Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links

Postnummer
Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links

Postnummer

Postnummer

Postnummer Side 1


Post lov
§ 1. Lovens formål er
1) at fremme etableringen af et åbent, velfungerende og konkurrencebaseret postmarked og
2) at sikre en landsdækkende befordring af god kvalitet af adresserede forsendelser til overkommelige priser og tilpasset brugernes behov.
§ 2. Loven finder anvendelse på erhvervsmæssig postbefordring og erhvervsmæssig omdeling af uadresserede forsendelser og på vilkår for borgeres og virksomheders benyttelse af posttjenester.
Stk. 2. Ved erhvervsmæssig postbefordring forstås i denne lov erhvervsmæssig indsamling, erhvervsmæssig sortering eller erhvervsmæssig omdeling af adresserede forsendelser på op til 20 kg, herunder forsendelser til og fra udlandet.
Stk. 3. Transportministeren kan fastsætte regler om, at virksomheder, som udøver erhvervsmæssig omdeling af individualiserede, uadresserede forsendelser, helt eller delvis kan omfattes af lovens regler vedrørende virksomheder, som udøver erhvervsmæssig postbefordring.
Betingelser for meddelelse af tilladelse til postbefordring
§ 3. Virksomheder, der udøver erhvervsmæssig postbefordring, skal have tilladelse hertil fra transportministeren.
Stk. 2. Tilladelse i henhold til stk. 1 kan meddeles virksomheder, som
1) ikke er under konkurs,
2) ikke har forfalden gæld til det offentlige på over 50.000 kr.,
3) har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt,
4) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve postbefordring, jf. straffelovens § 78, stk. 2,
5) ikke er dømt for alvorlige eller gentagne overtrædelser af lovgivningen på det social- og arbejdsretlige område, herunder lovgivningen om beskyttelse af arbejdstagere, og
6) i øvrigt kan sandsynliggøre, at virksomheden kan drives på forsvarlig måde.
Stk. 3. Betingelserne i stk. 2 gælder også for medlemmer af en ansøgende virksomheds ledelse.
Stk. 4. Meddelelse af tilladelse er betinget af, at virksomheden forpligter sig til at bidrage til den udligningsordning, der er nævnt i § 18, medmindre virksomheden er pålagt befordringspligt, jf. § 14.
Stk. 5. Transportministeren fastsætter nærmere regler om indholdet af ansøgningen og tilladelsen til postbefordring.
Bortfald og tilbagekaldelse af tilladelse til postbefordring
§ 4. En tilladelse til at udøve postbefordring bortfalder, hvis virksomheden kommer under konkurs.
§ 5. Transportministeren kan tilbagekalde en tilladelse til at udøve postbefordring, hvis en postvirksomhed eller medlemmer af virksomhedens ledelse
1) groft eller gentagne gange har overtrådt denne lov, regler fastsat i medfør af loven eller vilkårene i tilladelsen,
2) har forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover eller
3) ikke længere opfylder betingelserne i § 3, stk. 2, nr. 3.
Stk. 2. En tilladelse til en postvirksomhed, som ikke er pålagt befordringspligt, jf. § 14, kan endvidere tilbagekaldes, hvis virksomheden ikke leverer de af virksomheden angivne posttjenester med hensyn til geografisk dækningsområde, service og kvalitet, jf. § 6, stk. 3.
Stk. 3. Transportministerens afgørelse om tilbagekaldelse kan af postvirksomheden forlanges indbragt for domstolene. Anmodningen herom skal fremsættes over for transportministeren, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt postvirksomheden. Sagen indbringes herefter af transportministeren for retten i den borgerlige retsplejes former.
Stk. 4. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse af en tilladelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at udøvelse af postbefordring ikke må ske under ankesagens behandling.
Postvirksomheders pligter, brevkasser m.v.
§ 6. Postvirksomheden skal mærke forsendelsen på en sådan måde, at postvirksomheden kan identificeres.
Stk. 2. Transportministeren fastsætter nærmere regler om undtagelser fra mærkningspligten i stk. 1.
Stk. 3. En postvirksomhed, som ikke er pålagt befordringspligt efter § 14, skal ved ansøgning om tilladelse efter § 3, stk. 1, angive sit geografiske dækningsområde samt service og kvalitet for sine posttjenester, herunder meddele transportministeren senere ændringer i disse.
Stk. 4. En postvirksomhed har pligt til at befordre post, som er omfattet af virksomhedens posttjenester og geografiske dækningsområde.
Stk. 5. Forsendelser, der befordres af en postvirksomhed, og som fejlagtigt kommer en anden postvirksomhed i hænde, skal mod vederlag udleveres til rette postvirksomhed eller afsender og på vilkår, som er gennemsigtige, ikkediskriminerende og omkostningsbaserede. Forsendelser, som ikke umiddelbart kan udleveres, opbevares af postvirksomheden i mindst 2 måneder.
Stk. 6. Postvirksomheder, som tilbyder forsendelser leveret til en postboksadresse, skal mod vederlag give andre postvirksomheder adgang til at indlevere forsendelser til levering til postboksen på vilkår, som er gennemsigtige, ikkediskriminerende og omkostningsbaserede.
§ 7. Omdeling af adresserede og uadresserede forsendelser skal ske til adressatens brevkasse, brevkasseanlæg, brevindkast, postboks eller til andre med modtager aftalte omdelingssteder. Adresserede forsendelser kan efter aftale med afsender eller modtager leveres til et postbetjeningssted.
Stk. 2. Forsendelser kan endvidere udleveres til den, der har fået fuldmagt til at modtage forsendelsen.
Stk. 3. En postvirksomhed kan undlade omdeling af forsendelser til modtagere, der ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasser, brevkasseanlæg eller etablering af brevindkast, eller som undlader at give adgang til brevkasseanlægget.
§ 8. Ejeren skal opstille brevkasse ved indgangen til den enkelte parcel ved bygninger, villaer og rækkehuse med en eller flere husstande eller erhverv m.v. For ejendomme, hvortil der hører landbrugsjord, skal brevkassen opstilles ved det naturlige skel til ejendommen, dog således at afstanden mellem bolig og brevkasse højst må udgøre 50 m.
Stk. 2. Brevkasseanlæg skal opstilles i eller ved etageejendomme med flere afleveringssteder (husstande, erhverv m.v.) Det påhviler ejeren at opstille brevkasseanlæg og at give postvirksomheder adgang til anlægget.
Stk. 3. Ved fritidshuse skal der opstilles brevkasser ved indgangen til den enkelte parcel. I fritidshusområder med fritidshuse, der er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt efter den 1. januar 1973, skal der opstilles centralt placerede brevkasseanlæg. Ved udstykning af fritidshusområder skal der afsættes et passende areal til opstilling af centralt placerede brevkasseanlæg. Det påhviler den, der får meddelt udstykningstilladelse, at tilvejebringe det fornødne areal til etablering af centralt placerede brevkasseanlæg. Fritidshusejerne skal opstille og vedligeholde brevkasseanlægget.
Stk. 4. Transportministeren fastsætter yderligere krav til opstilling af brevkasser og brevkasseanlæg samt regler om levering af post til institutioner, hospitaler, plejehjem og lign.
Stk. 5. Transportministeren kan meddele dispensation fra kravet om opstilling af brevkasse eller brevkasseanlæg, såfremt opstilling vil være i strid med frednings-, bygnings- eller brandtekniske forskrifter.
Stk. 6. Transportministeren kan endvidere meddele dispensation fra kravet om opstilling af brevkasseanlæg i ejendomme, hvor boligerne er indrettet som ældre- eller plejeboliger.
§ 9. Postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente post i brevkassen eller brevkasseanlægget, har efter afgørelse fra de pågældendes kommune krav på at få adresserede forsendelser afleveret direkte til boligen.
Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om levering af forsendelser direkte til boligen. Endvidere udarbejder transportministeren en vejledning herom.
§ 10. Transportministeren kan meddele postvirksomheden påbud om at levere de i § 6, stk. 4, meddelte posttjenester og påbud om levering af forsendelser til døren, jf. § 9, stk. 1.
Posthemmelighed
§ 11. Den, der virker i en postvirksomhed, må ikke give uvedkommende nogen underretning om andres benyttelse af postbefordring eller lejlighed til selv at skaffe sig sådan oplysning.
Stk. 2. Tavshedspligten vedvarer, efter at den pågældendes virke i postvirksomheden er ophørt.
§ 12. Forsendelser, som er indleveret til befordring hos postvirksomheder, kan i de tilfælde, hvor det hverken har været muligt at finde adressat eller afsender, uden retskendelse åbnes af den pågældende virksomhed. Forsendelser kan ligeledes uden retskendelse åbnes, når det sker for at fastslå omfanget af eller begrænse en eventuel beskadigelse af forsendelsen.
Stk. 2. Transportministeren fastsætter nærmere regler om åbning af de uanbringelige forsendelser, som er nævnt i stk. 1, herunder om opbevaring, udlevering, bortsalg og destruktion.
Modtagerdatabaser
§ 13. Postvirksomheder kan oprette og anvende en modtagerdatabase.
Stk. 2. Til brug for oprettelse og ajourføring af modtagerdatabasen kan der mod vederlag indhentes relevante oplysninger i elektronisk form fra Det Centrale Personregister (CPR) efter reglerne i kapitel 10 i lov om Det Centrale Personregister, Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Den befordringspligtige postvirksomhed kan herudover fra CPR indhente oplysninger om navngivne nyfødte og indrejste med bopæl her i landet.
Stk. 3. Personhenførbare oplysninger, som leveres til databasen fra offentlige registre, må kun anvendes af postvirksomheden i forbindelse med befordring af forsendelser for andre.
Stk. 4. Den befordringspligtige postvirksomhed skal mod vederlag og på gennemsigtige, ikkediskriminerende og omkostningsbaserede vilkår give andre postvirksomheder inden for disses geografiske dækningsområde adgang til oplysninger om
1) adresser, herunder på nyfødte og indrejste,
2) adresser med henblik på eftersendelse af post ved midlertidig flytning,
3) adresser med henblik på levering af post til ny adresse eller postboks,
4) adresser på personer, som har krav på at få adresserede forsendelser afleveret direkte til boligen, og
5) adresser på postmodtagere, der har frabedt sig uadresserede forsendelser.
Stk. 5. Der må dog ikke gives adgang til oplysninger om eftersendelse af post ved flytning og levering af post til ny adresse eller postboks, hvis postmodtageren har frabedt sig videregivelse af oplysningerne.
Stk. 6. Distributionsvirksomheder kan på tilsvarende vilkår som postvirksomheder få adgang til oplysninger om postmodtagere, der ikke ønsker at modtage uadresserede forsendelser.
Befordringspligt
§ 14. Transportministeren udpeger en virksomhed (den befordringspligtige postvirksomhed), som meddeles en individuel tilladelse til postbefordring og pålægges en pligt til at befordre de i stk. 3 nævnte forsendelser. Tilladelsen og vilkårene for opfyldelsen af befordringspligten offentliggøres af transportministeren.
Stk. 2. Den befordringspligtige postvirksomhed skal tilbyde brugerne et landsdækkende net af postkasser og postbetjeningssteder til indsamling og udlevering af forsendelser.
Stk. 3. Den befordringspligtige postvirksomhed skal tilbyde landsdækkende postbefordring af følgende posttjenester:
1) Adresserede breve på op til 2 kg.
2) Adresserede dag-, uge- og månedsblade og lign. , tidsskrifter samt adresserede forsendelser med et ensartet, trykt indhold, f.eks. kataloger og brochurer, på op til 2 kg.
3) Adresserede pakker på op til 20 kg, herunder en pakketjeneste henholdsvis med og uden omdeling.
4) Befordring af rekommanderede forsendelser og værdiforsendelser.
5) Befordring i indlandet af forsendelser fra udlandet og befordring af forsendelser til udlandet og til Færøerne og Grønland.
6) Gratis befordring af blindeforsendelser på op til 7 kg.
§ 15. Transportministeren fastsætter regler om fysiske mål for de forsendelser, der er nævnt i § 14, og om det øvrige indhold af befordringspligten, herunder antallet af omdelingsdage, begrænsninger i postomdelingen, krav til postbetjeningsnettet, service- og kvalitetskrav samt udførelse af ekstern kvalitetsmåling og offentliggørelse heraf.
Stk. 2. Den befordringspligtige postvirksomhed skal for de posttjenester, som er omfattet af § 14, stk. 3, nr. 1-5, anvende takster, som er omkostningsægte, gennemsigtige og ikkediskriminerende.
Stk. 3. Den befordringspligtige postvirksomhed skal anvende landsdækkende enhedstakster for breve og pakker, som indleveres til befordring som enkeltforsendelse.
Stk. 4. Transportministeren godkender takstfastsættelsen for indenlandske, frimærkefrankerede B-breve på op til 50 g, der sendes som enkeltforsendelse.
Stk. 5. Transportministeren kan i tilladelsen til den befordringspligtige postvirksomhed, jf. § 14, stk. 1, fastsætte regler om
1) at den befordringspligtige postvirksomhed skal overholde beslutninger fra Universal Postal Union (UPU) og internationale aftaler, herunder vedtagne standarder på postområdet, og
2) betaling af en bod for manglende opfyldelse af tilladelsen, herunder manglende opfyldelse af kvalitetskrav.
§ 16. Transportministeren kan, hvor særlige omstændigheder gør det nødvendigt og efter anmodning fra den befordringspligtige postvirksomhed bestemme, at den, som udfører regelmæssig befordring på dansk territorium eller fra Danmark til udlandet, mod vederlag skal medtage forsendelser omfattet af befordringspligten til og fra de ved ruten beliggende postbetjeningssteder.
§ 17. En kommune kan indgå aftale med den befordringspligtige postvirksomhed om, at kommunen mod vederlag kan udføre posttjenester.
Udligningsordning m.v.
§ 18. Såfremt der ved udførelsen af de befordringspligtige posttjenester dokumenteres nettoomkostninger, som udgør en urimelig økonomisk byrde for den befordringspligtige postvirksomhed, kan nettoomkostningerne ved udførelsen af de pågældende befordringspligtige posttjenester fordeles mellem alle de postvirksomheder, der tilbyder de pågældende tjenester. Nettoomkostningerne og deres finansiering opgøres separat for hver enkelt hovedtjeneste anført i § 14, stk. 3, nr. 1 og 3.
Stk. 2. Postvirksomheder, der ikke er pålagt befordringspligt, og som tilbyder en eller flere af de i § 14, stk. 3, nr. 1 eller 3, anførte tjenester, yder et økonomisk bidrag til en udligningsordning til dækning af nettoomkostningerne ved befordringspligten inden for hver af hovedtjenesterne i nr. 1 eller 3. Postvirksomheder fritages for bidrag, hvis de tilbyder og udfører den pågældende hovedtjeneste på lignende vilkår som den befordringspligtige postvirksomhed.
Stk. 3. Den befordringspligtige postvirksomhed skal, såfremt den ønsker bidrag fra udligningsordningen til dækning af nettoudgifter for et givet år, over for transportministeren senest samtidig med aflæggelsen af årsregnskabet fremsætte og dokumentere dette ønske, herunder dokumentere, at der ved opfyldelsen af den landsdækkende befordringspligt findes særlige ikkekompenserede nettoomkostninger ved den pågældende posttjeneste, som udgør en urimelig økonomisk byrde. Transportministeren kontrollerer, om nettoomkostningerne er korrekt beregnet.
Stk. 4. Transportministeren opgør på baggrund af opgørelsen af nettoudgifterne ved befordringspligten og det samlede antal forsendelser, som den befordringspligtige og de ikkebefordringspligtige postvirksomheder befordrede i det samme år inden for den pågældende hovedtjeneste, et bidrag fra de ikke-befordringspligtige virksomheder pr. forsendelse, som de befordrer inden for den pågældende hovedtjeneste.
Stk. 5. Bidrag som nævnt i stk. 4 fastsættes årligt på finansloven opregnet til årets prisniveau. De ikkebefordringspligtige virksomheder indbetaler bidrag til staten for de forsendelser, som de modtager til befordring i det pågældende år, jf. dog stk. 2, 2. pkt.
Stk. 6. Den befordringspligtige postvirksomhed modtager et udligningsbidrag svarende til indbetalingerne til udligningsordningen, dog højst de opgjorte nettoomkostninger opregnet til årets prisniveau.
Stk. 7. Den befordringspligtige postvirksomhed skal, såfremt den ønsker økonomisk dækning for nettoomkostningerne, udarbejde adskilte regnskabsopgørelser for de befordringspligtige posttjenester og for den øvrige virksomhed.
Stk. 8. Transportministeren fastsætter nærmere regler om udligningsordningen, herunder betalingsfrister og krav til postvirksomhederne om opgørelse af antal forsendelser inden for de enkelte hovedtjenester.
Øvrige krav til den befordringspligtige postvirksomhed
§ 19. Den befordringspligtige postvirksomhed skal anvende det kronede posthorn som kendetegn for befordringspligten. Det kronede posthorn må alene anvendes i sammenhæng med den befordringspligtige postvirksomheds postbefordring og dertil knyttet virksomhed.
Stk. 2. Den befordringspligtige postvirksomheds anvendelse af kongens eller den regerende dronnings monogram kræver tilladelse fra regenten.
§ 20. Den befordringspligtige postvirksomhed skal udstede frimærker, og disse skal være påtrykt »Danmark«.
§ 21. Den befordringspligtige postvirksomhed vedligeholder det offentlige postnummersystem til brug for den landsdækkende postbetjening og til sikring af den geografiske entydighed af vejnavne og adresser.
Stk. 2. Den befordringspligtige postvirksomhed skal indhente transportministerens godkendelse forud for en ændring i postnummersystemet.
Stk. 3. Transportministeren kan nægte godkendelse, hvis den påtænkte ændring indebærer, at et vejnavn eller en adresse ikke længere er geografisk entydig inden for et postnummer. Transportministeren kan endvidere nægte godkendelse, hvis ændringen vil medføre væsentlige administrative omkostninger for erhvervslivet eller for offentlige myndigheder.
Stk. 4. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om udformning og vedligeholdelse af postnummersystemet.
Bemyndigelser
§ 22. Transportministeren kan fastsætte regler om:
1) Gennemførelse eller opfyldelse af EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov.
2) At postvirksomheder skal udarbejde generelle forretningsbetingelser, der informerer brugerne om udbuddet af posttjenester, vilkårene for deres levering og anvendelse, kvaliteten af den leverede tjeneste samt taksterne.
3) Udførelse af kvalitetsmåling for posttjenester, som udbydes af postvirksomheder, der ikke er pålagt befordringspligt, og offentliggørelse heraf.
4) Behandling og offentliggørelse af klager.
5) Erstatningspligt for forsinkelse, bortkomst eller beskadigelse af forsendelser, herunder regulering af den befordringspligtige postvirksomheds erstatningssatser.
Betaling, tilsyn og klageadgang
§ 23. Transportministeren kan fastsætte regler om gebyrer til dækning af Trafikstyrelsens omkostninger ved varetagelse af det generelle tilsyn og ved udstedelse af tilladelser.
Stk. 2. For varetagelse af den generelle tilsynsindsats, herunder markedsovervågning, statistikindsamling, analyser, kvalitetskontrol, klagesagsbehandling m.v., betaler postvirksomhederne til Trafikstyrelsen et årligt formålsbestemt gebyr.
Stk. 3. Gebyret fastsættes til 2,70 kr. pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser (2011-niveau).
Stk. 4. Det i stk. 3 anførte beløb opreguleres en gang årligt med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste ørebeløb. Transportministeren bekendtgør reguleringerne hvert år, første gang pr. 1. januar 2012.
Stk. 5. Transportministeren kan fastsætte regler om gebyrer til dækning af Trafikstyrelsens omkostninger ved udstedelse af tilladelser og til dækning af omkostninger i forbindelse med en specifik ydelse, jf. § 15, stk. 4.
Stk. 6. Transportministeren kan fastsætte regler om, at der kan tillægges renter i medfør af rentesatsloven, hvis gebyrerne ikke betales rettidigt.
§ 24. En postvirksomhed skal efter anmodning meddele transportministeren nødvendige økonomiske oplysninger og oplysninger om udførelsen af virksomhedens erhvervsmæssige postbefordring til brug for at sikre overholdelsen af postlovgivningen eller til klart afgrænsede statistiske formål.
§ 25. Transportministeren behandler klager over postvirksomheder eller distributionsvirksomheder, herunder klager indbyrdes mellem postvirksomheder, vedrørende overholdelsen af denne lov eller bestemmelser fastsat i medfør af loven.
Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om klagesagsbehandlingen, herunder om, at ministeren ikke skal behandle klagesager, der er omfattet af kompetencen for et privat klage- eller ankenævn godkendt i medfør af kapitel 2 i forbrugerklageloven.
§ 26. Med henblik på at føre tilsyn med overholdelsen af denne lov og regler fastsat i medfør heraf har transportministeren, hvis det skønnes nødvendigt, adgang til mod behørig legitimation og uden retskendelse at foretage kontrolbesøg i postvirksomheders forretningslokaler. Der er tillige adgang til at gennemgå forretningsbøger, regnskabsmateriale, korrespondance og elektronisk lagrede data samt til at undersøge forsendelser.
Stk. 2. Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af den i stk. 1 nævnte kontrol.
§ 27. Transportministeren kan bemyndige andre administrative myndigheder under transportministeren til at udøve de beføjelser, som transportministeren er tillagt efter denne lov. Transportministeren kan herved fastsætte regler om adgangen til at klage over udøvelsen af disse beføjelser, herunder om klagefrister, eller om, at afgørelserne ikke kan påklages til transportministeren.
Straf
§ 28. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 6, stk. 1, § 8, stk. 1-3, § 9, stk. 1, § 11, § 12, § 13, stk. 3-5, § 16, § 19 og § 24.
Stk. 2. Den, der udøver postbefordring uden tilladelse efter § 3, stk. 1, straffes med bøde.
§ 29. I regler, der udfærdiges i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne.
§ 30. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
§ 31. Straffelovens §§ 152 og 152 d-f finder tilsvarende anvendelse for den, der virker i en postvirksomhed.
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 32. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.
Stk. 2. Bestemmelsen i § 8, stk. 1, 1. pkt., finder dog først anvendelse fra den 1. januar 2012, for så vidt angår bygninger, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt før den 1. januar 1973.
Stk. 3. Bestemmelsen i § 8, stk. 1, 2. pkt., finder dog først anvendelse fra den 1. januar 2012.
Stk. 4. Virksomheder, der udøver erhvervsmæssig postbefordring inden lovens ikrafttræden, kan fortsætte denne virksomhed indtil den 1. april 2011 uden at have tilladelse efter § 3.
§ 33. Ved lovens ikrafttræden ophæves lov nr. 472 af 9. juni 2004 om postbefordring. Bekendtgørelse nr. 1313 af 14. december 2004 om postvirksomhed og postbefordring forbliver i kraft, indtil den ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af denne lov.
§ 34. I lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S, som ændret ved lov nr. 542 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:
1. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Hvis transportministeren efter § 14, stk. 1, i postloven ved individuel tilladelse udpeger Post Danmark A/S til at være befordringspligtig postvirksomhed, vil Post Danmark A/S være forpligtet heraf.«
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
§ 35. I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 14. september 2009, foretages følgende ændring:
1. I § 10, stk. 2, nr. 3, ændres »virksomheder, der er meddelt koncession efter lov om postbefordring« til: »virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven«.
§ 36. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2010
Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Postnummer Scanning 555
Postnummer Høje Taastrup 800
Postnummer Valby 877
Postnummer København C 900
Postnummer København C 910
Postnummer København C 929
Postnummer København C 999
Postnummer København K 1000
Postnummer København K 1001
Postnummer København K 1002
Postnummer København K 1003
Postnummer København K 1004
Postnummer København K 1005
Postnummer København K 1006
Postnummer København K 1007
Postnummer København K 1008
Postnummer København K 1009
Postnummer København K 1010
Postnummer København K 1011
Postnummer København K 1012
Postnummer København K 1013
Postnummer København K 1014
Postnummer København K 1015
Postnummer København K 1016
Postnummer København K 1017
Postnummer København K 1018
Postnummer København K 1019
Postnummer København K 1020
Postnummer København K 1021
Postnummer København K 1022
Postnummer København K 1023
Postnummer København K 1024
Postnummer København K 1025
Postnummer København K 1026
Postnummer København K 1045
Postnummer København K 1050
Postnummer København K 1051
Postnummer København K 1052
Postnummer København K 1053
Postnummer København K 1054
Postnummer København K 1055
Postnummer København K 1055
Postnummer København K 1056
Postnummer København K 1057
Postnummer København K 1058
Postnummer København K 1059
Postnummer København K 1060
Postnummer København K 1061
Postnummer København K 1062
Postnummer København K 1063
Postnummer København K 1064
Postnummer København K 1065
Postnummer København K 1066
Postnummer København K 1067
Postnummer København K 1068
Postnummer København K 1069
Postnummer København K 1070
Postnummer København K 1071
Postnummer København K 1072
Postnummer København K 1073
Postnummer København K 1074
Postnummer København K 1092
Postnummer København K 1093
Postnummer København K 1095
Postnummer København K 1098
Postnummer København K 1100
Postnummer København K 1101
Postnummer København K 1102
Postnummer København K 1103
Postnummer København K 1104
Postnummer København K 1105
Postnummer København K 1106
Postnummer København K 1107
Postnummer København K 1110
Postnummer København K 1111
Postnummer København K 1112
Postnummer København K 1113
Postnummer København K 1114
Postnummer København K 1115
Postnummer København K 1116
Postnummer København K 1117
Postnummer København K 1118
Postnummer København K 1119
Postnummer København K 1120
Postnummer København K 1121
Postnummer København K 1122
Postnummer København K 1123
Postnummer København K 1124
Postnummer København K 1125
Postnummer København K 1126
Postnummer København K 1127
Postnummer København K 1128
Postnummer København K 1129
Postnummer København K 1130
Postnummer København K 1131
Postnummer København K 1140
Postnummer København K 1147
Postnummer København K 1148
Postnummer København K 1150
Postnummer København K 1151
Postnummer København K 1152
Postnummer København K 1153
Postnummer København K 1154
Postnummer København K 1155
Postnummer København K 1156
Postnummer København K 1157
Postnummer København K 1158
Postnummer København K 1159
Postnummer København K 1160
Postnummer København K 1161
Postnummer København K 1162
Postnummer København K 1163
Postnummer København K 1164
Postnummer København K 1165
Postnummer København K 1166
Postnummer København K 1167
Postnummer København K 1168
Postnummer København K 1169
Postnummer København K 1170
Postnummer København K 1171
Postnummer København K 1172
Postnummer København K 1173
Postnummer København K 1174
Postnummer København K 1175
Postnummer København K 1200
Postnummer København K 1201
Postnummer København K 1202
Postnummer København K 1203
Postnummer København K 1204
Postnummer København K 1205
Postnummer København K 1206
Postnummer København K 1207
Postnummer København K 1208
Postnummer København K 1209
Postnummer København K 1210
Postnummer København K 1211
Postnummer København K 1212
Postnummer København K 1213
Postnummer København K 1214
Postnummer København K 1214
Postnummer København K 1215
Postnummer København K 1216
Postnummer København K 1217
Postnummer København K 1218
Postnummer København K 1218
Postnummer København K 1218
Postnummer København K 1218
Postnummer København K 1218
Postnummer København K 1218
Postnummer København K 1219
Postnummer København K 1220
Postnummer København K 1240
Postnummer København K 1250
Postnummer København K 1251
Postnummer København K 1252
Postnummer København K 1253
Postnummer København K 1254
Postnummer København K 1255
Postnummer København K 1256
Postnummer København K 1257
Postnummer København K 1258
Postnummer København K 1259
Postnummer København K 1259
Postnummer København K 1260
Postnummer København K 1261
Postnummer København K 1263
Postnummer København K 1263
Postnummer København K 1264
Postnummer København K 1265
Postnummer København K 1266
Postnummer København K 1267
Postnummer København K 1268
Postnummer København K 1270
Postnummer København K 1271
Postnummer København K 1291
Postnummer København K 1300
Postnummer København K 1301
Postnummer København K 1302
Postnummer København K 1303
Postnummer København K 1304
Postnummer København K 1306
Postnummer København K 1307
Postnummer København K 1307
Postnummer København K 1308
Postnummer København K 1309
Postnummer København K 1310
Postnummer København K 1311
Postnummer København K 1312
Postnummer København K 1313
Postnummer København K 1314
Postnummer København K 1315
Postnummer København K 1316
Postnummer København K 1317
Postnummer København K 1318
Postnummer København K 1319
Postnummer København K 1320
Postnummer København K 1321
Postnummer København K 1322
Postnummer København K 1323
Postnummer København K 1324
Postnummer København K 1325
Postnummer København K 1326
Postnummer København K 1327
Postnummer København K 1328
Postnummer København K 1329
Postnummer København K 1349
Postnummer København K 1350
Postnummer København K 1352
Postnummer København K 1353
Postnummer København K 1354
Postnummer København K 1355
Postnummer København K 1356
Postnummer København K 1357
Postnummer København K 1358
Postnummer København K 1359
Postnummer København K 1360
Postnummer København K 1361
Postnummer København K 1361
Postnummer København K 1362
Postnummer København K 1363
Postnummer København K 1364
Postnummer København K 1365
Postnummer København K 1366
Postnummer København K 1367
Postnummer København K 1368
Postnummer København K 1369
Postnummer København K 1370
Postnummer København K 1371
Postnummer København K 1390
Postnummer København K 1400
Postnummer København K 1400
Postnummer København K 1401
Postnummer København K 1402
Postnummer København K 1402
Postnummer København K 1402
Postnummer København K 1402
Postnummer København K 1402
Postnummer København K 1403
Postnummer København K 1404
Postnummer København K 1405
Postnummer København K 1406
Postnummer København K 1407
Postnummer København K 1408
Postnummer København K 1409
Postnummer København K 1410
Postnummer København K 1411
Postnummer København K 1411
Postnummer København K 1412
Postnummer København K 1413
Postnummer København K 1414
Postnummer København K 1415
Postnummer København K 1416
Postnummer København K 1417
Postnummer København K 1418
Postnummer København K 1419
Postnummer København K 1420
Postnummer København K 1421
Postnummer København K 1422
Postnummer København K 1423
Postnummer København K 1424
Postnummer København K 1425
Postnummer København K 1426
Postnummer København K 1427
Postnummer København K 1428
Postnummer København K 1429
Postnummer København K 1430
Postnummer København K 1431
Postnummer København K 1432
Postnummer København K 1432
Postnummer København K 1432
Postnummer København K 1433
Postnummer København K 1433
Postnummer København K 1433
Postnummer København K 1433
Postnummer København K 1433
Postnummer København K 1433
Postnummer København K 1433
Postnummer København K 1434
Postnummer København K 1435
Postnummer København K 1436
Postnummer København K 1436
Postnummer København K 1436
Postnummer København K 1436
Postnummer København K 1436
Postnummer København K 1436
Postnummer København K 1436
Postnummer København K 1437
Postnummer København K 1437
Postnummer København K 1437
Postnummer København K 1437
Postnummer København K 1437
Postnummer København K 1437
Postnummer København K 1437
Postnummer København K 1437
Postnummer København K 1437
Postnummer København K 1437
Postnummer København K 1437
Postnummer København K 1437
Postnummer København K 1437
Postnummer København K 1437
Postnummer København K 1438
Postnummer København K 1438
Postnummer København K 1438
Postnummer København K 1438
Postnummer København K 1438
Postnummer København K 1438
Postnummer København K 1439
Postnummer København K 1439
Postnummer København K 1439
Postnummer København K 1439
Postnummer København K 1439
Postnummer København K 1439
Postnummer København K 1439
Postnummer København K 1439
Postnummer København K 1439
Postnummer København K 1439
Postnummer København K 1439
Postnummer København K 1439
Postnummer København K 1440
Postnummer København K 1440
Postnummer København K 1440
Postnummer København K 1440
Postnummer København K 1440
Postnummer København K 1440
Postnummer København K 1440
Postnummer København K 1440
Postnummer København K 1440
Postnummer København K 1440
Postnummer København K 1440
Postnummer København K 1441
Postnummer København K 1441
Postnummer København K 1441
Postnummer København K 1448
Postnummer København K 1450
Postnummer København K 1451
Postnummer København K 1452
Postnummer København K 1453
Postnummer København K 1454
Postnummer København K 1455
Postnummer København K 1456
Postnummer København K 1457
Postnummer København K 1458
Postnummer København K 1459
Postnummer København K 1460
Postnummer København K 1461
Postnummer København K 1462
Postnummer København K 1463
Postnummer København K 1464
Postnummer København K 1465
Postnummer København K 1466
Postnummer København K 1467
Postnummer København K 1468
Postnummer København K 1470
Postnummer København K 1471
Postnummer København K 1472
Postnummer København K 1473
Postnummer København V 1500
Postnummer København V 1501
Postnummer København V 1502
Postnummer København V 1503
Postnummer København V 1504
Postnummer København V 1505
Postnummer København V 1506
Postnummer København V 1507
Postnummer København V 1508
Postnummer København V 1509
Postnummer København V 1510
Postnummer København V 1532
Postnummer København V 1533
Postnummer København V 1550
Postnummer København V 1550
Postnummer København V 1551
Postnummer København V 1552
Postnummer København V 1553
Postnummer København V 1553
Postnummer København V 1554
Postnummer København V 1555
Postnummer København V 1556
Postnummer København V 1557
Postnummer København V 1558
Postnummer København V 1559
Postnummer København V 1560
Postnummer København V 1561
Postnummer København V 1561
Postnummer København V 1562
Postnummer København V 1563
Postnummer København V 1564
Postnummer København V 1566
Postnummer København V 1567
Postnummer København V 1568
Postnummer København V 1569
Postnummer København V 1570
Postnummer København V 1570
Postnummer København V 1571
Postnummer København V 1572
Postnummer København V 1573
Postnummer København V 1574
Postnummer København V 1575
Postnummer København V 1576
Postnummer København V 1577
Postnummer København V 1590
Postnummer København V 1592
Postnummer København V 1599
Postnummer København V 1600
Postnummer København V 1601
Postnummer København V 1602
Postnummer København V 1603
Postnummer København V 1604
Postnummer København V 1605
Postnummer København V 1606
Postnummer København V 1607
Postnummer København V 1608
Postnummer København V 1609
Postnummer København V 1610
Postnummer København V 1611
Postnummer København V 1612
Postnummer København V 1613
Postnummer København V 1614
Postnummer København V 1615
Postnummer København V 1616
Postnummer København V 1617
Postnummer København V 1618
Postnummer København V 1619
Postnummer København V 1620
Postnummer København V 1620
Postnummer København V 1621
Postnummer København V 1622
Postnummer København V 1623
Postnummer København V 1624
Postnummer København V 1630
Postnummer København V 1631
Postnummer København V 1632
Postnummer København V 1633
Postnummer København V 1634
Postnummer København V 1635
Postnummer København V 1639
Postnummer København V 1640
Postnummer København V 1650
Postnummer København V 1651
Postnummer København V 1652
Postnummer København V 1653
Postnummer København V 1654
Postnummer København V 1655
Postnummer København V 1656
Postnummer København V 1657
Postnummer København V 1658
Postnummer København V 1659
Postnummer København V 1660
Postnummer København V 1660
Postnummer København V 1661
Postnummer København V 1662
Postnummer København V 1663
Postnummer København V 1664
Postnummer København V 1665
Postnummer København V 1666
Postnummer København V 1667
Postnummer København V 1668
Postnummer København V 1669
Postnummer København V 1670
Postnummer København V 1671
Postnummer København V 1671
Postnummer København V 1672
Postnummer København V 1673
Postnummer København V 1674
Postnummer København V 1675
Postnummer København V 1676
Postnummer København V 1677
Postnummer København V 1699
Postnummer København V 1700
Postnummer København V 1701
Postnummer København V 1702
Postnummer København V 1703
Postnummer København V 1704
Postnummer København V 1705
Postnummer København V 1706
Postnummer København V 1707
Postnummer København V 1708
Postnummer København V 1709
Postnummer København V 1710
Postnummer København V 1711
Postnummer København V 1712
Postnummer København V 1713
Postnummer København V 1714
Postnummer København V 1715
Postnummer København V 1716
Postnummer København V 1717
Postnummer København V 1718
Postnummer København V 1719
Postnummer København V 1720
Postnummer København V 1721
Postnummer København V 1722
Postnummer København V 1723
Postnummer København V 1724
Postnummer København V 1725
Postnummer København V 1726
Postnummer København V 1727
Postnummer København V 1728
Postnummer København V 1729
Postnummer København V 1730
Postnummer København V 1731
Postnummer København V 1732
Postnummer København V 1733
Postnummer København V 1734
Postnummer København V 1735
Postnummer København V 1736
Postnummer København V 1737
Postnummer København V 1738
Postnummer København V 1739
Postnummer København V 1748
Postnummer København V 1749
Postnummer København V 1750
Postnummer København V 1751
Postnummer København V 1752
Postnummer København V 1753
Postnummer København V 1754
Postnummer København V 1755
Postnummer København V 1756
Postnummer København V 1757
Postnummer København V 1758
Postnummer København V 1759
Postnummer København V 1760
Postnummer København V 1761
Postnummer København V 1762
Postnummer København V 1763
Postnummer København V 1764
Postnummer København V 1765
Postnummer København V 1766
Postnummer København V 1770
Postnummer København V 1771
Postnummer København V 1772
Postnummer København V 1773
Postnummer København V 1774
Postnummer København V 1775
Postnummer København V 1777
Postnummer København V 1778
Postnummer København V 1780
Postnummer København V 1782
Postnummer København V 1784
Postnummer København V 1785
Postnummer København V 1786
Postnummer København V 1787
Postnummer København V 1788
Postnummer København V 1789
Postnummer København V 1790
Postnummer København V 1795
Postnummer København V 1799
Postnummer Frederiksberg C 1800
Postnummer Frederiksberg C 1801
Postnummer Frederiksberg C 1802
Postnummer Frederiksberg C 1803
Postnummer Frederiksberg C 1804
Postnummer Frederiksberg C 1805
Postnummer Frederiksberg C 1806
Postnummer Frederiksberg C 1807
Postnummer Frederiksberg C 1808
Postnummer Frederiksberg C 1809
Postnummer Frederiksberg C 1810
Postnummer Frederiksberg C 1811
Postnummer Frederiksberg C 1812
Postnummer Frederiksberg C 1813
Postnummer Frederiksberg C 1814
Postnummer Frederiksberg C 1815
Postnummer Frederiksberg C 1816
Postnummer Frederiksberg C 1817
Postnummer Frederiksberg C 1818
Postnummer Frederiksberg C 1819
Postnummer Frederiksberg C 1820
Postnummer Frederiksberg C 1822
Postnummer Frederiksberg C 1823
Postnummer Frederiksberg C 1824
Postnummer Frederiksberg C 1825
Postnummer Frederiksberg C 1826
Postnummer Frederiksberg C 1827
Postnummer Frederiksberg C 1828
Postnummer Frederiksberg C 1829
Postnummer Frederiksberg C 1835
Postnummer Frederiksberg C 1850
Postnummer Frederiksberg C 1851
Postnummer Frederiksberg C 1852
Postnummer Frederiksberg C 1853
Postnummer Frederiksberg C 1854
Postnummer Frederiksberg C 1855
Postnummer Frederiksberg C 1856
Postnummer Frederiksberg C 1857
Postnummer Frederiksberg C 1860
Postnummer Frederiksberg C 1861
Postnummer Frederiksberg C 1862
Postnummer Frederiksberg C 1863
Postnummer Frederiksberg C 1864
Postnummer Frederiksberg C 1865
Postnummer Frederiksberg C 1866
Postnummer Frederiksberg C 1867
Postnummer Frederiksberg C 1868
Postnummer Frederiksberg C 1870
Postnummer Frederiksberg C 1871
Postnummer Frederiksberg C 1872
Postnummer Frederiksberg C 1873
Postnummer Frederiksberg C 1874
Postnummer Frederiksberg C 1875
Postnummer Frederiksberg C 1876
Postnummer Frederiksberg C 1877
Postnummer Frederiksberg C 1878
Postnummer Frederiksberg C 1879
Postnummer Frederiksberg C 1900
Postnummer Frederiksberg C 1901
Postnummer Frederiksberg C 1902
Postnummer Frederiksberg C 1903
Postnummer Frederiksberg C 1904
Postnummer Frederiksberg C 1905
Postnummer Frederiksberg C 1906
Postnummer Frederiksberg C 1908
Postnummer Frederiksberg C 1909
Postnummer Frederiksberg C 1910
Postnummer Frederiksberg C 1911
Postnummer Frederiksberg C 1912
Postnummer Frederiksberg C 1913
Postnummer Frederiksberg C 1914
Postnummer Frederiksberg C 1915
Postnummer Frederiksberg C 1916
Postnummer Frederiksberg C 1917
Postnummer Frederiksberg C 1920
Postnummer Frederiksberg C 1921
Postnummer Frederiksberg C 1922
Postnummer Frederiksberg C 1923
Postnummer Frederiksberg C 1924
Postnummer Frederiksberg C 1925
Postnummer Frederiksberg C 1926
Postnummer Frederiksberg C 1927
Postnummer Frederiksberg C 1928
Postnummer Frederiksberg C 1931
Postnummer Frederiksberg C 1950
Postnummer Frederiksberg C 1951
Postnummer Frederiksberg C 1952
Postnummer Frederiksberg C 1953
Postnummer Frederiksberg C 1954
Postnummer Frederiksberg C 1955
Postnummer Frederiksberg C 1956
Postnummer Frederiksberg C 1957
Postnummer Frederiksberg C 1958
Postnummer Frederiksberg C 1959
Postnummer Frederiksberg C 1960
Postnummer Frederiksberg C 1961
Postnummer Frederiksberg C 1962
Postnummer Frederiksberg C 1963
Postnummer Frederiksberg C 1964
Postnummer Frederiksberg C 1965
Postnummer Frederiksberg C 1966
Postnummer Frederiksberg C 1967
Postnummer Frederiksberg C 1970
Postnummer Frederiksberg C 1971
Postnummer Frederiksberg C 1972
Postnummer Frederiksberg C 1973
Postnummer Frederiksberg C 1974
Postnummer Frederiksberg C 1999
Postnummer Frederiksberg 2000
Postnummer København Ø 2100
Postnummer København N 2200
Postnummer København S 2300
Postnummer København NV 2400
Postnummer København SV 2450
Postnummer Valby 2500
Postnummer Glostrup 2600
Postnummer Brøndby 2605
Postnummer Rødovre 2610
Postnummer Albertslund 2620
Postnummer Vallensbæk 2625
Postnummer Taastrup 2630
Postnummer Taastrup 2633
Postnummer Ishøj 2635
Postnummer Hedehusene 2640
Postnummer Hvidovre 2650
Postnummer Brøndby Strand 2660
Postnummer Vallensbæk Strand 2665
Postnummer Greve 2670
Postnummer Solrød Strand 2680
Postnummer Karlslunde 2690
Postnummer Brønshøj 2700
Postnummer Vanløse 2720
Postnummer Herlev 2730
Postnummer Skovlunde 2740
Postnummer Ballerup 2750
Postnummer Måløv 2760
Postnummer Smørum 2765
Postnummer Kastrup 2770
Postnummer Dragør 2791
Postnummer Kongens Lyngby 2800
Postnummer Gentofte 2820
Postnummer Virum 2830
Postnummer Holte 2840
Postnummer Nærum 2850
Postnummer Søborg 2860
Postnummer Dyssegård 2870
Postnummer Bagsværd 2880
Postnummer Hellerup 2900
Postnummer Charlottenlund 2920
Postnummer Klampenborg 2930
Postnummer Skodsborg 2942
Postnummer Vedbæk 2950
Postnummer Rungsted Kyst 2960
Postnummer Hørsholm 2970
Postnummer Kokkedal 2980
Postnummer Nivå 2990
Postnummer Helsingør 3000
Postnummer Humlebæk 3050
Postnummer Espergærde 3060
Postnummer Snekkersten 3070
Postnummer Tikøb 3080
Postnummer Hornbæk 3100
Postnummer Dronningmølle 3120
Postnummer Ålsgårde 3140
Postnummer Hellebæk 3150
Postnummer Helsinge 3200
Postnummer Vejby 3210
Postnummer Tisvildeleje 3220
Postnummer Græsted 3230
Postnummer Gilleleje 3250
Postnummer Frederiksværk 3300
Postnummer Ølsted 3310
Postnummer Skævinge 3320
Postnummer Gørløse 3330
Postnummer Liseleje 3360
Postnummer Melby 3370
Postnummer Hundested 3390
Postnummer Hillerød 3400
Postnummer Allerød 3450
Postnummer Birkerød 3460
Postnummer Fredensborg 3480
Postnummer Kvistgård 3490
Postnummer Værløse 3500
Postnummer Farum 3520
Postnummer Lynge 3540
Postnummer Slangerup 3550
Postnummer Frederikssund 3600
Postnummer Jægerspris 3630
Postnummer Ølstykke 3650
Postnummer Stenløse 3660
Postnummer Veksø Sjælland 3670
Postnummer Rønne 3700
Postnummer Aakirkeby 3720
Postnummer Nexø 3730
Postnummer Svaneke 3740
Postnummer Østermarie 3751
Postnummer Gudhjem 3760
Postnummer Allinge 3770
Postnummer Klemensker 3782
Postnummer Hasle 3790
Postnummer Roskilde 4000
Postnummer Jyllinge 4040
Postnummer Skibby 4050
Postnummer Kirke Såby 4060
Postnummer Kirke Hyllinge 4070
Postnummer Ringsted 4100
Postnummer Ringsted 4105
Postnummer Ringsted 4129
Postnummer Viby Sjælland 4130
Postnummer Borup 4140
Postnummer Herlufmagle 4160
Postnummer Glumsø 4171
Postnummer Fjenneslev 4173
Postnummer Jystrup Midtsj 4174
Postnummer Sorø 4180
Postnummer Munke Bjergby 4190
Postnummer Slagelse 4200
Postnummer Korsør 4220
Postnummer Skælskør 4230
Postnummer Vemmelev 4241
Postnummer Boeslunde 4242
Postnummer Rude 4243
Postnummer Fuglebjerg 4250
Postnummer Dalmose 4261
Postnummer Sandved 4262
Postnummer Høng 4270
Postnummer Gørlev 4281
Postnummer Ruds Vedby 4291
Postnummer Dianalund 4293
Postnummer Stenlille 4295
Postnummer Nyrup 4296
Postnummer Holbæk 4300
Postnummer Lejre 4320
Postnummer Hvalsø 4330
Postnummer Tølløse 4340
Postnummer Ugerløse 4350
Postnummer Kirke Eskilstrup 4360
Postnummer Store Merløse 4370
Postnummer Vipperød 4390
Postnummer Kalundborg 4400
Postnummer Regstrup 4420
Postnummer Mørkøv 4440
Postnummer Jyderup 4450
Postnummer Snertinge 4460
Postnummer Svebølle 4470
Postnummer Store Fuglede 4480
Postnummer Jerslev Sjælland 4490
Postnummer Nykøbing Sj 4500
Postnummer Svinninge 4520
Postnummer Gislinge 4532
Postnummer Hørve 4534
Postnummer Fårevejle 4540
Postnummer Asnæs 4550
Postnummer Vig 4560
Postnummer Grevinge 4571
Postnummer Nørre Asmindrup 4572
Postnummer Højby 4573
Postnummer Rørvig 4581
Postnummer Sjællands Odde 4583
Postnummer Føllenslev 4591
Postnummer Sejerø 4592
Postnummer Eskebjerg 4593
Postnummer Køge 4600
Postnummer Gadstrup 4621
Postnummer Havdrup 4622
Postnummer Lille Skensved 4623
Postnummer Bjæverskov 4632
Postnummer Fakse 4640
Postnummer Hårlev 4652
Postnummer Karise 4653
Postnummer Fakse Ladeplads 4654
Postnummer Store Heddinge 4660
Postnummer Strøby 4671
Postnummer Klippinge 4672
Postnummer Rødvig Stevns 4673
Postnummer Herfølge 4681
Postnummer Tureby 4682
Postnummer Rønnede 4683
Postnummer Holmegaard 4684
Postnummer Haslev 4690
Postnummer Næstved 4700
Postnummer Præstø 4720
Postnummer Tappernøje 4733
Postnummer Mern 4735
Postnummer Karrebæksminde 4736
Postnummer Lundby 4750
Postnummer Vordingborg 4760
Postnummer Kalvehave 4771
Postnummer Langebæk 4772
Postnummer Stensved 4773
Postnummer Stege 4780
Postnummer Borre 4791
Postnummer Askeby 4792
Postnummer Bogø By 4793
Postnummer Nykøbing F 4800
Postnummer Nørre Alslev 4840
Postnummer Stubbekøbing 4850
Postnummer Guldborg 4862
Postnummer Eskilstrup 4863
Postnummer Horbelev 4871
Postnummer Idestrup 4872
Postnummer Væggerløse 4873
Postnummer Gedser 4874
Postnummer Nysted 4880
Postnummer Toreby L 4891
Postnummer Kettinge 4892
Postnummer Øster Ulslev 4894
Postnummer Errindlev 4895
Postnummer Nakskov 4900
Postnummer Harpelunde 4912
Postnummer Horslunde 4913
Postnummer Søllested 4920
Postnummer Maribo 4930
Postnummer Bandholm 4941
Postnummer Torrig L 4943
Postnummer Fejø 4944
Postnummer Nørreballe 4951
Postnummer Stokkemarke 4952
Postnummer Vesterborg 4953
Postnummer Holeby 4960
Postnummer Rødby 4970
Postnummer Dannemare 4983
Postnummer Sakskøbing 4990
Postnummer Odense C 5000
Postnummer Odense C 5029
Postnummer Odense C 5090
Postnummer Odense C 5100
Postnummer Odense V 5200
Postnummer Odense NV 5210
Postnummer Odense SØ 5220
Postnummer Odense M 5230
Postnummer Odense NØ 5240
Postnummer Odense SV 5250
Postnummer Odense S 5260
Postnummer Odense N 5270
Postnummer Marslev 5290
Postnummer Kerteminde 5300
Postnummer Agedrup 5320
Postnummer Munkebo 5330
Postnummer Rynkeby 5350
Postnummer Mesinge 5370
Postnummer Dalby 5380
Postnummer Martofte 5390
Postnummer Bogense 5400
Postnummer Otterup 5450
Postnummer Morud 5462
Postnummer Harndrup 5463
Postnummer Brenderup Fyn 5464
Postnummer Asperup 5466
Postnummer Søndersø 5471
Postnummer Veflinge 5474
Postnummer Skamby 5485
Postnummer Blommenslyst 5491
Postnummer Vissenbjerg 5492
Postnummer Middelfart 5500
Postnummer Ullerslev 5540
Postnummer Langeskov 5550
Postnummer Aarup 5560
Postnummer Nørre Aaby 5580
Postnummer Gelsted 5591
Postnummer Ejby 5592
Postnummer Faaborg 5600
Postnummer Assens 5610
Postnummer Glamsbjerg 5620
Postnummer Ebberup 5631
Postnummer Millinge 5642
Postnummer Broby 5672
Postnummer Haarby 5683
Postnummer Tommerup 5690
Postnummer Svendborg 5700
Postnummer Ringe 5750
Postnummer Vester Skerninge 5762
Postnummer Stenstrup 5771
Postnummer Kværndrup 5772
Postnummer Årslev 5792
Postnummer Nyborg 5800
Postnummer Ørbæk 5853
Postnummer Gislev 5854
Postnummer Ryslinge 5856
Postnummer Ferritslev Fyn 5863
Postnummer Frørup 5871
Postnummer Hesselager 5874
Postnummer Skårup Fyn 5881
Postnummer Vejstrup 5882
Postnummer Oure 5883
Postnummer Gudme 5884
Postnummer Gudbjerg Sydfyn 5892
Postnummer Rudkøbing 5900
Postnummer Humble 5932
Postnummer Bagenkop 5935
Postnummer Tranekær 5953
Postnummer Marstal 5960
Postnummer Ærøskøbing 5970
Postnummer Søby Ærø 5985
Postnummer Kolding 6000
Postnummer Egtved 6040
Postnummer Almind 6051
Postnummer Viuf 6052
Postnummer Jordrup 6064
Postnummer Christiansfeld 6070
Postnummer Bjert 6091
Postnummer Sønder Stenderup 6092
Postnummer Sjølund 6093
Postnummer Hejls 6094
Postnummer Haderslev 6100
Postnummer Aabenraa 6200
Postnummer Rødekro 6230
Postnummer Løgumkloster 6240
Postnummer Bredebro 6261
Postnummer Tønder 6270
Postnummer Højer 6280
Postnummer Gråsten 6300
Postnummer Broager 6310
Postnummer Egernsund 6320
Postnummer Padborg 6330
Postnummer Kruså 6340
Postnummer Tinglev 6360
Postnummer Bylderup-Bov 6372
Postnummer Bolderslev 6392
Postnummer Sønderborg 6400
Postnummer Nordborg 6430
Postnummer Augustenborg 6440
Postnummer Sydals 6470
Postnummer Vojens 6500
Postnummer Gram 6510
Postnummer Toftlund 6520
Postnummer Agerskov 6534
Postnummer Branderup J 6535
Postnummer Bevtoft 6541
Postnummer Sommersted 6560
Postnummer Vamdrup 6580
Postnummer Vejen 6600
Postnummer Gesten 6621
Postnummer Bække 6622
Postnummer Vorbasse 6623
Postnummer Rødding 6630
Postnummer Lunderskov 6640
Postnummer Brørup 6650
Postnummer Lintrup 6660
Postnummer Holsted 6670
Postnummer Hovborg 6682
Postnummer Føvling 6683
Postnummer Gørding 6690
Postnummer Esbjerg 6700
Postnummer Esbjerg 6701
Postnummer Esbjerg Ø 6705
Postnummer Esbjerg V 6710
Postnummer Esbjerg N 6715
Postnummer Fanø 6720
Postnummer Tjæreborg 6731
Postnummer Bramming 6740
Postnummer Glejbjerg 6752
Postnummer Agerbæk 6753
Postnummer Ribe 6760
Postnummer Gredstedbro 6771
Postnummer Skærbæk 6780
Postnummer Rømø 6792
Postnummer Varde 6800
Postnummer Årre 6818
Postnummer Ansager 6823
Postnummer Nørre Nebel 6830
Postnummer Oksbøl 6840
Postnummer Janderup Vestj 6851
Postnummer Billum 6852
Postnummer Vejers Strand 6853
Postnummer Henne 6854
Postnummer Outrup 6855
Postnummer Blåvand 6857
Postnummer Tistrup 6862
Postnummer Ølgod 6870
Postnummer Tarm 6880
Postnummer Hemmet 6893
Postnummer Skjern 6900
Postnummer Videbæk 6920
Postnummer Kibæk 6933
Postnummer Lem St 6940
Postnummer Ringkøbing 6950
Postnummer Hvide Sande 6960
Postnummer Spjald 6971
Postnummer Ørnhøj 6973
Postnummer Tim 6980
Postnummer Ulfborg 6990
Postnummer Fredericia 7000
Postnummer Fredericia 7007
Postnummer Fredericia 7029
Postnummer Børkop 7080
Postnummer Vejle 7100
Postnummer Vejle Øst 7120
Postnummer Juelsminde 7130
Postnummer Stouby 7140
Postnummer Barrit 7150
Postnummer Tørring 7160
Postnummer Uldum 7171
Postnummer Vonge 7173
Postnummer Bredsten 7182
Postnummer Randbøl 7183
Postnummer Vandel 7184
Postnummer Billund 7190
Postnummer Grindsted 7200
Postnummer Hejnsvig 7250
Postnummer Sønder Omme 7260
Postnummer Stakroge 7270
Postnummer Sønder Felding 7280
Postnummer Jelling 7300
Postnummer Gadbjerg 7321
Postnummer Give 7323
Postnummer Brande 7330
Postnummer Ejstrupholm 7361
Postnummer Hampen 7362
Postnummer Herning 7400
Postnummer Herning 7401
Postnummer Herning 7429
Postnummer Ikast 7430
Postnummer Bording 7441
Postnummer Engesvang 7442
Postnummer Sunds 7451
Postnummer Karup J 7470
Postnummer Vildbjerg 7480
Postnummer Aulum 7490
Postnummer Holstebro 7500
Postnummer Haderup 7540
Postnummer Sørvad 7550
Postnummer Hjerm 7560
Postnummer Vemb 7570
Postnummer Struer 7600
Postnummer Lemvig 7620
Postnummer Bøvlingbjerg 7650
Postnummer Bækmarksbro 7660
Postnummer Harboøre 7673
Postnummer Thyborøn 7680
Postnummer Thisted 7700
Postnummer Hanstholm 7730
Postnummer Frøstrup 7741
Postnummer Vesløs 7742
Postnummer Snedsted 7752
Postnummer Bedsted Thy 7755
Postnummer Hurup Thy 7760
Postnummer Vestervig 7770
Postnummer Thyholm 7790
Postnummer Skive 7800
Postnummer Vinderup 7830
Postnummer Højslev 7840
Postnummer Stoholm Jyll 7850
Postnummer Spøttrup 7860
Postnummer Roslev 7870
Postnummer Fur 7884
Postnummer Nykøbing M 7900
Postnummer Erslev 7950
Postnummer Karby 7960
Postnummer Redsted M 7970
Postnummer Vils 7980
Postnummer Øster Assels 7990
Postnummer Århus C 8000
Postnummer Århus C 8100
Postnummer Århus N 8200
Postnummer Århus V 8210
Postnummer Brabrand 8220
Postnummer Risskov Ø 8229
Postnummer Åbyhøj 8230
Postnummer Risskov 8240
Postnummer Risskov Ø 8245
Postnummer Egå 8250
Postnummer Viby J 8260
Postnummer Højbjerg 8270
Postnummer Odder 8300
Postnummer Samsø 8305
Postnummer Tranbjerg J 8310
Postnummer Mårslet 8320
Postnummer Beder 8330
Postnummer Malling 8340
Postnummer Hundslund 8350
Postnummer Solbjerg 8355
Postnummer Hasselager 8361
Postnummer Hørning 8362
Postnummer Hadsten 8370
Postnummer Trige 8380
Postnummer Tilst 8381
Postnummer Hinnerup 8382
Postnummer Ebeltoft 8400
Postnummer Rønde 8410
Postnummer Knebel 8420
Postnummer Balle 8444
Postnummer Hammel 8450
Postnummer Harlev J 8462
Postnummer Galten 8464
Postnummer Sabro 8471
Postnummer Sporup 8472
Postnummer Grenaa 8500
Postnummer Lystrup 8520
Postnummer Hjortshøj 8530
Postnummer Skødstrup 8541
Postnummer Hornslet 8543
Postnummer Mørke 8544
Postnummer Ryomgård 8550
Postnummer Kolind 8560
Postnummer Trustrup 8570
Postnummer Nimtofte 8581
Postnummer Glesborg 8585
Postnummer Ørum Djurs 8586
Postnummer Anholt 8592
Postnummer Silkeborg 8600
Postnummer Kjellerup 8620
Postnummer Lemming 8632
Postnummer Sorring 8641
Postnummer Ans By 8643
Postnummer Them 8653
Postnummer Bryrup 8654
Postnummer Skanderborg 8660
Postnummer Låsby 8670
Postnummer Ry 8680
Postnummer Horsens 8700
Postnummer Daugård 8721
Postnummer Hedensted 8722
Postnummer Løsning 8723
Postnummer Hovedgård 8732
Postnummer Brædstrup 8740
Postnummer Gedved 8751
Postnummer Østbirk 8752
Postnummer Flemming 8762
Postnummer Rask Mølle 8763
Postnummer Klovborg 8765
Postnummer Nørre Snede 8766
Postnummer Stenderup 8781
Postnummer Hornsyld 8783
Postnummer Viborg 8800
Postnummer Tjele 8830
Postnummer Løgstrup 8831
Postnummer Skals 8832
Postnummer Rødkærsbro 8840
Postnummer Bjerringbro 8850
Postnummer Ulstrup 8860
Postnummer Langå 8870
Postnummer Thorsø 8881
Postnummer Fårvang 8882
Postnummer Gjern 8883
Postnummer Randers 8900
Postnummer Ørsted 8950
Postnummer Allingåbro 8961
Postnummer Auning 8963
Postnummer Havndal 8970
Postnummer Spentrup 8981
Postnummer Gjerlev J 8983
Postnummer Fårup 8990
Postnummer Aalborg 9000
Postnummer Aalborg 9020
Postnummer Aalborg 9029
Postnummer Aalborg 9100
Postnummer Aalborg SV 9200
Postnummer Aalborg SØ 9210
Postnummer Aalborg Øst 9220
Postnummer Svenstrup J 9230
Postnummer Nibe 9240
Postnummer Gistrup 9260
Postnummer Klarup 9270
Postnummer Storvorde 9280
Postnummer Kongerslev 9293
Postnummer Sæby 9300
Postnummer Vodskov 9310
Postnummer Hjallerup 9320
Postnummer Dronninglund 9330
Postnummer Asaa 9340
Postnummer Dybvad 9352
Postnummer Gandrup 9362
Postnummer Hals 9370
Postnummer Vestbjerg 9380
Postnummer Sulsted 9381
Postnummer Tylstrup 9382
Postnummer Nørresundby 9400
Postnummer Vadum 9430
Postnummer Aabybro 9440
Postnummer Brovst 9460
Postnummer Løkken 9480
Postnummer Pandrup 9490
Postnummer Blokhus 9492
Postnummer Saltum 9493
Postnummer Hobro 9500
Postnummer Arden 9510
Postnummer Skørping 9520
Postnummer Støvring 9530
Postnummer Suldrup 9541
Postnummer Mariager 9550
Postnummer Hadsund 9560
Postnummer Bælum 9574
Postnummer Terndrup 9575
Postnummer Aars 9600
Postnummer Nørager 9610
Postnummer Aalestrup 9620
Postnummer Gedsted 9631
Postnummer Møldrup 9632
Postnummer Farsø 9640
Postnummer Løgstør 9670
Postnummer Ranum 9681
Postnummer Fjerritslev 9690
Postnummer Brønderslev 9700
Postnummer Jerslev J 9740
Postnummer Østervrå 9750
Postnummer Vrå 9760
Postnummer Hjørring 9800
Postnummer Tårs 9830
Postnummer Hirtshals 9850
Postnummer Sindal 9870
Postnummer Bindslev 9881
Postnummer Frederikshavn 9900
Postnummer Læsø 9940
Postnummer Strandby 9970
Postnummer Jerup 9981
Postnummer Ålbæk 9982
Postnummer Skagen 9990Side 2: Billeder
Side 3: Video
Side 4: Links