Side 2: Temperatur
Side 3: Information
Side 4: Links

Strand
Side 2: Temperatur
Side 3: Information
Side 4: Links

Strand

Strand

Strand Side 1


Lov om en Strand
Kapitel 1
Projektering, anlæg og drift
§ 1. Strand ministeren bemyndiges til at træffe dispositioner i henhold til denne lov til projektering og anlæg af en Strand som en metro.
§ 2. Fætter BRforestår projektering, anlæg og drift af en Strand.
§ 3. Strand ministeren fastsætter regler om placering og udformning af stationer, kontrol- og vedligeholdelsescenter samt skakte m.m.
Stk. 2. Kort over Strandens linjeføring og placering af stationer samt kontrol- og vedligeholdelsescenter fremgår af bilag 1. Den endelige linjeføring og udformning og placering af stationer, kontrol- og vedligeholdelsescenter, skakte m.m. fastlægges efter godkendelse af transport- og energiministeren, jf. § 4, i kommuneplanlægningen for Stranden på grundlag af transport- og energiministerens regler efter stk. 1.
Stk. 3. Bames og kylling forestår i fællesskab udarbejdelse af VVM-redegørelse, herunder høring og eventuel miljøvurdering, for hele Stranden.
Stk. 4. Senest som led i VVM-proceduren efter stk. 3 kan der træffes beslutning om udførelse af supplerende adgangsveje for stationer, udførelse af forberedelser til afgreninger mod stationer uden for Stranden eller andre væsentlige ændringer, jf. § 6, stk. 1 og 2, der skal omfattes af en VVM-procedure.
Stk. 5. Mindre ændringer, der ikke er nødvendige for Strandens projektering, anlæg og drift, og som Københavns og Frederiksberg Kommuner samt staten har mulighed for at vælge efter § 6, stk. 1, og som kan gennemføres uden VVM-procedure og uden i øvrigt at medføre væsentlige tidsmæssige eller økonomiske konsekvenser for Stranden, kan besluttes, mod at udgiften betales i overensstemmelse med reglen i § 6, stk. 1.
Kapitel 2
Godkendelse af anlægget
§ 4. Bames og kylling forelægger en koordineret indstilling om godkendelse af anlægget for transport- og energiministeren.
Stk. 2. Godkendelse af den endelige linjeføring samt udformningen og placeringen af stationer, kontrol- og vedligeholdelsescenter, skakte m.m. træffes af Strand ministeren efter høring af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og et af Folketinget nedsat udvalg. Bames og kylling vedtager herefter kommuneplantillæg endeligt med de eventuelle ændringer, der fremgår af godkendelsen.
Stk. 3. Transport- og energiministerens godkendelse efter stk. 2 træder i stedet for en VVM-tilladelse efter § 11 g, stk. 4, i lov om planlægning.
Kapitel 3
Offentligt udbud af anlæg og drift, herunder vedligehold
§ 5. Fætter BRskal foretage offentligt udbud af anlæg og drift, herunder vedligehold, af Stranden. Stranden og den eksisterende metro skal ejes af Metroselskabet I/S.
Stk. 2. Efter afholdelsen af offentligt udbud og inden Fætter BRindgår de første kontrakter om anlæg og drift, herunder vedligehold, af Stranden, forelægger Fætter BRsin indstilling med henblik på godkendelse heraf for transport- og energiministeren, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.
Stk. 3. Kontrakterne om anlæg og drift, herunder vedligehold, af Stranden efter stk. 2 kan kun indgås, hvis der er enighed herom mellem transport- og energiministeren, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.
Kapitel 4
§ 6. Ved tilkøb eller udnyttelse af optioner forstås udgifter til anlæg og drift, der ikke er nødvendige for Strandens projektering, anlæg og drift, og som Københavns eller Frederiksberg Kommuner eller staten har mulighed for at vælge i forbindelse med gennemførelsen af anlægget af Stranden, jf. § 3. Tilkøb og udnyttelse af optioner betales af den, der ønsker at foretage tilkøb eller udnytte en option.
Stk. 2. Uforudsete udgifter betales af Metroselskabet I/S. Den nødvendige finansiering tilvejebringes i fællesskab af Københavns Kommune med 50 pct., staten med 41,7 pct. og Frederiksberg Kommune med 8,3 pct.
Stk. 3. Ved uforudsete udgifter forstås udgifter, der ikke har været forudset, jf. transport- og energiministerens regler efter § 3, stk. 1, og som er nødvendige af hensyn til gennemførelsen af anlægget af Stranden.
Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte betalinger omfatter betaling til anlægsomkostninger og i givet fald drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.
§ 7. Ved omstigningsstationerne Københavns Hovedbanegård, Østerport og Nørrebro er Stranden alene baseret på nødvendige omstigningsveje, jf. transport- og energiministerens regler efter § 3, stk. 1. Mindre ændringer heri, der kan gennemføres uden i øvrigt at medføre væsentlige tidsmæssige eller økonomiske konsekvenser for Stranden, kan besluttes, mod at udgifter hertil betales af den part, der ønsker ændringen, dvs. staten, herunder Banedanmark, en kommune eller DSB.
Stk. 2. Udgifter som følger af krav fra en myndighed, herunder som følge af internationale krav, EU-retlige krav eller national lov, herunder jernbanesikkerhedsmæssige krav, betales af Metroselskabet I/S. Den nødvendige finansiering tilvejebringes i fællesskab af Københavns Kommune med 50 pct., staten med 41,7 pct. og Frederiksberg Kommune med 8,3 pct.
Stk. 3. Udgiften til eventuelle nødvendige tilpasninger af vandforsyningsnettet i forbindelse med projektering og anlæg af Stranden betales af Metroselskabet I/S. Den nødvendige finansiering tilvejebringes i fællesskab af Københavns Kommune med 50 pct., staten med 41,7 pct. og Frederiksberg Kommune med 8,3 pct.
Stk. 4. Kommunen er forpligtet til at føre afløbsledninger frem til tilslutningspunkter lige uden for hver stations- og skaktkonstruktion. Fætter BRbetaler sædvanligt tilslutningsbidrag til afløbsledninger. Fætter BRafholder eventuelle udgifter til afledning af oppumpet vand fra udgravninger, og den nødvendige finansiering tilvejebringes i fællesskab af Københavns Kommune med 50 pct., staten med 41,7 pct. og Frederiksberg Kommune med 8,3 pct.
Stk. 5. Udgifter til ledningsomlægninger afholdes over anlægsbudgettet for Stranden, bortset fra følgende tilfælde, hvor udgiften betales af ledningsejerne:
1) Omlægninger af ledninger på de overtagne jernbanearealer.
2) Omlægninger af ledninger i vejarealer, der i ikke uvæsentlig grad er begrundet i vejformål.
Stk. 6. Udgifter som følge af øget trafikbelastning på kommuneveje under anlægsarbejdet afholdes af de respektive vejbestyrelser. Udgifter på statsveje som følge af øget trafikbelastning under anlægsarbejdet afholdes af staten.
Stk. 7. Midlertidig råden over offentlig eller privat fællesvej i forbindelse med anlægsarbejdet kan gennemføres ved en midlertidig ekspropriation efter reglerne i § 13. De respektive kommuner dækker et eventuelt tab ved midlertidigt eller permanent bortfald af p-pladser, stadepladser og lign. på offentlig vej eller privat fællesvej.
Stk. 8. Placeringen og udformningen af kontrol- og vedligeholdelsescenteret fastsættes af Strand ministeren i regler efter § 3, stk. 1. Kontrol- og vedligeholdelsescenteret overdrages til Metroselskabet I/S, uanset om arealet ejes af staten, herunder Banedanmark, DSB eller andre. Staten, herunder Banedanmark, eller DSB kan ikke overdrage arealet til andre end Metroselskabet I/S.
Kapitel 5
Byggelinjer, forbud, overtagelse af arealer m.v.
§ 8. Strand ministeren kan pålægge byggelinjer, når det er nødvendigt for at sikre anlægget af Stranden. Byggelinjer kan pålægges for en periode af højst 10 år. Byggelinjepålægget kan ved et nyt pålæg forlænges med yderligere op til 10 år. Fætter BRafholder alle omkostninger i forbindelse med pålæg om byggelinjer og offentliggørelsen heraf efter § 10.
Stk. 2. På ejendomme, der ligger inden for byggelinjen, må der ikke uden tilladelse fra Strand ministeren opføres ny bebyggelse, herunder ved tilbygning eller ved genopførelse af nedbrændt eller nedrevet bebyggelse, ligesom der ikke må foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse. På sådanne ejendomme må der heller ikke indrettes andre anlæg af blivende art.
§ 9. Strand ministeren kan nedlægge forbud mod, at der på en ejendom, der berøres af projekteringen, foretages de foranstaltninger, der er nævnt i § 8, stk. 2. Et sådant forbud kan kun nedlægges for et tidsrum af 1 år og kan ikke nedlægges mere end én gang.
Stk. 2. Kommunen skal indberette til transport- og energiministeren, inden der meddeles tilladelse til byggeri på ejendomme, der ikke er pålagt byggelinjer, og som berøres af projekteringen. Hvis Strand ministeren ikke inden for 2 måneder efter at have modtaget sådan indberetning nedlægger forbud i henhold til stk. 1, kan byggetilladelse meddeles.
§ 10. Strand ministeren skal i stedlige blade offentliggøre byggelinjepålæg efter § 8. Strand ministeren skal sende meddelelse til de ejere og brugere, hvis ejendomme direkte berøres af pålægget, og hvis adkomst fremgår af tingbogen.
Stk. 2. Klage over pålæg af byggelinjer skal ske senest 4 uger efter, at meddelelsen er kommet frem til den pågældende. Når fristen for klage er udløbet og der er truffet afgørelse i klagesagerne, skal byggelinjepålægget tinglyses med angivelse af hjemmel.
Stk. 3. Klage over en afgørelse om byggelinjepålæg fritager ikke klageren for at efterkomme pålægget. Klagemyndigheden kan dog bestemme, at klagen skal have opsættende virkning.
Stk. 4. Byggelinjepålæg skal fra offentliggørelsens dato respekteres af ejendommenes ejere og brugere og af panthavere og andre indehavere af rettigheder over ejendommene, uanset hvornår rettighederne er erhvervet.
Stk. 5. Forinden byggearbejder iværksættes på en ejendom, hvorpå der er pålagt byggelinjer i henhold til § 8, skal bygherren indhente oplysning hos Strand ministeren om, hvorvidt arbejdets udførelse vil komme i strid med byggelinjepålægget.
§ 11. Hvis ejeren af et areal, der er pålagt byggelinjer efter § 8, afskæres fra en udnyttelse af arealet, der er økonomisk rimelig og forsvarlig under hensyn til arealets beliggenhed og øvrige beskaffenhed, og som svarer til den udnyttelse, der finder sted af andre tilgrænsende eller omliggende arealer, kan ejeren på ethvert tidspunkt kræve, at Strand ministeren overtager arealet på Metroselskabet I/S’s vegne mod erstatning. Fætter BRafholder alle omkostninger hertil.
Stk. 2. Ejeren af et areal, der i væsentligt omfang er pålagt byggelinjer efter § 8, kan på ethvert tidspunkt desuden kræve, at Strand ministeren for Fætter BRovertager arealet mod erstatning, når byggelinjerne hindrer afhændelse af arealet på normale vilkår og ejeren af særlige personlige grunde ønsker at afstå arealet før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation.
Stk. 3. Udgør arealet kun en del af en ejendom, kan ejeren kræve hele ejendommen overtaget, hvis den tilbageværende del af ejendommen bliver så lille eller således beskaffen, at den ikke skønnes hensigtsmæssigt at kunne bevares som selvstændig ejendom og udnyttes på rimelig måde, eller hvis byggelinjepålægget hindrer afhændelse af hele ejendommen på normale vilkår i de i stk. 2 nævnte situationer.
Stk. 4. Afslår Strand ministeren ejerens anmodning om overtagelse efter stk. 1-3, eller opnås der ikke enighed om erstatningens størrelse, kan ejeren påklage transport- og energiministerens afgørelse til de i §§ 57 og 58 i lov om offentlige veje nævnte taksationsmyndigheder. Taksationsmyndighederne afgør, om ejerens krav efter stk. 1-3 skal imødekommes, og fastsætter erstatning for arealets overtagelse efter reglerne i § 51, stk. 1 og 2, i lov om offentlige veje. Ved taksationsmyndighedernes behandling finder bestemmelserne i §§ 58 a-62 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.
Stk. 5. Afgørelser, der kan påklages efter stk. 4, kan ikke indbringes for domstolene, før klageadgangen er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt inden for 6 måneder efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren.
§ 12. Strand ministeren kan for Fætter BRefter anmodning fra ejeren forlods erhverve en ejendom, der berøres særlig indgribende af projekteringen eller anlægget, når ejeren af særlige personlige grunde ønsker at afstå ejendommen før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation og ejendommen ikke kan afhændes på normale vilkår. Fætter BRafholder alle omkostninger hertil.
Stk. 2. Overtagelsessummen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.
Kapitel 6
Ekspropriation samt naturfrednings- og planlægningsmæssige hensyn
§ 13. Strand ministeren bemyndiges til for Fætter BRved ekspropria¬tion at erhverve fast ejendom, herunder i form af rettigheder og servitutter, der er nødvendig til at gennemføre det i denne lov omhandlede anlæg, herunder eventuelle supplerende adgangsveje for stationer eller forberedelser til afgreninger mod stationer uden for Stranden. Ekspropria¬tion sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Ved erstatningsfastsættelsen gælder reglerne i § 51, stk. 1 og 2, i lov om offentlige veje. Fætter BRafholder alle omkostninger til ekspropriationer.
§ 14. De naturfredningsmæssige hensyn vedrørende anvendelse af arealer i forbindelse med projektering og anlæg af Stranden varetages alene ved denne lov, herunder den i § 3 beskrevne procedure om VVM-redegørelse m.v. og transport- og energiministerens regler, der udstedes efter § 3, stk. 1.
Stk. 2. De regler, der udstedes af Strand ministeren efter § 3, stk. 1, skal lægges til grund ved varetagelsen af de planlægningsmæssige hensyn.
Kapitel 7
Godkendelser vedrørende jernbanesikkerhed og byggesagsbehandling, herunder gebyr m.v.
§ 15. Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger (Trafikstyrelsen) godkender følgende:
1) Den samlede tunnelkonstruktion, uanset hvilken tunnelkonstruktion der er tale om, herunder tunnelstrækninger med indbyggede sporskifter, sidespor, nød- og ventila¬tionsskakte, stationer samt installationer, der vedrører tunnelstrækningerne, herunder tunnelstationernes sporområder.
2) De banetekniske anlæg.
3) Den indre indretning af de underjordiske stationers publikums- og teknikområder med tilhørende installationer.
Stk. 2. Der kan opkræves gebyr efter gældende regler for kommunale og statslige godkendelser m.v., herunder godkendelser efter jernbaneloven eller anden lovgivning vedrørende sikkerhed, miljø og lign., i forbindelse med projekteringen, anlæg og ibrugtagning. For Trafikstyrelsens godkendelse efter stk. 1, nr. 3, betales ikke gebyr.
Stk. 3. Gebyrets størrelse fastsættes på grundlag af den respektive del af anlægget, som godkendelsen vedrører.
§ 16. Strand ministeren bemyndiges til at godkende eller lade nødvendige tilslutningsanlæg m.v. for jernbane udføre.
Kapitel 8
Delegation og fastsættelse af regler for klage m.v.
§ 17. Strand ministeren kan bemyndige Trafikstyrelsen eller andre statslige myndigheder til at udøve ministerens beføjelser i denne lov.
Stk. 2. Strand ministeren kan bemyndige Fætter BRtil at udøve ministerens beføjelser i denne lov.
Stk. 3. Fætter BRkan overlade sine beføjelser i nærmere bestemt omfang til DSB eller Banedanmark i forbindelse med udførelse af projekterings- eller anlægsarbejder på stationer, der tilhører DSB, respektive DSB S-tog A/S, og Banedanmark.
Stk. 4. Fætter BRkan overlade sine beføjelser i nærmere bestemt omfang til Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune i forbindelse med udførelse af projekterings- eller anlægsarbejder på forpladser til stationerne og på arealer rundt om nødskakte.
Stk. 5. Strand ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der træffes efter denne lov, herunder om klagefrister eller om, at afgørelserne ikke kan påklages til transport- og energiministeren.
§ 18. Strand ministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.
Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007
Margrethe R.
/

strande i danmark dueodde strand dueodde strand weissenhauser strand weissenhauser strand udsholt strand udsholt strand sol og strand sol og strand solog strand solog strand houstrup strand houstrup strand naturister på stranden naturister på stranden vejers strand vejers strand skagen strand skagen strand strand billeder strand billeder naturist strande naturist strande www.sol og strand.dk www.sol og strand.dk marielyst strand marielyst strand ristinge strand ristinge strand danske strande danske strande stillinge strand stillinge strand balka strand bornholm balka strand bornholm kelstrup strand kelstrup strand sol strand sol strand strand hotel strand hotel sol og strand.dk sol og strand.dk badestrand badestrand sol strand sommer sol strand sommer strand-galleriet.dk strand-galleriet.dk strand temperatur badevandet temperatur badevandet temperatur badevand temperatur badevand temperatur temperaturer i danmark temperaturer i danmark mit ferievejr mit ferievejr AssensAssens Næs strand AssensLøgismose Skov AssensSandager Næs S BornholmDueodde strand BrønderslevAså Strand FanøFanø Vesterhavsbad FaxeFeddet FredericiaStrandparken, Skærbæk FredericiaTrelde Næs FredericiaØsterstrand FrederikshavnKandestederne FrederikshavnPalmestranden (Fredrikshavn Nordstrand) FrederikshavnLyngså Strand FrederikshavnBratten strand FrederikshavnDamstederne FrederikshavnSæby Nordstrand FrederikshavnHedebo Camping FrederikshavnSkiveren FrederikshavnStrandby Nordstrand FrederikshavnÅlbæk Strand FrederikshavnBunken strand FrederikshavnSønderstrand FrederikshavnGl. Skagen FrederikssundMarbæk Strand FrederikssundKulhuse Strand Faaborg-MidtfynKlinten Strand GreveHundige Strand GribskovTinkerup Strand GribskovStrandbakkerne GribskovStrandbjerggård GribskovSmidstrup Strand GribskovGilleleje Veststrand GribskovDronningmølle Strand GribskovStængehus GribskovTisvildeleje Strand GribskovRågeleje Strand HaderslevDiernæs HaderslevHalk Strand HaderslevKelstrup Strand HaderslevFlovt Strand HaderslevHejsager Strand HalsnæsTrekanten Strand HalsnæsStranden ved Gråstenvej HalsnæsLiseleje Strand HedenstedDaugaard Strand HedenstedStorstranden, Juelsminde HelsingørMarienlyst Strand HelsingørLangebro HelsingørHornbæk Strand Vest HelsingørJulebæk Strand HelsingørHornbæk Strand Øst HerningFuglsang Sø HjørringHusmoderstranden HjørringLøkken Syd Strand HjørringTornby Strand HjørringSkallerup Strand HjørringNr. Lyngby Strand HjørringLøkken Strand Nord HjørringKrage Strand HjørringNørlev Strand HjørringLønstrup Strand HjørringKjul Strand HolbækHolbæk Søbad Venedig HolstebroBjerghuse HolstebroThorsminde strand HolstebroSpidsbjerg strand HorsensHusodde Strand IshøjVallensbæk Strand JammerbugtTranum Strand JammerbugtSaltum Strand JammerbugtSvinkløv Strand JammerbugtGrønhøj Strand JammerbugtEjstrup Strand JammerbugtKlim Strand JammerbugtSlettestrand JammerbugtBlokhus Strand JammerbugtRødhus Strand KalundborgGisseløre Badebro KalundborgSaltbæk Badebro KalundborgMullerup Strand KertemindeSydstranden KertemindeNordstranden KoldingHejlsminde Strand KoldingLøverodde Strand KoldingGrønninghoved Strand KoldingBinderup Strand LangelandLohals Strand LangelandBagenkop Sommerland Strand LangelandHesselbjerg Strand LangelandEmmerbølle Strand LangelandSpodsbjerg Drej Strand LangelandRistinge Strand LejreHerslev Strand LemvigVejlby Badestrand LemvigVinkelhage Strand LemvigThyborøn Badestrand LemvigFerring Strand LemvigGjellerodde Strand LemvigHøfde Q LollandMaglehøj Strand LollandBredfjed Strand LollandFemø Havn Strand LollandHummingen Strand LollandHestehoved Strandbad LollandHyldtofte /Holeby Østersøbad LollandAlbuen Strand LollandRødbyhavn strand ved Søpavillon LollandFejø sletteren LollandStrand ud for Lalandia Lyngby-TaarbækFredriksdal Fribad MariagerfjordBramslev Bakker Strand MariagerfjordFærgehagen MariagerfjordØster Hurup Strand Kattegat Camping MariagerfjordSildehagen MariagerfjordØster Hurup Strand ved Havnen MiddelfartStrib Nordstrand MiddelfartStranden ved Middelfart Marina MiddelfartVejlby Fed Strand MiddelfartFøns Strand MorsøSundby Strand MorsøØsterstrand NorddjursGjerrild Nordstrand NorddjursGrenaa Strand ved Katholm NorddjursRygårde Strand NorddjursBønnerup Strand NorddjursAnholt Vesterstrand NordfynsHasmark NyborgStorebæltsbadet NyborgGrønnehave NyborgFyns Badestrand NyborgStrandhotellerne NyborgKongshøj Camping NæstvedEnø Strand OdderSaksild Strand OdderRude Strand OdderHov Strand OdderHølken Strand OdsherredOrdrup Strand OdsherredStranden v/ Lynghusvej OdsherredSkærby Strand OdsherredNordstrand OdsherredGudmindrup Lyng OdsherredTelegrafvejen RandersUdbyhøj strand Ringkøbing-SkjernVedersø Klit Strand Ringkøbing-SkjernHvide Sande Strand Ringkøbing-SkjernNørre Lyngvig Strand Ringkøbing-SkjernSidselbjerg Strand Ringkøbing-SkjernRingkøbing Camping Strand Ringkøbing-SkjernSøndervig Strand RingstedHaraldsted Sø SkanderborgVædebro badestrand SkanderborgStilling Strand SkanderborgSøbadet SkanderborgSdr. Ege SkanderborgKnudhule SkiveHarre Vig Strand SkiveÅlbæk Strand SkiveGlyngøre Strand SlagelseKobæk strand SlagelseStillinge Strand SlagelseMusholm Bugt Strand SlagelseBildsø Strand SlagelseRevkrogen strand SlagelseGranskoven strand SlagelseSvenstrup Strand SlagelseCeresstranden SorøTystrup Sø SorøSorø Sø StruerBremdal Strand StruerToftum Bjerge Strand SvendborgBallen SvendborgSmørmosen SvendborgChristiansminde SvendborgSlotshagen SvendborgLundeborg SyddjursBoeslum Strand SyddjursVibæk Strand SyddjursDråby Strand SyddjursLyngsbæk-Femmøller Strand SyddjursSkødshoved Strand SønderborgSønderborg badestarnd SønderborgFynshav Badestrand SønderborgVemmingbund Badestrand ThistedVilsund Strand ThistedSøndergaard Strand ThistedKlitmøller Strand ThistedVigsø Strand ThistedThisted Søbad ThistedNr. Vorupør strand ThistedStenbjerg Strand ThistedAgger Strand TønderLakolk Strand TønderSønderstrand VardeNymindegab Strand VardeVejers Strand VardeBørsmose Strand VardeHoustrup Strand VardeBlåvand - Hvidbjerg Strand VardeHenne Strand VardeHøje Knolde Strand VejleAlbuen VejleTirsbæk VejleMørkholt Strand VejleFladstrand VejleIbæk Strand VejleHvidbjerg Strand VesthimmerlandLøgstør Friluftsbad VesthimmerlandErtebølle strand VesthimmerlandHvalpsund strand VesthimmerlandRønbjerg VesthimmerlandTrend strand VordingborgUlvshale Strand VordingborgKlinteparken VordingborgOre Camping VordingborgKlintholm VordingborgSvinø Strand VordingborgPræstø Strand VordingborgHårbølle Strand ÆrøEriks Hale ÆrøSøby Strand ÆrøVestre Strand AabenraaLoddenhøj Strand AabenraaVarnæs Vig Strand AabenraaSandskær Strand AabenraaSkarrev Strand AabenraaUge Lystfiskeri og Camping AabenraaKollund Strand AabenraaLøjt Feriecenters strand (privat strand med off. adgang) AabenraaSønderhav AabenraaGenner Strand AabenraaBarsø Landing AalborgBisnap Strand AalborgEgense Skanse AalborgHesteskoen AalborgStejlgabet AalborgMøllestenen AalborgHou Strand AalborgEgholm Strand ÅrhusBellevue Strandpark ÅrhusAjstrup Strand ÅrhusMoesgård Strand ÅrhusBadeanstalten Den Permanente
strande i danmark
dueodde strand
dueodde strand
weissenhauser strand
weissenhauser strand
udsholt strand
udsholt strand
sol og strand
sol og strand
solog strand
solog strand
houstrup strand
houstrup strand
naturister på stranden
naturister på stranden
vejers strand
vejers strand
skagen strand
skagen strand
strand billeder
strand billeder
naturist strande
naturist strande
www.sol og strand.dk
www.sol og strand.dk
marielyst strand
marielyst strand
ristinge strand
ristinge strand
danske strande
danske strande
stillinge strand
stillinge strand
balka strand bornholm
balka strand bornholm
kelstrup strand
kelstrup strand
sol strand
sol strand
strand hotel
strand hotel
sol og strand.dk
sol og strand.dk
badestrand
badestrand
sol strand sommer
sol strand sommer
strand-galleriet.dk
strand-galleriet.dk
strand temperatur
badevandet temperatur
badevandet temperatur
badevand temperatur
badevand temperatur
temperaturer i danmark
temperaturer i danmark
mit ferievejr
mit ferievejr
AssensAssens Næs strand
AssensLøgismose Skov AssensSandager Næs S BornholmDueodde strand
BrønderslevAså Strand
FanøFanø Vesterhavsbad
FaxeFeddet FredericiaStrandparken, Skærbæk FredericiaTrelde Næs FredericiaØsterstrand
FrederikshavnKandestederne
FrederikshavnPalmestranden (Fredrikshavn Nordstrand)
FrederikshavnLyngså Strand
FrederikshavnBratten strand
FrederikshavnDamstederne
FrederikshavnSæby Nordstrand
FrederikshavnHedebo Camping FrederikshavnSkiveren
FrederikshavnStrandby Nordstrand
FrederikshavnÅlbæk Strand
FrederikshavnBunken strand FrederikshavnSønderstrand
FrederikshavnGl. Skagen
FrederikssundMarbæk Strand
FrederikssundKulhuse Strand
Faaborg-MidtfynKlinten Strand
GreveHundige Strand GribskovTinkerup Strand GribskovStrandbakkerne GribskovStrandbjerggård GribskovSmidstrup Strand GribskovGilleleje Veststrand GribskovDronningmølle Strand
GribskovStængehus GribskovTisvildeleje Strand
GribskovRågeleje Strand HaderslevDiernæs HaderslevHalk Strand HaderslevKelstrup Strand HaderslevFlovt Strand HaderslevHejsager Strand
HalsnæsTrekanten Strand
HalsnæsStranden ved Gråstenvej HalsnæsLiseleje Strand
HedenstedDaugaard Strand
HedenstedStorstranden, Juelsminde
HelsingørMarienlyst Strand HelsingørLangebro HelsingørHornbæk Strand Vest
HelsingørJulebæk Strand HelsingørHornbæk Strand Øst HerningFuglsang Sø
HjørringHusmoderstranden HjørringLøkken Syd Strand HjørringTornby Strand
HjørringSkallerup Strand HjørringNr. Lyngby Strand HjørringLøkken Strand Nord
HjørringKrage Strand HjørringNørlev Strand
HjørringLønstrup Strand HjørringKjul Strand
HolbækHolbæk Søbad Venedig
HolstebroBjerghuse HolstebroThorsminde strand
HolstebroSpidsbjerg strand HorsensHusodde Strand
IshøjVallensbæk Strand
JammerbugtTranum Strand
JammerbugtSaltum Strand JammerbugtSvinkløv Strand JammerbugtGrønhøj Strand JammerbugtEjstrup Strand JammerbugtKlim Strand JammerbugtSlettestrand
JammerbugtBlokhus Strand JammerbugtRødhus Strand KalundborgGisseløre Badebro
KalundborgSaltbæk Badebro KalundborgMullerup Strand KertemindeSydstranden
KertemindeNordstranden
KoldingHejlsminde Strand KoldingLøverodde Strand KoldingGrønninghoved Strand KoldingBinderup Strand
LangelandLohals Strand LangelandBagenkop Sommerland Strand
LangelandHesselbjerg Strand
LangelandEmmerbølle Strand
LangelandSpodsbjerg Drej Strand
LangelandRistinge Strand
LejreHerslev Strand
LemvigVejlby Badestrand LemvigVinkelhage Strand
LemvigThyborøn Badestrand
LemvigFerring Strand LemvigGjellerodde Strand LemvigHøfde Q
LollandMaglehøj Strand
LollandBredfjed Strand LollandFemø Havn Strand LollandHummingen Strand LollandHestehoved Strandbad
LollandHyldtofte /Holeby Østersøbad LollandAlbuen Strand LollandRødbyhavn strand ved Søpavillon LollandFejø sletteren LollandStrand ud for Lalandia Lyngby-TaarbækFredriksdal Fribad
MariagerfjordBramslev Bakker Strand
MariagerfjordFærgehagen MariagerfjordØster Hurup Strand Kattegat Camping
MariagerfjordSildehagen MariagerfjordØster Hurup Strand ved Havnen
MiddelfartStrib Nordstrand MiddelfartStranden ved Middelfart Marina
MiddelfartVejlby Fed Strand MiddelfartFøns Strand MorsøSundby Strand MorsøØsterstrand
NorddjursGjerrild Nordstrand NorddjursGrenaa Strand ved Katholm
NorddjursRygårde Strand
NorddjursBønnerup Strand NorddjursAnholt Vesterstrand NordfynsHasmark
NyborgStorebæltsbadet NyborgGrønnehave NyborgFyns Badestrand
NyborgStrandhotellerne NyborgKongshøj Camping NæstvedEnø Strand
OdderSaksild Strand
OdderRude Strand OdderHov Strand OdderHølken Strand
OdsherredOrdrup Strand
OdsherredStranden v/ Lynghusvej OdsherredSkærby Strand OdsherredNordstrand OdsherredGudmindrup Lyng
OdsherredTelegrafvejen RandersUdbyhøj strand
Ringkøbing-SkjernVedersø Klit Strand Ringkøbing-SkjernHvide Sande Strand
Ringkøbing-SkjernNørre Lyngvig Strand Ringkøbing-SkjernSidselbjerg Strand Ringkøbing-SkjernRingkøbing Camping Strand Ringkøbing-SkjernSøndervig Strand RingstedHaraldsted Sø
SkanderborgVædebro badestrand SkanderborgStilling Strand SkanderborgSøbadet SkanderborgSdr. Ege SkanderborgKnudhule
SkiveHarre Vig Strand SkiveÅlbæk Strand
SkiveGlyngøre Strand
SlagelseKobæk strand
SlagelseStillinge Strand
SlagelseMusholm Bugt Strand
SlagelseBildsø Strand SlagelseRevkrogen strand SlagelseGranskoven strand SlagelseSvenstrup Strand SlagelseCeresstranden SorøTystrup Sø
SorøSorø Sø
StruerBremdal Strand
StruerToftum Bjerge Strand SvendborgBallen SvendborgSmørmosen SvendborgChristiansminde
SvendborgSlotshagen SvendborgLundeborg SyddjursBoeslum Strand SyddjursVibæk Strand
SyddjursDråby Strand SyddjursLyngsbæk-Femmøller Strand SyddjursSkødshoved Strand SønderborgSønderborg badestarnd
SønderborgFynshav Badestrand
SønderborgVemmingbund Badestrand
ThistedVilsund Strand ThistedSøndergaard Strand ThistedKlitmøller Strand ThistedVigsø Strand ThistedThisted Søbad
ThistedNr. Vorupør strand
ThistedStenbjerg Strand ThistedAgger Strand TønderLakolk Strand
TønderSønderstrand VardeNymindegab Strand VardeVejers Strand VardeBørsmose Strand VardeHoustrup Strand VardeBlåvand - Hvidbjerg Strand
VardeHenne Strand
VardeHøje Knolde Strand VejleAlbuen
VejleTirsbæk
VejleMørkholt Strand VejleFladstrand
VejleIbæk Strand VejleHvidbjerg Strand VesthimmerlandLøgstør Friluftsbad
VesthimmerlandErtebølle strand VesthimmerlandHvalpsund strand
VesthimmerlandRønbjerg VesthimmerlandTrend strand VordingborgUlvshale Strand
VordingborgKlinteparken VordingborgOre Camping VordingborgKlintholm VordingborgSvinø Strand VordingborgPræstø Strand
VordingborgHårbølle Strand ÆrøEriks Hale
ÆrøSøby Strand ÆrøVestre Strand AabenraaLoddenhøj Strand
AabenraaVarnæs Vig Strand AabenraaSandskær Strand AabenraaSkarrev Strand AabenraaUge Lystfiskeri og Camping AabenraaKollund Strand AabenraaLøjt Feriecenters strand (privat strand med off. adgang) AabenraaSønderhav AabenraaGenner Strand AabenraaBarsø Landing AalborgBisnap Strand
AalborgEgense Skanse
AalborgHesteskoen AalborgStejlgabet AalborgMøllestenen AalborgHou Strand AalborgEgholm Strand ÅrhusBellevue Strandpark
ÅrhusAjstrup Strand
ÅrhusMoesgård Strand
ÅrhusBadeanstalten Den Permanente

København C Havneholmen 33
Internationalt Postcenter
København K Købmagergade 33
København K Kongens Nytorv
København K Nyhavn
København K Herluf Trolles Gade
København K Cort Adelers Gade
København K Peder Skrams Gade
København K Tordenskjoldsgade
København K August Bournonvilles Passage
København K Heibergsgade
København K Holbergsgade
København K Havnegade
København K Niels Juels Gade
København K Holmens Kanal
København K Ved Stranden
København K Boldhusgade
København K Laksegade
København K Asylgade
København K Fortunstræde
København K Admiralgade
København K Nikolaj Plads
København K Nikolajgade
København K Bremerholm
København K Vingårdstræde
København K Dybensgade
København K Lille Kirkestræde
København K Store Kirkestræde
København K Lille Kongensgade
København K Holmens Kanal 2-12
København K Havnegade 5
København K Kongens Nytorv 13
København K Esplanaden 50
København K Østergade
København K Ny Østergade
København K Pistolstræde
København K Hovedvagtsgade
København K Ny Adelgade
København K Kristen Bernikows Gade
København K Antonigade
København K Grønnegade
København K Store Regnegade
København K Christian IX's Gade
København K Pilestræde
København K Silkegade
København K Kronprinsensgade
København K Klareboderne
København K Møntergade
København K Gammel Mønt
København K Sværtegade
København K Landemærket
København K Vognmagergade
København K Lønporten
København K Sjæleboderne
København K Gothersgade
København K Åbenrå
København K Suhmsgade
København K Pustervig
København K Hauser Plads
København K Hausergade
København K Sankt Gertruds Stræde
København K Rosenborggade
København K Tornebuskegade
København K Møntergade 19
København K Pilestræde 34
København K Vognmagergade 11
København K Købmagergade
København K Valkendorfsgade
København K Løvstræde
København K Niels Hemmingsens Gade
København K Gråbrødretorv
København K Kejsergade
København K Gråbrødrestræde
København K Klosterstræde
København K Skoubogade
København K Skindergade
København K Amagertorv
København K Vimmelskaftet
København K Jorcks Passage
København K Klostergården
København K Nygade
København K Nørregade
København K Sankt Petri Passage
København K Dyrkøb
København K Bispetorvet
København K Frue Plads
København K Store Kannikestræde
København K Lille Kannikestræde
København K Fiolstræde
København K Krystalgade
København K Peder Hvitfeldts Stræde
København K Rosengården
København K Kultorvet
København K Højbro Plads
København K Læderstræde
København K Gammel Strand
København K Nybrogade
København K Magstræde
København K Snaregade
København K Naboløs
København K Hyskenstræde
København K Kompagnistræde
København K Badstuestræde
København K Knabrostræde
København K Brolæggerstræde
København K Vindebrogade
København K Bertel Thorvaldsens Plads
København K Tøjhusgade
København K Børsgade
København K Slotsholmsgade
København K Børsen
København K Christiansborg
København K Christiansborg Ridebane
København K Christiansborg Slotsplads
København K Prins Jørgens Gård
København K Proviantpassagen
København K Rigsdagsgården
København K Christians Brygge 1-5 og 8
København K Frederiksholms Kanal
København K Søren Kierkegaards Plads
København K Christiansborg
København K Sankt Annæ Plads
København K Kvæsthusgade
København K Kvæsthusbroen
København K Toldbodgade
København K Lille Strandstræde
København K Store Strandstræde
København K Amaliegade
København K Amalienborg
København K Larsens Plads
København K Nordre Toldbod
København K Trekroner
København K Bredgade
København K Palægade
København K Churchillparken
København K Esplanaden
København K Store Kongensgade
København K Frederiksgade
København K Bornholmsgade
København K Hammerensgade
København K Jens Kofods Gade
København K Grønningen
København K Poul Ankers Gade
København K Sankt Annæ Plads 26-28
København K Borgergade
København K Landgreven
København K Dronningens Tværgade
København K Hindegade
København K Adelgade
København K Kronprinsessegade
København K Georg Brandes Plads
København K Sølvgade
København K Klerkegade
København K Rosengade
København K Fredericiagade
København K Olfert Fischers Gade
København K Gammelvagt
København K Sankt Pauls Gade
København K Sankt Pauls Plads
København K Rævegade
København K Rigensgade
København K Stokhusgade
København K Krusemyntegade
København K Gernersgade
København K Haregade
København K Tigergade
København K Suensonsgade
København K Hjertensfrydsgade
København K Elsdyrsgade
København K Delfingade
København K Krokodillegade
København K Vildandegade
København K Svanegade
København K Timiansgade
København K Sølvgade 40
København K Øster Voldgade
København K Rørholmsgade
København K Øster Farimagsgade 3-15 og 2
København K Ole Suhrs Gade
København K Gammeltoftsgade
København K Bartholinsgade
København K Øster Søgade 8-36
København K Nørre Voldgade
København K Ahlefeldtsgade
København K Charlotte Ammundsens Plads
København K Frederiksborggade
København K Israels Plads
København K Linnésgade
København K Rømersgade
København K Vendersgade
København K Nørre Farimagsgade
København K Schacksgade
København K Nansensgade
København K Kjeld Langes Gade
København K Turesensgade
København K Gyldenløvesgade lige nr.
København K Nørre Søgade
København K Søtorvet
København K Knippelsbro
København K Torvegade
København K Strandgade
København K Asiatisk Plads
København K David Balfours Gade
København K Hammershøi Kaj
København K Johan Semps Gade
København K Nicolai Eigtveds Gade
København K Wilders Plads
København K Krøyers Plads
København K Christianshavns Kanal
København K Bådsmandsstræde
København K Wildersgade
København K Knippelsbrogade
København K Christianshavns Torv
København K Langebrogade
København K Applebys Plads
København K Voldgården
København K Ved Kanalen
København K Overgaden Neden Vandet
København K Overgaden Oven Vandet
København K Sankt Annæ Gade
København K Mikkel Vibes Gade
København K Sofiegade
København K Store Søndervoldstræde
København K Dronningensgade
København K Lille Søndervoldstræde
København K Prinsessegade
København K Amagergade
København K Christianshavns Voldgade
København K Ved Volden
København K Voldboligerne
København K Brobergsgade
København K Andreas Bjørns Gade
København K Burmeistersgade
København K Bodenhoffs Plads
København K Islands Plads
København K Margretheholmsvej
København K Refshalevej
København K William Wains Gade
København K Christiansholms Ø
København K Flakfortet
København K Lynetten
København K Margretheholm
København K Middelgrundsfortet
København K Quintus
København K Refshaleøen
København K Danneskiold-Samsøes Allé
København K Philip De Langes Allé
København K Arsenalvej
København K Halvtolv
København K Kuglegården
København K Kuglegårdsvej
København K Søartillerivej
København K Trangravsvej
København K Værftsbroen
København K Bohlendachvej
København K Eik Skaløes Plads
København K Fabrikmestervej
København K Galionsvej
København K Kanonbådsvej
København K Leo Mathisens Vej
København K Masteskursvej
København K Per Knutzons Vej
København K Schifters Kvarter
København K Stibolts Kvarter
København K Takkelloftsvej
København K Theodor Christensens Plads
København K Benstrups Kvarter
København K Dokøvej
København K Ekvipagemestervej
København K Judichærs Plads
København K Orlogsværftvej
København K A.H. Vedels Plads
København K Bradbænken
København K Elefanten
København K Eskadrevej
København K H.C. Sneedorffs Allé
København K Henrik Gerners Plads
København K Henrik Spans Vej
København K Kongebrovej
København K Krudtløbsvej
København K Minørvej
København K P. Løvenørns Vej
København K Spanteloftvej
København K Takkeladsvej
København K Ved Sixtusbatteriet
København K Ved Søminegraven
København K Bjørnekloen
København K Blå Karamel
København K Fabriksområdet
København K Fredens Ark
København K Løvehuset
København K Mælkebøtten
København K Mælkevejen
København K Nordområdet
København K Psyak
København K Sydområdet
København K Tinghuset
København K Midtdyssen
København K Norddyssen
København K Syddyssen
København K Asiatisk Plads 2
København K Nytorv
København K Larslejsstræde
København K Teglgårdstræde
København K Sankt Peders Stræde
København K Larsbjørnsstræde
København K Studiestræde
København K Vestergade
København K Gammeltorv
København K Kattesundet
København K Frederiksberggade
København K Mikkel Bryggers Gade
København K Slutterigade
København K Lavendelstræde
København K Farvergade
København K Hestemøllestræde
København K Gåsegade
København K Rådhusstræde
København K Vandkunsten
København K Løngangstræde
København K Stormgade 2-14
København K Ny Vestergade
København K Ny Kongensgade
København K Bryghusgade
København V Bernstorffsgade 40
København V Kystvejen
København V Bag Rådhuset
København V Rådhuspladsen
København V Jarmers Plads
København V Vester Voldgade
København V H.C. Andersens Boulevard
København V Langebro
København V Studiestræde
København V Stormgade 20 og 35
København V Dantes Plads
København V Ny Kongensgade
København V Christiansborggade
København V Christians Brygge 24-30
København V Kalvebod Brygge
København V Fisketorvet
København V Kalvebod Pladsvej
København V Hambrosgade
København V Otto Mønsteds Plads
København V Rysensteensgade
København V Tietgensgade 37
København V Polititorvet
København V Mitchellsgade
København V Edvard Falcks Gade
København V Banegårdspladsen
København V Københavns Hovedbanegård
København V Otto Mønsteds Gade
København V Anker Heegaards Gade
København V Puggaardsgade
København V Niels Brocks Gade
København V Ved Glyptoteket
København V Stoltenbergsgade
København V Arni Magnussons Gade
København V Carsten Niebuhrs Gade
København V Bernstorffsgade
København V Rådhuspladsen 1
København V Gyldenløvesgade
København V Vester Søgade
København V Nyropsgade
København V Dahlerupsgade
København V Kampmannsgade
København V Herholdtsgade
København V Vester Farimagsgade
København V Staunings Plads
København V Jernbanegade
København V Axeltorv
København V Gammel Kongevej
København V Hammerichsgade
København V Ved Vesterport
København V Meldahlsgade
København V Trommesalen
København V Sankt Jørgens Allé
København V Stenosgade
København V Bagerstræde
København V Tullinsgade
København V Værnedamsvej
København V Vesterbrogade
København V Vesterbros Torv
København V Frederiksberg Alle
København V Boyesgade ulige nr
København V Kingosgade 1-9
København V Brorsonsgade
København V Vesterbrogade 3
København V Herman Triers Plads
København V Julius Thomsens Gade
København V Kleinsgade
København V Rosenørns Allé
København V Åboulevard 1-13
København V Dahlerupsgade 6
København V Istedgade
København V Reventlowsgade
København V Colbjørnsensgade
København V Helgolandsgade
København V Abel Cathrines Gade
København V Viktoriagade
København V Gasværksvej
København V Eskildsgade
København V Absalonsgade
København V Svendsgade
København V Dannebrogsgade
København V Otto Krabbes Plads
København V Westend
København V Saxogade
København V Oehlenschlægersgade
København V Kaalundsgade
København V Valdemarsgade
København V Matthæusgade
København V Frederiksstadsgade
København V Mysundegade
København V Flensborggade
København V Enghave Plads
København V Haderslevgade
København V Tove Ditlevsens Plads
København V Broagergade
København V Ullerupgade
København V Enghavevej
København V Kongshøjgade
København V Sankelmarksgade
København V Gråstensgade
København V Staldgade
København V Halmtorvet
København V Reverdilsgade
København V Stampesgade
København V Lille Colbjørnsensgade
København V Tietgensgade
København V Ingerslevsgade
København V Lille Istedgade
København V Maria Kirkeplads
København V Eriksgade
København V Skydebanegade
København V Kvægtorvsgade
København V Flæsketorvet
København V Onkel Dannys Plads
København V Høkerboderne
København V Kvægtorvet
København V Kødboderne
København V Slagtehusgade
København V Slagterboderne
København V Skelbækgade
København V Sommerstedgade
København V Krusågade
København V Sønder Boulevard
København V Dybbølsgade
København V Godsbanegade
København V Letlandsgade
København V Estlandsgade
København V Esbern Snares Gade
København V Arkonagade
København V Asger Rygs Gade
København V Skjalm Hvides Gade
København V Sigerstedgade
København V Knud Lavards Gade
København V Erik Ejegods Gade
København V Bodilsgade
København V Palnatokesgade
København V Heilsgade
København V Røddinggade
København V Bevtoftgade
København V Bustrupgade
København V Stenderupgade
København V Enghave Passage
København V Rahbeks Allé
København V Vesterfælledvej
København V Sundevedsgade
København V Tøndergade
København V Ballumgade
København V Hedebygade
København V Møgeltøndergade
København V Amerikavej
København V Trøjborggade
København V Lyrskovgade
København V Rejsbygade
København V Ny Carlsberg Vej
København V Ejderstedgade
København V Slesvigsgade
København V Dannevirkegade
København V Alsgade
København V Angelgade
København V Slien
København V Carstensgade
København V Lundbyesgade
København V Ernst Meyers Gade
København V Bissensgade
København V Küchlersgade
København V Freundsgade
København V Jerichausgade
København V Rådhuspladsen
København V Vesterbrogade 8
København V H.C. Andersens Boulevard 18
København V Bag Elefanterne
København V Banevolden 2
København V Bjerregårdsvej 5 og 7
København V Bryggernes Plads
København V Gamle Carlsberg Vej
København V Kammasvej
København V Ny Carlsberg Vej
København V Ottilia Jacobsens Plads
København V Pasteursvej
København V Rahbeks Allé 13-15
København V Valby Langgade 1
København V Vesterfælledvej 58-110
Frederiksberg C Rahbeks Alle 2-36
Frederiksberg C Halls Alle
Frederiksberg C Brøndsteds Alle
Frederiksberg C Bakkegårds Alle
Frederiksberg C Kammasvej 3
Frederiksberg C Jacobys Alle
Frederiksberg C Schlegels Alle
Frederiksberg C Asmussens Alle
Frederiksberg C Frydendalsvej
Frederiksberg C Platanvej
Frederiksberg C Asgårdsvej
Frederiksberg C Kochsvej
Frederiksberg C Henrik Ibsens Vej
Frederiksberg C Carit Etlars Vej
Frederiksberg C Paludan Müllers Vej
Frederiksberg C Engtoftevej
Frederiksberg C Carl Bernhards Vej
Frederiksberg C Kingosgade 11-17 og 8-10
Frederiksberg C Værnedamsvej ulige nr.
Frederiksberg C Frederiksberg Alle
Frederiksberg C Boyesgade lige nr.
Frederiksberg C Haveselskabetsvej
Frederiksberg C Sankt Thomas Alle
Frederiksberg C Hauchsvej
Frederiksberg C Alhambravej
Frederiksberg C Mynstersvej
Frederiksberg C Martensens Alle
Frederiksberg C Madvigs Alle
Frederiksberg C Gammel Kongevej
Frederiksberg C Nyvej
Frederiksberg C Amicisvej
Frederiksberg C Maglekildevej
Frederiksberg C Dr. Priemes Vej
Frederiksberg C Hollændervej
Frederiksberg C Edisonsvej
Frederiksberg C Hortensiavej
Frederiksberg C Christian Winthers Vej
Frederiksberg C Sagasvej
Frederiksberg C Rathsacksvej
Frederiksberg C Ceresvej
Frederiksberg C Grundtvigsvej
Frederiksberg C Grundtvigs Sidevej
Frederiksberg C Henrik Steffens Vej
Frederiksberg C Acaciavej
Frederiksberg C Bianco Lunos Alle
Frederiksberg C Bülowsvej
Frederiksberg C Thorvaldsensvej
Frederiksberg C Bomhoffs Have
Frederiksberg C Helenevej
Frederiksberg C Harsdorffsvej
Frederiksberg C Amalievej
Frederiksberg C Kastanievej
Frederiksberg C Lindevej
Frederiksberg C Uraniavej
Frederiksberg C H.C. Ørsteds Vej
Frederiksberg C Vodroffsvej
Frederiksberg C Tårnborgvej
Frederiksberg C Lykkesholms Alle
Frederiksberg C Sankt Knuds Vej
Frederiksberg C Forhåbningsholms Alle
Frederiksberg C Svanholmsvej
Frederiksberg C Schønbergsgade
Frederiksberg C Prinsesse Maries Alle
Frederiksberg C Vodroffs Tværgade
Frederiksberg C Danasvej
Frederiksberg C Niels Ebbesens Vej
Frederiksberg C Svend Trøsts Vej
Frederiksberg C Carl Plougs Vej
Frederiksberg C Vodroffslund
Frederiksberg C Danas Plads
Frederiksberg C Norsvej
Frederiksberg C Sveasvej
Frederiksberg C Forchhammersvej
Frederiksberg C Sankt Markus Plads
Frederiksberg C Sankt Markus Alle
Frederiksberg C Johnstrups Alle
Frederiksberg C Steenstrups Alle
Frederiksberg C Julius Thomsens Plads
Frederiksberg C Martinsvej
Frederiksberg C Suomisvej
Frederiksberg C Filippavej
Frederiksberg C Hostrupsvej
Frederiksberg C Christian Richardts Vej
Frederiksberg C Falkonervænget
Frederiksberg C Sankt Nikolaj Vej
Frederiksberg C Hostrups Have
Frederiksberg C Dr. Abildgaards Alle
Frederiksberg C L.I. Brandes Alle
Frederiksberg C N.J. Fjords Alle
Frederiksberg C Rolighedsvej
Frederiksberg C Falkonergårdsvej
Frederiksberg C Åboulevard 15-55
Frederiksberg C J.M. Thieles Vej
Frederiksberg C Fuglevangsvej
Frederiksberg C Bille Brahes Vej
Frederiksberg C Ingemannsvej
Frederiksberg C Erik Menveds Vej
Frederiksberg C Steenwinkelsvej
Frederiksberg C Svanemosegårdsvej
Frederiksberg C Rosenørns Alle
Frederiksberg C Adolph Steens Alle
Frederiksberg C Worsaaesvej
Frederiksberg C Jakob Dannefærds Vej
Frederiksberg C Julius Thomsens Gade
Frederiksberg
København Ø
Nordhavn
København N
København S
København NV
København SV
Valby
Glostrup
Brøndby
Rødovre
Albertslund
Vallensbæk
Taastrup
Ishøj
Hedehusene
Hvidovre
Brøndby Strand
Vallensbæk Strand
Greve
Solrød Strand
Karlslunde
Brønshøj
Vanløse
Herlev
Skovlunde
Ballerup
Måløv
Smørum
Kastrup
Dragør
Kongens Lyngby
Gentofte
Virum
Holte
Nærum
Søborg
Dyssegård
Bagsværd
Hellerup
Charlottenlund
Klampenborg
Skodsborg
Vedbæk
Rungsted Kyst
Hørsholm
Kokkedal
Nivå
Helsingør
Humlebæk
Espergærde
Snekkersten
Tikøb
Hornbæk
Dronningmølle
Ålsgårde
Hellebæk
Helsinge
Vejby
Tisvildeleje
Græsted
Gilleleje
Frederiksværk
Ølsted
Skævinge
Gørløse
Liseleje
Melby
Hundested
Hillerød
Allerød
Birkerød
Fredensborg
Kvistgård
Værløse
Farum
Lynge
Slangerup
Frederikssund
Jægerspris
Ølstykke
Stenløse
Veksø Sjælland
Rønne
Aakirkeby
Nexø
Svaneke
Østermarie
Gudhjem
Allinge
Klemensker
Hasle
Roskilde
Tune
Jyllinge
Skibby
Kirke Såby
Kirke Hyllinge
Ringsted
Ringsted
Viby Sjælland
Borup
Herlufmagle
Glumsø
Fjenneslev
Jystrup Midtsj
Sorø
Munke Bjergby
Slagelse
Korsør
Skælskør
Vemmelev
Boeslunde
Rude
Fuglebjerg
Dalmose
Sandved
Høng
Gørlev
Ruds Vedby
Dianalund
Stenlille
Nyrup
Holbæk
Lejre
Hvalsø
Tølløse
Ugerløse
Kirke Eskilstrup
Store Merløse
Vipperød
Kalundborg
Regstrup
Mørkøv
Jyderup
Snertinge
Svebølle
Store Fuglede
Jerslev Sjælland
Nykøbing Sj
Svinninge
Gislinge
Hørve
Fårevejle
Asnæs
Vig
Grevinge
Nørre Asmindrup
Højby
Rørvig
Sjællands Odde
Føllenslev
Sejerø
Eskebjerg
Køge
Gadstrup
Havdrup
Lille Skensved
Bjæverskov
Faxe
Hårlev
Karise
Faxe Ladeplads
Store Heddinge
Strøby
Klippinge
Rødvig Stevns
Herfølge
Tureby
Rønnede
Holmegaard
Haslev
Næstved
Præstø
Tappernøje
Mern
Karrebæksminde
Lundby
Vordingborg
Kalvehave
Langebæk
Stensved
Stege
Borre
Askeby
Bogø By
Nykøbing F
Nørre Alslev
Stubbekøbing
Guldborg
Eskilstrup
Horbelev
Idestrup
Væggerløse
Gedser
Nysted
Toreby L
Kettinge
Øster Ulslev
Errindlev
Nakskov
Harpelunde
Horslunde
Søllested
Maribo
Bandholm
Torrig L
Fejø
Nørreballe
Stokkemarke
Vesterborg
Holeby
Rødby
Dannemare
Sakskøbing
Midtsjælland USF P
Odense C
Odense V
Odense NV
Odense SØ
Odense M
Odense NØ
Odense SV
Odense S
Odense N
Marslev
Kerteminde
Agedrup
Munkebo
Rynkeby
Mesinge
Dalby
Martofte
Bogense
Otterup
Morud
Harndrup
Brenderup Fyn
Asperup
Søndersø
Veflinge
Skamby
Blommenslyst
Vissenbjerg
Middelfart
Ullerslev
Langeskov
Aarup
Nørre Aaby
Gelsted
Ejby
Faaborg
Assens
Glamsbjerg
Ebberup
Millinge
Broby
Haarby
Tommerup
Svendborg
Ringe
Vester Skerninge
Stenstrup
Kværndrup
Årslev
Nyborg
Ørbæk
Gislev
Ryslinge
Ferritslev Fyn
Frørup
Hesselager
Skårup Fyn
Vejstrup
Oure
Gudme
Gudbjerg Sydfyn
Rudkøbing
Humble
Bagenkop
Tranekær
Marstal
Ærøskøbing
Søby Ærø
Kolding
Egtved
Almind
Viuf
Jordrup
Christiansfeld
Bjert
Sønder Stenderup
Sjølund
Hejls
Haderslev
Aabenraa
Rødekro
Løgumkloster
Bredebro
Tønder
Højer
Gråsten
Broager
Egernsund
Padborg
Kruså
Tinglev
Bylderup-Bov
Bolderslev
Sønderborg
Nordborg
Augustenborg
Sydals
Vojens
Gram
Toftlund
Agerskov
randerup J
Bevtoft
Sommersted
Vamdrup
Vejen
Gesten
Bække
Vorbasse
Rødding
Lunderskov
Brørup
Lintrup
Holsted
Hovborg
Føvling
Gørding
Esbjerg N
Fanø
Tjæreborg
Bramming
Glejbjerg
Agerbæk
Ribe
Gredstedbro
Skærbæk
Rømø
Varde
Årre
Ansager
Nørre Nebel
Oksbøl
Janderup Vestj
Billum
Vejers Strand
Henne
Outrup
Blåvand
Tistrup
Ølgod
Tarm
Hemmet
Skjern
Videbæk
Kibæk
Lem St
Ringkøbing
Hvide Sande
Spjald
Ørnhøj
Tim
Ulfborg
Fredericia
Taulov Pakkecenter
Fredericia
Børkop
Vejle
Vejle Øst
Juelsminde
Stouby
Barrit
Tørring
Uldum
Vonge
Bredsten
Randbøl
Vandel
Billund
Grindsted
Hejnsvig
Sønder Omme
Stakroge
Sønder Felding
Jelling
Gadbjerg
Give
Brande
Ejstrupholm
Hampen
Herning
Herning
Ikast
Bording
Engesvang
Sunds
Karup J
Vildbjerg
Aulum
Holstebro
Haderup
Sørvad
Hjerm
Vemb
Struer
Lemvig
Bøvlingbjerg
Bækmarksbro
Harboøre
Thyborøn
Thisted
Hanstholm
Frøstrup
Vesløs
Snedsted
Bedsted Thy
Hurup Thy
Vestervig
Thyholm
Skive
Vinderup
Højslev
Stoholm Jyll
Spøttrup
Roslev
Fur
Nykøbing M
Erslev
Karby
Redsted M
Vils
Øster Assels
Aarhus C
Aarhus N
Aarhus V
Brabrand
Risskov Ø
Åbyhøj
Egå
Viby J
Højbjerg
Odder
Samsø
Tranbjerg J
Mårslet
Beder
Malling
Hundslund
Solbjerg
Hasselager
Hørning
Hadsten
Trige
Tilst
Hinnerup
Ebeltoft
Rønde
Knebel
Balle
Hammel
Harlev J
Galten
Sabro
Sporup
Grenaa
Lystrup
Hjortshøj
Skødstrup
Hornslet
Mørke
Ryomgård
Kolind
Trustrup
Nimtofte
Glesborg
Ørum Djurs
Anholt
Silkeborg
Kjellerup
Lemming
Sorring
Ans By
Them
Bryrup
Skanderborg
Låsby
Ry
Horsens
Daugård
Hedensted
Løsning
Hovedgård
Brædstrup
Gedved
Østbirk
Flemming
Rask Mølle
Klovborg
Nørre Snede
Stenderup
Hornsyld
Viborg
Tjele
Løgstrup
Skals
Rødkærsbro
Bjerringbro
Ulstrup
Langå
Thorsø
Fårvang
Gjern
Randers C
Randers NV
Randers NØ
Randers SV
Ørsted
Randers SØ
Allingåbro
Auning
Havndal
Spentrup
Gjerlev J
Fårup
Aalborg
Aalborg SV
Aalborg SØ
Aalborg Øst
Svenstrup J
Nibe
Gistrup
Klarup
Storvorde
Kongerslev
Sæby
Vodskov
Hjallerup
Dronninglund
Asaa
Dybvad
Gandrup
Hals
Vestbjerg
Sulsted
Tylstrup
Nørresundby
Vadum
Aabybro
Brovst
Løkken
Pandrup
Blokhus
Saltum
Hobro
Arden
Skørping
Støvring
Suldrup
Mariager
Hadsund
Bælum
Terndrup
Aars
Nørager
Aalestrup
Gedsted
Møldrup
Farsø
Løgstør
Ranum
Fjerritslev
Brønderslev
Jerslev J
Østervrå
Vrå
Hjørring
Tårs
Hirtshals
Sindal
Bindslev
Frederikshavn
Læsø
Strandby
Jerup
Ålbæk
Skagen

6. januar søndag Hellig tre konger 2013 -
10. februar søndag Fastelavn 2013 -
14. februar torsdag Valentinsdag 2013 -
24. marts søndag Palmesøndag 2013 -
28. marts torsdag Skærtorsdag 2013 -
29. marts fredag Langfredag 2013 -
31. marts søndag Påske 2013 -
31. marts søndag Påskedag 2013 -
31. marts søndag Sommertid 2013 -
1. april mandag 2. Påskedag 2013 -
26. april fredag Store Bededag 2013 -
9. maj torsdag Kristi Himmelfart 2013 -
12. maj søndag Mors dag 2013 -
19. maj søndag Pinse 2013 -
19. maj søndag Pinsedag 2013 -
20. maj mandag 2. Pinsedag 2013 -
5. juni onsdag Grundlovsdag 2013 4
5. juni onsdag Fars dag 2013 4
24. juni mandag Sankt Hans 2013 23
27. oktober søndag Vintertid 2013 148
31. oktober torsdag Halloween 2013 152
11. november mandag Mortensdag 2013 163
24. december tirsdag Juleaften 2013 206
25. december onsdag Jul 2013 207
25. december onsdag 1. Juledag 2013 207
26. december torsdag 2. Juledag 2013 208
31. december tirsdag Nytårsaften 2013
År Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. Påskedag St. Bededag Kr. H.fartsdag Pinsedag 2. Pinsedag
1950 2. april 6. april 7. april 9. april 10. april 5. maj 18. maj 28. maj 29. maj
1951 18. marts 22. marts 23. marts 25. marts 26. marts 20. april 3. maj 13. maj 14. maj
1952 6. april 10. april 11. april 13. april 14. april 9. maj 22. maj 1. juni 2. juni
1953 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj
1954 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
1955 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
1956 25. marts 29. marts 30. marts 1. april 2. april 27. april 10. maj 20. maj 21. maj
1957 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni
1958 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
1959 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
1960 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 13. maj 26. maj 5. juni 6. juni
1961 26. marts 30. marts 31. marts 2. april 3. april 28. april 11. maj 21. maj 22. maj
1962 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni
1963 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
1964 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
1965 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
1966 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
1967 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
1968 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
1969 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
1970 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
1971 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
1972 26. marts 30. marts 31. marts 2. april 3. april 28. april 11. maj 21. maj 22. maj
1973 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni
1974 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
1975 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
1976 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
1977 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
1978 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
1979 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
1980 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
1981 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
1982 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
1983 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
1984 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni
1985 31. marts 4. april 5. april 7. april 8. april 3. maj 16. maj 26. maj 27. maj
1986 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
1987 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
1988 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
1989 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
1990 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
1991 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
1992 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
1993 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
1994 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
1995 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni
1996 31. marts 4. april 5. april 7. april 8. april 3. maj 16. maj 26. maj 27. maj
1997 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
1998 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni
1999 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj
År Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. Påskedag St. Bededag Kr. H.fartsdag Pinsedag 2. Pinsedag
2000 16. april 20. april 21. april 23. april 24. april 19. maj 1. juni 11. juni 12. juni
2001 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
2002 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
2003 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni
2004 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
2005 20. marts 24. marts 25. marts 27. marts 28. marts 22. april 5. maj 15. maj 16. maj
2006 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni
2007 1. april 5. april 6. april 8. april 9. april 4. maj 17. maj 27. maj 28. maj
2008 16. marts 20. marts 21. marts 23. marts 24. marts 18. april 1. maj 11. maj 12. maj
2009 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni
2010 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj
2011 17. april 21. april 22. april 24. april 25. april 20. maj 2. juni 12. juni 13. juni
2012 1. april 5. april 6. april 8. april 9. april 4. maj 17. maj 27. maj 28. maj
2013 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
2014 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni
2015 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj
2016 20. marts 24. marts 25. marts 27. marts 28. marts 22. april 5. maj 15. maj 16. maj
2017 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni
2018 25. marts 29. marts 30. marts 1. april 2. april 27. april 10. maj 20. maj 21. maj
2019 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni
2020 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni
2021 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj
2022 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 13. maj 26. maj 5. juni 6. juni
2023 2. april 6. april 7. april 9. april 10. april 5. maj 18. maj 28. maj 29. maj
2024 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
2025 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni
2026 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj
2027 21. marts 25. marts 26. marts 28. marts 29. marts 23. april 6. maj 16. maj 17. maj
2028 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni
2029 25. marts 29. marts 30. marts 1. april 2. april 27. april 10. maj 20. maj 21. maj
2030 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni
2031 6. april 10. april 11. april 13. april 14. april 9. maj 22. maj 1. juni 2. juni
2032 21. marts 25. marts 26. marts 28. marts 29. marts 23. april 6. maj 16. maj 17. maj
2033 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 13. maj 26. maj 5. juni 6. juni
2034 2. april 6. april 7. april 9. april 10. april 5. maj 18. maj 28. maj 29. maj
2035 18. marts 22. marts 23. marts 25. marts 26. marts 20. april 3. maj 13. maj 14. maj
2036 6. april 10. april 11. april 13. april 14. april 9. maj 22. maj 1. juni 2. juni
2037 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj
2038 18. april 22. april 23. april 25. april 26. april 21. maj 3. juni 13. juni 14. juni
2039 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
2040 25. marts 29. marts 30. marts 1. april 2. april 27. april 10. maj 20. maj 21. maj
2041 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni
2042 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
2043 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
2044 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 13. maj 26. maj 5. juni 6. juni
2045 2. april 6. april 7. april 9. april 10. april 5. maj 18. maj 28. maj 29. maj
2046 18. marts 22. marts 23. marts 25. marts 26. marts 20. april 3. maj 13. maj 14. maj
2047 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
2048 29. marts 2. april 3. april 5. april 6. april 1. maj 14. maj 24. maj 25. maj
2049 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
2050 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
2051 26. marts 30. marts 31. marts 2. april 3. april 28. april 11. maj 21. maj 22. maj
2052 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 17. maj 30. maj 9. juni 10. juni
2053 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
2054 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
2055 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
2056 26. marts 30. marts 31. marts 2. april 3. april 28. april 11. maj 21. maj 22. maj
2057 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni
2058 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
2059 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
2060 11. april 15. april 16. april 18. april 19. april 14. maj 27. maj 6. juni 7. juni
2061 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
2062 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
2063 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
2064 30. marts 3. april 4. april 6. april 7. april 2. maj 15. maj 25. maj 26. maj
2065 22. marts 26. marts 27. marts 29. marts 30. marts 24. april 7. maj 17. maj 18. maj
2066 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
2067 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
2068 15. april 19. april 20. april 22. april 23. april 18. maj 31. maj 10. juni 11. juni
2069 7. april 11. april 12. april 14. april 15. april 10. maj 23. maj 2. juni 3. juni
2070 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
2071 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
2072 3. april 7. april 8. april 10. april 11. april 6. maj 19. maj 29. maj 30. maj
2073 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
2074 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
2075 31. marts 4. april 5. april 7. april 8. april 3. maj 16. maj 26. maj 27. maj
2076 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
2077 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
2078 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
2079 16. april 20. april 21. april 23. april 24. april 19. maj 1. juni 11. juni 12. juni
2080 31. marts 4. april 5. april 7. april 8. april 3. maj 16. maj 26. maj 27. maj
2081 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
2082 12. april 16. april 17. april 19. april 20. april 15. maj 28. maj 7. juni 8. juni
2083 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj
2084 19. marts 23. marts 24. marts 26. marts 27. marts 21. april 4. maj 14. maj 15. maj
2085 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
2086 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
2087 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni
2088 4. april 8. april 9. april 11. april 12. april 7. maj 20. maj 30. maj 31. maj
2089 27. marts 31. marts 1. april 3. april 4. april 29. april 12. maj 22. maj 23. maj
2090 9. april 13. april 14. april 16. april 17. april 12. maj 25. maj 4. juni 5. juni
2091 1. april 5. april 6. april 8. april 9. april 4. maj 17. maj 27. maj 28. maj
2092 23. marts 27. marts 28. marts 30. marts 31. marts 25. april 8. maj 18. maj 19. maj
2093 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni
2094 28. marts 1. april 2. april 4. april 5. april 30. april 13. maj 23. maj 24. maj
2095 17. april 21. april 22. april 24. april 25. april 20. maj 2. juni 12. juni 13. juni
2096 8. april 12. april 13. april 15. april 16. april 11. maj 24. maj 3. juni 4. juni
2097 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts 1. april 26. april 9. maj 19. maj 20. maj
2098 13. april 17. april 18. april 20. april 21. april 16. maj 29. maj 8. juni 9. juni
2099 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 8. maj 21. maj 31. maj 1. juni
Abdons dag = 30. juli
Abels dag = 2. januar
Abrahams dag = 20. december
Absalons dag = 30. oktober
Adams dag = 24. december
Adelgundes dag = 30. januar
Adolfs dag = 26. september
Adrians dag = 4. marts
Agapetus dag = 18. august
Agathes dag = 5. februar
Agathons dag = 7. december
Agnes dag = 21. januar
Albertus dag = 24. april
Albanus dag = 21. juni
Albina = 17. december
Albinus dag = 1. marts
Alexanders dag = 18. marts
Alexius dag = 17. juli
Alle Helgens dag = 1. november
Alle Sjæles dag = 2. november
Amalies dag = 7. oktober
Amandus dag = 26. oktober
Ambrosius dag = 4. april
Ammons dag = 19. februar
Ananias dag = 27. april
Anastasius dag = 17. august
Andreas dag = 30. november
Angelicas dag = 20. maj
Angelus dag = 13. oktober
Anianus dag = 17. november
Anicetus dag = 17. april
Annas dag = 26. juli
Ansgars dag = 3. februar
Anshelmus dag = 5. juli
Antonius dag = 17. januar
Apollinarius dag = 23. juli
Apollonias dag = 9. februar
Apostlenes deling = 15. juli
Arkadius dag = 13. november
Arnolds dag = 1. december
Arnolfus dag = 18. juli
Athanasius dag = 2. maj
augustinus dag = 28. august
Aurelius dag = 28. juli
Balbinas dag = 31. marts
Balthasars dag = 19. oktober
Barbaras dag = 4. december
Barnabas dag = 11. juni
Bartholomæus dag = 24. august
Basilius dag = 12. juni
Beates dag = 8. marts
Bedas dag = 26. maj
Benedicts dag = 21. marts
Benignus dag = 13. februar
Benjamins dag = 30. august
Bernhards dag = 20. august
Berthas dag = 31. august
Bibianas dag = 2. december
Blasius dag = 2. februar
Bonaventuras dag = 14. juli
Bonifacius dag = 5. juni
Brigidas dag = 1. februar
Broderus dag = 6. oktober
Brunos dag = 17. maj
Budolfs dag = 17. juni
Burchardts dag = 10. september
Børnedag = 28. december
Callixtus dag = 14. oktober
Caspars dag = 9. maj
Castus dag = 22. maj
Cecilies dag = 22. november
Christinas dag = 24. juli
Chrysogonus dag = 24. november
Chrysostomus dag = 27. januar
Claras dag = 12. august
Claudius dag = 8. november
Clemens = 23. november
Cleophas dag = 25. september
Cletus dag = 26. april
Concordias dag = 18. februar
Conradus dag = 26. november
Constantias dag = 19. september
Cordius dag = 20. marts
Cordulas dag = 22. oktober
Corinthas dag = 8. februar
Cornelius dag = 3. juli
Cosmas dag = 27. september
Crispinus dag = 25. oktober
Crispinus dag = 14. december
Cyprianus dag = 13. september
Cyrillus dag = 13. juni
Damasus dag = 11. december
Daniels dag = 19. april
Davids dag = 30. december
Desiderius dag = 23. maj
Dions dag = 6. juli
Dionysius dag = 9. oktober
Ditlevs dag = 2. oktober
Dominicus dag = 4. august
Donatus dag = 7. august
Dorotheas dag = 6. februar
Edels dag = 10. marts
Egesippus dag = 7. april
Eleonora dag = 28. juni
Elias dag = 20. juli
Elisabeths dag = 19. november
Elisas dag = 2. september
Elutherius dag = 18. april
Emerentias dag = 23. januar
Engelbrechts dag = 7. november
Enoks dag = 3. januar
Epimachus dag = 12. december
Erasmus dag = 3. juni
Eremitten Pauls dag = 10. januar
Erhards dag = 8. januar
Eriks dag = 18. maj
Eskilds dag = 15. september
Esthers dag = 24. maj
Eucharias dag = 20. februar
Eufemias dag = 16. september
Eulalias dag = 12. februar
Euphrosynes dag = 11. februar
Eusebius dag = 14. august
Eustacius dag = 28. marts
Eutyshius dag = 14. marts
Evenus dag = 21. juli
Ezekiels dag = 10. april
Fabians og Sebastians dag = 20. januar
Facundus dag = 27. november
Fautinus dag = 15. februar
Felicianus dag = 20. oktober
Felix dag = 14. januar
Fidelis dag = 23. marts
Findanus dag = 17. februar
Flavia dag = 7. maj
Florentius dag = 21. april
Florentius dag = 17. oktober
Florians dag = 4. maj
Franciscus dag = 4. oktober
Frederiks dag = 14. november
Fyrre ridderes dag = 9. marts
Gabriels dag = 26. marts
Gajus dag = 22. april
Gallus dag = 16. oktober
Gebhardus dag = 27. august
Georgs dag = 23. april
Gereons dag = 10. oktober
Germanus dag = 31. juli
Gertruds dag = 17. marts
Gervasius dag = 19. juni
Godtfreds dag = 6. marts
Gordianus dag = 10. maj
Gorgonius dag = 9. september
Gothards dag = 5. maj
Gregorius dag = 12. marts
Gudmunds dag = 16. marts
Guidos dag = 12. september
Hannibals dag = 2. august
Hedvigs dag = 15. oktober
Helenes dag = 21. maj
Hellig tre Kongers dag = 6. januar
Henriks dag = 12. juli
Hermans dag = 11. august
Hesychius dag = 18. november
Hilarius dag = 13. januar
Hilleberts dag = 11. september
Hieronymus dag = 30. september
Hippolytus dag = 13. august
Hubertus dag = 3. november
Hugos dag = 1. april
Hyginus dag = 11. januar
Ingeborgs dag = 8. oktober
Ingenuus dag = 13. maj
Ingers dag = 26. februar
Irenes dag = 5. april
Irenæus dag = 26. august
Jacobs dag = 25. juli
Janus dag = 8. april
Japetus dag = 22. december
Jeremias dag = 7. juni
Johannes (ante portam) dag = 6. maj
Johannes Evangelist dag = 27. december
Johannes halshuggelsesdag = 29. august
Jonas dag = 29. marts
Josefs dag = 19. marts
Josva dag = 11. juli
Judiths dag = 10. december
Juledag = 25. december
julianes dag = 16. februar
julianus dag = 9. januar
julius dag = 12. april
Justas dag = 19. juli
Justinus dag = 13. april
Karls dag = 28. januar
Kastors dag = 27. marts
Katharinas dag = 25. november
Kjelds dag = 8. juli
Knud Konges dag = 10. juli
Knuds dag = 7. januar
Korsets ophøjelsesdag = 14. september
Korsmessedag = 3. maj
Kristians dag = 14. maj
Kristi foklarelsesdag = 6. august
Kristmessedag = 25. december
Kunigundes dag = 3. marts
Kyndelmissedag = 2. februar
Lambertus dag = 17. september
Lars dag = 10. august
Laurentius dag = 10. august
Lazarus dag = 16. december
Leanders dag = 27. februar
Leonhards dag = 6. november
Leontius dag = 18. juni
Leopolds dag = 15. november
Leos dag = 11. april
Linus dag = 23. september
Louises dag = 31. oktober
Louises dag = 18. december
Lucas dag = 18. oktober
Luciadag = 13. december
Lucians dag = 27. maj
Lucina dag = 30. juni
Ludvigs dag = 25. august
Luthers dag = 10. november
Macedonius dag = 13. marts
Mamertus dag = 11. maj
Marcellinus dag = 2. juni
Marcellus dag = 16. januar
Margarethes dag = 13. juli
Magnus dag = 6. september
Malachias dag = 5. november
Maria bebudelsesdag = 25. marts
Maria besøgelsesdag = 2. juli
Maria fødselsdag = 8. september
Maria himmelfarts dag = 15. august
Maria Magdalenas dag = 22. juli
Mariannes dag = 16. april
Maria ofrings dag = 21. november
Maria undfangelsesdag = 8. december
Markus dag = 25. april
Marthas dag = 27. juli
Martins dag = 11. november
Maurus dag = 15. januar
Matthis dag = 24. februar
Mathæus dag = 21. september
Mauritius dag = 22. september
Maximillians dag = 12. oktober
Maximus dag = 29. maj
Medardus dag = 8. juni
Mettes dag = 3. oktober
Methusalems dag = 4. januar
Mikkelsdag = 29. september
Mortens dag = 11. november
Narcissus dag = 29. oktober
Nemesius dag = 19. december
Nicomedes dag = 1. juni
Nicætas dag = 3. april
Nikatius dag = 15. december
Nikodemus dag = 3. august
Nikolajs dag = 6. december
Noahs dag = 29. december
Nobertus dag = 6. juni
Nytårsdag = 1. januar
Olavs dag = 29. juli
Olympias dag = 15. april
Onuphrius dag = 10. juni
Optatus dag = 4. juni
Osvaldus dag = 5. august
Othenius dag = 16. november
Ottos dag = 4. november
Pancratius dag = 12. maj
Papias dag = 23. februar
Pauli omvendelsesdag = 25. januar
Paulinus dag = 23. juni
Paulus dag = 22. marts
Pelagius dag = 26. juni
Perputua dag = 7. marts
Peters fængsels dag = 1. august
Peter Martyrs dag = 29. april
Peters stol = 22. februar
Petronellas dag = 31. maj
Petrus & Paulus dag = 29. juni
Philip & Jacobs dag = 1. maj
Placidus dag = 5. oktober
Polycarpus dag = 26. januar


Pontianus dag = 19. januar
Potentiana dag = 19. maj
Primus dag = 9. juni
Priscas dag = 18. januar
Probus dag = 11. oktober
Proclus dag = 24. oktober
Procopius dag = 9. april
Prospers dag = 25. juni
Quirnus dag = 30. marts
Reginas dag = 5. september
Reinholds dag = 12. januar
Remigius dag = 1. oktober
Rikards dag = 7. februar
Roberts dag = 7. september
Rochus dag = 16. august
Romanus dag = 9. august
Rudolfs dag = 9. december
Rufinus dag = 14. juni
Ruths dag = 8. august
Sabinas dag = 5. december
Salomons dag = 21. august
Samuels dag = 21. februar
Sankt Hans dag = 24. juni
Saras dag = 16. maj
Saturninus dag = 29. november
Scholasticas dag = 10. februar
Sebaldus dag = 19. august
Sems dag = 27. oktober
Seraphias dag = 3. september
Severus dag = 30. april
Simeons dag = 5. januar
Simon & Judas dag = 28. oktober
Simplicius dag = 2. marts
Sixtus dag = 6. april
Sofia Magdalenes dag = 28. november
Sofies dag = 15. maj
Sostratas dag = 9. juli
Stanislaus dag = 8. maj
Stefans dag = 26. december
Sulpicius dag = 20. april
Susannes dag = 16. juli
Svends dag = 3. december
Sylverius dag = 20. juni
Sylvester dag = 31. december
Symforian dag = 22. august
Syvsoverdag = 27. juni
Sørens dag = 23. oktober
Teklas dag = 24. september
Thalas dag = 11. marts
Thedosias dag = 2. april
Theobaldus dag = 1. juli
Theodors dag = 9. november
Theodosias dag = 4. september
Theofilus dag = 5. marts
Thomas dag = 21. december
Thorkilds dag = 12. november
Tiburtius dag = 14. april
Timotheus dag = 24. januar
Titus dag = 18. september
Ti tusinde Martyrers dag = 22. juni
Tobias dag = 20. september
Torlacus dag = 23. december
Tychos dag = 16. juni
Ulrikas dag = 24. marts
Ulriks dag = 4. juli
Urbanus dag = 25. maj
Ursulas dag = 21. oktober
Valborgs dag = 1. maj
Valentinus dag = 14. februar
Valerius dag = 29. januar
Veronikas dag = 4. februar
Victorinus dag = 25. februar
Vigands dag = 30. maj
Vigilius dag = 31. januar
Vilhelms dag = 28. maj
Vincents dag = 22. januar
Vitalis dag = 28. april
Vitus dag = 15. juni
Volkamarus dag = 20. november
Wenceslaus dag = 28. september
Willibalds dag = 7. juli
Zacharias dag = 15. marts
Zachæus dag = 23. august
Ægidius dag = 1. september
Øllegaards dag = 28. februar
40 Ridderes dag = 9. marts
10.000 Martyrers dag = 22. juni
Side 2: Temperatur
Side 3: Information
Side 4: Links