Side 2: Temperatur
Side 3: Verden
Side 4: Danmark

Temperatur
Side 2: Temperatur
Side 3: Verden
Side 4: Danmark

Temperatur

Temperatur

Temperatur Side 1


lle livsprocesser er betinget af, at der foregår kemiske reaktioner i organismerne. For disse gælder,at hastigheden, hvormed de forløber, er afhængig at temperaturen. Desto højere temperatur desto hurtigere reaktionsforløb. Det anses for alment kendt, at der findes såvel en nedre som en øvre temperaturgrænse for
I dette forsøg skal den nedre og øvre temperaturgrænse for spiringsprocessen indkredses. Bekendtgørelse om dybfrosne fødevarer 1 I medfør af § 6, stk. 1, § 49, stk. 1 og § 60, stk. 3-5, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer og efter bemyndigelse fra ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsættes:
Kapitel 1
Område og definitioner
§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter regler om prøveudtagningsprocedure og EF-analysemetode i forbindelse med kontrol af dybfrosne fødevarers temperatur.
Stk. 2. Regler om temperaturkontrol i forbindelse med transport, opbevaring og oplagring af dybfrosne fødevarer er reguleret i Kommissionens forordning (EF) Nr. 37/2005 af 12. januar 2005 om temperaturkontrol i forbindelse med transport, opbevaring og oplagring af dybfrosne levnedsmidler.
§ 2. Ved dybfrosne fødevarer forstås fødevarer, der
1) har undergået en særlig nedfrysningsproces, i det følgende benævnt »dybfrysning«, hvorved produktet gennemfryses så hurtigt som nødvendigt for det pågældende produkt,
2) efter dybfrysning og temperaturudligning overalt og uafbrudt holder en temperatur på – 18°C eller derunder og
3) markedsføres med benævnelsen »dybfrossen«.
Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke konsumis.
Kapitel 2
Anvendelse
§ 3. Råvarer, som anvendes til fremstilling af dybfrosne fødevarer, skal være af sund og sædvanlig handelskvalitet samt have den nødvendige friskhed.
Stk. 2. Forbehandling af produkter samt selve dybfrysningen skal foretages omgående ved hjælp af et egnet teknisk udstyr, således at de kemiske, biokemiske og mikrobiologiske ændringer begrænses til et minimum.
§ 4. Følgende frysemedier må komme i direkte berøring med dybfrosne fødevarer:
1) Atmosfærisk luft.
2) Nitrogen.
3) Carbondioxid.
§ 5. Temperaturen i dybfrosne fødevarer skal være stabil og overalt i varen være – 18°C eller derunder.
Stk. 2. Kravet i stk. 1 kan fraviges i følgende tilfælde:
1) Under transport accepteres kortvarige temperaturstigninger i varen på højst 3°C.
2) Under lokal distribution accepteres under iagttagelse af god distributionspraksis temperaturstigninger i varen på ikke over 3°C.
3) I frysediske med henblik på salg til den endelige forbruger skal dybfrostvarer, bortset fra kortvarige afrimningsperioder og lignende, opbevares ved en temperatur på – 18°C eller derunder.
§ 6. Dybfrosne fødevarer bestemt til levering til den endelige forbruger skal på tilvirknings- eller pakkevirksomhed færdigpakkes i passende indpakning, der beskytter mod udefra kommende forureninger, herunder bakteriekontamination og mod udtørring.
Kapitel 3
Frostlagerrum i detailvirksomheder

§ 7. I frostlagerrum på under 10 m³ i detailvirksomheder er det tilstrækkeligt, at lufttemperaturen måles af et klart synligt termometer.
Kapitel 4
Offentlig kontrol
§ 8. Hvis der ved offentlig kontrol konstateres behov for at verificere overholdelse af temperaturkravene fastsat i § 5, skal dette ske efter prøveudtagningsproceduren og analysemetoden i bilag 1 og bilag 2, eller efter andre videnskabeligt gyldige metoder, hvis overensstemmelse med reglerne er blevet præciseret i bilag 2.
Stk. 2. Såfremt der er uoverensstemmelser, mellem resultaterne opnåede ved forskellige metoder, er det de resultater, som er opnået ved hjælp af metoderne i bilag 1 og 2, der har forrang.
Kapitel 5
Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 9. Med bøde straffes den, der
1) overtræder §§ 3-4, § 5, stk. 1, eller § 6,
2) overtræder Kommissionens forordning (EF) nr. 37/2005 af 12. januar 2005 om temperaturkontrol i forbindelse med transport, opbevaring og oplagring af dybfrosne levnedsmidler.
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er
1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller
2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Stk. 4. Ved udmåling af bødestraf i henhold til stk. 1 og 3 skal der udover de almindelige regler i straffeloven tages hensyn til virksomhedernes omsætning.
§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 384 af 15. juni 1993 om dybfrosne levnedsmidler.
Fødevarestyrelsen, den 8. december 2005
Anders Munk Jensen
/Vibeke Ø. Tarpgaard

Bilag 1

Procedure for prøveudtagning af dybfrosne fødevarer til kontrol af produktets temperatur

1. Udvælgelse af pakker til temperatur kontrol
De udvalgte pakker skal være af en sådan type og en sådan mængde, at deres temperatur er repræsentativ for det inspicerede partis varmeste punkter.
1.1 Fryselagre
Prøver til kontrol udtages på flere kritiske punkter i fryselageret
- i nærheden af dørene (øvre og nedre niveau),
- i midten af lageret (øvre og nedre niveau) og
- nær returluften til køleenheden.
Produkternes oplagringstid bør tages i betragtning ( af hensyn til temperaturstabiliseringen).
1.2 Transport
a) Er det nødvendigt at udtage prøver under transport, udtages de fra forsendelsens top og bund i nærheden af hver dørs eller dobbeltdørs åbningskant.
b) Prøveudtagning ved udlæsning
Der vælges 4 prøver blandt de kritiske punkter nævnt nedenfor
- forsendelsens top og bund i nærheden af hver dørs eller dobbeltdørs åbningskant,
- forsendelsens bageste hjørner foroven (i et punkt så langt væk fra køleenheden som muligt),
- forsendelsens midte,
- midten af forsendelsens overflade (så tæt ved køleenheden som muligt) og
- øverste og nederste hjørne af forsendelsens forreste overflade (så tæt ved køleenhedens luftreturnerings system som muligt)
1.3 Frysediske
Der udtages en pakke til prøvning fra hvert af frysediskens tre varmeste punkter.

Bilag 2

Metoder til måling af temperaturen i dybfrosne fødevarer

1. Anvendelsesområde
Temperaturen skal overalt i produktet efter termisk stabilisering uafbrudt holdes på – 18°C eller derunder, eventuelt med kortvarige temperaturstigninger, jf. bekendtgørelsens § 5.
2. Grundregel
Måling af dybfrosne fødevarers temperatur består i nøjagtig registrering af temperaturen i en stikprøve, der udtages efter forskrifterne i bilag 1.
3. Definition af temperatur
»Temperatur« betyder den på det pågældende sted registrerede temperatur på måleinstrumentets temperaturfølsomme del.
4. Apparatur
4.1. Produktgennemtrængningsinstrumenter
Der benyttes et spidst metalinstrument, som er nemt at rengøre og desinficere f.eks. en issyl, et håndbor, et mekanisk bor eller en spiral.
4.2. Et temperatur måleinstrument
Måleinstrumenterne skal være i overensstemmelse med følgende specifikationer:
a) Reaktionstiden skal være således, at der efter højst 3 minutter aflæses en temperatur, som er mindst 90% af forskellen mellem følerens starttemperatur og sluttemperatur i den aktuelle måling.
b) Instrumenterne skal have en nøjagtighed på +/- 0,5°C inden for området fra – 20°C til + 30°C.
c) Målenøjagtigheden må ikke ændres med mere end 0,3°C ved en omgivende temperatur inden for området mellem – 20°C og + 30°C.
d) Instrumentet skal kunne registrere og vise temperaturforskelle på 0,1°C.
e) Instrumentets nøjagtighed skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum.
f) Instrumentet skal være forsynet med en gyldig kalibrerings attest.
g) Temperatursonden skal nemt kunne renses.
h) Måleinstrumentets temperaturfølsomme del skal være udført, så det sikrer god termisk kontakt med produktet
i) Elektrisk udstyr skal være beskyttet mod uønskede virkninger, som skyldes kondensering af fugtighed.
5. Måleprocedure
5.1. Køling af instrumentet
Temperaturmålesonden og produktgennemtrængningsinstrumentet skal køles, før produktets temperatur måles.
Kølingsmetoden skal sikre, at begge instrumenters temperatur svarer så nøje til produktets som muligt.
5.2. Forberedelse af prøver til temperaturmåling
Temperaturmålingssonder kan som regel ikke trænge ind i dybfrosne produkter. Der må derfor ved hjælp af det afkølede produktgennemtrængningsinstrument bores et hul i produktet, hvori sonden kan anbringes. Hullets diameter skal svare så nøje som muligt til sondens, og dets dybde afhænger af produkttypen (som beskrevet i 5.3).
5.3. Måling af produktets temperatur
Mens prøven forberedes og temperaturen måles, skal prøven befinde sig i det udvalgte afkølede miljø.
Målingen udføres således:
a) Hvis produktets dimensioner tillader det, indføres den kølede sonde i produktet til en dybde af 2,5 cm fra dets overflade.
b) Er a) ikke mulig, indføres sonden til en dybde, som er mindst tre til fire gange sondens diameter.
c) På grund af visse fødevarers størrelse eller sammensætning f. eks. grønærter kan der ikke bores hul i dem for at måle deres indre temperatur. I så fald måles pakkens indre temperatur ved hjælp af en skarp, kølet spidssonde, som føres ind til pakkens midte for der at måle temperaturen i kontakt med levnedsmidlet.
d) Temperaturen aflæses, når den er blevet stabil.
Officielle noter
1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 89/108/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om dybfrosne levnedsmidler (EU-Tidende 1989, L 40, s. 34), Kommissionens direktiv 92/1/EØF af 13. januar 1992 om temperaturkontrol i forbindelse med transport, opbevaring og oplagring af dybfrosne levnedsmidler (EU-Tidende 1992, L 34, s. 28) og Kommissionens direktiv 92/2/EØF af 13. januar 1992 om prøveudtagningsproceduren og EF-analysemetoden i forbindelse med den officielle kontrol af dybfrosne levnedsmidlers temperatur (EU-Tidende 1992, L 34, s. 30). Bekendtgørelsen supplerer og indeholder desuden visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EF) nr. 37/2005 af 12. januar 2005 om temperaturkontrol i forbindelse med transport, opbevaring og oplagring af dybfrosne levnedsmidler (EU-Tidende 2005 L 10, s. 18). Ifølge art. 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordning ers umiddelbare gyldighed i Danmark.

[vinkælder temperatur]
[vin temperatur]
[verdens varmeste temperatur]
[verdens temperaturer]
[verdens temperatur]
[vejsalt temperatur]
[varmtvandsbeholder temperatur]
[varmeste temperatur]
[vand temperatur]
[tyrkiet temperatur]
[temperaturer tyrkiet]
[temperaturer tenerife]
[temperaturer rom]
[temperaturer på tenerife]
[temperaturer på mallorca]
[temperaturer på kreta]
[temperaturer mallorca]
[temperaturer i tyrkiet]
[temperaturer i rom]
[temperaturer i italien]
[temperaturer i europa]
[temperaturer i egypten]
[temperaturer i danmark]
[temperaturer i australien]
[temperaturen på mars]
[temperaturen lige nu]
[temperaturen i rom]
[temperaturen i egypten]
[temperaturen]
[temperatur varmtvandsbeholder]
[temperatur tyrkiet april]
[temperatur tyrkiet]
[temperatur tenerife februar]
[temperatur tenerife april]
[temperatur tenerife]
[temperatur på tenerife]
[temperatur på rhodos]
[temperatur på mallorca]
[temperatur på kreta]
[temperatur på island]
[temperatur på fuerteventura]
[temperatur på arbejdspladsen]
[temperatur omregning]
[temperatur omregner]
[temperatur odense]
[temperatur måling]
[temperatur måler]
[temperatur lige nu]
[temperatur køleskab]
Temperatur i Afghanistan
Temperatur i Albanien
Temperatur i Algeriet
Temperatur i Amerikansk Samoa
Temperatur i Amerikas Forenede Stater
Temperatur i Andorra
Temperatur i Angola
Temperatur i Antigua og Barbuda
Temperatur i Argentina
Temperatur i Armenien
Temperatur i Aserbajdsjan
Temperatur i Australien
Temperatur i Bahamas
Temperatur i Bahrain
Temperatur i Bangladesh – tidligere Østpakistan
Temperatur i Barbados
Temperatur i Belarus / Hviderusland
Temperatur i Belgien
Temperatur i Belize – tidligere Britisk Honduras
Temperatur i Benin
Temperatur i Bermuda
Temperatur i Bhutan
Temperatur i Bolivia
Temperatur i Bosnien-Hercegovina
Temperatur i Botswana
Temperatur i Brasilien
Temperatur i Brunei
Temperatur i Bulgarien
Temperatur i Burkina Faso
Temperatur i Burma – nu Myanmar
Temperatur i Burundi
Temperatur i Cambodja
Temperatur i Cameroun
Temperatur i Canada
Temperatur i Den Centralafrikanske Republik
Temperatur i Chad – se Tchad.
Temperatur i Chile
Temperatur i Colombia
Temperatur i Comorerne
Temperatur i Republikken Congo, (Congo Brazzaville)
Temperatur i Den Demokratiske Republik Congo, tidligere Zaire
Temperatur i Costa Rica
Temperatur i Côte d'Ivoire eller Elfenbenskysten
Temperatur i Cuba
Temperatur i Cypern
Temperatur i Danmark
Temperatur i Djibouti
Temperatur i Dominica
Temperatur i Den Dominikanske Republik
Temperatur i Ecuador
Temperatur i Egypten Også kaldet Ægypten
Temperatur i El Salvador
Temperatur i Elfenbenskysten eller Côte d'Ivoire
Temperatur i Forenede Arabiske Emirater
Temperatur i Eritrea
Temperatur i Estland
Temperatur i Etiopien
Temperatur i Fiji
Temperatur i Filippinerne
Temperatur i Finland
Temperatur i De Forenede Arabiske Emirater
Temperatur i Formosa – hedder nu Taiwan
Temperatur i Frankrig
Temperatur i Færøerne
Temperatur i Gabon
Temperatur i Gambia
Temperatur i Georgien
Temperatur i Ghana
Temperatur i Grenada
Temperatur i Grækenland
Temperatur i Grønland
Temperatur i Guatemala
Temperatur i Guinea
Temperatur i Guinea-Bissau
Temperatur i Guyana – tidligere Britisk Guyana
Temperatur i Departementet Fransk Guyana, Fransk Guyana
Temperatur i Haiti
Temperatur i Holland
Temperatur i Honduras
Temperatur i Hviderusland
Temperatur i Indien
Temperatur i Indonesien
Temperatur i Irak – tidligere Mesopotamien
Temperatur i Iran – tidligere Persien
Temperatur i Irland
Temperatur i Island
Temperatur i Israel
Temperatur i Italien
Temperatur i Jamaica
Temperatur i Japan
Temperatur i Jordan
Temperatur i Kap Verde
Temperatur i Kasakhstan
Temperatur i Kenya
Temperatur i Kina
Temperatur i Kirgisistan
Temperatur i Kiribati
Temperatur i Nordkorea, Den Demokratiske Folkerepublik Korea
Temperatur i Sydkorea, Republikken Korea
Temperatur i Kosovo, (fra d. 17. februar 2008). Landet er ikke FN-anerkendt.
Temperatur i Kroatien
Temperatur i Kuwait
Temperatur i Laos
Temperatur i Lesotho
Temperatur i Letland
Temperatur i Libanon
Temperatur i Liberia
Temperatur i Libyen
Temperatur i Liechtenstein
Temperatur i Litauen
Temperatur i Luxembourg
Temperatur i Madagaskar
Temperatur i Makedonien
Temperatur i Malawi
Temperatur i Malaysia
Temperatur i Maldiverne
Temperatur i Mali
Temperatur i Malta
Temperatur i Marokko
Temperatur i Marshalløerne
Temperatur i Mauretanien
Temperatur i Mauritius
Temperatur i Mexico
Temperatur i Mikronesien, Mikronesiens Forenede Stater, Føderale statsforbund Mikronesien
Temperatur i Moldova
Temperatur i Monaco
Temperatur i Mongoliet
Temperatur i Montenegro
Temperatur i Mozambique
Temperatur i Myanmar Unionens Republik – tidligere Burma
Temperatur i Namibia
Temperatur i Nauru
Temperatur i Nederlandene, Kongeriget
Temperatur i Nederlandske Antiller (Amerika)
Temperatur i Nepal
Temperatur i New Zealand
Temperatur i Nicaragua
Temperatur i Niger
Temperatur i Nigeria
Temperatur i Niue
Temperatur i Nordkorea
Temperatur i Norge
Temperatur i Oman
Temperatur i Pakistan
Temperatur i Palau
Temperatur i De Palæstinensiske Selvstyreområder – tidligere en del af det historiske Palæstina
Temperatur i Panama
Temperatur i Papua Ny Guinea
Temperatur i Paraguay
Temperatur i Peru
Temperatur i Pitcairn
Temperatur i Polen
Temperatur i Portugal
Temperatur i Puerto Rico
Temperatur i Qatar
Temperatur i Rumænien
Temperatur i Rusland
Temperatur i Rwanda
Temperatur i Saint Kitts og Nevis
Temperatur i Saint Lucia
Temperatur i Saint Vincent og Grenadinerne
Temperatur i Salomonøerne
Temperatur i Samoa – vestlige del af Samoa-øgruppen (den østlige del hedder Amerikansk Samoa)
Temperatur i San Marino
Temperatur i Sao Tomé og Principe
Temperatur i Saudi-Arabien
Temperatur i Schweiz
Temperatur i Senegal
Temperatur i Serbien
Temperatur i Serbien og Montenegro
Temperatur i Seychellerne
Temperatur i Sierra Leone
Temperatur i Singapore
Temperatur i Slovakiet, Den Slovakiske Republik
Temperatur i Slovenien
Temperatur i Somalia
Temperatur i Spanien
Temperatur i Sri Lanka – tidligere Ceylon
Temperatur i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
Temperatur i Sudan
Temperatur i Surinam, Republikken. Tidligere Hollandsk Guyana
Temperatur i Sverige
Temperatur i Swaziland
Temperatur i Sydafrika
Temperatur i Sydkorea
Temperatur i Sydsudan
Temperatur i Syrien
Temperatur i Tadsjikistan
Temperatur i Taiwan
Temperatur i Tanzania
Temperatur i Tchad
Temperatur i Thailand – tidligere Siam
Temperatur i Tjekkiet, Den Tjekkiske Republik
Temperatur i Togo
Temperatur i Tonga
Temperatur i Trinidad og Tobago
Temperatur i Tunesien
Temperatur i Turkmenistan
Temperatur i Tuvalu – tidligere Ellice Island
Temperatur i Tyrkiet
Temperatur i Tyskland
Temperatur i Uganda
Temperatur i Ukraine
Temperatur i Ungarn
Temperatur i Uruguay
Temperatur i Usbekistan
Temperatur i Vanuatu
Temperatur i Vatikanstaten
Temperatur i Venezuela
Temperatur i Vestsamoa, Den uafhængige stat Vestsamoa hedder nu Samoa
Temperatur i Vestsahara
Temperatur i Vietnam
Temperatur i Yemen
Temperatur i Zambia
Temperatur i Zimbabwe
Temperatur i Ægypten – se Egypten
Temperatur i Ækvatorialguinea
Temperatur i Østrig
Temperatur i Østtimor
Temperatur i Verdens landes arealer, Verdens landes befolkningsstørrelser
Temperatur i Verdens hovedstæder
Temperatur i Afrika
Temperatur i Asien
Temperatur i Caribien
Temperatur i Europa
Temperatur i Have
Temperatur i Kontinent
Temperatur i Lilleasien
Temperatur i Mellemamerika
Temperatur i Mellemøsten
Temperatur i Nordamerika
Temperatur i Norden
Temperatur i Oceanien
Temperatur i Mikronesien
Temperatur i Melanesien
Temperatur i Polynesien
Temperatur i Rivieraen
Temperatur i Skandinavien
Temperatur i Sydamerika
Temperatur i Verdenshave
Temperatur i
klokken
hvad er klokken nu i danmark
hvad er klokken lige nu i danmarkSide 2: Temperatur
Side 3: Verden
Side 4: Danmark