Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links

Piger
Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links

Piger

Piger

Piger Side 1


Piger som finder sammen med drengeKvinderne finder de yngre drenge interessante, fordi de kan lide nye udfordringer, er spontane og ikke har travlt med at etablere sig. De yngre mænd tænder på kvinderne, fordi de er attraktive, afslappede, økonomisk uafhængige og mindre krævende end kvinder på deres egen alder.

-Jeg fik ideen til sitet af min mor, som jeg selv vil betegne som en cougar. Hun og hendes veninder har tit talt om, at det var alt for svært at komme i kontakt med unge mænd på de etablerede datingsites, og at der manglede noget for dem,- siger –ib som derfor gik igang med at opfylde sin mors ønske.

-Modne kvinder og yngre mænd der dater, har været et tabubelagt emne, men det er nu blevet mere udbredt og accepteret. Og jeg håber, og tror, at Cougardating.dk vil gøre det endnu lettere fremover,- siger Tomas Maradi til Lokalavisen.dk.


§ 1. Som væsentlige investeringer, jfr. lovens § 2, stk. 1, nr. 2, anses investeringer til et samlet beløb af mindst 250.000 kr. Når særlige omstændigheder taler derfor, vil dog investeringer til et samlet beløb af 220.000 kr. kunne anses som væsentlige.

Stk. 2. For mindre ejendomme anses investeringer til et samlet beløb af ikke under 100.000 kr., dog mindst 10 pct. af ejendommens handelsværdi, som væsentlige. Dispensation vil kunne opnås, når der på bedriften er en i forhold til dennes størrelse væsentlig animalsk produktion eller specialproduktion, og når der på bedriften er et produktionsomfang af den i § 2, stk. 4, anførte størrelse.

Stk. 3. Ved opgørelsen af investeringsbeløbet medregnes investeringer foretaget i tiden 1. januar 1972 til 31. december 1980 i driftsbygninger, jord til supplering af ejendommen og driftsmæssige investeringer i maskiner og inventar, fortrinsvis med henblik på animalsk produktion eller specialproduktion. Til grund ved beregningen lægges den oprindelige anskaffelsesudgift. Kun maskiner og inventar, der på ansøgningstidspunktet forefindes på ejendommen, kan medregnes.


§ 2. Høsttab i 1983 på bedriften, jfr. lovens § 2, stk. 1, nr. 2, litra c, § 8, stk. 4, og § 8 a, stk. 2, opgøres som forskellen mellem det gennemsnitlige høstudbytte i årene 1978-1982 og høstudbytte i 1983. Udbyttet af halm og roetoppe indregnes dog kun i det omfang, udbyttet i 1983 er mindre end det gennemsnitlige i årene 1978-1982 bjærgede og på ejendommen udnyttede udbytte af disse afgrøder.

Stk. 2. Høsttabet opgøres for de enkelte afgrøder, jfr. dog stk. 3 og 4, ved anvendelse af de i bilag 1 angivne salgspriser.

Stk. 3. For frilandsgrønsager kan høsttabet opgøres som forskellen mellem omsætningen i kr. pr. ha i årene 1978-1982 og 1983 ved anvendelse af de i bilag 2 angivne koefficienter.

Stk. 4. For afgrøder, der avles i henhold til kontrakt, som helt eller delvis sikrer ansøgeren et økonomisk udbytte pr. arealenhed, anvendes ved opgørelsen af høsttabet den i henhold til kontrakten opnåede betaling for de af kontrakten omfattede arealer. For afgrøder, der avles i henhold til kontrakt, og for hvilke salgsprisen pr. avlet mængdeenhed er endeligt fastsat i kontrakten anvendes denne salgspris ved opgørelsen af høsttabet.

Stk. 5. Hvis ansøgeren ikke kan tilvejebringe de nødvendige oplysninger om de faktiske høstudbytter for hvert af årene 1978-1982, opgøres det gennemsnitlige høstudbytte i disse år på grundlag af udbyttet i de år, for hvilke oplysningerne foreligger. For de år, for hvilke oplysningerne ikke foreligger, anvendes et anslået udbytte. Ansøgningen skal vedlægges en fyldestgørende redegørelse for årsagerne til, at det faktiske høstudbytte for et eller flere af årene 1978-1982 ikke kan opgives, og for hvorledes beregningen af det gennemsnitlige høstudbytte er foretaget, samt en begrundelse for de valgte udbytteforudsætninger.

Stk. 6. Opgørelserne, der skal indeholde oplysning om det ved beregningen af høsttabet anvendte grundlag, skal attesteres af en konsulent, der er ansat i en landboforening, en husmandsforening eller i Dansk Erhvervsgartnerforening.


§ 3. Ved »jordbrug som væsentligste erhverv« forstås, at over halvdelen af ansøgerens årlige arbejdstid anvendes i bedriften, og at over halvdelen af ansøgerens årsarbejdsindkomst hidrører fra bedriften.

Kravet anses dog for opfyldt,

1. når den arbejdstid, ansøgeren eventuelt anvender uden for jordbrugsbedriften, højst udgør halvdelen af den til enhver tid på det private arbejdsmarked gældende normale arbejdstid, og

2. når arbejdsindkomster, ansøgeren eventuelt indtjener uden for jordbrugsbedriften, tilsammen højst udgør halvdelen af den beløbsramme, som er fastsat for vedkommende år i medfør af § 12 i bekendtgørelse nr. 429 af 21. juli 1982 om støtte til modernisering af jordbrugsbedrifter.

Stk. 2. For at kravet om jordbrug som væsentligste erhverv kan anses for opfyldt, kræves det, at landbrugsejendommen drives som en egentlig jordbrugsvirksomhed, dvs. en virksomhed, der tager sigte på at skaffe sin udøver et rimeligt arbejdsvederlag ud over forrentning af den investerede kapital.

Stk. 3. Opfyldes kravet om jordbrug som væsentligste erhverv ikke på ansøgningstidspunktet, vil der kunne opnås dispensation, såfremt ansøger erklærer at ville tage jordbrug som væsentligste erhverv, og det på grundlag af de for bedriften lagte driftsbudgetter godtgøres, at ansøger vil kunne opfylde betingelsen i løbet af en 4-årig budgetperiode regnet fra ansøgningstidspunktet.

Stk. 4. Endvidere vil der kunne opnås dispensation, når den årsarbejdsindkomst, som ansøgeren og hans husstand oppebærer uden for bedriften, højst udgør den beløbsramme, som er fastsat i medfør af § 12 i bekendtgørelse nr. 429 af 21. juli 1982, og der på bedriften finder en sådan produktion sted, at der hertil kræves en arbejdsindsats af ansøgeren og hans husstand på ca. 1.400 timer årligt.


§ 4. Afgørelsen af, hvorvidt den i lovens § 2, stk. 1, nr. 4, anførte betingelse er opfyldt, træffes på grundlag af en samlet vurdering af ansøgerens økonomiske forhold. Betingelsen anses normalt for opfyldt, hvis ansøgerens gæld udgør 65 pct. eller mere af samtlige aktiver. Under særlige omstændigheder, herunder at mulighederne for at optage lån hos kreditforeninger eller Dansk Landbrugs Realkreditfond er udnyttet, eller at gælden er særlig byrdefuld, vil betingelsen dog kunne anses for opfyldt, hvis ansøgerens gæld udgør mindst 60 pct. af samtlige aktiver.

§ 5. Det forhøjede rentetilskud efter lovens § 8, stk. 4, beregnes på grundlag af værdien af den del af bedriftens høsttab i 1983, der overstiger 40 pct. af det gennemsnitlige høstudbytte i årene 1978-1982.

Stk. 2. Det forhøjede rentetilskud svarer til en referencerente, der fastsættes årligt af landbrugsministeren inden udgangen af november måned. Referencerenten fastsættes på grundlag af hovedbankernes og -sparekassernes laveste udlånsrente for typiske lån til jordbrugserhvervene.

Stk. 3. Den efter stk. 2 fastsatte referencerente finder anvendelse ved beregningen af tilskud, der udbetales i det følgende kalenderår. Hvis de ved fastsættelsen af referencerenten anvendte udlånsrenter mellem de årlige fastsættelser ændres således, at der er grundlag for ændring af referencerenten med 1,5 pct. point eller mere, foretager landbrugsministeren dog omberegning af referencerenten. Den omberegnede referencerente finder anvendelse ved beregningen af tilskud, der udbetales efter en af landbrugsministeren fastsat dato.

Stk. 4. Det i lovens § 8, stk. 5, nævnte supplerende rentetilskud udbetales således, at der i de sidste rater foretages fradrag for allerede udbetalte rentetilskud efter lovens § 8, stk. 2 og 3, til så stor en del af gældssaneringslånets hovedstol, som svarer til den del af værdien af ansøgerens høsttab, der overstiger 40 pct. af det gennemsnitlige høstudbytte i årene 1978-1982.

§ 6. Det særlige tilskud efter lovens § 8 a beregnes på grundlag af værdien af den del af bedriftens høsttab i 1983, der overstiger 40 pct. af det gennemsnitlige høstudbytte i årene 1978-1982. Tilskuddet svarer til den i overensstemmelse med § 5, stk. 2 og 3, fastsatte referencerente.

Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå det særlige tilskud, at tilskuddet på bevillingstidspunktet udgør mindst 750 kr.

Stk. 3. Statsgaranti for lån efter lovens § 8 a, stk. 4, kan ikke ydes til lånebeløb på under 20.000 kr.

§ 7. Ansøgning om statsgaranti for lån, der optages med henblik på en sanering af ansøgerens gæld, og ansøgning om det i lovens § 8, stk. 1, 2 og 3, omhandlede rentetilskud skal udfærdiges på særlige skemaer, der tillige med en vejledning udleveres af pengeinstitutterne. Ansøgningen indleveres til det långivende pengeinstitut og videresendes af dette til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning.

Stk. 2. Ansøgning om det i lovens § 8, stk. 4 og 5, nævnte forhøjede rentetilskud og supplerende rentetilskud ved høsttab i 1983 skal udfærdiges på særlige skemaer, der tillige med en vejledning kan rekvireres hos Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning.

Stk. 3. Ansøgning om det i lovens § 8 a nævnte særlige tilskud og statsgaranti for lån ved høsttab i 1983, skal udfærdiges på særligt skema, der tillige med en vejledning kan rekvireres hos Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning.

Stk. 4. Ansøgning om statsgaranti og rentetilskud skal for at komme i betragtning være modtaget i Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning senest 31. oktober 1984.

§ 8. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning træffer afgørelse om ydelse af statsgaranti og rentetilskud og udøver i øvrigt de beføjelser, der i loven er henlagt til landbrugsministeren.

Stk. 2. Finder Hypotekbanken, at betingelserne for ydelse af statsgaranti for et lån eller for en del af et lån er opfyldt, afgiver Hypotekbanken på landbrugsministerens vegne erklæring om, at staten påtager sig garanti for 80 pct. af det garanterede lånebeløb som nærmere angivet i lovens § 4, stk. 3.

§ 9. Statsgaranti og rentetilskud ydes kun, hvis det efter Hypotekbankens skøn må antages, at ansøgeren efter gældssaneringen vil kunne videreføre landbrugsbedriften og opfylde sine økonomiske forpligtelser, jfr. lovens § 2, stk. 2.

Stk. 2. Såfremt det efter Hypotekbankens skøn til opfyldelse af den i lovens § 2, stk. 2, nævnte betingelse findes nødvendigt, kan Hypotekbanken betinge tilsagn om statsgaranti og rentetilskud efter lovens § 8 af, at der med ansøgerens kreditorer indgås aftaler om akkord eller rente- og afdragsfri henstand.

Stk. 3. Det er en betingelse for, at merværdiafgiften af en fordring kan fradrages som anført i lovens § 10, stk. 2, at fordringen er omfattet af en aftale om rente- og afdragsfri henstand. Aftalen skal være skriftlig og skal indeholde bestemmelse om, at der ikke beregnes renter af fordringen fra et i aftalen angivet tidspunkt og indtil fordringen er fuldt indbetalt. Aftalen skal endvidere indeholde oplysning om størrelsen af de af henstanden omfattede beløb, fordelt på varegæld og renter, samt om i hvilket tidsrum de leverancer, der ligger til grund for disse fordringer, har fundet sted. Hypotekbanken kan, hvor omstændighederne tilsiger det, stille krav om, at betaling af fordringen først skal ske, når og i det omfang det godtgøres, at ansøgeren er i stand til at påbegynde afviklingen af sin gæld.

Stk. 4. Merværdiafgiften af en fordring, der er omfattet af en aftale som omhandlet i stk. 3, kan fradrages, når gældssaneringsordningen er endeligt godkendt af Hypotekbanken, og skal berigtiges ved tilbagebetalingen af fordringen. Såfremt fordringen betales afdragsvis, berigtiges merværdiafgiften ved betalingen af de enkelte afdrag og i forhold til disses størrelse.

Stk. 5. Aftale om rente- og afdragsfri henstand, Hypotekbankens godkendelse af henstandsaftalen, genpart af kvitteringer for hovedstol eller afdrag samt aftale om en afdragsordning skal vedlægges merværdiafgiftsregnskabet.

§ 10. Ejendommens handelsværdi, jfr. lovens § 3, nr. 3, er den værdi i normalprioriteret stand, hvortil ejendommen med tilhørende besætning og inventar ansættes af Dansk Landbrugs Realkreditfond.

§ 11. Ved ansøgning om det i lovens § 8 a nævnte særlige tilskud anvendes ved opgørelsen af den krævede gældsprocent på 45 ejendommens kontantværdi efter seneste offentlige vurdering eller årsregulering med tillæg af værdien af besætning og inventar i henhold til seneste skattemæssige status. Lån i kreditforening og DLR omregnes til kontantværdi i overensstemmelse med Realkreditrådets opregningsregler og -tabeller.

Stk. 2. Ved bevilling af statsgaranti for lån i henhold til lovens § 8 a, stk. 5, gælder følgende:

1. Lånet skal være sikret inden for ejendommens handelsværdi fastsat som enten den kontantværdi, hvortil ejendommen med besætning og inventar er ansat ved en af et realkreditinstitut eller DLR foretaget vurdering, der ikke må være ældre end 1 år eller den i stk. 1 angivne kontantværdi.

2. Ved beregning af byrdefuldheden af foranstående prioriteter omregnes disse til kontantværdi i overensstemmelse med Realkreditrådets omregningsregler og -tabeller. Private pantebreve, der forfalder ved ejerskifte, omregnes dog ikke. Statslån, der forrentes med højst 7 pct. p.a., medregnes med 2/3 af restgælden, uanset om de forfalder ved ejerskifte.

3. Det lånebevilgende pengeinstitut påser, at lån ikke bevilges, hvor det må skønnes, at ansøger ikke vil have rimelig mulighed for at videreføre driften og opfylde sine økonomiske forpligtelser. Pengeinstituttet påser tillige, at de i stk. 2, nr. 1 og nr. 2, nævnte betingelser for ydelse af statsgaranti er overholdt, samt at lån ikke bevilges, såfremt ansøger kan opnå lån til finansiering af høsttabet ved optagelse af realkreditlån.

§ 12. Rentetilskud efter lovens § 8 udbetales efter regler fastsat af Hypotekbanken efter aftale med pengeinstitutterne.

Stk. 2. Rentetilskud efter lovens § 8 a stk. 1-3, udbetales efter regler fastsat af Hypotekbanken.

§ 13. Såvel de långivende pengeinstitutter som Hypotekbanken og landbrugsministeriet kan forlange, at ansøgere om statsgaranti og rentetilskud søger bistand af landøkonomiske konsulenter ved udfærdigelse af ansøgningerne og ved tilvejebringelse af de til brug ved behandling af ansøgningerne fornødne oplysninger. Det vil endvidere kunne kræves, at ansøgere underkaster sig et tværfagligt opfølgningsprogram med løbende effektivitetskontrol.

§ 14. Til bistand for Hypotekbanken ved behandling af ansøgninger om statsgaranti og rentetilskud nedsætter landbrugsministeren et udvalg på 5 medlemmer bestående af repræsentanter for landbrugsministeriet, Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, De danske Landboforeninger, Danske Husmandsforeninger og Dansk Erhvervsgartnerforening, jfr. lovens § 13.

§ 15. Afgørelser, der træffes af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning efter den nævnte lov og denne bekendtgørelse, kan påklages til landbrugsministeren.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. januar 1984.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 78 af 23. januar 1983 om statsgaranti for lån og rentetilskud til visse piger. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for tilskud ydet i henhold til § 8 a i lov om statsgaranti for lån og rentetilskud til visse piger, jfr. lovbekendtgørelse nr. 167 af 15. april 1983.

Landbrugsministeriet, den 19. januar 1984

Niels Anker KofoedPiger iSjælland

batmandJyland

batmandFyn

Piger i København C

Piger i København V

Piger i Frederiksberg C

Piger i Frederiksberg

Piger i København Ø

Piger i Nordhavn

Piger i København N

Piger i København S

Piger i København NV

Piger i København SV

Piger i Valby

Piger i Glostrup

Piger i Brøndby

Piger i Rødovre

Piger i Albertslund

Piger i Vallensbæk

Piger i Taastrup

Piger i Ishøj

Piger i Hedehusene

Piger i Hvidovre

Piger i Brøndby Strand

Piger i Vallensbæk Strand

Piger i Greve

Piger i Solrød Strand

Piger i Karlslunde

Piger i Brønshøj

Piger i Vanløse

Piger i Herlev

Piger i Skovlunde

Piger i Ballerup

Piger i Måløv

Piger i Smørum

Piger i Kastrup

Piger i Dragør

Piger i Kongens Lyngby

Piger i Gentofte

Piger i Virum

Piger i Holte

Piger i Nærum

Piger i Søborg

Piger i Dyssegård

Piger i Bagsværd

Piger i Hellerup

Piger i Charlottenlund

Piger i Klampenborg

Piger i Skodsborg

Piger i Vedbæk

Piger i Rungsted Kyst

Piger i Hørsholm

Piger i Kokkedal

Piger i Nivå

Piger i Helsingør

Piger i Humlebæk

Piger i Espergærde

Piger i Snekkersten

Piger i Tikøb

Piger i Hornbæk

Piger i Dronningmølle

Piger i Ålsgårde

Piger i Hellebæk

Piger i Helsinge

Piger i Vejby

Piger i Tisvildeleje

Piger i Græsted

Piger i Gilleleje

Piger i Frederiksværk

Piger i Ølsted

Piger i Skævinge

Piger i Gørløse

Piger i Liseleje

Piger i Melby

Piger i Hundested

Piger i Hillerød

Piger i Allerød

Piger i Birkerød

Piger i Fredensborg

Piger i Kvistgård

Piger i Værløse

Piger i Farum

Piger i Lynge

Piger i Slangerup

Piger i Frederikssund

Piger i Jægerspris

Piger i Ølstykke

Piger i Stenløse

Piger i Veksø Sjælland

Piger i Rønne

Piger i Aakirkeby

Piger i Nexø

Piger i Svaneke

Piger i Østermarie

Piger i Gudhjem

Piger i Allinge

Piger i Klemensker

Piger i Hasle

Piger i Roskilde

Piger i Tune

Piger i Jyllinge

Piger i Skibby

Piger i Kirke Såby

Piger i Kirke Hyllinge

Piger i Ringsted

Piger i Ringsted

Piger i Viby Sjælland

Piger i Borup

Piger i Herlufmagle

Piger i Glumsø

Piger i Fjenneslev

Piger i Jystrup Midtsj

Piger i Sorø

Piger i Munke Bjergby

Piger i Slagelse

Piger i Korsør

Piger i Skælskør

Piger i Vemmelev

Piger i Boeslunde

Piger i Rude

Piger i Fuglebjerg

Piger i Dalmose

Piger i Sandved

Piger i Høng

Piger i Gørlev

Piger i Ruds Vedby

Piger i Dianalund

Piger i Stenlille

Piger i Nyrup

Piger i Holbæk

Piger i Lejre

Piger i Hvalsø

Piger i Tølløse

Piger i Ugerløse

Piger i Kirke Eskilstrup

Piger i Store Merløse

Piger i Vipperød

Piger i Kalundborg

Piger i Regstrup

Piger i Mørkøv

Piger i Jyderup

Piger i Snertinge

Piger i Svebølle

Piger i Store Fuglede

Piger i Jerslev Sjælland

Piger i Nykøbing Sj

Piger i Svinninge

Piger i Gislinge

Piger i Hørve

Piger i Fårevejle

Piger i Asnæs

Piger i Vig

Piger i Grevinge

Piger i Nørre Asmindrup

Piger i Højby

Piger i Rørvig

Piger i Sjællands Odde

Piger i Føllenslev

Piger i Sejerø

Piger i Eskebjerg

Piger i Køge

Piger i Gadstrup

Piger i Havdrup

Piger i Lille Skensved

Piger i Bjæverskov

Piger i Faxe

Piger i Hårlev

Piger i Karise

Piger i Faxe Ladeplads

Piger i Store Heddinge

Piger i Strøby

Piger i Klippinge

Piger i Rødvig Stevns

Piger i Herfølge

Piger i Tureby

Piger i Rønnede

Piger i Holmegaard

Piger i Haslev

Piger i Næstved

Piger i Præstø

Piger i Tappernøje

Piger i Mern

Piger i Karrebæksminde

Piger i Lundby

Piger i Vordingborg

Piger i Kalvehave

Piger i Langebæk

Piger i Stensved

Piger i Stege

Piger i Borre

Piger i Askeby

Piger i Bogø By

Piger i Nykøbing F

Piger i Nørre Alslev

Piger i Stubbekøbing

Piger i Guldborg

Piger i Eskilstrup

Piger i Horbelev

Piger i Idestrup

Piger i Væggerløse

Piger i Gedser

Piger i Nysted

Piger i Toreby L

Piger i Kettinge

Piger i Øster Ulslev

Piger i Errindlev

Piger i Nakskov

Piger i Harpelunde

Piger i Horslunde

Piger i Søllested

Piger i Maribo

Piger i Bandholm

Piger i Torrig L

Piger i Fejø

Piger i Nørreballe

Piger i Stokkemarke

Piger i Vesterborg

Piger i Holeby

Piger i Rødby

Piger i Dannemare

Piger i Sakskøbing

Piger i Midtsjælland USF P

Piger i Odense C

Piger i Odense C

Piger i Odense C

Piger i Odense V

Piger i Odense NV

Piger i Odense SØ

Piger i Odense M

Piger i Odense NØ

Piger i Odense SV

Piger i Odense S

Piger i Odense N

Piger i Marslev

Piger i Kerteminde

Piger i Agedrup

Piger i Munkebo

Piger i Rynkeby

Piger i Mesinge

Piger i Dalby

Piger i Martofte

Piger i Bogense

Piger i Otterup

Piger i Morud

Piger i Harndrup

Piger i Brenderup Fyn

Piger i Asperup

Piger i Søndersø

Piger i Veflinge

Piger i Skamby

Piger i Blommenslyst

Piger i Vissenbjerg

Piger i Middelfart

Piger i Ullerslev

Piger i Langeskov

Piger i Aarup

Piger i Nørre Aaby

Piger i Gelsted

Piger i Ejby

Piger i Faaborg

Piger i Assens

Piger i Glamsbjerg

Piger i Ebberup

Piger i Millinge

Piger i Broby

Piger i Haarby

Piger i Tommerup

Piger i Svendborg

Piger i Ringe

Piger i Vester Skerninge

Piger i Stenstrup

Piger i Kværndrup

Piger i Årslev

Piger i Nyborg

Piger i Ørbæk

Piger i Gislev

Piger i Ryslinge

Piger i Ferritslev Fyn

Piger i Frørup

Piger i Hesselager

Piger i Skårup Fyn

Piger i Vejstrup

Piger i Oure

Piger i Gudme

Piger i Gudbjerg Sydfyn

Piger i Rudkøbing

Piger i Humble

Piger i Bagenkop

Piger i Tranekær

Piger i Marstal

Piger i Ærøskøbing

Piger i Søby Ærø

Piger i Kolding

Piger i Egtved

Piger i Almind

Piger i Viuf

Piger i Jordrup

Piger i Christiansfeld

Piger i Bjert

Piger i Sønder Stenderup

Piger i Sjølund

Piger i Hejls

Piger i Haderslev

Piger i Aabenraa

Piger i Rødekro

Piger i Løgumkloster

Piger i Bredebro

Piger i Tønder

Piger i Højer

Piger i Gråsten

Piger i Broager

Piger i Egernsund

Piger i Padborg

Piger i Kruså

Piger i Tinglev

Piger i Bylderup-Bov

Piger i Bolderslev

Piger i Sønderborg

Piger i Nordborg

Piger i Augustenborg

Piger i Sydals

Piger i Vojens

Piger i Gram

Piger i Toftlund

Piger i Agerskov

Piger i Branderup J

Piger i Bevtoft

Piger i Sommersted

Piger i Vamdrup

Piger i Vejen

Piger i Gesten

Piger i Bække

Piger i Vorbasse

Piger i Rødding

Piger i Lunderskov

Piger i Brørup

Piger i Lintrup

Piger i Holsted

Piger i Hovborg

Piger i Føvling

Piger i Gørding

Piger i Esbjerg

Piger i Esbjerg

Piger i Esbjerg Ø

Piger i Esbjerg V

Piger i Esbjerg N

Piger i Fanø

Piger i Tjæreborg

Piger i Bramming

Piger i Glejbjerg

Piger i Agerbæk

Piger i Ribe

Piger i Gredstedbro

Piger i Skærbæk

Piger i Rømø

Piger i Varde

Piger i Årre

Piger i Ansager

Piger i Nørre Nebel

Piger i Oksbøl

Piger i Janderup Vestj

Piger i Billum

Piger i Vejers Strand

Piger i Henne

Piger i Outrup

Piger i Blåvand

Piger i Tistrup

Piger i Ølgod

Piger i Tarm

Piger i Hemmet

Piger i Skjern

Piger i Videbæk

Piger i Kibæk

Piger i Lem St

Piger i Ringkøbing

Piger i Hvide Sande

Piger i Spjald

Piger i Ørnhøj

Piger i Tim

Piger i Ulfborg

Piger i Fredericia

Piger i Fredericia

Piger i Taulov Pakkecenter

Piger i Fredericia

Piger i Børkop

Piger i Vejle

Piger i Vejle Øst

Piger i Juelsminde

Piger i Stouby

Piger i Barrit

Piger i Tørring

Piger i Uldum

Piger i Vonge

Piger i Bredsten

Piger i Randbøl

Piger i Vandel

Piger i Billund

Piger i Grindsted

Piger i Hejnsvig

Piger i Sønder Omme

Piger i Stakroge

Piger i Sønder Felding

Piger i Jelling

Piger i Gadbjerg

Piger i Give

Piger i Brande

Piger i Ejstrupholm

Piger i Hampen

Piger i Herning

Piger i Herning

Piger i Ikast

Piger i Bording

Piger i Engesvang

Piger i Sunds

Piger i Karup J

Piger i Vildbjerg

Piger i Aulum

Piger i Holstebro

Piger i Haderup

Piger i Sørvad

Piger i Hjerm

Piger i Vemb

Piger i Struer

Piger i Lemvig

Piger i Bøvlingbjerg

Piger i Bækmarksbro

Piger i Harboøre

Piger i Thyborøn

Piger i Thisted

Piger i Hanstholm

Piger i Frøstrup

Piger i Vesløs

Piger i Snedsted

Piger i Bedsted Thy

Piger i Hurup Thy

Piger i Vestervig

Piger i Thyholm

Piger i Skive

Piger i Vinderup

Piger i Højslev

Piger i Stoholm Jyll

Piger i Spøttrup

Piger i Roslev

Piger i Fur

Piger i Nykøbing M

Piger i Erslev

Piger i Karby

Piger i Redsted M

Piger i Vils

Piger i Øster Assels

Piger i Sydjylland/Fyn USF P

Piger i Sydjylland/Fyn USF B

Piger i Fakturaservice

Piger i Fakturascanning

Piger i Kommunepost

Piger i Aarhus C

Piger i Aarhus C

Piger i Aarhus N

Piger i Aarhus V

Piger i Brabrand

Piger i Risskov Ø

Piger i Åbyhøj

Piger i Risskov

Piger i Risskov Ø

Piger i Egå

Piger i Viby J

Piger i Højbjerg

Piger i Odder

Piger i Samsø

Piger i Tranbjerg J

Piger i Mårslet

Piger i Beder

Piger i Malling

Piger i Hundslund

Piger i Solbjerg

Piger i Hasselager

Piger i Hørning

Piger i Hadsten

Piger i Trige

Piger i Tilst

Piger i Hinnerup

Piger i Ebeltoft

Piger i Rønde

Piger i Knebel

Piger i Balle

Piger i Hammel

Piger i Harlev J

Piger i Galten

Piger i Sabro

Piger i Sporup

Piger i Grenaa

Piger i Lystrup

Piger i Hjortshøj

Piger i Skødstrup

Piger i Hornslet

Piger i Mørke

Piger i Ryomgård

Piger i Kolind

Piger i Trustrup

Piger i Nimtofte

Piger i Glesborg

Piger i Ørum Djurs

Piger i Anholt

Piger i Silkeborg

Piger i Kjellerup

Piger i Lemming

Piger i Sorring

Piger i Ans By

Piger i Them

Piger i Bryrup

Piger i Skanderborg

Piger i Låsby

Piger i Ry

Piger i Horsens

Piger i Daugård

Piger i Hedensted

Piger i Løsning

Piger i Hovedgård

Piger i Brædstrup

Piger i Gedved

Piger i Østbirk

Piger i Flemming

Piger i Rask Mølle

Piger i Klovborg

Piger i Nørre Snede

Piger i Stenderup

Piger i Hornsyld

Piger i Viborg

Piger i Tjele

Piger i Løgstrup

Piger i Skals

Piger i Rødkærsbro

Piger i Bjerringbro

Piger i Ulstrup

Piger i Langå

Piger i Thorsø

Piger i Fårvang

Piger i Gjern

Piger i Randers C

Piger i Randers NV

Piger i Randers NØ

Piger i Randers SV

Piger i Ørsted

Piger i Randers SØ

Piger i Allingåbro

Piger i Auning

Piger i Havndal

Piger i Spentrup

Piger i Gjerlev J

Piger i Fårup

Piger i Aalborg

Piger i Aalborg

Piger i Aalborg

Piger i Aalborg SV

Piger i Aalborg SØ

Piger i Aalborg Øst

Piger i Svenstrup J

Piger i Nibe

Piger i Gistrup

Piger i Klarup

Piger i Storvorde

Piger i Kongerslev

Piger i Sæby

Piger i Vodskov

Piger i Hjallerup

Piger i Dronninglund

Piger i Asaa

Piger i Dybvad

Piger i Gandrup

Piger i Hals

Piger i Vestbjerg

Piger i Sulsted

Piger i Tylstrup

Piger i Nørresundby

Piger i Vadum

Piger i Aabybro

Piger i Brovst

Piger i Løkken

Piger i Pandrup

Piger i Blokhus

Piger i Saltum

Piger i Hobro

Piger i Arden

Piger i Skørping

Piger i Støvring

Piger i Suldrup

Piger i Mariager

Piger i Hadsund

Piger i Bælum

Piger i Terndrup

Piger i Aars

Piger i Nørager

Piger i Aalestrup

Piger i Gedsted

Piger i Møldrup

Piger i Farsø

Piger i Løgstør

Piger i Ranum

Piger i Fjerritslev

Piger i Brønderslev

Piger i Jerslev J

Piger i Østervrå

Piger i Vrå

Piger i Hjørring

Piger i Tårs

Piger i Hirtshals

Piger i Sindal

Piger i Bindslev

Piger i Frederikshavn

Piger i Læsø

Piger i Strandby

Piger i Jerup

Piger i Ålbæk

Piger i Skagen

Piger i Jylland USF P

Piger i Jylland USF B

Piger i Fakturaservice

Piger i Fakturascanning

Piger i Borgerservice

Piger i Santa Claus/Julemanden

Piger i Nuuk

Piger i Nuussuaq

Piger i Kangerlussuaq

Piger i Sisimiut

Piger i Maniitsoq

Piger i Tasiilaq

Piger i Kulusuk

Piger i Alluitsup Paa

Piger i Qaqortoq

Piger i Narsaq

Piger i Nanortalik

Piger i Narsarsuaq

Piger i Ikerasassuaq

Piger i Kangilinnguit

Piger i Arsuk

Piger i Paamiut

Piger i Aasiaat

Piger i Qasigiannguit

Piger i Ilulissat

Piger i Qeqertarsuaq

Piger i Kangaatsiaq

Piger i Uummannaq

Piger i Upernavik

Piger i Qaarsut

Piger i Pituffik

Piger i Qaanaaq

Piger i Station Nord

Piger i Ittoqqortoormiit

Piger i Mestersvig

Piger i Danmarkshavn

Piger i Constable Pynt

Piger i Slædepatrulje Sirius

Piger i Tórshavn

Piger i Tórshavn

Piger i Argir

Piger i Argir

Piger i Kirkjubøur

Piger i Velbastadur

Piger i Sydradalur, Streymoy

Piger i Nordradalur

Piger i Kaldbak

Piger i Kaldbaksbotnur

Piger i Sund

Piger i Hvitanes

Piger i Hoyvík

Piger i Sandur

Piger i Sandur

Piger i Skálavík

Piger i Húsavík

Piger i Dalur

Piger i Skarvanes

Piger i Skopun

Piger i Skúvoy

Piger i Nólsoy

Piger i Hestur

Piger i Koltur

Piger i Stóra Dimun

Piger i Stykkid

Piger i Leynar

Piger i Skællingur

Piger i Kvívík

Piger i Vestmanna

Piger i Vestmanna

Piger i Válur

Piger i Sandavágur

Piger i Midvágur

Piger i Midvágur

Piger i Sørvágur

Piger i Vatnsoyrar

Piger i Bøur

Piger i Gásadalur

Piger i Mykines

Piger i Oyrarbakki

Piger i Oyrarbakki

Piger i Kollafjørdur

Piger i Oyrareingir

Piger i Signabøur

Piger i Hósvík

Piger i Hvalvík

Piger i Streymnes

Piger i Saksun

Piger i Nesvík

Piger i Langasandur

Piger i Haldarsvík

Piger i Tjørnuvík

Piger i Oyri

Piger i Nordskáli

Piger i Svináir

Piger i Ljósá

Piger i Eidi

Piger i Funningur

Piger i Gjógv

Piger i Funningsfjørdur

Piger i Elduvík

Piger i Skáli

Piger i Skálafjørdur

Piger i Strendur

Piger i Innan Glyvur

Piger i Kolbanargjógv

Piger i Morskranes

Piger i Selatrad

Piger i Gøta

Piger i Gøtugjógv

Piger i Nordragøta

Piger i Sydrugøta

Piger i Gøta

Piger i Leirvík

Piger i Fuglafjørdur

Piger i Fuglafjørdur

Piger i Saltangará

Piger i Saltangará

Piger i Runavík

Piger i Glyvrar

Piger i Lambareidi

Piger i Lambi

Piger i Rituvík

Piger i Æduvík

Piger i Toftir

Piger i Nes, Eysturoy

Piger i Saltnes

Piger i Søldarfjørdur

Piger i Skipanes

Piger i Gøtueidi

Piger i Oyndarfjørdur

Piger i Hellur

Piger i Klaksvík

Piger i Klaksvík

Piger i Nordoyri

Piger i Ánir

Piger i Árnafjørdur

Piger i Norddepil

Piger i Depil

Piger i Nordtoftir

Piger i Múli

Piger i Hvannasund

Piger i Vidareidi

Piger i Svinoy

Piger i Kirkja

Piger i Hattarvík

Piger i Kunoy

Piger i Haraldssund

Piger i Sydradalur, Kalsoy

Piger i Húsar

Piger i Mikladalur

Piger i Trøllanes

Piger i Tvøroyri

Piger i Tvøroyri

Piger i Frodba

Piger i Trongisvágur

Piger i Øravík

Piger i Hvalba

Piger i Sandvík

Piger i Fámjin

Piger i Vágur

Piger i Vágur

Piger i Nes, Vágur

Piger i Lopra

Piger i Akrar

Piger i Vikarbyrgi

Piger i Porkeri

Piger i Hov

Piger i Sumba


Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links