl Bernhards Vej Frederiksberg C Kingosgade 11-17 og 8-10 Frederiksberg C Værnedamsvej ulige nr. Frederiksberg C Frederiksberg Alle Frederiksberg C Boyesgade lige nr. Frederiksberg C Haveselskabetsvej Frederiksberg C Sankt Thomas Alle Frederiksberg C Hauchsvej Frederiksberg C Alhambravej Frederiksberg C Mynstersvej Frederiksberg C Martensens Alle Frederiksberg C Madvigs Alle Frederiksberg C Gammel Kongevej Frederiksberg C Nyvej Frederiksberg C Amicisvej Frederiksberg C Maglekildevej Frederiksberg C Dr. Priemes Vej Frederiksberg C Hollændervej Frederiksberg C Edisonsvej Frederiksberg C Hortensiavej Frederiksberg C Christian Winthers Vej Frederiksberg C Sagasvej Frederiksberg C Rathsacksvej Frederiksberg C Ceresvej Frederiksberg C Grundtvigsvej Frederiksberg C Grundtvigs Sidevej Frederiksberg C Henrik Steffens Vej Frederiksberg C Acaciavej Frederiksberg C Bianco Lunos Alle Frederiksberg C Bülowsvej Frederiksberg C Thorvaldsensvej Frederiksberg C Bomhoffs Have Frederiksberg C Helenevej Frederiksberg C Harsdorffsvej Frederiksberg C Amalievej Frederiksberg C Kastanievej Frederiksberg C Lindevej Frederiksberg C Uraniavej Frederiksberg C H.C. Ørsteds Vej Frederiksberg C Vodroffsvej Frederiksberg C Tårnborgvej Frederiksberg C Lykkesholms Alle Frederiksberg C Sankt Knuds Vej Frederiksberg C Forhåbningsholms Alle Frederiksberg C Svanholmsvej Frederiksberg C Schønbergsgade Frederiksberg C Prinsesse Maries Alle Frederiksberg C Vodroffs Tværgade Frederiksberg C Danasvej Frederiksberg C Niels Ebbesens Vej Frederiksberg C Svend Trøsts Vej Frederiksberg C Carl Plougs Vej Frederiksberg C Vodroffslund Frederiksberg C Danas Plads Frederiksberg C Norsvej Frederiksberg C Sveasvej Frederiksberg C Forchhammersvej Frederiksberg C Sankt Markus Plads Frederiksberg C Sankt Markus Alle Frederiksberg C Johnstrups Alle Frederiksberg C Steenstrups Alle Frederiksberg C Julius Thomsens Plads Frederiksberg C Martinsvej Frederiksberg C Suomisvej Frederiksberg C Filippavej Frederiksberg C Hostrupsvej Frederiksberg C Christian Richardts Vej Frederiksberg C Falkonervænget Frederiksberg C Sankt Nikolaj Vej Frederiksberg C Hostrups Have Frederiksberg C Dr. Abildgaards Alle Frederiksberg C L.I. Brandes Alle Frederiksberg C N.J. Fjords Alle Frederiksberg C Rolighedsvej Frederiksberg C Falkonergårdsvej Frederiksberg C Åboulevard 15-55 Frederiksberg C J.M. Thieles Vej Frederiksberg C Fuglevangsvej Frederiksberg C Bille Brahes Vej Frederiksberg C Ingemannsvej Frederiksberg C Erik Menveds Vej Frederiksberg C Steenwinkelsvej Frederiksberg C Svanemosegårdsvej Frederiksberg C Rosenørns Alle Frederiksberg C Adolph Steens Alle Frederiksberg C Worsaaesvej Frederiksberg C Jakob Dannefærds Vej Frederiksberg C Julius Thomsens Gade Frederiksberg København Ø Nordhavn København N København S København NV København SV Valby Glostrup Brøndby Rødovre Albertslund Vallensbæk Taastrup Ishøj Hedehusene Hvidovre Brøndby Strand Vallensbæk Strand Greve Solrød Strand Karlslunde Brønshøj Vanløse Herlev Skovlunde Ballerup Måløv Smørum Kastrup Dragør Kongens Lyngby Gentofte Virum Holte Nærum Søborg Dyssegård Bagsværd Hellerup Charlottenlund Klampenborg Skodsborg Vedbæk Rungsted Kyst Hørsholm Kokkedal Nivå Helsingør Humlebæk Espergærde Snekkersten Tikøb Hornbæk Dronningmølle Ålsgårde Hellebæk Helsinge Vejby Tisvildeleje Græsted Gilleleje Frederiksværk Ølsted Skævinge Gørløse Liseleje Melby Hundested Hillerød Allerød Birkerød Fredensborg Kvistgård Værløse Farum Lynge Slangerup Frederikssund Jægerspris Ølstykke Stenløse Veksø Sjælland Rønne Aakirkeby Nexø Svaneke Østermarie Gudhjem Allinge Klemensker Hasle Roskilde Tune Jyllinge Skibby Kirke Såby Kirke Hyllinge Ringsted Ringsted Viby Sjælland Borup Herlufmagle Glumsø Fjenneslev Jystrup Midtsj Sorø Munke Bjergby Slagelse Korsør Skælskør Vemmelev Boeslunde Rude Fuglebjerg Dalmose Sandved Høng Gørlev Ruds Vedby Dianalund Stenlille Nyrup Holbæk Lejre Hvalsø Tølløse Ugerløse Kirke Eskilstrup Store Merløse Vipperød Kalundborg Regstrup Mørkøv Jyderup Snertinge Svebølle Store Fuglede Jerslev Sjælland Nykøbing Sj Svinninge Gislinge Hørve Fårevejle Asnæs Vig Grevinge Nørre Asmindrup Højby Rørvig Sjællands Odde Føllenslev Sejerø Eskebjerg Køge Gadstrup Havdrup Lille Skensved Bjæverskov Faxe Hårlev Karise Faxe Ladeplads Store Heddinge Strøby Klippinge Rødvig Stevns Herfølge Tureby Rønnede Holmegaard Haslev Næstved Præstø Tappernøje Mern Karrebæksminde Lundby Vordingborg Kalvehave Langebæk Stensved Stege Borre Askeby Bogø By Nykøbing F Nørre Alslev Stubbekøbing Guldborg Eskilstrup Horbelev Idestrup Væggerløse Gedser Nysted Toreby L Kettinge Øster Ulslev Errindlev Nakskov Harpelunde Horslunde Søllested Maribo Bandholm Torrig L Fejø Nørreballe Stokkemarke Vesterborg Holeby Rødby Dannemare Sakskøbing Midtsjælland USF P Odense C Odense V Odense NV Odense SØ Odense M Odense NØ Odense SV Odense S Odense N Marslev Kerteminde Agedrup Munkebo Rynkeby Mesinge Dalby Martofte Bogense Otterup Morud Harndrup Brenderup Fyn Asperup Søndersø Veflinge Skamby Blommenslyst Vissenbjerg Middelfart Ullerslev Langeskov Aarup Nørre Aaby Gelsted Ejby Faaborg Assens Glamsbjerg Ebberup Millinge Broby Haarby Tommerup Svendborg Ringe Vester Skerninge Stenstrup Kværndrup Årslev Nyborg Ørbæk Gislev Ryslinge Ferritslev Fyn Frørup Hesselager Skårup Fyn Vejstrup Oure Gudme Gudbjerg Sydfyn Rudkøbing Humble Bagenkop Tranekær Marstal Ærøskøbing Søby Ærø Kolding Egtved Almind Viuf Jordrup Christiansfeld Bjert Sønder Stenderup Sjølund Hejls Haderslev Aabenraa Rødekro Løgumkloster Bredebro Tønder Højer Gråsten Broager Egernsund Padborg Kruså Tinglev Bylderup-Bov Bolderslev Sønderborg Nordborg Augustenborg Sydals Vojens Gram Toftlund Agerskov randerup J Bevtoft Sommersted Vamdrup Vejen Gesten Bække Vorbasse Rødding Lunderskov Brørup Lintrup Holsted Hovborg Føvling Gørding Esbjerg N Fanø Tjæreborg Bramming Glejbjerg Agerbæk Ribe Gredstedbro Skærbæk Rømø Varde Årre Ansager Nørre Nebel Oksbøl Janderup Vestj Billum Vejers Strand Henne Outrup Blåvand Tistrup Ølgod Tarm Hemmet Skjern Videbæk Kibæk Lem St Ringkøbing Hvide Sande Spjald Ørnhøj Tim Ulfborg Fredericia Taulov Pakkecenter Fredericia Børkop Vejle Vejle Øst Juelsminde Stouby Barrit Tørring Uldum Vonge Bredsten Randbøl Vandel Billund Grindsted Hejnsvig Sønder Omme Stakroge Sønder Felding Jelling Gadbjerg Give Brande Ejstrupholm Hampen Herning Herning Ikast Bording Engesvang Sunds Karup J Vildbjerg Aulum Holstebro Haderup Sørvad Hjerm Vemb Struer Lemvig Bøvlingbjerg Bækmarksbro Harboøre Thyborøn Thisted Hanstholm Frøstrup Vesløs Snedsted Bedsted Thy Hurup Thy Vestervig Thyholm Skive Vinderup Højslev Stoholm Jyll Spøttrup Roslev Fur Nykøbing M Erslev Karby Redsted M Vils Øster Assels Aarhus C Aarhus N Aarhus V Brabrand Risskov Ø Åbyhøj Egå Viby J Højbjerg Odder Samsø Tranbjerg J Mårslet Beder Malling Hundslund Solbjerg Hasselager Hørning Hadsten Trige Tilst Hinnerup Ebeltoft Rønde Knebel Balle Hammel Harlev J Galten Sabro Sporup Grenaa Lystrup Hjortshøj Skødstrup Hornslet Mørke Ryomgård Kolind Trustrup Nimtofte Glesborg Ørum Djurs Anholt Silkeborg Kjellerup Lemming Sorring Ans By Them Bryrup Skanderborg Låsby Ry Horsens Daugård Hedensted Løsning Hovedgård Brædstrup Gedved Østbirk Flemming Rask Mølle Klovborg Nørre Snede Stenderup Hornsyld Viborg Tjele Løgstrup Skals Rødkærsbro Bjerringbro Ulstrup Langå Thorsø Fårvang Gjern Randers C Randers NV Randers NØ Randers SV Ørsted Randers SØ Allingåbro Auning Havndal Spentrup Gjerlev J Fårup Aalborg Aalborg SV Aalborg SØ Aalborg Øst Svenstrup J Nibe Gistrup Klarup Storvorde Kongerslev Sæby Vodskov Hjallerup Dronninglund Asaa Dybvad Gandrup Hals Vestbjerg Sulsted Tylstrup Nørresundby Vadum Aabybro Brovst Løkken Pandrup Blokhus Saltum Hobro Arden Skørping Støvring Suldrup Mariager Hadsund Bælum Terndrup Aars Nørager Aalestrup Gedsted Møldrup Farsø Løgstør Ranum Fjerritslev Brønderslev Jerslev J Østervrå Vrå Hjørring Tårs Hirtshals Sindal Bindslev Frederikshavn Læsø Strandby Jerup Ålbæk Skagen 6. januar søndag Hellig tre konger 2013 - 10. februar søndag Fastelavn 2013 - 14. februar torsdag Valentinsdag 2013 - 24. marts søndag Palmesøndag 2013 - 28. marts torsdag Skærtorsdag 2013 - 29. marts fredag Langfredag 2013 - 31. marts søndag Påske 2013 - 31. marts søndag Påskedag 2013 - 31. marts søndag Sommertid 2013 - 1. april mandag 2. Påskedag 2013 - 26. april fredag Store Bededag 2013 - 9. maj torsdag Kristi Himmelfart 2013 - 12. maj søndag Mors dag 2013 - 19. maj søndag Pinse 2013 - 19. maj søndag Pinsedag 2013 - 20. maj mandag 2. Pinsedag 2013 - 5. juni onsdag Grundlovsdag 2013 4 5. juni onsdag Fars dag 2013 4 24. juni mandag Sankt Hans 2013 23 27. oktober søndag Vintertid 2013 148 31. oktober torsdag Halloween 2013 152 11. november mandag Mortensdag 2013 163 24. december tirsdag Juleaften 2013 206 25. december onsdag Jul 2013 207 25. december onsdag 1. Juledag 2013 207 26. december torsdag 2. Juledag 2013 208 31. december tirsdag Nytårsaften 2013 År Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. Påskedag St. Bededag Kr. H.fartsdag Pinsedag 2. Pinsedag 1950 2. april 6. april 7. april 9. april 10. april 5. maj 18. maj 28. maj 29. maj 1951 18. marts 22. marts 23. marts 25. marts 26. marts 20. april 3. maj 13. maj 14. maj 1952 6. april 10. april 11. april 13. april 14. april 9. maj 22. maj 1. juni 2. juni 1953 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj 1954 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni 1955 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj 1956 25. marts 29. marts 30. marts 1. april 2. april 27. april 10. maj 20. maj 21. maj 1957 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni 1958 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj 1959 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj 1960 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 13. maj 26. maj 5. juni 6. juni 1961 26. marts 30. marts 31. marts 2. april 3. april 28. april 11. maj 21. maj 22. maj 1962 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni 1963 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni 1964 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj 1965 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni 1966 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj 1967 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj 1968 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni 1969 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj 1970 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj 1971 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj 1972 26. marts 30. marts 31. marts 2. april 3. april 28. april 11. maj 21. maj 22. maj 1973 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni 1974 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni 1975 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj 1976 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni 1977 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj 1978 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj 1979 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni 1980 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj 1981 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni 1982 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj 1983 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj 1984 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni 1985 31. marts 4. april 5. april 7. april 8. april 3. maj 16. maj 26. maj 27. maj 1986 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj 1987 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni 1988 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj 1989 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj 1990 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni 1991 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj 1992 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni 1993 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj 1994 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj 1995 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni 1996 31. marts 4. april 5. april 7. april 8. april 3. maj 16. maj 26. maj 27. maj 1997 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj 1998 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni 1999 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj År Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. Påskedag St. Bededag Kr. H.fartsdag Pinsedag 2. Pinsedag 2000 16. april 20. april 21. april 23. april 24. april 19. maj 1. juni 11. juni 12. juni 2001 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni 2002 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj 2003 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni 2004 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj 2005 20. marts 24. marts 25. marts 27. marts 28. marts 22. april 5. maj 15. maj 16. maj 2006 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni 2007 1. april 5. april 6. april 8. april 9. april 4. maj 17. maj 27. maj 28. maj 2008 16. marts 20. marts 21. marts 23. marts 24. marts 18. april 1. maj 11. maj 12. maj 2009 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni 2010 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj 2011 17. april 21. april 22. april 24. april 25. april 20. maj 2. juni 12. juni 13. juni 2012 1. april 5. april 6. april 8. april 9. april 4. maj 17. maj 27. maj 28. maj 2013 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj 2014 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni 2015 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj 2016 20. marts 24. marts 25. marts 27. marts 28. marts 22. april 5. maj 15. maj 16. maj 2017 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni 2018 25. marts 29. marts 30. marts 1. april 2. april 27. april 10. maj 20. maj 21. maj 2019 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni 2020 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni 2021 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj 2022 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 13. maj 26. maj 5. juni 6. juni 2023 2. april 6. april 7. april 9. april 10. april 5. maj 18. maj 28. maj 29. maj 2024 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj 2025 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni 2026 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj 2027 21. marts 25. marts 26. marts 28. marts 29. marts 23. april 6. maj 16. maj 17. maj 2028 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni 2029 25. marts 29. marts 30. marts 1. april 2. april 27. april 10. maj 20. maj 21. maj 2030 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni 2031 6. april 10. april 11. april 13. april 14. april 9. maj 22. maj 1. juni 2. juni 2032 21. marts 25. marts 26. marts 28. marts 29. marts 23. april 6. maj 16. maj 17. maj 2033 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 13. maj 26. maj 5. juni 6. juni 2034 2. april 6. april 7. april 9. april 10. april 5. maj 18. maj 28. maj 29. maj 2035 18. marts 22. marts 23. marts 25. marts 26. marts 20. april 3. maj 13. maj 14. maj 2036 6. april 10. april 11. april 13. april 14. april 9. maj 22. maj 1. juni 2. juni 2037 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj 2038 18. april 22. april 23. april 25. april 26. april 21. maj 3. juni 13. juni 14. juni 2039 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj 2040 25. marts 29. marts 30. marts 1. april 2. april 27. april 10. maj 20. maj 21. maj 2041 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni 2042 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj 2043 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj 2044 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 13. maj 26. maj 5. juni 6. juni 2045 2. april 6. april 7. april 9. april 10. april 5. maj 18. maj 28. maj 29. maj 2046 18. marts 22. marts 23. marts 25. marts 26. marts 20. april 3. maj 13. maj 14. maj 2047 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni 2048 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj 2049 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni 2050 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj 2051 26. marts 30. marts 31. marts 2. april 3. april 28. april 11. maj 21. maj 22. maj 2052 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni 2053 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj 2054 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj 2055 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni 2056 26. marts 30. marts 31. marts 2. april 3. april 28. april 11. maj 21. maj 22. maj 2057 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni 2058 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni 2059 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj 2060 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni 2061 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj 2062 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj 2063 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni 2064 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj 2065 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj 2066 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj 2067 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj 2068 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni 2069 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni 2070 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj 2071 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni 2072 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj 2073 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj 2074 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni 2075 31. marts 4. april 5. april 7. april 8. april 3. maj 16. maj 26. maj 27. maj 2076 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni 2077 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj 2078 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj 2079 16. april 20. april 21. april 23. april 24. april 19. maj 1. juni 11. juni 12. juni 2080 31. marts 4. april 5. april 7. april 8. april 3. maj 16. maj 26. maj 27. maj 2081 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj 2082 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni 2083 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj 2084 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj 2085 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni 2086 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj 2087 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni 2088 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj 2089 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj 2090 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni 2091 1. april 5. april 6. april 8. april 9. april 4. maj 17. maj 27. maj 28. maj 2092 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj 2093 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni 2094 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj 2095 17. april 21. april 22. april 24. april 25. april 20. maj 2. juni 12. juni 13. juni 2096 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni 2097 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj 2098 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni 2099 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni Abdons dag = 30. juli Abels dag = 2. januar Abrahams dag = 20. december Absalons dag = 30. oktober Adams dag = 24. december Adelgundes dag = 30. januar Adolfs dag = 26. september Adrians dag = 4. marts Agapetus dag = 18. august Agathes dag = 5. februar Agathons dag = 7. december Agnes dag = 21. januar Albertus dag = 24. april Albanus dag = 21. juni Albina = 17. december Albinus dag = 1. marts Alexanders dag = 18. marts Alexius dag = 17. juli Alle Helgens dag = 1. november Alle Sjæles dag = 2. november Amalies dag = 7. oktober Amandus dag = 26. oktober Ambrosius dag = 4. april Ammons dag = 19. februar Ananias dag = 27. april Anastasius dag = 17. august Andreas dag = 30. november Angelicas dag = 20. maj Angelus dag = 13. oktober Anianus dag = 17. november Anicetus dag = 17. april Annas dag = 26. juli Ansgars dag = 3. februar Anshelmus dag = 5. juli Antonius dag = 17. januar Apollinarius dag = 23. juli Apollonias dag = 9. februar Apostlenes deling = 15. juli Arkadius dag = 13. november Arnolds dag = 1. december Arnolfus dag = 18. juli Athanasius dag = 2. maj augustinus dag = 28. august Aurelius dag = 28. juli Balbinas dag = 31. marts Balthasars dag = 19. oktober Barbaras dag = 4. december Barnabas dag = 11. juni Bartholomæus dag = 24. august Basilius dag = 12. juni Beates dag = 8. marts Bedas dag = 26. maj Benedicts dag = 21. marts Benignus dag = 13. februar Benjamins dag = 30. august Bernhards dag = 20. august Berthas dag = 31. august Bibianas dag = 2. december Blasius dag = 2. februar Bonaventuras dag = 14. juli Bonifacius dag = 5. juni Brigidas dag = 1. februar Broderus dag = 6. oktober Brunos dag = 17. maj Budolfs dag = 17. juni Burchardts dag = 10. september Børnedag = 28. december Callixtus dag = 14. oktober Caspars dag = 9. maj Castus dag = 22. maj Cecilies dag = 22. november Christinas dag = 24. juli Chrysogonus dag = 24. november Chrysostomus dag = 27. januar Claras dag = 12. august Claudius dag = 8. november Clemens = 23. november Cleophas dag = 25. september Cletus dag = 26. april Concordias dag = 18. februar Conradus dag = 26. november Constantias dag = 19. september Cordius dag = 20. marts Cordulas dag = 22. oktober Corinthas dag = 8. februar Cornelius dag = 3. juli Cosmas dag = 27. september Crispinus dag = 25. oktober Crispinus dag = 14. december Cyprianus dag = 13. september Cyrillus dag = 13. juni Damasus dag = 11. december Daniels dag = 19. april Davids dag = 30. december Desiderius dag = 23. maj Dions dag = 6. juli Dionysius dag = 9. oktober Ditlevs dag = 2. oktober Dominicus dag = 4. august Donatus dag = 7. august Dorotheas dag = 6. februar Edels dag = 10. marts Egesippus dag = 7. april Eleonora dag = 28. juni Elias dag = 20. juli Elisabeths dag = 19. november Elisas dag = 2. september Elutherius dag = 18. april Emerentias dag = 23. januar Engelbrechts dag = 7. november Enoks dag = 3. januar Epimachus dag = 12. december Erasmus dag = 3. juni Eremitten Pauls dag = 10. januar Erhards dag = 8. januar Eriks dag = 18. maj Eskilds dag = 15. september Esthers dag = 24. maj Eucharias dag = 20. februar Eufemias dag = 16. september Eulalias dag = 12. februar Euphrosynes dag = 11. februar Eusebius dag = 14. august Eustacius dag = 28. marts Eutyshius dag = 14. marts Evenus dag = 21. juli Ezekiels dag = 10. april Fabians og Sebastians dag = 20. januar Facundus dag = 27. november Fautinus dag = 15. februar Felicianus dag = 20. oktober Felix dag = 14. januar Fidelis dag = 23. marts Findanus dag = 17. februar Flavia dag = 7. maj Florentius dag = 21. april Florentius dag = 17. oktober Florians dag = 4. maj Franciscus dag = 4. oktober Frederiks dag = 14. november Fyrre ridderes dag = 9. marts Gabriels dag = 26. marts Gajus dag = 22. april Gallus dag = 16. oktober Gebhardus dag = 27. august Georgs dag = 23. april Gereons dag = 10. oktober Germanus dag = 31. juli Gertruds dag = 17. marts Gervasius dag = 19. juni Godtfreds dag = 6. marts Gordianus dag = 10. maj Gorgonius dag = 9. september Gothards dag = 5. maj Gregorius dag = 12. marts Gudmunds dag = 16. marts Guidos dag = 12. september Hannibals dag = 2. august Hedvigs dag = 15. oktober Helenes dag = 21. maj Hellig tre Kongers dag = 6. januar Henriks dag = 12. juli Hermans dag = 11. august Hesychius dag = 18. november Hilarius dag = 13. januar Hilleberts dag = 11. september Hieronymus dag = 30. september Hippolytus dag = 13. august Hubertus dag = 3. november Hugos dag = 1. april Hyginus dag = 11. januar Ingeborgs dag = 8. oktober Ingenuus dag = 13. maj Ingers dag = 26. februar Irenes dag = 5. april Irenæus dag = 26. august Jacobs dag = 25. juli Janus dag = 8. april Japetus dag = 22. december Jeremias dag = 7. juni Johannes (ante portam) dag = 6. maj Johannes Evangelist dag = 27. december Johannes halshuggelsesdag = 29. august Jonas dag = 29. marts Josefs dag = 19. marts Josva dag = 11. juli Judiths dag = 10. december Juledag = 25. december julianes dag = 16. februar julianus dag = 9. januar julius dag = 12. april Justas dag = 19. juli Justinus dag = 13. april Karls dag = 28. januar Kastors dag = 27. marts Katharinas dag = 25. november Kjelds dag = 8. juli Knud Konges dag = 10. juli Knuds dag = 7. januar Korsets ophøjelsesdag = 14. september Korsmessedag = 3. maj Kristians dag = 14. maj Kristi foklarelsesdag = 6. august Kristmessedag = 25. december Kunigundes dag = 3. marts Kyndelmissedag = 2. februar Lambertus dag = 17. september Lars dag = 10. august Laurentius dag = 10. august Lazarus dag = 16. december Leanders dag = 27. februar Leonhards dag = 6. november Leontius dag = 18. juni Leopolds dag = 15. november Leos dag = 11. april Linus dag = 23. september Louises dag = 31. oktober Louises dag = 18. december Lucas dag = 18. oktober Luciadag = 13. december Lucians dag = 27. maj Lucina dag = 30. juni Ludvigs dag = 25. august Luthers dag = 10. november Macedonius dag = 13. marts Mamertus dag = 11. maj Marcellinus dag = 2. juni Marcellus dag = 16. januar Margarethes dag = 13. juli Magnus dag = 6. september Malachias dag = 5. november Maria bebudelsesdag = 25. marts Maria besøgelsesdag = 2. juli Maria fødselsdag = 8. september Maria himmelfarts dag = 15. august Maria Magdalenas dag = 22. juli Mariannes dag = 16. april Maria ofrings dag = 21. november Maria undfangelsesdag = 8. december Markus dag = 25. april Marthas dag = 27. juli Martins dag = 11. november Maurus dag = 15. januar Matthis dag = 24. februar Mathæus dag = 21. september Mauritius dag = 22. september Maximillians dag = 12. oktober Maximus dag = 29. maj Medardus dag = 8. juni Mettes dag = 3. oktober Methusalems dag = 4. januar Mikkelsdag = 29. september Mortens dag = 11. november Narcissus dag = 29. oktober Nemesius dag = 19. december Nicomedes dag = 1. juni Nicætas dag = 3. april Nikatius dag = 15. december Nikodemus dag = 3. august Nikolajs dag = 6. december Noahs dag = 29. december Nobertus dag = 6. juni Nytårsdag = 1. januar Olavs dag = 29. juli Olympias dag = 15. april Onuphrius dag = 10. juni Optatus dag = 4. juni Osvaldus dag = 5. august Othenius dag = 16. november Ottos dag = 4. november Pancratius dag = 12. maj Papias dag = 23. februar Pauli omvendelsesdag = 25. januar Paulinus dag = 23. juni Paulus dag = 22. marts Pelagius dag = 26. juni Perputua dag = 7. marts Peters fængsels dag = 1. august Peter Martyrs dag = 29. april Peters stol = 22. februar Petronellas dag = 31. maj Petrus & Paulus dag = 29. juni Philip & Jacobs dag = 1. maj Placidus dag = 5. oktober Polycarpus dag = 26. januar Pontianus dag = 19. januar Potentiana dag = 19. maj Primus dag = 9. juni Priscas dag = 18. januar Probus dag = 11. oktober Proclus dag = 24. oktober Procopius dag = 9. april Prospers dag = 25. juni Quirnus dag = 30. marts Reginas dag = 5. september Reinholds dag = 12. januar Remigius dag = 1. oktober Rikards dag = 7. februar Roberts dag = 7. september Rochus dag = 16. august Romanus dag = 9. august Rudolfs dag = 9. december Rufinus dag = 14. juni Ruths dag = 8. august Sabinas dag = 5. december Salomons dag = 21. august Samuels dag = 21. februar Sankt Hans dag = 24. juni Saras dag = 16. maj Saturninus dag = 29. november Scholasticas dag = 10. februar Sebaldus dag = 19. august Sems dag = 27. oktober Seraphias dag = 3. september Severus dag = 30. april Simeons dag = 5. januar Simon & Judas dag = 28. oktober Simplicius dag = 2. marts Sixtus dag = 6. april Sofia Magdalenes dag = 28. november Sofies dag = 15. maj Sostratas dag = 9. juli Stanislaus dag = 8. maj Stefans dag = 26. december Sulpicius dag = 20. april Susannes dag = 16. juli Svends dag = 3. december Sylverius dag = 20. juni Sylvester dag = 31. december Symforian dag = 22. august Syvsoverdag = 27. juni Sørens dag = 23. oktober Teklas dag = 24. september Thalas dag = 11. marts Thedosias dag = 2. april Theobaldus dag = 1. juli Theodors dag = 9. november Theodosias dag = 4. september Theofilus dag = 5. marts Thomas dag = 21. december Thorkilds dag = 12. november Tiburtius dag = 14. april Timotheus dag = 24. januar Titus dag = 18. september Ti tusinde Martyrers dag = 22. juni Tobias dag = 20. september Torlacus dag = 23. december Tychos dag = 16. juni Ulrikas dag = 24. marts Ulriks dag = 4. juli Urbanus dag = 25. maj Ursulas dag = 21. oktober Valborgs dag = 1. maj Valentinus dag = 14. februar Valerius dag = 29. januar Veronikas dag = 4. februar Victorinus dag = 25. februar Vigands dag = 30. maj Vigilius dag = 31. januar Vilhelms dag = 28. maj Vincents dag = 22. januar Vitalis dag = 28. april Vitus dag = 15. juni Volkamarus dag = 20. november Wenceslaus dag = 28. september Willibalds dag = 7. juli Zacharias dag = 15. marts Zachæus dag = 23. august Ægidius dag = 1. september Øllegaards dag = 28. februar 40 Ridderes dag = 9. marts 10.000 Martyrers dag = 22. juni nudist ferie nudisterne naturist camping naturist danmark nudist billeder nudister i tyskland nudist kostume nudister i kroatien nudister wiki nudist svømning nudister.dk danske nudister nudister billeder unge nudister nudist historier nudist i danmark nudist svømmehal nudist camping danmark nudist rejser nudist strande nudist lejr nøgene damer nogen billeder betyder størrelsen noget nogen der knalder noget frækt nøne dame nønge damer nøgene kvinder nudeart.dk nøne damer ekstra bladet kendte nogen piger billeder mænd blachman program noegne kvinder iben hjejle nogen DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links