Side 2: Udsalg 30%
Side 3: Udsalg 40%
Side 4: Udsalg 60%

Udsalg
Side 2: Udsalg 30%
Side 3: Udsalg 40%
Side 4: Udsalg 60%

Udsalg

Udsalg

Udsalg Side 1


Vi har fundet et udsalg der passer din søgning – Se side 2

udsalg - Trin for Trin

Denne -Tilbud trin for trin--vejledning har til hensigt at hjælpe mindre og mellemstore virksomheder i at byde ind på offentlige opgaver. Vejledningen fører virksomhederne gennem tre faser – fra de indledende overvejelser om hvorvidt, der skal bydes, til overtagelse af opgaven og opfølgning. Desuden indeholder vejledningen indledningsvis lidt information omkring offentlige indkøb.
Vær opmærksom på, at vejledningen er et frivilligt hjælpeværktøj. Den består ikke af officielle retningslinjer for udsalg på offentlige opgaver. Hvis der er uoverensstemmelse mellem vejledningen og kravene i et konkret udbudsmateriale, skal du altid følge kravene i udbudsmaterialet. Søg eventuelt råd via din brancheorganisation.

Vær endvidere opmærksom på, at vejledningen tager udgangspunkt i at der skal bydes ind på en offentlig serviceopgave som er i EU-udbud. Dette betyder, at den beskrevne proces støtter sig til de regler, der er givet ved Udbudsdirektivet (det klassiske Udbudsdirektiv, 2004/18/EF) for så vidt angår serviceopgaver.
Ikke alle offentlige opgaver udbydes via EU-udbud. En række udbud er såkaldt nationale udbud. Nationale udbud er underlagt Tilbudsloven - et mindre restriktivt regelsæt end Udbudsdirektivet.

Og ikke alle offentlige opgaver, der udbydes er serviceopgaver. Offentlige myndigheder udbyder såvel serviceopgaver som varer og bygge-/anlægsopgaver.
Denne vejledning er således ikke udtømmende for alle udbud. Imidlertid er det vores opfattelse at den kan bruges i relation til de fleste udbud, når blot man holder sig in mente at der kan være tale om forskellige regelsæt og forskellige opgaver.
Særskilt i forhold til nationale udbud, er der i de tilfælde, hvor det er muligt og vurderes relevant fremhævet de relevante regler i/afvigelser til Tilbudsloven.
Herunder illustreres opbygningen af vejledningen:

Bekendtgørelse af lov om indhentning af udsalg på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter
Herved bekendtgøres lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af udsalg i bygge- og anlægssektoren med de ændringer, der følger af lov nr. 572 af 6. juni 2007.
Afsnit I
Bygge- og anlægskontrakter
Kapitel 1
Anvendelsesområde
§ 1. Lovens afsnit I gælder for indhentning af udsalg på udførelse eller projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder og for tildeling af ordren.
Stk. 2. Lovens afsnit I gælder for følgende udbydere:
1) Statslige, regionale og lokale myndigheder og offentligretlige organer,
2) andre udbydere, når de udbyder bygge- og anlægsarbejder, som modtager offentlig støtte, herunder garantier, og
3) tilbudsgivere, når de indhenter udsalg hos underentreprenører til brug for udførelse af en bygge- og anlægsopgave omfattet af lovens afsnit I for en bygherre omfattet af nr. 1 eller 2.
Stk. 3. Bortset fra § 3, stk. 2, og § 7 gælder lovens afsnit I dog ikke udbud, der er omfattet af
1) udbudsdirektivet, herunder reglerne for delarbejder omfattet af direktivets artikel 9, stk. 5 a,
2) forsyningsvirksomhedsdirektivet, herunder reglerne for delarbejder omfattet af direktivets artikel 17, stk. 6 a, eller
3) lov nr. 378 af 14. juni 1995 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder med senere ændringer eller regler udstedt med hjemmel heri.
Stk. 4. Reglerne i afsnit I om fremgangsmåden ved indhentning af udsalg og ved tildeling af ordren finder endvidere anvendelse, når en udbyder, der ikke er omfattet af stk. 3, klart tilkendegiver, at loven eller nærmere angivne regler heri vil blive anvendt som grundlag for tildeling af en ordre om et bygge- og anlægsarbejde.
Stk. 5. Ved »bygge- og anlægsarbejder« forstås i overensstemmelse med udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet resultatet af et sæt bygge- og anlægsaktiviteter bestemt til i sig selv at udfylde en økonomisk eller teknisk funktion. Ved »udbudsdirektivet« forstås Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Ved »forsyningsvirksomhedsdirektivet« forstås Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester. Begrebet »offentligretlige organer« forstås i overensstemmelse med definitionen heraf i udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet.
Kapitel 2
Generelle principper for tilbudsindhentning
Konkurrence og ligebehandling
§ 2. udsalg på udførelse eller projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattet af denne lov indhentes ved offentlig eller begrænset licitation eller ved underhåndsbud.
Stk. 2. Udbyderen skal udnytte de muligheder, der findes for at skabe tilstrækkelig konkurrence.
Stk. 3. Det påhviler udbyderen ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbuddet og tildelingen af ordren at sørge for, at udvælgelsen af tilbudsgivere sker på grundlag af objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier, og at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne.
Tilbudsfrister og vedståelsesfrister
§ 3. I udbudsbetingelserne skal angives fristen for modtagelse af udsalg. Fristen skal være lang nok til at give tilbudsgivere rimelig tid til at afgive udsalg.
Stk. 2. Der gælder en vedståelsesfrist på 40 arbejdsdage, medmindre andet er angivet i udbudsmaterialet.
Stk. 3. Ved forhandlinger af licitationsbud efter § 11 gælder, at uanset vedståelsesfristen efter stk. 2 frigøres en tilbudsgiver, der ikke indbydes til forhandlinger eller fravælges i løbet af forhandlingerne, fra sit udsalg, så snart vedkommende beslutning er meddelt tilbudsgiveren.
Kapitel 3
Fremgangsmåden ved en licitation
Definitioner
§ 4. Ved licitation forstås i denne lov, at en opgave udbydes således, at flere opfordres til inden samme bestemte tidspunkt og på samme udbudsgrundlag eller ud fra fælles mindstekrav at give bindende udsalg eller at give udsalg om at indgå i et forpligtende samarbejde om en bygge- og anlægsopgave. Ved opfordringen tilkendegives, at der er tale om en licitation.
Stk. 2. Ved offentlig licitation rettes opfordring til at byde til en ubestemt kreds ved annonce i pressen eller i elektroniske medier.
Stk. 3. Ved begrænset licitation rettes opfordringen til at byde direkte og alene til dem, fra hvem udsalg ønskes.
Tilbuddets form
§ 5. udsalg ved en licitation skal være skriftlige. udsalg kan afgives elektronisk, medmindre udbyderen på forhånd har udelukket dette. Udbyderen kan bestemme, at udsalg skal afgives i elektronisk form.
Tilrettelæggelse af offentlig og begrænset licitation
§ 6. Hvis udbyderen ved en offentlig licitation kræver oplysninger vedrørende teknisk og økonomisk formåen, som tilbudsgiver skal dokumentere at råde over for at kunne få sit bud taget i betragtning, skal karakteren af disse oplysninger og dokumentationen herfor være angivet i annoncen. I annoncen angives tillige, om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud.
Stk. 2. Ved begrænset licitation kan udbyderen gennemføre en prækvalifikationsrunde ved at indkalde mulige tilbudsgivere ved offentliggørelse af en udbudsannonce i pressen eller i elektroniske medier. I udbudsannoncen skal angives
1) en frist på mindst 15 arbejdsdage til at anmelde interesse i at deltage,
2) karakteren af de oplysninger vedrørende økonomisk og teknisk formåen, som skal dokumenteres for at kunne blive prækvalificeret, og dokumentationen herfor,
3) om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud, og
4) hvor mange bydende der maksimalt vil blive opfordret til at afgive udsalg.
Stk. 3. Ved indbydelse til en begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation skal udbyderen oplyse, hvor mange bydende der maksimalt vil blive opfordret til at afgive udsalg. Det skal af indbydelsen fremgå, om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller efter kriteriet økonomisk mest fordelagtige bud. For udbydere omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, gælder, at medmindre kun bestemte virksomheder har praktisk mulighed for at udføre arbejdet, skal mindst en af de indbudte være fra områder uden for lokalområdet, og udbyderen kan ikke ved hvert udbud indbyde den samme kreds af virksomheder. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler, der begrænser adgangen til at anvende begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation.
Adgangen til at være til stede ved åbningen af licitationsbuddene
§ 7. Ved en licitation åbnes tilbuddene på licitationsstedet på et forud fastsat tidspunkt. De bydende er berettiget til at være til stede ved åbningen af tilbuddene og til at blive bekendt med budsummer og eventuelle forbehold.
Tildelingskriterier
§ 8. Medmindre udbyderen annullerer licitationen, skal ordren tildeles efter følgende kriterier:
1) Den laveste pris eller
2) det økonomisk mest fordelagtige bud under hensyntagen til forskellige kriterier, som varierer efter den pågældende kontrakt, f.eks. kvalitet, pris, byggetid, driftsomkostninger, rentabilitet, teknisk værdi, påvirkning af miljøet, arkitektur og funktion.
Stk. 2. Det skal i udbudsbetingelserne anføres, hvilket tildelingskriterium der skal anvendes. Ved tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud anføres så vidt muligt, hvordan udbyderen relativt vil vægte de kriterier, der er valgt. Denne vægtning kan angives ved fastsættelse af en ramme med et passende maksimalt udsving. Hvis der ikke kan foretages en vægtning, angiver udbyderen kriteriernes prioriterede rækkefølge med det vigtigste først.
Stk. 3. Udbyderen kan forkaste et udsalg, såfremt det findes overvejende sandsynligt, at den bydende er ude af stand til at gennemføre arbejdet i tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig og forsvarlig måde og i rette tid.
Alternative bud
§ 9. Udbyderen kan tage hensyn til alternative bud fra bydende, såfremt disse alternative bud opfylder de mindstekrav, som fremgår af udbudsbetingelserne.
Stk. 2. Udbyderen kan i udbudsbetingelserne anføre, at alternative bud ikke kan modtages.
Forhandlinger
§ 10. Når kriteriet for tildeling af ordren er laveste pris, kan udbyderen kun forhandle med lavestbydende.
§ 11. Når kriteriet for tildeling af ordren er det økonomisk mest fordelagtige bud, kan udbyderen forhandle med tre tilbudsgivere eller færre, som ved licitationen har afgivet de økonomisk mest fordelagtige udsalg bedømt ud fra de vægtede eller prioriterede underkriterier, medmindre der i udbudsbetingelserne er givet afkald herpå.
Stk. 2. Når udbyderen vælger at forhandle, skal det senest ved forhandlingernes påbegyndelse over for de udvalgte tilbudsgivere, som udbyderen forbeholder sig at forhandle med, tilkendegives, hvilken procedure der vil blive fulgt, hvis dette ikke fremgår af udbudsbetingelserne.
Stk. 3. Under forhandlingerne skal udbyderen sikre, at alle tilbudsgivere behandles ens. Navnlig må udbyderen ikke udøve forskelsbehandling ved at give oplysninger, som kan stille nogle tilbudsgivere bedre end andre. Udbyderen må under forhandlingerne alene give oplysninger til en tilbudsgiver om andre tilbudsgiveres løsninger eller priser, i det omfang sådanne oplysninger allerede er gjort offentligt tilgængelige i henhold til § 7.
Stk. 4. Forhandlingerne må ikke føre til, at opgavens karakter ændres væsentligt, eller til, at tildelingskriterierne, herunder den vægtning eller prioritering, der er lagt til grund ved udvælgelsen af forhandlingspartnere efter stk. 1, ændres.
Kapitel 4
Underhåndsbud
§ 12. udsalg, der ikke indhentes ved en licitation eller på grundlag af en rammeaftale, er underhåndsbud.
Stk. 2. Udbyderen kan på samme arbejde indhente indtil tre underhåndsbud. Dog kan der indhentes et fjerde underhåndsbud, hvis udbyderen i opfordringerne til at afgive bud har forbeholdt sig denne mulighed og det fjerde udsalg indhentes fra en tilbudsgiver uden for det lokale område.
Stk. 3. Udbydere omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, kan ikke indhente underhåndsbud på bygge- og anlægsarbejder med en samlet anslået værdi af arbejdet eksklusive moms på mere end 3 mio. kr., medmindre
1) der er tale om delarbejder, hvis anslåede værdi eksklusive moms er 500.000 kr. eller derunder, og den samlede værdi af disse delarbejder ikke overstiger 20 pct. af de samlede arbejders værdi,
2) bygge- og anlægsarbejdets omfang, kvalitet eller tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastlægges i et udbudsgrundlag såsom visse forsøgs-, forsknings- og udviklingsarbejder eller restaurerings-, reparations- og ombygningsarbejder eller arbejdet af tvingende sikkerhedsmæssige grunde ikke kan udsættes,
3) der ikke ved licitation er indkommet et egnet eller forskriftsmæssigt bud eller der ikke er modtaget nogen ansøgninger, forudsat at de oprindelige udbudsbetingelser ikke ændres væsentligt,
4) kun en bestemt virksomhed kan udføre arbejdet eller
5) bygge- og anlægsarbejdet supplerer et arbejde, der har været udbudt i licitation, og arbejdet på grund af uforudsete forhold er blevet nødvendigt for fuldførelse af det udbudte arbejde og ordren tildeles den virksomhed, der udfører det oprindelige arbejde, medmindre udbyderen kan påvise særlige forhold, der begrunder, at udbyderen kan lade andre udføre arbejdet.
Stk. 4. Når den samlede, anslåede værdi eksklusive moms af et bygge- og anlægsarbejde overstiger 300.000 kr., skal udbydere omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, indhente mindst to underhåndsbud. Disse udbydere kan ikke ved hvert udbud indbyde den samme kreds af virksomheder.
Stk. 5. Udbyderen skal ved indhentning af underhåndsbud give meddelelse om, hvorvidt tildeling af ordren vil ske på grundlag af kriteriet laveste pris eller kriteriet det økonomisk mest fordelagtige udsalg.
Stk. 6. Udbyderen kan forkaste et udsalg, såfremt det findes overvejende sandsynligt, at den bydende er ude af stand til at gennemføre arbejdet i tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig og forsvarlig måde og i rette tid.
Stk. 7. Økonomi- og erhvervsministeren kan undtage bestemte kategorier af udbydere fra reglerne i stk. 2 og 3.
Kapitel 5
Rammeaftaler
§ 13. Ved rammeaftaler forstås aftaler, der er indgået i overensstemmelse med denne lovs regler, om betingelserne, f.eks. med hensyn til kvalitet, pris og mængde eller omfang, for en mulig udførelse af bygge- og anlægsarbejder af samme karakter i løbet af en given periode.
Stk. 2. En rammeaftale har kun virkning i forholdet mellem de direkte parter i aftalen. En rammeaftale kan kun indgås mellem én udbyder og én virksomhed. Udbyderen kan om nødvendigt anmode virksomheden om at komplettere sit udsalg til brug for kontraktindgåelsen. Dette må dog ikke medføre væsentlige ændringer i aftalevilkårene.
Stk. 3. En rammeaftale må højst gælde for en periode på 4 år.
Kapitel 6
Meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere
§ 14. Udbyderen underretter hurtigst muligt alle tilbudsgivere, der har afgivet et licitationsbud eller et underhåndsbud, om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til ordretildelingen, herunder i givet fald begrundelsen for at annullere en licitation eller indhente underhåndsbud.
Stk. 2. Ved begrænset licitation med prækvalifikation underretter udbyderen hurtigst muligt ansøgere om, hvorvidt de er blevet prækvalificeret. Efter anmodning underretter udbyderen endvidere en forbigået ansøger om begrundelsen for, at ansøgningen er blevet forkastet.
Stk. 3. Udbyderen underretter efter anmodning berørte tilbudsgivere om begrundelsen for at forkaste tilbuddet, jf. § 8, stk. 3, og § 12, stk. 6, såfremt en sådan begrundelse ikke allerede er givet i medfør af § 15, stk. 2.
§ 15. Når kriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud, gælder endvidere reglerne i stk. 2-4.
Stk. 2. Senest samtidig med, at der indledes forhandlinger efter § 11, underretter udbyderen berørte tilbudsgivere om en beslutning om ikke at indbyde dem til forhandlingerne og en begrundelse herfor.
Stk. 3. Efter afslutningen på forhandlinger efter § 11 underretter udbyderen hurtigst muligt tilbudsgivere, som udbyderen har forbeholdt sig at forhandle med, om det antagne tilbuds egenskaber og relative fordele.
Stk. 4. Hvis der ikke har været forhandlinger efter § 11, eller hvis tilbuddene er indhentet ved underhåndsbud, underretter udbyderen efter anmodning tilbudsgivere, som har overholdt udbudsbetingelserne, om det antagne tilbuds egenskaber og relative fordele.
Afsnit II
Vare- og tjenesteydelseskontrakter
Kapitel 6 a
Anvendelsesområde
§ 15 a. Dette afsnit gælder for indhentning af udsalg og tildeling af ordrer på
1) offentlige vareindkøbskontrakter, hvis værdi overstiger 500.000 kr., men er mindre end de aktuelle tærskelværdier i udbudsdirektivet, jf. § 15 b, nr. 5,
2) offentlige tjenesteydelseskontrakter omfattet af udbudsdirektivets bilag II A såsom kontrakter om vedligeholdelse og reparation, landtransport, regnskab, revision og bogholderi, markeds- og opinionsundersøgelser m.v., hvis værdi overstiger 500.000 kr., men er mindre end de aktuelle tærskelværdier i udbudsdirektivet, jf. § 15 b, nr. 5, og
3) offentlige tjenesteydelseskontrakter omfattet af udbudsdirektivets bilag II B såsom kontrakter om hotel- og restaurationsvirksomhed, jernbanetransport, sundheds- og socialvæsen, undervisning og erhvervsuddannelse m.v., hvis værdi overstiger 500.000 kr.
Stk. 2. Dette afsnit gælder for statslige, regionale og lokale myndigheder og offentligretlige organer. Afsnittet gælder dog ikke, når kontrakten indgås til brug for virksomhed omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet.
Stk. 3. Dette afsnit gælder ikke for de særlige kontrakter, som er undtaget fra udbudsdirektivet i medfør af direktivets afsnit II, kapitel II, afdeling 3, eller for delkontrakter, som er undtaget fra udbudsdirektivet i medfør af direktivets artikel 9, stk. 5 a og b.
§ 15 b. I dette afsnit forstås ved:
1) Udbudsdirektivet:Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.
2) Forsyningsvirksomhedsdirektivet:Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.
3) Offentlige vareindkøbskontrakter:Kontrakter om køb, leasing og leje med eller uden forkøbsret af varer som defineret i udbudsdirektivet.
4) Offentlige tjenesteydelseskontrakter:Kontrakter som defineret i udbudsdirektivet og i bilag II hertil.
5) Tærskelværdier:De beløbsgrænser, som angiver, hvornår udbudsdirektivet finder anvendelse.
6) Offentligretlige organer:Organer som defineret i udbudsdirektivet og bilag III hertil.
Annonceringspligt
§ 15 c. Forud for indhentning af udsalg og tildeling af ordrer på vare- og tjenesteydelseskontrakter omfattet af § 15 a skal en udbyder offentliggøre en annonce i pressen eller i et elektronisk medie.
Stk. 2. Annonceringspligten gælder ikke de tilfælde, der fremgår af udbudsdirektivets artikel 31.
Stk. 3. Annonceringspligten kan fraviges, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til offentlige interesser, hvor fortrolighed efter kontraktens særlige karakter er påkrævet.
Stk. 4. Annoncen skal mindst indeholde følgende oplysninger:
1) Beskrivelse af opgaven.
2) Kontaktoplysninger.
3) Frist for modtagelse af udsalg eller anmodninger om deltagelse.
4) Adresse for modtagelse af udsalg eller anmodninger om deltagelse.
5) Kriterier for tildeling af opgaven.
Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at annoncering skal ske i et særligt elektronisk medie.
Procedure og underretning
§ 15 d. Ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af proceduren skal udbyderen sørge for, at udvælgelsen af tilbudsgivere sker på grundlag af objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier, og at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne.
Stk. 2. Udbyderen underretter hurtigst muligt alle tilbudsgivere, der har afgivet et bud, om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til ordretildelingen, herunder i givet fald begrundelsen for at annullere proceduren. Efter anmodning underretter udbyderen tilbudsgiverne om begrundelsen for at forkaste tilbuddet.
Afsnit III
Klage og ikrafttræden m.v.
Kapitel 7
Klagemuligheder ved bygge- og anlægs-, vare- og tjenesteydelseskontrakter
§ 16. Enhver, der har en retlig interesse heri eller i øvrigt er tillagt klageadgang efter lov om Klagenævnet for Udbud, kan indbringe spørgsmål om overtrædelse af bestemmelser i nærværende lov og regler udstedt i medfør heraf for Klagenævnet for Udbud.
Kapitel 8
Ikrafttræden m.v.
§ 17. Loven træder i kraft den 1. september 2005 og har virkning for opgaver, der udbydes fra dette tidspunkt.
Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 450 af 7. juni 2001 om indhentning af udsalg i bygge- og anlægssektoren.
§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
________________________________________
Lov nr. 572 af 6. juni 2007, der blandt andet indsætter Afsnit II, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 5
Loven træder i kraft den 1. juli 2007.
Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 7. december 2007
Bendt Bendtsen
/ Kim Sparlund

A-kasser
Accessories
Adgangskontroludstyr
Administration af fast ejendom
Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring
Adresseringsbureauer
Advokater
Afbrydere, omskiftere og switches
Affaldsbehandlingsanlæg
Affaldshåndteringsudstyr
Affaldsprodukter
Afholdsforeninger
Afsyring
Aftenskoler
Agenturer
Agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner
Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer
Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
Akkumulatorer
Aktiviteter vedrørende fysisk velvære
Aktivitetscentre
Aktivitetstilbud
Akupressører
Akupunktører
Aldersintegrerede institutioner
Alexanderlærere
Alkoholrådgivning
Almennyttige boligselskaber
Alternative behandlere
Aluminiumbearbejdning
Aluminiumsfacader
Aluminiumskonstruktioner
Ambassader og konsulater
Amerikanske restauranter
Andelsboligforeninger
Anden bygningsfærdiggørelse
Anden bygningsinstallationsvirksomhed
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
Anden forretningsservice i øvrigt
Anden forskning inden for naturvidenskab
Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
Anden fremstillingsvirksomhed
Anden måling og teknisk analyse
Anden rengøring af bygninger
Anden yderbeklædning, fremstilling
Andet elektrisk udstyr, fremstilling
Andre forlystelser
Andre forlystelser og fritidsaktiviteter
Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
Andre husholdningsartikler, engros
Andre ikke-metalholdige mineralske produkter
Andre kreditinstitutter
Andre kreditselskaber
Andre overnatningsfaciliteter
Andre rengøringsydelser
Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
Andre sportsaktiviteter
Anlægs- og havearbejde
Anlægsgartnere
Antenne- og parabolanlæg
Antennemontører
Antikvarboghandlere
Antikviteter (detail)
Antikviteter, restaurering af
Antikvitetsforretninger
Apoteker
Arbejdsbeskyttelse
Arbejdsformidling
Arbejdsgiverforeninger
Arbejdsmarkedsuddannelser
Arbejdsmiljøkonsulenter
Arbejdstøj, fremstilling af
Arbejdstøj, salg af
Arkitekt- og ingeniørvirksomhed
Arkitekter
Arkiver
Aromastoffer, fremstilling
Asbestsanering
Asfaltfirmaer
Astrologer
Auktionshuse
Australske restauranter
Autoelektriske reparationer
Autoglarmestre
Autohjælp
Autolakerere
Automater
Automation
Autoophuggere
Autoopretning
Autopleje
Autopleje, Artikler til
Autopolstrere
Autoreparationer
Autoreparationsværksteder mv.
Autoreservedele
Autotilbehør og reservedele, en gros
Autoværksteder
Aviser, ugeblade og magasiner
Avl af får og geder
Avl af kameler og dyr af kamelfamilien
Avl af malkekvæg

Cafeterier
Caféer
Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
Call centres virksomhed
Campingpladser
Campingudstyr
Campingvogne, salg af
Catering og diner transportable
Cd-dvd, produktion af
Cement
Chokolade og chokoladevarer, fremstilling og engros
Chokoladeforretninger
Clairvoyanter
Coaching
Computer facility management
Computere og andet it-udstyr, fremstilling
Computere og ydre enheder, fremstilling
Computerforretninger
Computerprogrammering
Computersoftware
Containere
Containerudlejning
Cykel- og knallertforretninger
Cykelfabrikker
Cykelforretninger
Cykeltilbehør
Cykler og invalidekøretøjer, fremstilling
Cylinderservice
Dagblade
Dagcentre mv.
Daghøjskoler
Daginstitutioner
Dagplejemødre
Damelingeriforretninger
Dametøj, fabrikation og engros
Dametøjsforretninger
Dampkedler
Danserestauranter
Danseskoler
Danseudstyr
Danske restauranter
Databehandling
Datatilbehør og forbrugsartikler
Dekoratører
Delikatesseforretninger
Delikatesser - en gros
Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.
Dentallaboratorier
Designere
Destillation, rektifikation og blanding af alkohol
Detailhandel fra postordre- eller Internetforretninger
Detailhandel fra postordreforretninger
Detailhandel i øvrigt
Detailhandel med beklædningsartikler
Detailhandel med brugte varer i forretninger
Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer
Detailhandel med drikkevarer
Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.
Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder
Detailhandel via Internettet med digitale produkter
Detektivbureauer
Diamantboring
Discountsupermarkeder
Diskoteker og natklubber
Distribution
Distribution af elektricitet
Distribution af film, video- og tv-programmer
Diætister
Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
Drift af sportsanlæg
Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.
Drikkevarer, fremstilling
Drivhuse
Drømmetydere
Dvd-butikker
Dybfrostvarer
Dykkercentre
Dykkerudstyr, forhandlere af
Dyner
Dyreadfærdsspecialister
Dyreartikler
Dyreavl
Dyrefoder
Dyrehandlere
Dyrehospitaler
Dyrekirkegårde
Dyrepensioner
Dyretransport
Dyreværn
Dyrkning af druer
Dyrkning af korn
Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
Dyrlægeartikler
Dyrlæger
Dæk og fælge
Døgninstitutioner
Døgninstitutioner for børn og unge
Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
Døre og vinduer
Efterskoler
Ejendomsadministration
Ejendomshandel
Ejendomsmæglere
Ejendomsselskaber
Ejendomsservice
Ejerforeninger
Eksportkonsulenter
Ekstraterritoriale organisationer og organer
El- og varmeforsyning
El-installation
Elanlæg
Elartikler
Elektricitet, produktion af
Elektrikere
Elektriske fordelings- og kontrolapparater, fremstilling
Elektriske husholdningsapparater, fremstilling
Elektriske husholdningsartikler, engros
Elektronik
Elektronik til husholdninger, fremstilling
Elektronikkomponenter og udstyr
Elektronisk udstyr, engros
Elektroniske komponenter og plader, fremstilling
Elektroterapi
Elevatorer
Elforsyningsselskaber
Elinstallatører
Elmotorer
Emballage, fremstilling
Emblemer og medaljer
Energikonsulenter
Engroshandel i øvrigt
Entreprenører
Entreprenørmaskiner og -materiel
Ergoterapeuter
Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
Erhvervs- og institutionsvaskerier
Erhvervshavne
Erhvervslokaler, udlejning
Erhvervsrengøring
Erhvervsservice
Erhvervsuddannelser
Erhvervsudvikling
Escortservice
Etiketter, fremstilling og engros
Eventbureauer
FVC-selskaber
Facaderens
Fagforeninger
Faglige sammenslutninger
Familiepleje
Familierådgivning
Farmaceutiske råvarer
Farve- og lakfabrikker
Farve- og stilanalyse
Farvehandlere
Farver en gros
Farver og lakker, fremstilling
Fast ejendom
Fastfood-spisesteder
Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
Ferieboligudlejning
Feriekolonier
Ferskvandsbrug
Ferskvandsfiskeri
Festarrangementer
Festartikler
Festsange
Film- og videoproduktion
Filmproduktion
Filtre
Finansiel leasing
Finansielle hovedsæders virksomhed
Finansieringsselskaber
Finmekanik
Firmagaver
Firmatøj
Fisk, engros
Fiske- og vildtforretninger
Fiskeauktioner
Fiskeforretninger
Fiskemel
Fiskemel, fremstilling
Fiskeproducenter
Fiskerestauranter
Fiskeriartikler og -redskaber
Fitnesscentre
Fitnessudstyr
Fjedre
Fjerkræ, engros
Fjerkræsavlere
Fjerkræslagterier
Fjernvarmeanlæg
Fjerrenserier
Flag og faner
Flaskegas
Flasker
Fliser og klinker
Fly og flymateriel
Fly og flymateriel, Reparation af
Flyselskaber
Flytteforretninger
Flytteservice
Flyveskoler
Flyværksteder
Foder
Fodplejeartikler
Fodplejere
Fodterapeuter
Folkeskoler
Fonde og legater
Forarbejdning af afgrøder efter høst
Forarbejdning af andet kød
Forarbejdning af svinekød
Forbrændingsanlæg
Foredragsholdere
Foreninger og organisationer
Foreninger, Artikler for
Forkromning
Forlag
Formueforvaltning
Forsamlingshuse
Forsikring
Forsikringsagenturer
Forsikringsmæglere
Forsikringsrådgivning
Forsikringsselskaber
Forskerparker
Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi
Forsvaret
Forvaltning af kapitalmarkeder
Fotoartikler, engros
Fotografer
Fotografisk virksomhed
Fotohandlere
Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice
Fotolaboratorier
Fotosats
Fragtfirmaer
Franske restauranter
Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer
Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer
Fremstilling af andre møbler
Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere
Fremstilling af færdige foderblandinger
Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr
Fremstilling af færdigretter
Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
Fremstilling af låse og hængsler
Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
Fremstilling af militære kampkøretøjer
Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter
Fremstilling af sprængstoffer
Fremstilling af varer af pelsskind
Fremstilling af æteriske olier
Friluftsudstyr, forhandlere af
Frimærke- og møntforretninger
Friskoler
Frisørartikler
Frisører
Fritids- og ungdomsklubber
Frokostrestauranter
Frugt og grøntsager, engros
Frugt- og grøntforretninger
Frugt- og grøntsagssaft, fremstilling
Frugtsaft
Frugtvine, fremstilling
Frø
Fugefirmaer
Fyrværkeri
Fysio- og ergoterapeuter
Fysioterapeuter
Fåreklippere
Færdigblandet beton
Færgefart
Føde-, drikke- og tobaksvarer, engros
Fødevarekontrol
Fødevareproducenter
Fødevarer, engros
Førskoleundervisning
Gaffeltrucks
Gallerier
Garderobeskabe
Gardiner
Gardiner, engros
Gardiner, fabrikation
Gardinforretninger
Gardinsyning
Garn og tråd
Garnforretninger
Gartneriartikler
Gartnerier
Garverier
Gas
Gasforsyning
Gasmateriel og -udstyr
Gasproduktion
Gaveartikler
Gearmotorer
Genbrugscentre
Genbrugsforretninger
Genbrugsindustri
Genbrugspladser
Generelle offentlige tjenester
Genforsikring
Genoptræning
Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.
Geoteknik
Gips og gipsplader
Glarmestre
Glas
Glas, detail
Glas, engros
Glas, fabrikation
Glasfiber
Glasindustri
Glasprodukter og porcelæn
Godstransport
Godstransport med tog
Gokartbaner
Golfarrangører
Golfbaner
Golfudstyr, forhandlere af
Grafisk produktion
Grafiske designere
Grafologer
Granit
Gravører
Grillbarer
Grilludstyr, detailhandel med
Grundejerforeninger
Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin
Grusgrave
Græske restauranter
Guld- og sølvvarefabrikker
Guldsmede og smykkeforretninger
Gulvafslibning
Gulvbehandlingsmaskiner og -udstyr
Gulvbehandlingsvirksomheder
Gulvbelægningsvirksomheder
Gulve
Gulvfirmaer
Gulvforhandlere
Gummiproduktion
Gummivarer
Gymnasier og HF-kurser
Gymnastik og gymnastikskoler
Gynækologer
Gårdbutikker
Gødning og gødningsstoffer
Gødningsstoffer og nitrogenprodukter, fremstilling
Gørtlere
Handel med elektricitet
Handel med gas gennem rørledninger
Handelsselskaber
Handelsskoler
Handicapkørsel
Handymænd
Hatteforretninger
Havbrug
Have- og landskabsarkitekter
Have- og parkmateriel
Have- og parkredskaber
Havecentre
Havedamsartikler
Havemaskiner, reparation
Havemøbler
Havfiskeri
Havne
Healere
Hegnsfirmaer
Heilpraktikere
Helbredsundersøgelser
Helsekost
Helsekostforretninger
Herretøjsforretninger
Heste
Heste-, grise- og kreaturhandlere
Hestehandel
Hestepensioner
Hestesvømning
Hestetransport
Hestevognskørsel og hesteudlejning
Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner
Hjemmehjælp
Hjemmepleje
Hjemmeservice
Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst
Hjælpemidler
Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning
Hobbyartikler, fabrikation og engros
Hobbyforretninger
Holdingselskaber
Homeparties
Homogeniserede produkter og diætmad, fremstilling
Homøopater
Hospicer
Hospitalsudstyr
Hotelinventar
Hoteller
Huder og skind, engros
Huder, skind og læder, en gros
Hudlæger
Human Resource-konsulenter
Humanitære foreninger
Hundekenneler
Hundepensioner
Hundepsykologer
Hundesaloner
Hundeskoler
Husdyravlere
Husholdninger med ansat medhjælp
Husholdningsapparater og -artikler
Husholdningsartikler
Husholdningsartikler, engros
Hydrauliske produkter og maskiner
Hygiejneprodukter
Hygiejneprodukter, engros
Hypnotisører
Håndværktøj, fremstilling
Hårde hvidevarer
Hårde hvidevarer, engros
Hårde hvidevareservice
Hårde hvidvarer, fremstilling
Højere læreanstalter
Højskoler
Højtryksrensere og -rensning
Højttalere og højttaleranlæg
Høreapparater og dele hertil, fremstilli
Høreinstitutter
IT - Hardware
IT - Reparation og -service
IT - Rådgivning
IT - Totalløsninger
IT - Undervisning
IT-installation
IT-konsulenter
IT-tilbehør
Idrætsskoler
Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed
Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
Import og eksport
Importører
Indiske restauranter
Indkøbsforeninger
Indonesiske restauranter
Indretningsarkitekter og -konsulenter
Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer
Indspillede video, cd'er, dvd'er, engros
Industrianlæg, rådgivning
Industribagerier
Industriel fremstilling af brød; kager mv.
Industrielle designere
Industrilakerere
Industrimaskiner i øvrigt
Industrimontage
Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
Indvinding af råolie
Inkassofirmaer
Institutionsinventar og -artikler
Institutionsophold
International godstransport
Internationale restauranter
Internetcaféer
Internettjenester
Internetudbydere
Investering
Investeringsforeninger
Investeringsselskaber
Iranske restauranter
Is - Grossister og producenter
Isbutikker
Isenkram, varmeanlæg og tilbehør, engros
Isenkræmmere
Isolerings- og fugematerialer
Isoleringsfirmaer
Isværker, køle- og frysehuse
Italienske restauranter
Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed
Jagt- og fiskeudstyr, forhandlere af
Japanske restauranter
Jern og metal til genvinding
Jern- og metalindustri
Jern- og metalvarer, reparation
Jobcentre
Jordemodercentre
Jordemødre
Jordrensning
Journalister
Julemænd
Juletræer og pyntegrønt
Juridisk bistand
Juridisk bistand
Kabler og ledninger, fremstilling
Kaffe og te - Grossister og producenter
Kaffe, te, kakao og krydderier, engros
Kaffe- og tehandlere
Kaffemaskiner
Kager og kiks, fremstilling
Kalkbrud
Kano og kajakker
Kantineinventar og -artikler
Kantiner
Karkirurger
Karrosserifabrikker og -værksteder
Kartoffelmel
Kasinoer
Kasseapparater
Kattepensioner
Kattesaloner
Kedler
Kemikalier, fremstilling
Kemiske produkter i øvrigt, fremstilling
Kemiske produkter, engros
Kenneler
Keramikere
Keramisk industri
Kinesiologer
Kinesiske restauranter
Kiosker
Kirkeeffekter og -inventar
Kirkegårde og krematorier
Kirkegårdskontorer
Kirkekontorer
Kirker
Kirker og trossamfund u. f. folkekirken
Kiromantikere
Kiropraktorer
Kirurger
Kjoler og nederdele, en gros
Kloakmestre
Kloakrensning
Kloakvæsen
Klovbeskæring
Klude, engros
Knallertforretninger
Kollegier
Kolonihaveforeninger
Kombinerede administrationsserviceydelser
Kombinerede serviceydelser
Kommunikation
Kommunikationsdesign og grafisk design
Kommunikationsudstyr
Konditorer
Konferenceudstyr og udstillingssystemer
Konservatorer
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
Konsulentvirksomheder
Kontaktlinser
Konto- og kreditkort
Kontor- og butiksmøbler, fremstilling
Kontorartikler
Kontorartikler, fremstilling
Kontorbeplantning
Kontorforsyninger
Kontorhoteller
Kontormaskiner
Kontormøbler og -inventar
Kontrollører
Kopi- og printservice
Koreanske restauranter
Korn og foderstoffer
Kornbehandlingsanlæg
Korrosionsbeskyttelse
Kosmetik og parfume, engros
Kosmetik og parfume, fremstilling
Kosmetologer
Kostskoler
Kostvejledere
Kranio-Sakralterapeuter
Kranservice
Kreaturhandel
Kreditoplysningsbureauer
Krisecentre
Kroer
Krydsfinér, fremstilling
Kufferter og lædervarer, engros
Kuglelejer
Kulturcentre
Kulturelle foreninger
Kunstforlag
Kunsthandel en gros
Kunsthandel og gallerivirksomhed
Kunstindustri og håndværk
Kunstmalere
Kunstnerartikler
Kunstnere
Kunstsmedjer
Kurbade og rekreationsophold
Kurertjenester
Kurser for erhvervslivet
Kursus- og konferencearrangører
Kursus- og konferencecentre
Kursusudbydere
Kurveforretninger
Kurvemagere
Kvalitetskonsulenter
Køb og salg
Købmænd
Købmænd og døgnkiosker
Kød og kødprodukter, engros
Køkkener og køkkeninventar
Køkkenmontører
Køkkenmøbler, fremstilling
Køkkenudstyr
Køle- og fryseanlæg
Køle- og frysehuse
Køleskabe og frysere
Køreskoler
Kørestole
Køretekniske anlæg
Laboratorier
Laboratorieudstyr
Lagerhoteller og pakhuse
Lak, maling, tapet, gulvbelægning, engros
Lakering
Laminering og kachering
Landbrugs- og skovbrugsmaskiner, fremstilling
Landbrugsartikler
Landbrugskonsulenter
Landbrugsmaskiner
Landbrugsmaskiner og tilbehør, engros
Landbrugsskoler
Landinspektører
Landmålere
Landpassagertransport i øvrigt
Landskabsarkitekter
Laser
Laserbehandling
Lastbiler
Lastbiler og påhængsvogne, engros og detail
Lavenergiruder
Leasing
Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker
Lederudvikling
Legelande
Legeredskaber
Legetøjsforretninger
Lejrskoler
Levnedsmiddelindustrien, Ingredienser ti
Lifte
Lifte- og håndteringsudstyr, fremstilling
Lim og klæbemidler
Limousinekørsel
Limtræ
Listefabrikker
Lokalarkiver
Lotteri- og anden spillevirksomhed
Lovpligtig socialsikring mv.
Luft- og rumfartøjer o.l., fremstilling
Luftfart
Lufthavne
Lyd- og lysanlæg
Lydisolering
Lydstudier
Lydterapeuter
Lymfedrænage
Lynafledere og - beskyttelse
Lysledere
Lysstøberier
Lystbådehavne
Lystfiskeri
Låsesmede
Læder- og skindvarer
Læderindustri
Lædervareforretninger
Lægevagten
Lækagesporing
Løfte- og håndteringsudstyr
Lønsystemer
Madrasforhandlere
Madrasser, fremstilling
Magnetfeltterapeuter
Magnetprodukter
Makulering
Malere
Malkeanlæg
Malt, fremstilling
Margarine o.l. spiselige fedtstoffer, fremstilling
Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
Marketingbureauer
Markiser og solafskærmning
Marskandisere
Maskinbroderi
Maskiner og udstyr
Maskiner og udstyr, engros
Maskiner til føde-, drikke- og tobaksindustri
Maskiner til prod. af tekstiler og læder
Maskinfabrikker
Maskinforhandlere
Maskinservice
Maskinsnedkerier
Maskinstationer
Maskinudlejning
Massører
Materialister
Medborgerhuse
Mediabureauer
Medicinalvarer, engros
Medicinalvarer, fremstilling
Medicinske og dentale instrumenter, fremstilling
Meditation
Mejerier
Mejerimaskiner
Mejeriprodukter
Mejeriprodukter, detail
Mel
Menighedsråd
Mensendieck
Metalkonstruktioner og dele heraf, fremstilling
Metaller
Metaltønder og lignende beholdere, fremstilling
Metalvarer
Mexicanske restauranter
Miljøkonsulenter
Miljøteknik
Miljøvejledning
Mineralvand
Minigolfbaner
Ministerier
Mobiltelefoner, detail
Model- og statistbureauer
Modelfabrikation
Modelsnedkere
Modetøj
Mongolske restauranter
Montage
Moteller
Motorcykelforhandlere
Motorcykeltilbehør og reservedele
Motorcykler
Motorer og turbiner, fremstilling
Motorkøretøjer, fremstilling
Motorværksteder og -forhandlere
Multimediedesignere
Murere
Museer
Musik- og sangundervisning
Musik- og solistbureauer
Musikere og sangere
Musikforlag
Musikinstrumenter - Forhandlere
Musikinstrumenter - Grossist/producent
Musikinstrumenter, fabrikation og engros
Måleinstrumenter, El- og elektroniske
Måleudstyr
Måtteservice
Møbelforretninger
Møbelindustri
Møbelpolstrere
Møbelsnedkere
Møbelstoffer, engros
Møbeltransport
Møbler engros
Møbler, fremstilling
Møbler, tæpper og belysningsartikler, engros
Mødelokaler, Kommunale
Møller
Mølleriprodukter, fremstilling
Mørtel
Offentlig rådgivning
Offentlige hospitaler
Offentlige kontorer
Offshorevirksomheder
Olie- og gasfyrsservice
Olier og fedtstoffer, fremstilling
Omsorgscentre
Onkologer
Opholdssteder
Oplagrings- og pakhusvirksomhed
Opmagasinering
Opsamling og behandling af spildevand
Optik, engros
Optikere
Ordener og loger
Organisering af kongresser, messer og udstillinger
Ortopædiske skomagere
Ortopædkirurger
Ost og osteprodukter, fremstilling
Osteforretninger
Osteopater
Overfladebehandling
Overnatningsfaciliteter
Oversættelse og tolkning
Oversættelsesbureauer
Ovne, ildsteder og fyringsaggregater, fremstilling
PC'ere og workstations
Paintball-baner
Pakistanske restauranter
Pakkerier
Pakketransport og omdeling
Paller og pallerammer
Papir- og papirvarefabrikker
Papirsække
Papirvarer
Papirvarer, fremstilling og engros
Parfumerier
Parkering og vejhjælp mv.
Parkeringsanlæg
Parykker
Passagertransport med regional- eller fjerntog
Patentbureauer
Patientforeninger
Patienttransport
Pavillioner
Pejse og brændeovne
Pelsdyravl
Pelsforretninger
Pelsskindberedning
Pengeskabe
Pensionater
Pensionskasser
Pensionsselskaber
Personbiler, varebiler og minibusser, en
Piano- og klaverstemmere
Piber
Piber, fremstilling
Pizzeriaer
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
Pladebearbejdning
Pladeforretninger
Plakater
Planetarier
Plantager
Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed
Planteavl
Planteavl kombineret med husdyravl
Plantebeskyttelsesmidler
Planteskoler og -centre
Plastemballage
Plastforhandlere
Plastikkirurger
Plastplader
Plastproducenter
Plastprodukter, fremstilling
Plastråvarer, fremstilling
Plejehjem og ældrecentre
Politi
Politiske partier
Porcelæns- og glasvarer, engros
Porcelænsindustri
Porte
Post- og kurertjenester
Posthuse
Postkasser
Postomdeling og afhentning
Postordre
Praktiserende læger
Prepress- og premedia-arbejde
Prepressudstyr
Presenninger
Pressebureauer
Pressefotografer
Printplader o.l., fremstilling
Private husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug
Private vagt- og sikkerhedstjenester
Private vandværker
Privathospitaler
Processtyring
Produkthandlere
Produktion af film og videofilm
Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
Produktionsskoler
Produktudvikling
Præster
Psykiatere
Psykoanalytikere
Psykologer, autoriserede
Psykologisk rådgivning
Psykomotoriske terapeuter
Psykoterapeuter
Pubber
Public relations og kommunikation
Pumper
Pumper og pumpeanlæg
Pølsevogne
Qi Gong
Radio og tv, engros
Radio- og tv-apparater
Radio- og tv-forretninger
Radio- og tv-reparation
Radio- og tv-stationer
Radiovirksomhed
Rammeforretninger
Realkreditinstitutter
Rebslagerier
Rederier
Redningskorps
Redningsudstyr
Regioner
Regnskabsvirksomheder
Regntøj
Rejsearrangører
Rejsebureauer
Reklameartikler
Reklamebureauer
Reklamevirksomheder
Reklamevirksomheder med særlige reklamemidler
Rekreationshjem
Rekrutteringsfirmaer
Religiøse artikler
Religiøse institutioner og foreninger
Relocationfirmaer
Rengøringsartikler
Rengøringsmidler, engros
Rengøringsselskaber
Renovationsvirksomheder
Renserier
Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse
Reparation af andet udstyr
Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug
Reparation af elektrisk udstyr
Reparation af maskiner
Reparation af møbler og boligudstyr
Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer
Reparation og installation af maskiner og udstyr
Reproduktion
Reproduktion af indspillede medier
Restauranter
Restauranter i Nyhavn
Restauranter i Tivoli
Restaurantinventar
Retshjælp
Retsvæsen
Reumatologer
Revalideringsinstitutioner
Revisorer
Rideskoler
Rideudstyr, forhandlere af
Rolfingbehandlere
Rosenterapeuter
Rumfart
Rustbeskyttelse
Rustfrie stålplader og bånd
Rustfrie stålvarer
Rustfrit stål
Rutebuskørsel, by- og nærtrafik
Rygeafvænning
Rådgivende ingeniører
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik
Rådgivning
Råstofindvinding
Råvarer og halvfabrikata, engros
Røgerier
Røgerier, artikler for
Røntgenlæger
Rørmærkning
Sadelmagere
Salg af motorkøretøjer
Salg af reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
Salt
Saltindvinding
Sandblæsning og facadebehandling
Savværker
Scooterforretninger
Sejl, fremstilling
Selskabslokaler
Selvstændigt udøvende scenekunstnere
Senge
Sengeforretninger
Serigrafiske trykkerier
Servicestationer
Servicevirksomheder i øvrigt
Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas
Serviceydelser i forbindelse med planteavl
Serviceydelser i forbindelse med skibsfart
Serviceydelser til skovbrug
Sexologer
Sexshops
Shipping- og speditørvirksomheder
Sikkerhedsmateriel
Skadedyrsbekæmpelse
Skadeservice
Skattecentre
Skibs- og bådebyggerier
Skibselektronik
Skibsklassificering
Skibsmæglere
Skibsproviantering
Skibssalgsvirksomheder
Skibsudstyr og -inventar
Skillevægge
Skilte
Skindbeklædning
Sko, engros og fabrikation
Skoforretninger
Skolefritidsordninger
Skolefritidsordninger og fritidshjem
Skoleinventar
Skoler
Skomagere
Skorstene og skorstensbyggere
Skorstensfejere
Skorstensfejning
Skovbrug og skovning
Skovbrug og skovning
Skovbrugsartikler
Skoventreprenører
Skræddere
Skuespillere
Skumgummi
Skødeskrivning
Skønheds- og hudpleje
Skønhedsklinikker
Skønhedsprodukter
Slagter- og viktualieforretninger
Slagtere
Slagterier
Slagterimaskiner
Sliberier
Slik og chokolade
Slægtsforskning
Smede
Smede- og maskinværksteder
Smøremidler
Smørrebrødsforretninger
Snacks
Snedkere
Snerydning
Solarier
Solceller
Solcentre
Spa-anlæg
Spabade og swimmingpools
Spanske restauranter
Specialiserede sportsforretninger
Speciallæger
Speciallæger i allergi
Speciallæger i anæstesiologi
Speciallæger i børnesygdomme
Speciallæger i kvindesygdomme og fødselshjælp
Speciallæger i medicinske hjerte og kredsløbssygdomme
Speciallæger i vævs- og celleundersøgelser
Specialskoler for børn og voksne
Specialskoler for handicappede
Specialtransport
Spejderkorps
Spil og legetøj, detailhandel
Spil og legetøj, engros
Spil og legetøj, fabrikation
Spillehaller
Spillesteder og koncertsale
Spinderier
Spiseolier
Sport
Sports- og idrætsanlæg
Sports- og idrætsforeninger
Sports- og idrætsklubber
Sportsforretninger
Sportspræmier
Sportsudstyr, engros
Sportsudstyr, fremstilling
Sprogundervisning
Sprøjteudstyr
Spånplader
Stationer, godsterminaler mv.
Steakrestauranter
Sten- og grusmaterialer
Stenhuggere
Stiger
Stilladser
Stivelse, fremstilling
Stof- og syforretninger
Storkøkkener
Stormagasiner
Stresskonsulenter
Strikkede og hæklede strømpevarer, fremstilling
Strømper
Stukkatører
Stutterier
Stylister
Stål
Stålrør
Stålvalseværker
Støberier
Støbning af jernprodukter
Støvsugere
Sukker, chokolade og sukkervarer, engros
Sukkervarefabrikker
Sundhedscentre
Sundhedspleje
Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv.
Sundhedsrådgivning
Sundhedsvæsen
Supermarkeder
Sushirestauranter
Svejsning
Svineavl
Svømmehaller
Sycentre og broderiforretninger
Sygepleje
Sygeplejeartikler
Symaskinecentre
Systuer
Sæbe, rengørings- og rensemidler, fremstilling
Sømandshjem
Tagdækningsvirksomheder
Tagmalere
Tagrensningsvirksomheder
Tai Chi
Taksatorer
Tandlægeartikler
Tandlæger
Tandplejere
Tandteknikere
Tanke
Tankefeltterapeuter
Tankstationer med kiosksalg
Tapeter, engros og fabrikation
Tarme
Tasker, fremstilling
Tatovører
Tavler
Taxameterservice
Taxaselskaber
Taxavognmænd
Taxikørsel
Teater- og koncertvirksomheder
Teaterudstyr
Teatre
Teglværker
Tegnere og illustratorer
Teknisk afprøvning og kontrol
Teknisk rådgivning
Tekniske artikler
Tekniske skoler og fagskoler
Tekstforfattere og tekstredigering
Tekstilbroderier
Tekstiler, engros
Tekstilindustri
Tekstilindustrimaskiner og tilbehør, engros
Tekstilmaskiner og tilbehør til
Tekstilråvarer
Tekstiltrykkerier
Tekstilvarer, efterbehandling af
Telebutikker
Telekommunikation
Telekommunikationsudstyr, engros og fabrikation
Telemarketingbureauer
Teltudlejning
Termografi
Thailandske restauranter
Tidsregistrering
Tilstandsrapporter
Tobaksforretninger
Tobaksvarer, engros
Tolke
Trailere og trailerudlejning
Traktorer samt tilbehør og artikler til
Trampoliner
Transformere
Transmission af elektricitet
Transmissioner
Transport af passagerer ad indre vandveje
Transportcentre
Transportfirmaer
Transportmateriel
Trapper
Trikotagestoffer, fremstilling
Trykkerier
Trykluftsudstyr
Trykmaskiner
Tryllekunstnere
Trådvarefabrikker
Træ og byggematerialer, engros
Træ- og landskabspleje
Træbearbejdningsmaskiner
Træindustri
Trælast- og tømmerhandlere
Træskofabrikker
Trævarefabrikker
Trævarer
Trævarer, detail
Trævarer, engros
Turistattraktioner og seværdigheder
Turistbureauer og turistinformation
Turistkørsel og anden landpassagertransport
Typehuse
Tyrkiske restauranter
Tyverisikring og -alarmer
Tækkemænd
Tæppeforretninger
Tæpper
Tæpper, engros
Tæpper, fremstilling
Tæpperens
Tøjforretninger
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
Tømrere
Tømrere og snedkere
Tørringsanlæg
Uddannelsessteder
Udenrigsanliggender
Udestueforhandlere
Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
Udgivelse af computerspil
Udgivervirksomhed
Udlejning
Udlejning af erhvervsejendomme
Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr
Udlejning og leasing af andet materiel og udstyr
Udlejning og leasing af lastbiler
Udlejning og leasing af luftfartøjer
Udlejning og leasing af varer til fritid og sport
Udlejning og leasing af varer til personligt brug og husholdningsbrug
Udsavning og høvling af træ
Udstillinger
Uindspillede medier, fabrikation af
Ukendt kategori
Underbeklædning, fremstilling
Undervisning
Undervisning i kulturelle discipliner
Undervisning inden for sport og fritid
Undervognsbehandling
Ungdoms- og efterskoler
Ungdomspensioner
Ungdomsskoler, Kommunale
Uoplyst kategori
Ure, fremstilling
Ure, smykker og guld- og sølvvarer, engros
Urmagere og -forretninger
Urologer
VVS- og blikkenslagerforretninger
VVS-artikler, fabrikation og engros
VVS-installatører
VVS-produkter
Vacuumterapi
Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning
Vagtselskaber
Vandbehandlingsanlæg
Vandbehandlingsudstyr
Vandforsyning
Vandingsanlæg
Vandrerhjem
Varehuse
Varme- og varmtvandsmålere
Varme- og ventilationsanlæg
Varmeforsyning
Varmepumper
Vaskeriartikler og -udstyr
Vaskerier
Vegetabilske olier
Vegetarrestauranter
Vejer og måler
Vejgodstransport
Vejmateriel
Vejvisere
Vekselkontorer
Ventetøjsforretninger
Ventilationsanlæg og ventilatorer
Ventiler, fremstilling
Veteranbilkørsel
Videobutikker
Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau
Vietnamesiske restauranter
Vikarbureauer
Vin og spiritus
Vin og spiritus, engros
Vinbarer
Vindmøller
Vinduer
Vinduespudsere
Virksomhedsledelseskonsulenter
Virksomhedsmæglere
Virksomhedsrådgivere
Virksomhedsrådgivning
Vognmænd
Voksenuddannelsescentre
Vuggestuer
Vulkanisering
Våben og ammunition, fremstilling
Vægtfabrikker
Værdipapir- og varemægling
Væresteder
Værktøj
Værktøjsfabrikker
Værktøjsmaskiner og -tilbehør
Værktøjsmaskiner, en gros
Webbureauer
Webhoteludbydere
Webportaler
Webshops
Yogalærere
Zoneterapeuter
København C Havneholmen 33
Internationalt Postcenter
København K Købmagergade 33
København K Kongens Nytorv
København K Nyhavn
København K Herluf Trolles Gade
København K Cort Adelers Gade
København K Peder Skrams Gade
København K Tordenskjoldsgade
København K August Bournonvilles Passage
København K Heibergsgade
København K Holbergsgade
København K Havnegade
København K Niels Juels Gade
København K Holmens Kanal
København K Ved Stranden
København K Boldhusgade
København K Laksegade
København K Asylgade
København K Fortunstræde
København K Admiralgade
København K Nikolaj Plads
København K Nikolajgade
København K Bremerholm
København K Vingårdstræde
København K Dybensgade
København K Lille Kirkestræde
København K Store Kirkestræde
København K Lille Kongensgade
København K Holmens Kanal 2-12
København K Havnegade 5
København K Kongens Nytorv 13
København K Esplanaden 50
København K Østergade
København K Ny Østergade
København K Pistolstræde
København K Hovedvagtsgade
København K Ny Adelgade
København K Kristen Bernikows Gade
København K Antonigade
København K Grønnegade
København K Store Regnegade
København K Christian IX's Gade
København K Pilestræde
København K Silkegade
København K Kronprinsensgade
København K Klareboderne
København K Møntergade
København K Gammel Mønt
København K Sværtegade
København K Landemærket
København K Vognmagergade
København K Lønporten
København K Sjæleboderne
København K Gothersgade
København K Åbenrå
København K Suhmsgade
København K Pustervig
København K Hauser Plads
København K Hausergade
København K Sankt Gertruds Stræde
København K Rosenborggade
København K Tornebuskegade
København K Møntergade 19
København K Pilestræde 34
København K Vognmagergade 11
København K Købmagergade
København K Valkendorfsgade
København K Løvstræde
København K Niels Hemmingsens Gade
København K Gråbrødretorv
København K Kejsergade
København K Gråbrødrestræde
København K Klosterstræde
København K Skoubogade
København K Skindergade
København K Amagertorv
København K Vimmelskaftet
København K Jorcks Passage
København K Klostergården
København K Nygade
København K Nørregade
København K Sankt Petri Passage
København K Dyrkøb
København K Bispetorvet
København K Frue Plads
København K Store Kannikestræde
København K Lille Kannikestræde
København K Fiolstræde
København K Krystalgade
København K Peder Hvitfeldts Stræde
København K Rosengården
København K Kultorvet
København K Højbro Plads
København K Læderstræde
København K Gammel Strand
København K Nybrogade
København K Magstræde
København K Snaregade
København K Naboløs
København K Hyskenstræde
København K Kompagnistræde
København K Badstuestræde
København K Knabrostræde
København K Brolæggerstræde
København K Vindebrogade
København K Bertel Thorvaldsens Plads
København K Tøjhusgade
København K Børsgade
København K Slotsholmsgade
København K Børsen
København K Christiansborg
København K Christiansborg Ridebane
København K Christiansborg Slotsplads
København K Prins Jørgens Gård
København K Proviantpassagen
København K Rigsdagsgården
København K Christians Brygge 1-5 og 8
København K Frederiksholms Kanal
København K Søren Kierkegaards Plads
København K Christiansborg
København K Sankt Annæ Plads
København K Kvæsthusgade
København K Kvæsthusbroen
København K Toldbodgade
København K Lille Strandstræde
København K Store Strandstræde
København K Amaliegade
København K Amalienborg
København K Larsens Plads
København K Nordre Toldbod
København K Trekroner
København K Bredgade
København K Palægade
København K Churchillparken
København K Esplanaden
København K Store Kongensgade
København K Frederiksgade
København K Bornholmsgade
København K Hammerensgade
København K Jens Kofods Gade
København K Grønningen
København K Poul Ankers Gade
København K Sankt Annæ Plads 26-28
København K Borgergade
København K Landgreven
København K Dronningens Tværgade
København K Hindegade
København K Adelgade
København K Kronprinsessegade
København K Georg Brandes Plads
København K Sølvgade
København K Klerkegade
København K Rosengade
København K Fredericiagade
København K Olfert Fischers Gade
København K Gammelvagt
København K Sankt Pauls Gade
København K Sankt Pauls Plads
København K Rævegade
København K Rigensgade
København K Stokhusgade
København K Krusemyntegade
København K Gernersgade
København K Haregade
København K Tigergade
København K Suensonsgade
København K Hjertensfrydsgade
København K Elsdyrsgade
København K Delfingade
København K Krokodillegade
København K Vildandegade
København K Svanegade
København K Timiansgade
København K Sølvgade 40
København K Øster Voldgade
København K Rørholmsgade
København K Øster Farimagsgade 3-15 og 2
København K Ole Suhrs Gade
København K Gammeltoftsgade
København K Bartholinsgade
København K Øster Søgade 8-36
København K Nørre Voldgade
København K Ahlefeldtsgade
København K Charlotte Ammundsens Plads
København K Frederiksborggade
København K Israels Plads
København K Linnésgade
København K Rømersgade
København K Vendersgade
København K Nørre Farimagsgade
København K Schacksgade
København K Nansensgade
København K Kjeld Langes Gade
København K Turesensgade
København K Gyldenløvesgade lige nr.
København K Nørre Søgade
København K Søtorvet
København K Knippelsbro
København K Torvegade
København K Strandgade
København K Asiatisk Plads
København K David Balfours Gade
København K Hammershøi Kaj
København K Johan Semps Gade
København K Nicolai Eigtveds Gade
København K Wilders Plads
København K Krøyers Plads
København K Christianshavns Kanal
København K Bådsmandsstræde
København K Wildersgade
København K Knippelsbrogade
København K Christianshavns Torv
København K Langebrogade
København K Applebys Plads
København K Voldgården
København K Ved Kanalen
København K Overgaden Neden Vandet
København K Overgaden Oven Vandet
København K Sankt Annæ Gade
København K Mikkel Vibes Gade
København K Sofiegade
København K Store Søndervoldstræde
København K Dronningensgade
København K Lille Søndervoldstræde
København K Prinsessegade
København K Amagergade
København K Christianshavns Voldgade
København K Ved Volden
København K Voldboligerne
København K Brobergsgade
København K Andreas Bjørns Gade
København K Burmeistersgade
København K Bodenhoffs Plads
København K Islands Plads
København K Margretheholmsvej
København K Refshalevej
København K William Wains Gade
København K Christiansholms Ø
København K Flakfortet
København K Lynetten
København K Margretheholm
København K Middelgrundsfortet
København K Quintus
København K Refshaleøen
København K Danneskiold-Samsøes Allé
København K Philip De Langes Allé
København K Arsenalvej
København K Halvtolv
København K Kuglegården
København K Kuglegårdsvej
København K Søartillerivej
København K Trangravsvej
København K Værftsbroen
København K Bohlendachvej
København K Eik Skaløes Plads
København K Fabrikmestervej
København K Galionsvej
København K Kanonbådsvej
København K Leo Mathisens Vej
København K Masteskursvej
København K Per Knutzons Vej
København K Schifters Kvarter
København K Stibolts Kvarter
København K Takkelloftsvej
København K Theodor Christensens Plads
København K Benstrups Kvarter
København K Dokøvej
København K Ekvipagemestervej
København K Judichærs Plads
København K Orlogsværftvej
København K A.H. Vedels Plads
København K Bradbænken
København K Elefanten
København K Eskadrevej
København K H.C. Sneedorffs Allé
København K Henrik Gerners Plads
København K Henrik Spans Vej
København K Kongebrovej
København K Krudtløbsvej
København K Minørvej
København K P. Løvenørns Vej
København K Spanteloftvej
København K Takkeladsvej
København K Ved Sixtusbatteriet
København K Ved Søminegraven
København K Bjørnekloen
København K Blå Karamel
København K Fabriksområdet
København K Fredens Ark
København K Løvehuset
København K Mælkebøtten
København K Mælkevejen
København K Nordområdet
København K Psyak
København K Sydområdet
København K Tinghuset
København K Midtdyssen
København K Norddyssen
København K Syddyssen
København K Asiatisk Plads 2
København K Nytorv
København K Larslejsstræde
København K Teglgårdstræde
København K Sankt Peders Stræde
København K Larsbjørnsstræde
København K Studiestræde
København K Vestergade
København K Gammeltorv
København K Kattesundet
København K Frederiksberggade
København K Mikkel Bryggers Gade
København K Slutterigade
København K Lavendelstræde
København K Farvergade
København K Hestemøllestræde
København K Gåsegade
København K Rådhusstræde
København K Vandkunsten
København K Løngangstræde
København K Stormgade 2-14
København K Ny Vestergade
København K Ny Kongensgade
København K Bryghusgade
København V Bernstorffsgade 40
København V Kystvejen
København V Bag Rådhuset
København V Rådhuspladsen
København V Jarmers Plads
København V Vester Voldgade
København V H.C. Andersens Boulevard
København V Langebro
København V Studiestræde
København V Stormgade 20 og 35
København V Dantes Plads
København V Ny Kongensgade
København V Christiansborggade
København V Christians Brygge 24-30
København V Kalvebod Brygge
København V Fisketorvet
København V Kalvebod Pladsvej
København V Hambrosgade
København V Otto Mønsteds Plads
København V Rysensteensgade
København V Tietgensgade 37
København V Polititorvet
København V Mitchellsgade
København V Edvard Falcks Gade
København V Banegårdspladsen
København V Københavns Hovedbanegård
København V Otto Mønsteds Gade
København V Anker Heegaards Gade
København V Puggaardsgade
København V Niels Brocks Gade
København V Ved Glyptoteket
København V Stoltenbergsgade
København V Arni Magnussons Gade
København V Carsten Niebuhrs Gade
København V Bernstorffsgade
København V Rådhuspladsen 1
København V Gyldenløvesgade
København V Vester Søgade
København V Nyropsgade
København V Dahlerupsgade
København V Kampmannsgade
København V Herholdtsgade
København V Vester Farimagsgade
København V Staunings Plads
København V Jernbanegade
København V Axeltorv
København V Gammel Kongevej
København V Hammerichsgade
København V Ved Vesterport
København V Meldahlsgade
København V Trommesalen
København V Sankt Jørgens Allé
København V Stenosgade
København V Bagerstræde
København V Tullinsgade
København V Værnedamsvej
København V Vesterbrogade
København V Vesterbros Torv
København V Frederiksberg Alle
København V Boyesgade ulige nr
København V Kingosgade 1-9
København V Brorsonsgade
København V Vesterbrogade 3
København V Herman Triers Plads
København V Julius Thomsens Gade
København V Kleinsgade
København V Rosenørns Allé
København V Åboulevard 1-13
København V Dahlerupsgade 6
København V Istedgade
København V Reventlowsgade
København V Colbjørnsensgade
København V Helgolandsgade
København V Abel Cathrines Gade
København V Viktoriagade
København V Gasværksvej
København V Eskildsgade
København V Absalonsgade
København V Svendsgade
København V Dannebrogsgade
København V Otto Krabbes Plads
København V Westend
København V Saxogade
København V Oehlenschlægersgade
København V Kaalundsgade
København V Valdemarsgade
København V Matthæusgade
København V Frederiksstadsgade
København V Mysundegade
København V Flensborggade
København V Enghave Plads
København V Haderslevgade
København V Tove Ditlevsens Plads
København V Broagergade
København V Ullerupgade
København V Enghavevej
København V Kongshøjgade
København V Sankelmarksgade
København V Gråstensgade
København V Staldgade
København V Halmtorvet
København V Reverdilsgade
København V Stampesgade
København V Lille Colbjørnsensgade
København V Tietgensgade
København V Ingerslevsgade
København V Lille Istedgade
København V Maria Kirkeplads
København V Eriksgade
København V Skydebanegade
København V Kvægtorvsgade
København V Flæsketorvet
København V Onkel Dannys Plads
København V Høkerboderne
København V Kvægtorvet
København V Kødboderne
København V Slagtehusgade
København V Slagterboderne
København V Skelbækgade
København V Sommerstedgade
København V Krusågade
København V Sønder Boulevard
København V Dybbølsgade
København V Godsbanegade
København V Letlandsgade
København V Estlandsgade
København V Esbern Snares Gade
København V Arkonagade
København V Asger Rygs Gade
København V Skjalm Hvides Gade
København V Sigerstedgade
København V Knud Lavards Gade
København V Erik Ejegods Gade
København V Bodilsgade
København V Palnatokesgade
København V Heilsgade
København V Røddinggade
København V Bevtoftgade
København V Bustrupgade
København V Stenderupgade
København V Enghave Passage
København V Rahbeks Allé
København V Vesterfælledvej
København V Sundevedsgade
København V Tøndergade
København V Ballumgade
København V Hedebygade
København V Møgeltøndergade
København V Amerikavej
København V Trøjborggade
København V Lyrskovgade
København V Rejsbygade
København V Ny Carlsberg Vej
København V Ejderstedgade
København V Slesvigsgade
København V Dannevirkegade
København V Alsgade
København V Angelgade
København V Slien
København V Carstensgade
København V Lundbyesgade
København V Ernst Meyers Gade
København V Bissensgade
København V Küchlersgade
København V Freundsgade
København V Jerichausgade
København V Rådhuspladsen
København V Vesterbrogade 8
København V H.C. Andersens Boulevard 18
København V Bag Elefanterne
København V Banevolden 2
København V Bjerregårdsvej 5 og 7
København V Bryggernes Plads
København V Gamle Carlsberg Vej
København V Kammasvej
København V Ny Carlsberg Vej
København V Ottilia Jacobsens Plads
København V Pasteursvej
København V Rahbeks Allé 13-15
København V Valby Langgade 1
København V Vesterfælledvej 58-110
Frederiksberg C Rahbeks Alle 2-36
Frederiksberg C Halls Alle
Frederiksberg C Brøndsteds Alle
Frederiksberg C Bakkegårds Alle
Frederiksberg C Kammasvej 3
Frederiksberg C Jacobys Alle
Frederiksberg C Schlegels Alle
Frederiksberg C Asmussens Alle
Frederiksberg C Frydendalsvej
Frederiksberg C Platanvej
Frederiksberg C Asgårdsvej
Frederiksberg C Kochsvej
Frederiksberg C Henrik Ibsens Vej
Frederiksberg C Carit Etlars Vej
Frederiksberg C Paludan Müllers Vej
Frederiksberg C Engtoftevej
Frederiksberg C Carl Bernhards Vej
Frederiksberg C Kingosgade 11-17 og 8-10
Frederiksberg C Værnedamsvej ulige nr.
Frederiksberg C Frederiksberg Alle
Frederiksberg C Boyesgade lige nr.
Frederiksberg C Haveselskabetsvej
Frederiksberg C Sankt Thomas Alle
Frederiksberg C Hauchsvej
Frederiksberg C Alhambravej
Frederiksberg C Mynstersvej
Frederiksberg C Martensens Alle
Frederiksberg C Madvigs Alle
Frederiksberg C Gammel Kongevej
Frederiksberg C Nyvej
Frederiksberg C Amicisvej
Frederiksberg C Maglekildevej
Frederiksberg C Dr. Priemes Vej
Frederiksberg C Hollændervej
Frederiksberg C Edisonsvej
Frederiksberg C Hortensiavej
Frederiksberg C Christian Winthers Vej
Frederiksberg C Sagasvej
Frederiksberg C Rathsacksvej
Frederiksberg C Ceresvej
Frederiksberg C Grundtvigsvej
Frederiksberg C Grundtvigs Sidevej
Frederiksberg C Henrik Steffens Vej
Frederiksberg C Acaciavej
Frederiksberg C Bianco Lunos Alle
Frederiksberg C Bülowsvej
Frederiksberg C Thorvaldsensvej
Frederiksberg C Bomhoffs Have
Frederiksberg C Helenevej
Frederiksberg C Harsdorffsvej
Frederiksberg C Amalievej
Frederiksberg C Kastanievej
Frederiksberg C Lindevej
Frederiksberg C Uraniavej
Frederiksberg C H.C. Ørsteds Vej
Frederiksberg C Vodroffsvej
Frederiksberg C Tårnborgvej
Frederiksberg C Lykkesholms Alle
Frederiksberg C Sankt Knuds Vej
Frederiksberg C Forhåbningsholms Alle
Frederiksberg C Svanholmsvej
Frederiksberg C Schønbergsgade
Frederiksberg C Prinsesse Maries Alle
Frederiksberg C Vodroffs Tværgade
Frederiksberg C Danasvej
Frederiksberg C Niels Ebbesens Vej
Frederiksberg C Svend Trøsts Vej
Frederiksberg C Carl Plougs Vej
Frederiksberg C Vodroffslund
Frederiksberg C Danas Plads
Frederiksberg C Norsvej
Frederiksberg C Sveasvej
Frederiksberg C Forchhammersvej
Frederiksberg C Sankt Markus Plads
Frederiksberg C Sankt Markus Alle
Frederiksberg C Johnstrups Alle
Frederiksberg C Steenstrups Alle
Frederiksberg C Julius Thomsens Plads
Frederiksberg C Martinsvej
Frederiksberg C Suomisvej
Frederiksberg C Filippavej
Frederiksberg C Hostrupsvej
Frederiksberg C Christian Richardts Vej
Frederiksberg C Falkonervænget
Frederiksberg C Sankt Nikolaj Vej
Frederiksberg C Hostrups Have
Frederiksberg C Dr. Abildgaards Alle
Frederiksberg C L.I. Brandes Alle
Frederiksberg C N.J. Fjords Alle
Frederiksberg C Rolighedsvej
Frederiksberg C Falkonergårdsvej
Frederiksberg C Åboulevard 15-55
Frederiksberg C J.M. Thieles Vej
Frederiksberg C Fuglevangsvej
Frederiksberg C Bille Brahes Vej
Frederiksberg C Ingemannsvej
Frederiksberg C Erik Menveds Vej
Frederiksberg C Steenwinkelsvej
Frederiksberg C Svanemosegårdsvej
Frederiksberg C Rosenørns Alle
Frederiksberg C Adolph Steens Alle
Frederiksberg C Worsaaesvej
Frederiksberg C Jakob Dannefærds Vej
Frederiksberg C Julius Thomsens Gade
Frederiksberg
København Ø
Nordhavn
København N
København S
København NV
København SV
Valby
Glostrup
Brøndby
Rødovre
Albertslund
Vallensbæk
Taastrup
Ishøj
Hedehusene
Hvidovre
Brøndby Strand
Vallensbæk Strand
Greve
Solrød Strand
Karlslunde
Brønshøj
Vanløse
Herlev
Skovlunde
Ballerup
Måløv
Smørum
Kastrup
Dragør
Kongens Lyngby
Gentofte
Virum
Holte
Nærum
Søborg
Dyssegård
Bagsværd
Hellerup
Charlottenlund
Klampenborg
Skodsborg
Vedbæk
Rungsted Kyst
Hørsholm
Kokkedal
Nivå
Helsingør
Humlebæk
Espergærde
Snekkersten
Tikøb
Hornbæk
Dronningmølle
Ålsgårde
Hellebæk
Helsinge
Vejby
Tisvildeleje
Græsted
Gilleleje
Frederiksværk
Ølsted
Skævinge
Gørløse
Liseleje
Melby
Hundested
Hillerød
Allerød
Birkerød
Fredensborg
Kvistgård
Værløse
Farum
Lynge
Slangerup
Frederikssund
Jægerspris
Ølstykke
Stenløse
Veksø Sjælland
Rønne
Aakirkeby
Nexø
Svaneke
Østermarie
Gudhjem
Allinge
Klemensker
Hasle
Roskilde
Tune
Jyllinge
Skibby
Kirke Såby
Kirke Hyllinge
Ringsted
Ringsted
Viby Sjælland
Borup
Herlufmagle
Glumsø
Fjenneslev
Jystrup Midtsj
Sorø
Munke Bjergby
Slagelse
Korsør
Skælskør
Vemmelev
Boeslunde
Rude
Fuglebjerg
Dalmose
Sandved
Høng
Gørlev
Ruds Vedby
Dianalund
Stenlille
Nyrup
Holbæk
Lejre
Hvalsø
Tølløse
Ugerløse
Kirke Eskilstrup
Store Merløse
Vipperød
Kalundborg
Regstrup
Mørkøv
Jyderup
Snertinge
Svebølle
Store Fuglede
Jerslev Sjælland
Nykøbing Sj
Svinninge
Gislinge
Hørve
Fårevejle
Asnæs
Vig
Grevinge
Nørre Asmindrup
Højby
Rørvig
Sjællands Odde
Føllenslev
Sejerø
Eskebjerg
Køge
Gadstrup
Havdrup
Lille Skensved
Bjæverskov
Faxe
Hårlev
Karise
Faxe Ladeplads
Store Heddinge
Strøby
Klippinge
Rødvig Stevns
Herfølge
Tureby
Rønnede
Holmegaard
Haslev
Næstved
Præstø
Tappernøje
Mern
Karrebæksminde
Lundby
Vordingborg
Kalvehave
Langebæk
Stensved
Stege
Borre
Askeby
Bogø By
Nykøbing F
Nørre Alslev
Stubbekøbing
Guldborg
Eskilstrup
Horbelev
Idestrup
Væggerløse
Gedser
Nysted
Toreby L
Kettinge
Øster Ulslev
Errindlev
Nakskov
Harpelunde
Horslunde
Søllested
Maribo
Bandholm
Torrig L
Fejø
Nørreballe
Stokkemarke
Vesterborg
Holeby
Rødby
Dannemare
Sakskøbing
Midtsjælland USF P
Odense C
Odense V
Odense NV
Odense SØ
Odense M
Odense NØ
Odense SV
Odense S
Odense N
Marslev
Kerteminde
Agedrup
Munkebo
Rynkeby
Mesinge
Dalby
Martofte
Bogense
Otterup
Morud
Harndrup
Brenderup Fyn
Asperup
Søndersø
Veflinge
Skamby
Blommenslyst
Vissenbjerg
Middelfart
Ullerslev
Langeskov
Aarup
Nørre Aaby
Gelsted
Ejby
Faaborg
Assens
Glamsbjerg
Ebberup
Millinge
Broby
Haarby
Tommerup
Svendborg
Ringe
Vester Skerninge
Stenstrup
Kværndrup
Årslev
Nyborg
Ørbæk
Gislev
Ryslinge
Ferritslev Fyn
Frørup
Hesselager
Skårup Fyn
Vejstrup
Oure
Gudme
Gudbjerg Sydfyn
Rudkøbing
Humble
Bagenkop
Tranekær
Marstal
Ærøskøbing
Søby Ærø
Kolding
Egtved
Almind
Viuf
Jordrup
Christiansfeld
Bjert
Sønder Stenderup
Sjølund
Hejls
Haderslev
Aabenraa
Rødekro
Løgumkloster
Bredebro
Tønder
Højer
Gråsten
Broager
Egernsund
Padborg
Kruså
Tinglev
Bylderup-Bov
Bolderslev
Sønderborg
Nordborg
Augustenborg
Sydals
Vojens
Gram
Toftlund
Agerskov
randerup J
Bevtoft
Sommersted
Vamdrup
Vejen
Gesten
Bække
Vorbasse
Rødding
Lunderskov
Brørup
Lintrup
Holsted
Hovborg
Føvling
Gørding
Esbjerg N
Fanø
Tjæreborg
Bramming
Glejbjerg
Agerbæk
Ribe
Gredstedbro
Skærbæk
Rømø
Varde
Årre
Ansager
Nørre Nebel
Oksbøl
Janderup Vestj
Billum
Vejers Strand
Henne
Outrup
Blåvand
Tistrup
Ølgod
Tarm
Hemmet
Skjern
Videbæk
Kibæk
Lem St
Ringkøbing
Hvide Sande
Spjald
Ørnhøj
Tim
Ulfborg
Fredericia
Taulov Pakkecenter
Fredericia
Børkop
Vejle
Vejle Øst
Juelsminde
Stouby
Barrit
Tørring
Uldum
Vonge
Bredsten
Randbøl
Vandel
Billund
Grindsted
Hejnsvig
Sønder Omme
Stakroge
Sønder Felding
Jelling
Gadbjerg
Give
Brande
Ejstrupholm
Hampen
Herning
Herning
Ikast
Bording
Engesvang
Sunds
Karup J
Vildbjerg
Aulum
Holstebro
Haderup
Sørvad
Hjerm
Vemb
Struer
Lemvig
Bøvlingbjerg
Bækmarksbro
Harboøre
Thyborøn
Thisted
Hanstholm
Frøstrup
Vesløs
Snedsted
Bedsted Thy
Hurup Thy
Vestervig
Thyholm
Skive
Vinderup
Højslev
Stoholm Jyll
Spøttrup
Roslev
Fur
Nykøbing M
Erslev
Karby
Redsted M
Vils
Øster Assels
Aarhus C
Aarhus N
Aarhus V
Brabrand
Risskov Ø
Åbyhøj
Egå
Viby J
Højbjerg
Odder
Samsø
Tranbjerg J
Mårslet
Beder
Malling
Hundslund
Solbjerg
Hasselager
Hørning
Hadsten
Trige
Tilst
Hinnerup
Ebeltoft
Rønde
Knebel
Balle
Hammel
Harlev J
Galten
Sabro
Sporup
Grenaa
Lystrup
Hjortshøj
Skødstrup
Hornslet
Mørke
Ryomgård
Kolind
Trustrup
Nimtofte
Glesborg
Ørum Djurs
Anholt
Silkeborg
Kjellerup
Lemming
Sorring
Ans By
Them
Bryrup
Skanderborg
Låsby
Ry
Horsens
Daugård
Hedensted
Løsning
Hovedgård
Brædstrup
Gedved
Østbirk
Flemming
Rask Mølle
Klovborg
Nørre Snede
Stenderup
Hornsyld
Viborg
Tjele
Løgstrup
Skals
Rødkærsbro
Bjerringbro
Ulstrup
Langå
Thorsø
Fårvang
Gjern
Randers C
Randers NV
Randers NØ
Randers SV
Ørsted
Randers SØ
Allingåbro
Auning
Havndal
Spentrup
Gjerlev J
Fårup
Aalborg
Aalborg SV
Aalborg SØ
Aalborg Øst
Svenstrup J
Nibe
Gistrup
Klarup
Storvorde
Kongerslev
Sæby
Vodskov
Hjallerup
Dronninglund
Asaa
Dybvad
Gandrup
Hals
Vestbjerg
Sulsted
Tylstrup
Nørresundby
Vadum
Aabybro
Brovst
Løkken
Pandrup
Blokhus
Saltum
Hobro
Arden
Skørping
Støvring
Suldrup
Mariager
Hadsund
Bælum
Terndrup
Aars
Nørager
Aalestrup
Gedsted
Møldrup
Farsø
Løgstør
Ranum
Fjerritslev
Brønderslev
Jerslev J
Østervrå
Vrå
Hjørring
Tårs
Hirtshals
Sindal
Bindslev
Frederikshavn
Læsø
Strandby
Jerup
Ålbæk
Skagen


udsalg - Trin for Trin
Denne -Tilbud trin for trin--vejledning har til hensigt at hjælpe mindre og mellemstore virksomheder i at byde ind på offentlige opgaver. Vejledningen fører virksomhederne gennem tre faser – fra de indledende overvejelser om hvorvidt, der skal bydes, til overtagelse af opgaven og opfølgning. Desuden indeholder vejledningen indledningsvis lidt information omkring offentlige indkøb.
Vær opmærksom på, at vejledningen er et frivilligt hjælpeværktøj. Den består ikke af officielle retningslinjer for udsalg på offentlige opgaver. Hvis der er uoverensstemmelse mellem vejledningen og kravene i et konkret udbudsmateriale, skal du altid følge kravene i udbudsmaterialet. Søg eventuelt råd via din brancheorganisation.
Vær endvidere opmærksom på, at vejledningen tager udgangspunkt i at der skal bydes ind på en offentlig serviceopgave som er i EU-udbud. Dette betyder, at den beskrevne proces støtter sig til de regler, der er givet ved Udbudsdirektivet (det klassiske Udbudsdirektiv, 2004/18/EF) for så vidt angår serviceopgaver.
Ikke alle offentlige opgaver udbydes via EU-udbud. En række udbud er såkaldt nationale udbud. Nationale udbud er underlagt Tilbudsloven - et mindre restriktivt regelsæt end Udbudsdirektivet.
Og ikke alle offentlige opgaver, der udbydes er serviceopgaver. Offentlige myndigheder udbyder såvel serviceopgaver som varer og bygge-/anlægsopgaver.
Denne vejledning er således ikke udtømmende for alle udbud. Imidlertid er det vores opfattelse at den kan bruges i relation til de fleste udbud, når blot man holder sig in mente at der kan være tale om forskellige regelsæt og forskellige opgaver.
Særskilt i forhold til nationale udbud, er der i de tilfælde, hvor det er muligt og vurderes relevant fremhævet de relevante regler i/afvigelser til Tilbudsloven.
Herunder illustreres opbygningen af vejledningen:

Bekendtgørelse af lov om indhentning af udsalg på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter
Herved bekendtgøres lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af udsalg i bygge- og anlægssektoren med de ændringer, der følger af lov nr. 572 af 6. juni 2007.
Afsnit I
Bygge- og anlægskontrakter
Kapitel 1
Anvendelsesområde
§ 1. Lovens afsnit I gælder for indhentning af udsalg på udførelse eller projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder og for tildeling af ordren.
Stk. 2. Lovens afsnit I gælder for følgende udbydere:
1) Statslige, regionale og lokale myndigheder og offentligretlige organer,
2) andre udbydere, når de udbyder bygge- og anlægsarbejder, som modtager offentlig støtte, herunder garantier, og
3) tilbudsgivere, når de indhenter udsalg hos underentreprenører til brug for udførelse af en bygge- og anlægsopgave omfattet af lovens afsnit I for en bygherre omfattet af nr. 1 eller 2.
Stk. 3. Bortset fra § 3, stk. 2, og § 7 gælder lovens afsnit I dog ikke udbud, der er omfattet af
1) udbudsdirektivet, herunder reglerne for delarbejder omfattet af direktivets artikel 9, stk. 5 a,
2) forsyningsvirksomhedsdirektivet, herunder reglerne for delarbejder omfattet af direktivets artikel 17, stk. 6 a, eller
3) lov nr. 378 af 14. juni 1995 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder med senere ændringer eller regler udstedt med hjemmel heri.
Stk. 4. Reglerne i afsnit I om fremgangsmåden ved indhentning af udsalg og ved tildeling af ordren finder endvidere anvendelse, når en udbyder, der ikke er omfattet af stk. 3, klart tilkendegiver, at loven eller nærmere angivne regler heri vil blive anvendt som grundlag for tildeling af en ordre om et bygge- og anlægsarbejde.
Stk. 5. Ved »bygge- og anlægsarbejder« forstås i overensstemmelse med udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet resultatet af et sæt bygge- og anlægsaktiviteter bestemt til i sig selv at udfylde en økonomisk eller teknisk funktion. Ved »udbudsdirektivet« forstås Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Ved »forsyningsvirksomhedsdirektivet« forstås Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester. Begrebet »offentligretlige organer« forstås i overensstemmelse med definitionen heraf i udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet.
Kapitel 2
Generelle principper for tilbudsindhentning
Konkurrence og ligebehandling
§ 2. udsalg på udførelse eller projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattet af denne lov indhentes ved offentlig eller begrænset licitation eller ved underhåndsbud.
Stk. 2. Udbyderen skal udnytte de muligheder, der findes for at skabe tilstrækkelig konkurrence.
Stk. 3. Det påhviler udbyderen ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbuddet og tildelingen af ordren at sørge for, at udvælgelsen af tilbudsgivere sker på grundlag af objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier, og at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne.
Tilbudsfrister og vedståelsesfrister
§ 3. I udbudsbetingelserne skal angives fristen for modtagelse af udsalg. Fristen skal være lang nok til at give tilbudsgivere rimelig tid til at afgive udsalg.
Stk. 2. Der gælder en vedståelsesfrist på 40 arbejdsdage, medmindre andet er angivet i udbudsmaterialet.
Stk. 3. Ved forhandlinger af licitationsbud efter § 11 gælder, at uanset vedståelsesfristen efter stk. 2 frigøres en tilbudsgiver, der ikke indbydes til forhandlinger eller fravælges i løbet af forhandlingerne, fra sit udsalg, så snart vedkommende beslutning er meddelt tilbudsgiveren.
Kapitel 3
Fremgangsmåden ved en licitation
Definitioner
§ 4. Ved licitation forstås i denne lov, at en opgave udbydes således, at flere opfordres til inden samme bestemte tidspunkt og på samme udbudsgrundlag eller ud fra fælles mindstekrav at give bindende udsalg eller at give udsalg om at indgå i et forpligtende samarbejde om en bygge- og anlægsopgave. Ved opfordringen tilkendegives, at der er tale om en licitation.
Stk. 2. Ved offentlig licitation rettes opfordring til at byde til en ubestemt kreds ved annonce i pressen eller i elektroniske medier.
Stk. 3. Ved begrænset licitation rettes opfordringen til at byde direkte og alene til dem, fra hvem udsalg ønskes.
Tilbuddets form
§ 5. udsalg ved en licitation skal være skriftlige. udsalg kan afgives elektronisk, medmindre udbyderen på forhånd har udelukket dette. Udbyderen kan bestemme, at udsalg skal afgives i elektronisk form.
Tilrettelæggelse af offentlig og begrænset licitation
§ 6. Hvis udbyderen ved en offentlig licitation kræver oplysninger vedrørende teknisk og økonomisk formåen, som tilbudsgiver skal dokumentere at råde over for at kunne få sit bud taget i betragtning, skal karakteren af disse oplysninger og dokumentationen herfor være angivet i annoncen. I annoncen angives tillige, om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud.
Stk. 2. Ved begrænset licitation kan udbyderen gennemføre en prækvalifikationsrunde ved at indkalde mulige tilbudsgivere ved offentliggørelse af en udbudsannonce i pressen eller i elektroniske medier. I udbudsannoncen skal angives
1) en frist på mindst 15 arbejdsdage til at anmelde interesse i at deltage,
2) karakteren af de oplysninger vedrørende økonomisk og teknisk formåen, som skal dokumenteres for at kunne blive prækvalificeret, og dokumentationen herfor,
3) om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud, og
4) hvor mange bydende der maksimalt vil blive opfordret til at afgive udsalg.
Stk. 3. Ved indbydelse til en begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation skal udbyderen oplyse, hvor mange bydende der maksimalt vil blive opfordret til at afgive udsalg. Det skal af indbydelsen fremgå, om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller efter kriteriet økonomisk mest fordelagtige bud. For udbydere omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, gælder, at medmindre kun bestemte virksomheder har praktisk mulighed for at udføre arbejdet, skal mindst en af de indbudte være fra områder uden for lokalområdet, og udbyderen kan ikke ved hvert udbud indbyde den samme kreds af virksomheder. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler, der begrænser adgangen til at anvende begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation.
Adgangen til at være til stede ved åbningen af licitationsbuddene
§ 7. Ved en licitation åbnes tilbuddene på licitationsstedet på et forud fastsat tidspunkt. De bydende er berettiget til at være til stede ved åbningen af tilbuddene og til at blive bekendt med budsummer og eventuelle forbehold.
Tildelingskriterier
§ 8. Medmindre udbyderen annullerer licitationen, skal ordren tildeles efter følgende kriterier:
1) Den laveste pris eller
2) det økonomisk mest fordelagtige bud under hensyntagen til forskellige kriterier, som varierer efter den pågældende kontrakt, f.eks. kvalitet, pris, byggetid, driftsomkostninger, rentabilitet, teknisk værdi, påvirkning af miljøet, arkitektur og funktion.
Stk. 2. Det skal i udbudsbetingelserne anføres, hvilket tildelingskriterium der skal anvendes. Ved tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud anføres så vidt muligt, hvordan udbyderen relativt vil vægte de kriterier, der er valgt. Denne vægtning kan angives ved fastsættelse af en ramme med et passende maksimalt udsving. Hvis der ikke kan foretages en vægtning, angiver udbyderen kriteriernes prioriterede rækkefølge med det vigtigste først.
Stk. 3. Udbyderen kan forkaste et udsalg, såfremt det findes overvejende sandsynligt, at den bydende er ude af stand til at gennemføre arbejdet i tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig og forsvarlig måde og i rette tid.
Alternative bud
§ 9. Udbyderen kan tage hensyn til alternative bud fra bydende, såfremt disse alternative bud opfylder de mindstekrav, som fremgår af udbudsbetingelserne.
Stk. 2. Udbyderen kan i udbudsbetingelserne anføre, at alternative bud ikke kan modtages.
Forhandlinger
§ 10. Når kriteriet for tildeling af ordren er laveste pris, kan udbyderen kun forhandle med lavestbydende.
§ 11. Når kriteriet for tildeling af ordren er det økonomisk mest fordelagtige bud, kan udbyderen forhandle med tre tilbudsgivere eller færre, som ved licitationen har afgivet de økonomisk mest fordelagtige udsalg bedømt ud fra de vægtede eller prioriterede underkriterier, medmindre der i udbudsbetingelserne er givet afkald herpå.
Stk. 2. Når udbyderen vælger at forhandle, skal det senest ved forhandlingernes påbegyndelse over for de udvalgte tilbudsgivere, som udbyderen forbeholder sig at forhandle med, tilkendegives, hvilken procedure der vil blive fulgt, hvis dette ikke fremgår af udbudsbetingelserne.
Stk. 3. Under forhandlingerne skal udbyderen sikre, at alle tilbudsgivere behandles ens. Navnlig må udbyderen ikke udøve forskelsbehandling ved at give oplysninger, som kan stille nogle tilbudsgivere bedre end andre. Udbyderen må under forhandlingerne alene give oplysninger til en tilbudsgiver om andre tilbudsgiveres løsninger eller priser, i det omfang sådanne oplysninger allerede er gjort offentligt tilgængelige i henhold til § 7.
Stk. 4. Forhandlingerne må ikke føre til, at opgavens karakter ændres væsentligt, eller til, at tildelingskriterierne, herunder den vægtning eller prioritering, der er lagt til grund ved udvælgelsen af forhandlingspartnere efter stk. 1, ændres.
Kapitel 4
Underhåndsbud
§ 12. udsalg, der ikke indhentes ved en licitation eller på grundlag af en rammeaftale, er underhåndsbud.
Stk. 2. Udbyderen kan på samme arbejde indhente indtil tre underhåndsbud. Dog kan der indhentes et fjerde underhåndsbud, hvis udbyderen i opfordringerne til at afgive bud har forbeholdt sig denne mulighed og det fjerde udsalg indhentes fra en tilbudsgiver uden for det lokale område.
Stk. 3. Udbydere omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, kan ikke indhente underhåndsbud på bygge- og anlægsarbejder med en samlet anslået værdi af arbejdet eksklusive moms på mere end 3 mio. kr., medmindre
1) der er tale om delarbejder, hvis anslåede værdi eksklusive moms er 500.000 kr. eller derunder, og den samlede værdi af disse delarbejder ikke overstiger 20 pct. af de samlede arbejders værdi,
2) bygge- og anlægsarbejdets omfang, kvalitet eller tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastlægges i et udbudsgrundlag såsom visse forsøgs-, forsknings- og udviklingsarbejder eller restaurerings-, reparations- og ombygningsarbejder eller arbejdet af tvingende sikkerhedsmæssige grunde ikke kan udsættes,
3) der ikke ved licitation er indkommet et egnet eller forskriftsmæssigt bud eller der ikke er modtaget nogen ansøgninger, forudsat at de oprindelige udbudsbetingelser ikke ændres væsentligt,
4) kun en bestemt virksomhed kan udføre arbejdet eller
5) bygge- og anlægsarbejdet supplerer et arbejde, der har været udbudt i licitation, og arbejdet på grund af uforudsete forhold er blevet nødvendigt for fuldførelse af det udbudte arbejde og ordren tildeles den virksomhed, der udfører det oprindelige arbejde, medmindre udbyderen kan påvise særlige forhold, der begrunder, at udbyderen kan lade andre udføre arbejdet.
Stk. 4. Når den samlede, anslåede værdi eksklusive moms af et bygge- og anlægsarbejde overstiger 300.000 kr., skal udbydere omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, indhente mindst to underhåndsbud. Disse udbydere kan ikke ved hvert udbud indbyde den samme kreds af virksomheder.
Stk. 5. Udbyderen skal ved indhentning af underhåndsbud give meddelelse om, hvorvidt tildeling af ordren vil ske på grundlag af kriteriet laveste pris eller kriteriet det økonomisk mest fordelagtige udsalg.
Stk. 6. Udbyderen kan forkaste et udsalg, såfremt det findes overvejende sandsynligt, at den bydende er ude af stand til at gennemføre arbejdet i tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig og forsvarlig måde og i rette tid.
Stk. 7. Økonomi- og erhvervsministeren kan undtage bestemte kategorier af udbydere fra reglerne i stk. 2 og 3.
Kapitel 5
Rammeaftaler
§ 13. Ved rammeaftaler forstås aftaler, der er indgået i overensstemmelse med denne lovs regler, om betingelserne, f.eks. med hensyn til kvalitet, pris og mængde eller omfang, for en mulig udførelse af bygge- og anlægsarbejder af samme karakter i løbet af en given periode.
Stk. 2. En rammeaftale har kun virkning i forholdet mellem de direkte parter i aftalen. En rammeaftale kan kun indgås mellem én udbyder og én virksomhed. Udbyderen kan om nødvendigt anmode virksomheden om at komplettere sit udsalg til brug for kontraktindgåelsen. Dette må dog ikke medføre væsentlige ændringer i aftalevilkårene.
Stk. 3. En rammeaftale må højst gælde for en periode på 4 år.
Kapitel 6
Meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere
§ 14. Udbyderen underretter hurtigst muligt alle tilbudsgivere, der har afgivet et licitationsbud eller et underhåndsbud, om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til ordretildelingen, herunder i givet fald begrundelsen for at annullere en licitation eller indhente underhåndsbud.
Stk. 2. Ved begrænset licitation med prækvalifikation underretter udbyderen hurtigst muligt ansøgere om, hvorvidt de er blevet prækvalificeret. Efter anmodning underretter udbyderen endvidere en forbigået ansøger om begrundelsen for, at ansøgningen er blevet forkastet.
Stk. 3. Udbyderen underretter efter anmodning berørte tilbudsgivere om begrundelsen for at forkaste tilbuddet, jf. § 8, stk. 3, og § 12, stk. 6, såfremt en sådan begrundelse ikke allerede er givet i medfør af § 15, stk. 2.
§ 15. Når kriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud, gælder endvidere reglerne i stk. 2-4.
Stk. 2. Senest samtidig med, at der indledes forhandlinger efter § 11, underretter udbyderen berørte tilbudsgivere om en beslutning om ikke at indbyde dem til forhandlingerne og en begrundelse herfor.
Stk. 3. Efter afslutningen på forhandlinger efter § 11 underretter udbyderen hurtigst muligt tilbudsgivere, som udbyderen har forbeholdt sig at forhandle med, om det antagne tilbuds egenskaber og relative fordele.
Stk. 4. Hvis der ikke har været forhandlinger efter § 11, eller hvis tilbuddene er indhentet ved underhåndsbud, underretter udbyderen efter anmodning tilbudsgivere, som har overholdt udbudsbetingelserne, om det antagne tilbuds egenskaber og relative fordele.
Afsnit II
Vare- og tjenesteydelseskontrakter
Kapitel 6 a
Anvendelsesområde
§ 15 a. Dette afsnit gælder for indhentning af udsalg og tildeling af ordrer på
1) offentlige vareindkøbskontrakter, hvis værdi overstiger 500.000 kr., men er mindre end de aktuelle tærskelværdier i udbudsdirektivet, jf. § 15 b, nr. 5,
2) offentlige tjenesteydelseskontrakter omfattet af udbudsdirektivets bilag II A såsom kontrakter om vedligeholdelse og reparation, landtransport, regnskab, revision og bogholderi, markeds- og opinionsundersøgelser m.v., hvis værdi overstiger 500.000 kr., men er mindre end de aktuelle tærskelværdier i udbudsdirektivet, jf. § 15 b, nr. 5, og
3) offentlige tjenesteydelseskontrakter omfattet af udbudsdirektivets bilag II B såsom kontrakter om hotel- og restaurationsvirksomhed, jernbanetransport, sundheds- og socialvæsen, undervisning og erhvervsuddannelse m.v., hvis værdi overstiger 500.000 kr.
Stk. 2. Dette afsnit gælder for statslige, regionale og lokale myndigheder og offentligretlige organer. Afsnittet gælder dog ikke, når kontrakten indgås til brug for virksomhed omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet.
Stk. 3. Dette afsnit gælder ikke for de særlige kontrakter, som er undtaget fra udbudsdirektivet i medfør af direktivets afsnit II, kapitel II, afdeling 3, eller for delkontrakter, som er undtaget fra udbudsdirektivet i medfør af direktivets artikel 9, stk. 5 a og b.
§ 15 b. I dette afsnit forstås ved:
1) Udbudsdirektivet:Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.
2) Forsyningsvirksomhedsdirektivet:Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.
3) Offentlige vareindkøbskontrakter:Kontrakter om køb, leasing og leje med eller uden forkøbsret af varer som defineret i udbudsdirektivet.
4) Offentlige tjenesteydelseskontrakter:Kontrakter som defineret i udbudsdirektivet og i bilag II hertil.
5) Tærskelværdier:De beløbsgrænser, som angiver, hvornår udbudsdirektivet finder anvendelse.
6) Offentligretlige organer:Organer som defineret i udbudsdirektivet og bilag III hertil.
Annonceringspligt
§ 15 c. Forud for indhentning af udsalg og tildeling af ordrer på vare- og tjenesteydelseskontrakter omfattet af § 15 a skal en udbyder offentliggøre en annonce i pressen eller i et elektronisk medie.
Stk. 2. Annonceringspligten gælder ikke de tilfælde, der fremgår af udbudsdirektivets artikel 31.
Stk. 3. Annonceringspligten kan fraviges, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til offentlige interesser, hvor fortrolighed efter kontraktens særlige karakter er påkrævet.
Stk. 4. Annoncen skal mindst indeholde følgende oplysninger:
1) Beskrivelse af opgaven.
2) Kontaktoplysninger.
3) Frist for modtagelse af udsalg eller anmodninger om deltagelse.
4) Adresse for modtagelse af udsalg eller anmodninger om deltagelse.
5) Kriterier for tildeling af opgaven.
Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at annoncering skal ske i et særligt elektronisk medie.
Procedure og underretning
§ 15 d. Ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af proceduren skal udbyderen sørge for, at udvælgelsen af tilbudsgivere sker på grundlag af objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier, og at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne.
Stk. 2. Udbyderen underretter hurtigst muligt alle tilbudsgivere, der har afgivet et bud, om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til ordretildelingen, herunder i givet fald begrundelsen for at annullere proceduren. Efter anmodning underretter udbyderen tilbudsgiverne om begrundelsen for at forkaste tilbuddet.
Afsnit III
Klage og ikrafttræden m.v.
Kapitel 7
Klagemuligheder ved bygge- og anlægs-, vare- og tjenesteydelseskontrakter
§ 16. Enhver, der har en retlig interesse heri eller i øvrigt er tillagt klageadgang efter lov om Klagenævnet for Udbud, kan indbringe spørgsmål om overtrædelse af bestemmelser i nærværende lov og regler udstedt i medfør heraf for Klagenævnet for Udbud.
Kapitel 8
Ikrafttræden m.v.
§ 17. Loven træder i kraft den 1. september 2005 og har virkning for opgaver, der udbydes fra dette tidspunkt.
Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 450 af 7. juni 2001 om indhentning af udsalg i bygge- og anlægssektoren.
§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
________________________________________
Lov nr. 572 af 6. juni 2007, der blandt andet indsætter Afsnit II, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 5
Loven træder i kraft den 1. juli 2007.
Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 7. december 2007
Bendt Bendtsen
/ Kim Sparlund

A-kasser
Accessories
Adgangskontroludstyr
Administration af fast ejendom
Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring
Adresseringsbureauer
Advokater
Afbrydere, omskiftere og switches
Affaldsbehandlingsanlæg
Affaldshåndteringsudstyr
Affaldsprodukter
Afholdsforeninger
Afsyring
Aftenskoler
Agenturer
Agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner
Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer
Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
Akkumulatorer
Aktiviteter vedrørende fysisk velvære
Aktivitetscentre
Aktivitetstilbud
Akupressører
Akupunktører
Aldersintegrerede institutioner
Alexanderlærere
Alkoholrådgivning
Almennyttige boligselskaber
Alternative behandlere
Aluminiumbearbejdning
Aluminiumsfacader
Aluminiumskonstruktioner
Ambassader og konsulater
Amerikanske restauranter
Andelsboligforeninger
Anden bygningsfærdiggørelse
Anden bygningsinstallationsvirksomhed
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
Anden forretningsservice i øvrigt
Anden forskning inden for naturvidenskab
Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
Anden fremstillingsvirksomhed
Anden måling og teknisk analyse
Anden rengøring af bygninger
Anden yderbeklædning, fremstilling
Andet elektrisk udstyr, fremstilling
Andre forlystelser
Andre forlystelser og fritidsaktiviteter
Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
Andre husholdningsartikler, engros
Andre ikke-metalholdige mineralske produkter
Andre kreditinstitutter
Andre kreditselskaber
Andre overnatningsfaciliteter
Andre rengøringsydelser
Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
Andre sportsaktiviteter
Anlægs- og havearbejde
Anlægsgartnere
Antenne- og parabolanlæg
Antennemontører
Antikvarboghandlere
Antikviteter (detail)
Antikviteter, restaurering af
Antikvitetsforretninger
Apoteker
Arbejdsbeskyttelse
Arbejdsformidling
Arbejdsgiverforeninger
Arbejdsmarkedsuddannelser
Arbejdsmiljøkonsulenter
Arbejdstøj, fremstilling af
Arbejdstøj, salg af
Arkitekt- og ingeniørvirksomhed
Arkitekter
Arkiver
Aromastoffer, fremstilling
Asbestsanering
Asfaltfirmaer
Astrologer
Auktionshuse
Australske restauranter
Autoelektriske reparationer
Autoglarmestre
Autohjælp
Autolakerere
Automater
Automation
Autoophuggere
Autoopretning
Autopleje
Autopleje, Artikler til
Autopolstrere
Autoreparationer
Autoreparationsværksteder mv.
Autoreservedele
Autotilbehør og reservedele, en gros
Autoværksteder
Aviser, ugeblade og magasiner
Avl af får og geder
Avl af kameler og dyr af kamelfamilien
Avl af malkekvæg

Cafeterier
Caféer
Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
Call centres virksomhed
Campingpladser
Campingudstyr
Campingvogne, salg af
Catering og diner transportable
Cd-dvd, produktion af
Cement
Chokolade og chokoladevarer, fremstilling og engros
Chokoladeforretninger
Clairvoyanter
Coaching
Computer facility management
Computere og andet it-udstyr, fremstilling
Computere og ydre enheder, fremstilling
Computerforretninger
Computerprogrammering
Computersoftware
Containere
Containerudlejning
Cykel- og knallertforretninger
Cykelfabrikker
Cykelforretninger
Cykeltilbehør
Cykler og invalidekøretøjer, fremstilling
Cylinderservice
Dagblade
Dagcentre mv.
Daghøjskoler
Daginstitutioner
Dagplejemødre
Damelingeriforretninger
Dametøj, fabrikation og engros
Dametøjsforretninger
Dampkedler
Danserestauranter
Danseskoler
Danseudstyr
Danske restauranter
Databehandling
Datatilbehør og forbrugsartikler
Dekoratører
Delikatesseforretninger
Delikatesser - en gros
Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.
Dentallaboratorier
Designere
Destillation, rektifikation og blanding af alkohol
Detailhandel fra postordre- eller Internetforretninger
Detailhandel fra postordreforretninger
Detailhandel i øvrigt
Detailhandel med beklædningsartikler
Detailhandel med brugte varer i forretninger
Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer
Detailhandel med drikkevarer
Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.
Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder
Detailhandel via Internettet med digitale produkter
Detektivbureauer
Diamantboring
Discountsupermarkeder
Diskoteker og natklubber
Distribution
Distribution af elektricitet
Distribution af film, video- og tv-programmer
Diætister
Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
Drift af sportsanlæg
Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.
Drikkevarer, fremstilling
Drivhuse
Drømmetydere
Dvd-butikker
Dybfrostvarer
Dykkercentre
Dykkerudstyr, forhandlere af
Dyner
Dyreadfærdsspecialister
Dyreartikler
Dyreavl
Dyrefoder
Dyrehandlere
Dyrehospitaler
Dyrekirkegårde
Dyrepensioner
Dyretransport
Dyreværn
Dyrkning af druer
Dyrkning af korn
Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
Dyrlægeartikler
Dyrlæger
Dæk og fælge
Døgninstitutioner
Døgninstitutioner for børn og unge
Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
Døre og vinduer
Efterskoler
Ejendomsadministration
Ejendomshandel
Ejendomsmæglere
Ejendomsselskaber
Ejendomsservice
Ejerforeninger
Eksportkonsulenter
Ekstraterritoriale organisationer og organer
El- og varmeforsyning
El-installation
Elanlæg
Elartikler
Elektricitet, produktion af
Elektrikere
Elektriske fordelings- og kontrolapparater, fremstilling
Elektriske husholdningsapparater, fremstilling
Elektriske husholdningsartikler, engros
Elektronik
Elektronik til husholdninger, fremstilling
Elektronikkomponenter og udstyr
Elektronisk udstyr, engros
Elektroniske komponenter og plader, fremstilling
Elektroterapi
Elevatorer
Elforsyningsselskaber
Elinstallatører
Elmotorer
Emballage, fremstilling
Emblemer og medaljer
Energikonsulenter
Engroshandel i øvrigt
Entreprenører
Entreprenørmaskiner og -materiel
Ergoterapeuter
Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
Erhvervs- og institutionsvaskerier
Erhvervshavne
Erhvervslokaler, udlejning
Erhvervsrengøring
Erhvervsservice
Erhvervsuddannelser
Erhvervsudvikling
Escortservice
Etiketter, fremstilling og engros
Eventbureauer
FVC-selskaber
Facaderens
Fagforeninger
Faglige sammenslutninger
Familiepleje
Familierådgivning
Farmaceutiske råvarer
Farve- og lakfabrikker
Farve- og stilanalyse
Farvehandlere
Farver en gros
Farver og lakker, fremstilling
Fast ejendom
Fastfood-spisesteder
Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
Ferieboligudlejning
Feriekolonier
Ferskvandsbrug
Ferskvandsfiskeri
Festarrangementer
Festartikler
Festsange
Film- og videoproduktion
Filmproduktion
Filtre
Finansiel leasing
Finansielle hovedsæders virksomhed
Finansieringsselskaber
Finmekanik
Firmagaver
Firmatøj
Fisk, engros
Fiske- og vildtforretninger
Fiskeauktioner
Fiskeforretninger
Fiskemel
Fiskemel, fremstilling
Fiskeproducenter
Fiskerestauranter
Fiskeriartikler og -redskaber
Fitnesscentre
Fitnessudstyr
Fjedre
Fjerkræ, engros
Fjerkræsavlere
Fjerkræslagterier
Fjernvarmeanlæg
Fjerrenserier
Flag og faner
Flaskegas
Flasker
Fliser og klinker
Fly og flymateriel
Fly og flymateriel, Reparation af
Flyselskaber
Flytteforretninger
Flytteservice
Flyveskoler
Flyværksteder
Foder
Fodplejeartikler
Fodplejere
Fodterapeuter
Folkeskoler
Fonde og legater
Forarbejdning af afgrøder efter høst
Forarbejdning af andet kød
Forarbejdning af svinekød
Forbrændingsanlæg
Foredragsholdere
Foreninger og organisationer
Foreninger, Artikler for
Forkromning
Forlag
Formueforvaltning
Forsamlingshuse
Forsikring
Forsikringsagenturer
Forsikringsmæglere
Forsikringsrådgivning
Forsikringsselskaber
Forskerparker
Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi
Forsvaret
Forvaltning af kapitalmarkeder
Fotoartikler, engros
Fotografer
Fotografisk virksomhed
Fotohandlere
Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice
Fotolaboratorier
Fotosats
Fragtfirmaer
Franske restauranter
Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer
Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer
Fremstilling af andre møbler
Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere
Fremstilling af færdige foderblandinger
Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr
Fremstilling af færdigretter
Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
Fremstilling af låse og hængsler
Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
Fremstilling af militære kampkøretøjer
Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter
Fremstilling af sprængstoffer
Fremstilling af varer af pelsskind
Fremstilling af æteriske olier
Friluftsudstyr, forhandlere af
Frimærke- og møntforretninger
Friskoler
Frisørartikler
Frisører
Fritids- og ungdomsklubber
Frokostrestauranter
Frugt og grøntsager, engros
Frugt- og grøntforretninger
Frugt- og grøntsagssaft, fremstilling
Frugtsaft
Frugtvine, fremstilling
Frø
Fugefirmaer
Fyrværkeri
Fysio- og ergoterapeuter
Fysioterapeuter
Fåreklippere
Færdigblandet beton
Færgefart
Føde-, drikke- og tobaksvarer, engros
Fødevarekontrol
Fødevareproducenter
Fødevarer, engros
Førskoleundervisning
Gaffeltrucks
Gallerier
Garderobeskabe
Gardiner
Gardiner, engros
Gardiner, fabrikation
Gardinforretninger
Gardinsyning
Garn og tråd
Garnforretninger
Gartneriartikler
Gartnerier
Garverier
Gas
Gasforsyning
Gasmateriel og -udstyr
Gasproduktion
Gaveartikler
Gearmotorer
Genbrugscentre
Genbrugsforretninger
Genbrugsindustri
Genbrugspladser
Generelle offentlige tjenester
Genforsikring
Genoptræning
Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.
Geoteknik
Gips og gipsplader
Glarmestre
Glas
Glas, detail
Glas, engros
Glas, fabrikation
Glasfiber
Glasindustri
Glasprodukter og porcelæn
Godstransport
Godstransport med tog
Gokartbaner
Golfarrangører
Golfbaner
Golfudstyr, forhandlere af
Grafisk produktion
Grafiske designere
Grafologer
Granit
Gravører
Grillbarer
Grilludstyr, detailhandel med
Grundejerforeninger
Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin
Grusgrave
Græske restauranter
Guld- og sølvvarefabrikker
Guldsmede og smykkeforretninger
Gulvafslibning
Gulvbehandlingsmaskiner og -udstyr
Gulvbehandlingsvirksomheder
Gulvbelægningsvirksomheder
Gulve
Gulvfirmaer
Gulvforhandlere
Gummiproduktion
Gummivarer
Gymnasier og HF-kurser
Gymnastik og gymnastikskoler
Gynækologer
Gårdbutikker
Gødning og gødningsstoffer
Gødningsstoffer og nitrogenprodukter, fremstilling
Gørtlere
Handel med elektricitet
Handel med gas gennem rørledninger
Handelsselskaber
Handelsskoler
Handicapkørsel
Handymænd
Hatteforretninger
Havbrug
Have- og landskabsarkitekter
Have- og parkmateriel
Have- og parkredskaber
Havecentre
Havedamsartikler
Havemaskiner, reparation
Havemøbler
Havfiskeri
Havne
Healere
Hegnsfirmaer
Heilpraktikere
Helbredsundersøgelser
Helsekost
Helsekostforretninger
Herretøjsforretninger
Heste
Heste-, grise- og kreaturhandlere
Hestehandel
Hestepensioner
Hestesvømning
Hestetransport
Hestevognskørsel og hesteudlejning
Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner
Hjemmehjælp
Hjemmepleje
Hjemmeservice
Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst
Hjælpemidler
Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning
Hobbyartikler, fabrikation og engros
Hobbyforretninger
Holdingselskaber
Homeparties
Homogeniserede produkter og diætmad, fremstilling
Homøopater
Hospicer
Hospitalsudstyr
Hotelinventar
Hoteller
Huder og skind, engros
Huder, skind og læder, en gros
Hudlæger
Human Resource-konsulenter
Humanitære foreninger
Hundekenneler
Hundepensioner
Hundepsykologer
Hundesaloner
Hundeskoler
Husdyravlere
Husholdninger med ansat medhjælp
Husholdningsapparater og -artikler
Husholdningsartikler
Husholdningsartikler, engros
Hydrauliske produkter og maskiner
Hygiejneprodukter
Hygiejneprodukter, engros
Hypnotisører
Håndværktøj, fremstilling
Hårde hvidevarer
Hårde hvidevarer, engros
Hårde hvidevareservice
Hårde hvidvarer, fremstilling
Højere læreanstalter
Højskoler
Højtryksrensere og -rensning
Højttalere og højttaleranlæg
Høreapparater og dele hertil, fremstilli
Høreinstitutter
IT - Hardware
IT - Reparation og -service
IT - Rådgivning
IT - Totalløsninger
IT - Undervisning
IT-installation
IT-konsulenter
IT-tilbehør
Idrætsskoler
Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed
Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
Import og eksport
Importører
Indiske restauranter
Indkøbsforeninger
Indonesiske restauranter
Indretningsarkitekter og -konsulenter
Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer
Indspillede video, cd'er, dvd'er, engros
Industrianlæg, rådgivning
Industribagerier
Industriel fremstilling af brød; kager mv.
Industrielle designere
Industrilakerere
Industrimaskiner i øvrigt
Industrimontage
Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
Indvinding af råolie
Inkassofirmaer
Institutionsinventar og -artikler
Institutionsophold
International godstransport
Internationale restauranter
Internetcaféer
Internettjenester
Internetudbydere
Investering
Investeringsforeninger
Investeringsselskaber
Iranske restauranter
Is - Grossister og producenter
Isbutikker
Isenkram, varmeanlæg og tilbehør, engros
Isenkræmmere
Isolerings- og fugematerialer
Isoleringsfirmaer
Isværker, køle- og frysehuse
Italienske restauranter
Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed
Jagt- og fiskeudstyr, forhandlere af
Japanske restauranter
Jern og metal til genvinding
Jern- og metalindustri
Jern- og metalvarer, reparation
Jobcentre
Jordemodercentre
Jordemødre
Jordrensning
Journalister
Julemænd
Juletræer og pyntegrønt
Juridisk bistand
Juridisk bistand
Kabler og ledninger, fremstilling
Kaffe og te - Grossister og producenter
Kaffe, te, kakao og krydderier, engros
Kaffe- og tehandlere
Kaffemaskiner
Kager og kiks, fremstilling
Kalkbrud
Kano og kajakker
Kantineinventar og -artikler
Kantiner
Karkirurger
Karrosserifabrikker og -værksteder
Kartoffelmel
Kasinoer
Kasseapparater
Kattepensioner
Kattesaloner
Kedler
Kemikalier, fremstilling
Kemiske produkter i øvrigt, fremstilling
Kemiske produkter, engros
Kenneler
Keramikere
Keramisk industri
Kinesiologer
Kinesiske restauranter
Kiosker
Kirkeeffekter og -inventar
Kirkegårde og krematorier
Kirkegårdskontorer
Kirkekontorer
Kirker
Kirker og trossamfund u. f. folkekirken
Kiromantikere
Kiropraktorer
Kirurger
Kjoler og nederdele, en gros
Kloakmestre
Kloakrensning
Kloakvæsen
Klovbeskæring
Klude, engros
Knallertforretninger
Kollegier
Kolonihaveforeninger
Kombinerede administrationsserviceydelser
Kombinerede serviceydelser
Kommunikation
Kommunikationsdesign og grafisk design
Kommunikationsudstyr
Konditorer
Konferenceudstyr og udstillingssystemer
Konservatorer
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
Konsulentvirksomheder
Kontaktlinser
Konto- og kreditkort
Kontor- og butiksmøbler, fremstilling
Kontorartikler
Kontorartikler, fremstilling
Kontorbeplantning
Kontorforsyninger
Kontorhoteller
Kontormaskiner
Kontormøbler og -inventar
Kontrollører
Kopi- og printservice
Koreanske restauranter
Korn og foderstoffer
Kornbehandlingsanlæg
Korrosionsbeskyttelse
Kosmetik og parfume, engros
Kosmetik og parfume, fremstilling
Kosmetologer
Kostskoler
Kostvejledere
Kranio-Sakralterapeuter
Kranservice
Kreaturhandel
Kreditoplysningsbureauer
Krisecentre
Kroer
Krydsfinér, fremstilling
Kufferter og lædervarer, engros
Kuglelejer
Kulturcentre
Kulturelle foreninger
Kunstforlag
Kunsthandel en gros
Kunsthandel og gallerivirksomhed
Kunstindustri og håndværk
Kunstmalere
Kunstnerartikler
Kunstnere
Kunstsmedjer
Kurbade og rekreationsophold
Kurertjenester
Kurser for erhvervslivet
Kursus- og konferencearrangører
Kursus- og konferencecentre
Kursusudbydere
Kurveforretninger
Kurvemagere
Kvalitetskonsulenter
Køb og salg
Købmænd
Købmænd og døgnkiosker
Kød og kødprodukter, engros
Køkkener og køkkeninventar
Køkkenmontører
Køkkenmøbler, fremstilling
Køkkenudstyr
Køle- og fryseanlæg
Køle- og frysehuse
Køleskabe og frysere
Køreskoler
Kørestole
Køretekniske anlæg
Laboratorier
Laboratorieudstyr
Lagerhoteller og pakhuse
Lak, maling, tapet, gulvbelægning, engros
Lakering
Laminering og kachering
Landbrugs- og skovbrugsmaskiner, fremstilling
Landbrugsartikler
Landbrugskonsulenter
Landbrugsmaskiner
Landbrugsmaskiner og tilbehør, engros
Landbrugsskoler
Landinspektører
Landmålere
Landpassagertransport i øvrigt
Landskabsarkitekter
Laser
Laserbehandling
Lastbiler
Lastbiler og påhængsvogne, engros og detail
Lavenergiruder
Leasing
Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker
Lederudvikling
Legelande
Legeredskaber
Legetøjsforretninger
Lejrskoler
Levnedsmiddelindustrien, Ingredienser ti
Lifte
Lifte- og håndteringsudstyr, fremstilling
Lim og klæbemidler
Limousinekørsel
Limtræ
Listefabrikker
Lokalarkiver
Lotteri- og anden spillevirksomhed
Lovpligtig socialsikring mv.
Luft- og rumfartøjer o.l., fremstilling
Luftfart
Lufthavne
Lyd- og lysanlæg
Lydisolering
Lydstudier
Lydterapeuter
Lymfedrænage
Lynafledere og - beskyttelse
Lysledere
Lysstøberier
Lystbådehavne
Lystfiskeri
Låsesmede
Læder- og skindvarer
Læderindustri
Lædervareforretninger
Lægevagten
Lækagesporing
Løfte- og håndteringsudstyr
Lønsystemer
Madrasforhandlere
Madrasser, fremstilling
Magnetfeltterapeuter
Magnetprodukter
Makulering
Malere
Malkeanlæg
Malt, fremstilling
Margarine o.l. spiselige fedtstoffer, fremstilling
Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
Marketingbureauer
Markiser og solafskærmning
Marskandisere
Maskinbroderi
Maskiner og udstyr
Maskiner og udstyr, engros
Maskiner til føde-, drikke- og tobaksindustri
Maskiner til prod. af tekstiler og læder
Maskinfabrikker
Maskinforhandlere
Maskinservice
Maskinsnedkerier
Maskinstationer
Maskinudlejning
Massører
Materialister
Medborgerhuse
Mediabureauer
Medicinalvarer, engros
Medicinalvarer, fremstilling
Medicinske og dentale instrumenter, fremstilling
Meditation
Mejerier
Mejerimaskiner
Mejeriprodukter
Mejeriprodukter, detail
Mel
Menighedsråd
Mensendieck
Metalkonstruktioner og dele heraf, fremstilling
Metaller
Metaltønder og lignende beholdere, fremstilling
Metalvarer
Mexicanske restauranter
Miljøkonsulenter
Miljøteknik
Miljøvejledning
Mineralvand
Minigolfbaner
Ministerier
Mobiltelefoner, detail
Model- og statistbureauer
Modelfabrikation
Modelsnedkere
Modetøj
Mongolske restauranter
Montage
Moteller
Motorcykelforhandlere
Motorcykeltilbehør og reservedele
Motorcykler
Motorer og turbiner, fremstilling
Motorkøretøjer, fremstilling
Motorværksteder og -forhandlere
Multimediedesignere
Murere
Museer
Musik- og sangundervisning
Musik- og solistbureauer
Musikere og sangere
Musikforlag
Musikinstrumenter - Forhandlere
Musikinstrumenter - Grossist/producent
Musikinstrumenter, fabrikation og engros
Måleinstrumenter, El- og elektroniske
Måleudstyr
Måtteservice
Møbelforretninger
Møbelindustri
Møbelpolstrere
Møbelsnedkere
Møbelstoffer, engros
Møbeltransport
Møbler engros
Møbler, fremstilling
Møbler, tæpper og belysningsartikler, engros
Mødelokaler, Kommunale
Møller
Mølleriprodukter, fremstilling
Mørtel
Offentlig rådgivning
Offentlige hospitaler
Offentlige kontorer
Offshorevirksomheder
Olie- og gasfyrsservice
Olier og fedtstoffer, fremstilling
Omsorgscentre
Onkologer
Opholdssteder
Oplagrings- og pakhusvirksomhed
Opmagasinering
Opsamling og behandling af spildevand
Optik, engros
Optikere
Ordener og loger
Organisering af kongresser, messer og udstillinger
Ortopædiske skomagere
Ortopædkirurger
Ost og osteprodukter, fremstilling
Osteforretninger
Osteopater
Overfladebehandling
Overnatningsfaciliteter
Oversættelse og tolkning
Oversættelsesbureauer
Ovne, ildsteder og fyringsaggregater, fremstilling
PC'ere og workstations
Paintball-baner
Pakistanske restauranter
Pakkerier
Pakketransport og omdeling
Paller og pallerammer
Papir- og papirvarefabrikker
Papirsække
Papirvarer
Papirvarer, fremstilling og engros
Parfumerier
Parkering og vejhjælp mv.
Parkeringsanlæg
Parykker
Passagertransport med regional- eller fjerntog
Patentbureauer
Patientforeninger
Patienttransport
Pavillioner
Pejse og brændeovne
Pelsdyravl
Pelsforretninger
Pelsskindberedning
Pengeskabe
Pensionater
Pensionskasser
Pensionsselskaber
Personbiler, varebiler og minibusser, en
Piano- og klaverstemmere
Piber
Piber, fremstilling
Pizzeriaer
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
Pladebearbejdning
Pladeforretninger
Plakater
Planetarier
Plantager
Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed
Planteavl
Planteavl kombineret med husdyravl
Plantebeskyttelsesmidler
Planteskoler og -centre
Plastemballage
Plastforhandlere
Plastikkirurger
Plastplader
Plastproducenter
Plastprodukter, fremstilling
Plastråvarer, fremstilling
Plejehjem og ældrecentre
Politi
Politiske partier
Porcelæns- og glasvarer, engros
Porcelænsindustri
Porte
Post- og kurertjenester
Posthuse
Postkasser
Postomdeling og afhentning
Postordre
Praktiserende læger
Prepress- og premedia-arbejde
Prepressudstyr
Presenninger
Pressebureauer
Pressefotografer
Printplader o.l., fremstilling
Private husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug
Private vagt- og sikkerhedstjenester
Private vandværker
Privathospitaler
Processtyring
Produkthandlere
Produktion af film og videofilm
Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
Produktionsskoler
Produktudvikling
Præster
Psykiatere
Psykoanalytikere
Psykologer, autoriserede
Psykologisk rådgivning
Psykomotoriske terapeuter
Psykoterapeuter
Pubber
Public relations og kommunikation
Pumper
Pumper og pumpeanlæg
Pølsevogne
Qi Gong
Radio og tv, engros
Radio- og tv-apparater
Radio- og tv-forretninger
Radio- og tv-reparation
Radio- og tv-stationer
Radiovirksomhed
Rammeforretninger
Realkreditinstitutter
Rebslagerier
Rederier
Redningskorps
Redningsudstyr
Regioner
Regnskabsvirksomheder
Regntøj
Rejsearrangører
Rejsebureauer
Reklameartikler
Reklamebureauer
Reklamevirksomheder
Reklamevirksomheder med særlige reklamemidler
Rekreationshjem
Rekrutteringsfirmaer
Religiøse artikler
Religiøse institutioner og foreninger
Relocationfirmaer
Rengøringsartikler
Rengøringsmidler, engros
Rengøringsselskaber
Renovationsvirksomheder
Renserier
Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse
Reparation af andet udstyr
Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug
Reparation af elektrisk udstyr
Reparation af maskiner
Reparation af møbler og boligudstyr
Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer
Reparation og installation af maskiner og udstyr
Reproduktion
Reproduktion af indspillede medier
Restauranter
Restauranter i Nyhavn
Restauranter i Tivoli
Restaurantinventar
Retshjælp
Retsvæsen
Reumatologer
Revalideringsinstitutioner
Revisorer
Rideskoler
Rideudstyr, forhandlere af
Rolfingbehandlere
Rosenterapeuter
Rumfart
Rustbeskyttelse
Rustfrie stålplader og bånd
Rustfrie stålvarer
Rustfrit stål
Rutebuskørsel, by- og nærtrafik
Rygeafvænning
Rådgivende ingeniører
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik
Rådgivning
Råstofindvinding
Råvarer og halvfabrikata, engros
Røgerier
Røgerier, artikler for
Røntgenlæger
Rørmærkning
Sadelmagere
Salg af motorkøretøjer
Salg af reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
Salt
Saltindvinding
Sandblæsning og facadebehandling
Savværker
Scooterforretninger
Sejl, fremstilling
Selskabslokaler
Selvstændigt udøvende scenekunstnere
Senge
Sengeforretninger
Serigrafiske trykkerier
Servicestationer
Servicevirksomheder i øvrigt
Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas
Serviceydelser i forbindelse med planteavl
Serviceydelser i forbindelse med skibsfart
Serviceydelser til skovbrug
Sexologer
Sexshops
Shipping- og speditørvirksomheder
Sikkerhedsmateriel
Skadedyrsbekæmpelse
Skadeservice
Skattecentre
Skibs- og bådebyggerier
Skibselektronik
Skibsklassificering
Skibsmæglere
Skibsproviantering
Skibssalgsvirksomheder
Skibsudstyr og -inventar
Skillevægge
Skilte
Skindbeklædning
Sko, engros og fabrikation
Skoforretninger
Skolefritidsordninger
Skolefritidsordninger og fritidshjem
Skoleinventar
Skoler
Skomagere
Skorstene og skorstensbyggere
Skorstensfejere
Skorstensfejning
Skovbrug og skovning
Skovbrug og skovning
Skovbrugsartikler
Skoventreprenører
Skræddere
Skuespillere
Skumgummi
Skødeskrivning
Skønheds- og hudpleje
Skønhedsklinikker
Skønhedsprodukter
Slagter- og viktualieforretninger
Slagtere
Slagterier
Slagterimaskiner
Sliberier
Slik og chokolade
Slægtsforskning
Smede
Smede- og maskinværksteder
Smøremidler
Smørrebrødsforretninger
Snacks
Snedkere
Snerydning
Solarier
Solceller
Solcentre
Spa-anlæg
Spabade og swimmingpools
Spanske restauranter
Specialiserede sportsforretninger
Speciallæger
Speciallæger i allergi
Speciallæger i anæstesiologi
Speciallæger i børnesygdomme
Speciallæger i kvindesygdomme og fødselshjælp
Speciallæger i medicinske hjerte og kredsløbssygdomme
Speciallæger i vævs- og celleundersøgelser
Specialskoler for børn og voksne
Specialskoler for handicappede
Specialtransport
Spejderkorps
Spil og legetøj, detailhandel
Spil og legetøj, engros
Spil og legetøj, fabrikation
Spillehaller
Spillesteder og koncertsale
Spinderier
Spiseolier
Sport
Sports- og idrætsanlæg
Sports- og idrætsforeninger
Sports- og idrætsklubber
Sportsforretninger
Sportspræmier
Sportsudstyr, engros
Sportsudstyr, fremstilling
Sprogundervisning
Sprøjteudstyr
Spånplader
Stationer, godsterminaler mv.
Steakrestauranter
Sten- og grusmaterialer
Stenhuggere
Stiger
Stilladser
Stivelse, fremstilling
Stof- og syforretninger
Storkøkkener
Stormagasiner
Stresskonsulenter
Strikkede og hæklede strømpevarer, fremstilling
Strømper
Stukkatører
Stutterier
Stylister
Stål
Stålrør
Stålvalseværker
Støberier
Støbning af jernprodukter
Støvsugere
Sukker, chokolade og sukkervarer, engros
Sukkervarefabrikker
Sundhedscentre
Sundhedspleje
Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv.
Sundhedsrådgivning
Sundhedsvæsen
Supermarkeder
Sushirestauranter
Svejsning
Svineavl
Svømmehaller
Sycentre og broderiforretninger
Sygepleje
Sygeplejeartikler
Symaskinecentre
Systuer
Sæbe, rengørings- og rensemidler, fremstilling
Sømandshjem
Tagdækningsvirksomheder
Tagmalere
Tagrensningsvirksomheder
Tai Chi
Taksatorer
Tandlægeartikler
Tandlæger
Tandplejere
Tandteknikere
Tanke
Tankefeltterapeuter
Tankstationer med kiosksalg
Tapeter, engros og fabrikation
Tarme
Tasker, fremstilling
Tatovører
Tavler
Taxameterservice
Taxaselskaber
Taxavognmænd
Taxikørsel
Teater- og koncertvirksomheder
Teaterudstyr
Teatre
Teglværker
Tegnere og illustratorer
Teknisk afprøvning og kontrol
Teknisk rådgivning
Tekniske artikler
Tekniske skoler og fagskoler
Tekstforfattere og tekstredigering
Tekstilbroderier
Tekstiler, engros
Tekstilindustri
Tekstilindustrimaskiner og tilbehør, engros
Tekstilmaskiner og tilbehør til
Tekstilråvarer
Tekstiltrykkerier
Tekstilvarer, efterbehandling af
Telebutikker
Telekommunikation
Telekommunikationsudstyr, engros og fabrikation
Telemarketingbureauer
Teltudlejning
Termografi
Thailandske restauranter
Tidsregistrering
Tilstandsrapporter
Tobaksforretninger
Tobaksvarer, engros
Tolke
Trailere og trailerudlejning
Traktorer samt tilbehør og artikler til
Trampoliner
Transformere
Transmission af elektricitet
Transmissioner
Transport af passagerer ad indre vandveje
Transportcentre
Transportfirmaer
Transportmateriel
Trapper
Trikotagestoffer, fremstilling
Trykkerier
Trykluftsudstyr
Trykmaskiner
Tryllekunstnere
Trådvarefabrikker
Træ og byggematerialer, engros
Træ- og landskabspleje
Træbearbejdningsmaskiner
Træindustri
Trælast- og tømmerhandlere
Træskofabrikker
Trævarefabrikker
Trævarer
Trævarer, detail
Trævarer, engros
Turistattraktioner og seværdigheder
Turistbureauer og turistinformation
Turistkørsel og anden landpassagertransport
Typehuse
Tyrkiske restauranter
Tyverisikring og -alarmer
Tækkemænd
Tæppeforretninger
Tæpper
Tæpper, engros
Tæpper, fremstilling
Tæpperens
Tøjforretninger
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
Tømrere
Tømrere og snedkere
Tørringsanlæg
Uddannelsessteder
Udenrigsanliggender
Udestueforhandlere
Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
Udgivelse af computerspil
Udgivervirksomhed
Udlejning
Udlejning af erhvervsejendomme
Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr
Udlejning og leasing af andet materiel og udstyr
Udlejning og leasing af lastbiler
Udlejning og leasing af luftfartøjer
Udlejning og leasing af varer til fritid og sport
Udlejning og leasing af varer til personligt brug og husholdningsbrug
Udsavning og høvling af træ
Udstillinger
Uindspillede medier, fabrikation af
Ukendt kategori
Underbeklædning, fremstilling
Undervisning
Undervisning i kulturelle discipliner
Undervisning inden for sport og fritid
Undervognsbehandling
Ungdoms- og efterskoler
Ungdomspensioner
Ungdomsskoler, Kommunale
Uoplyst kategori
Ure, fremstilling
Ure, smykker og guld- og sølvvarer, engros
Urmagere og -forretninger
Urologer
VVS- og blikkenslagerforretninger
VVS-artikler, fabrikation og engros
VVS-installatører
VVS-produkter
Vacuumterapi
Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning
Vagtselskaber
Vandbehandlingsanlæg
Vandbehandlingsudstyr
Vandforsyning
Vandingsanlæg
Vandrerhjem
Varehuse
Varme- og varmtvandsmålere
Varme- og ventilationsanlæg
Varmeforsyning
Varmepumper
Vaskeriartikler og -udstyr
Vaskerier
Vegetabilske olier
Vegetarrestauranter
Vejer og måler
Vejgodstransport
Vejmateriel
Vejvisere
Vekselkontorer
Ventetøjsforretninger
Ventilationsanlæg og ventilatorer
Ventiler, fremstilling
Veteranbilkørsel
Videobutikker
Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau
Vietnamesiske restauranter
Vikarbureauer
Vin og spiritus
Vin og spiritus, engros
Vinbarer
Vindmøller
Vinduer
Vinduespudsere
Virksomhedsledelseskonsulenter
Virksomhedsmæglere
Virksomhedsrådgivere
Virksomhedsrådgivning
Vognmænd
Voksenuddannelsescentre
Vuggestuer
Vulkanisering
Våben og ammunition, fremstilling
Vægtfabrikker
Værdipapir- og varemægling
Væresteder
Værktøj
Værktøjsfabrikker
Værktøjsmaskiner og -tilbehør
Værktøjsmaskiner, en gros
Webbureauer
Webhoteludbydere
Webportaler
Webshops
Yogalærere
Zoneterapeuter
København C Havneholmen 33
Internationalt Postcenter
København K Købmagergade 33
København K Kongens Nytorv
København K Nyhavn
København K Herluf Trolles Gade
København K Cort Adelers Gade
København K Peder Skrams Gade
København K Tordenskjoldsgade
København K August Bournonvilles Passage
København K Heibergsgade
København K Holbergsgade
København K Havnegade
København K Niels Juels Gade
København K Holmens Kanal
København K Ved Stranden
København K Boldhusgade
København K Laksegade
København K Asylgade
København K Fortunstræde
København K Admiralgade
København K Nikolaj Plads
København K Nikolajgade
København K Bremerholm
København K Vingårdstræde
København K Dybensgade
København K Lille Kirkestræde
København K Store Kirkestræde
København K Lille Kongensgade
København K Holmens Kanal 2-12
København K Havnegade 5
København K Kongens Nytorv 13
København K Esplanaden 50
København K Østergade
København K Ny Østergade
København K Pistolstræde
København K Hovedvagtsgade
København K Ny Adelgade
København K Kristen Bernikows Gade
København K Antonigade
København K Grønnegade
København K Store Regnegade
København K Christian IX's Gade
København K Pilestræde
København K Silkegade
København K Kronprinsensgade
København K Klareboderne
København K Møntergade
København K Gammel Mønt
København K Sværtegade
København K Landemærket
København K Vognmagergade
København K Lønporten
København K Sjæleboderne
København K Gothersgade
København K Åbenrå
København K Suhmsgade
København K Pustervig
København K Hauser Plads
København K Hausergade
København K Sankt Gertruds Stræde
København K Rosenborggade
København K Tornebuskegade
København K Møntergade 19
København K Pilestræde 34
København K Vognmagergade 11
København K Købmagergade
København K Valkendorfsgade
København K Løvstræde
København K Niels Hemmingsens Gade
København K Gråbrødretorv
København K Kejsergade
København K Gråbrødrestræde
København K Klosterstræde
København K Skoubogade
København K Skindergade
København K Amagertorv
København K Vimmelskaftet
København K Jorcks Passage
København K Klostergården
København K Nygade
København K Nørregade
København K Sankt Petri Passage
København K Dyrkøb
København K Bispetorvet
København K Frue Plads
København K Store Kannikestræde
København K Lille Kannikestræde
København K Fiolstræde
København K Krystalgade
København K Peder Hvitfeldts Stræde
København K Rosengården
København K Kultorvet
København K Højbro Plads
København K Læderstræde
København K Gammel Strand
København K Nybrogade
København K Magstræde
København K Snaregade
København K Naboløs
København K Hyskenstræde
København K Kompagnistræde
København K Badstuestræde
København K Knabrostræde
København K Brolæggerstræde
København K Vindebrogade
København K Bertel Thorvaldsens Plads
København K Tøjhusgade
København K Børsgade
København K Slotsholmsgade
København K Børsen
København K Christiansborg
København K Christiansborg Ridebane
København K Christiansborg Slotsplads
København K Prins Jørgens Gård
København K Proviantpassagen
København K Rigsdagsgården
København K Christians Brygge 1-5 og 8
København K Frederiksholms Kanal
København K Søren Kierkegaards Plads
København K Christiansborg
København K Sankt Annæ Plads
København K Kvæsthusgade
København K Kvæsthusbroen
København K Toldbodgade
København K Lille Strandstræde
København K Store Strandstræde
København K Amaliegade
København K Amalienborg
København K Larsens Plads
København K Nordre Toldbod
København K Trekroner
København K Bredgade
København K Palægade
København K Churchillparken
København K Esplanaden
København K Store Kongensgade
København K Frederiksgade
København K Bornholmsgade
København K Hammerensgade
København K Jens Kofods Gade
København K Grønningen
København K Poul Ankers Gade
København K Sankt Annæ Plads 26-28
København K Borgergade
København K Landgreven
København K Dronningens Tværgade
København K Hindegade
København K Adelgade
København K Kronprinsessegade
København K Georg Brandes Plads
København K Sølvgade
København K Klerkegade
København K Rosengade
København K Fredericiagade
København K Olfert Fischers Gade
København K Gammelvagt
København K Sankt Pauls Gade
København K Sankt Pauls Plads
København K Rævegade
København K Rigensgade
København K Stokhusgade
København K Krusemyntegade
København K Gernersgade
København K Haregade
København K Tigergade
København K Suensonsgade
København K Hjertensfrydsgade
København K Elsdyrsgade
København K Delfingade
København K Krokodillegade
København K Vildandegade
København K Svanegade
København K Timiansgade
København K Sølvgade 40
København K Øster Voldgade
København K Rørholmsgade
København K Øster Farimagsgade 3-15 og 2
København K Ole Suhrs Gade
København K Gammeltoftsgade
København K Bartholinsgade
København K Øster Søgade 8-36
København K Nørre Voldgade
København K Ahlefeldtsgade
København K Charlotte Ammundsens Plads
København K Frederiksborggade
København K Israels Plads
København K Linnésgade
København K Rømersgade
København K Vendersgade
København K Nørre Farimagsgade
København K Schacksgade
København K Nansensgade
København K Kjeld Langes Gade
København K Turesensgade
København K Gyldenløvesgade lige nr.
København K Nørre Søgade
København K Søtorvet
København K Knippelsbro
København K Torvegade
København K Strandgade
København K Asiatisk Plads
København K David Balfours Gade
København K Hammershøi Kaj
København K Johan Semps Gade
København K Nicolai Eigtveds Gade
København K Wilders Plads
København K Krøyers Plads
København K Christianshavns Kanal
København K Bådsmandsstræde
København K Wildersgade
København K Knippelsbrogade
København K Christianshavns Torv
København K Langebrogade
København K Applebys Plads
København K Voldgården
København K Ved Kanalen
København K Overgaden Neden Vandet
København K Overgaden Oven Vandet
København K Sankt Annæ Gade
København K Mikkel Vibes Gade
København K Sofiegade
København K Store Søndervoldstræde
København K Dronningensgade
København K Lille Søndervoldstræde
København K Prinsessegade
København K Amagergade
København K Christianshavns Voldgade
København K Ved Volden
København K Voldboligerne
København K Brobergsgade
København K Andreas Bjørns Gade
København K Burmeistersgade
København K Bodenhoffs Plads
København K Islands Plads
København K Margretheholmsvej
København K Refshalevej
København K William Wains Gade
København K Christiansholms Ø
København K Flakfortet
København K Lynetten
København K Margretheholm
København K Middelgrundsfortet
København K Quintus
København K Refshaleøen
København K Danneskiold-Samsøes Allé
København K Philip De Langes Allé
København K Arsenalvej
København K Halvtolv
København K Kuglegården
København K Kuglegårdsvej
København K Søartillerivej
København K Trangravsvej
København K Værftsbroen
København K Bohlendachvej
København K Eik Skaløes Plads
København K Fabrikmestervej
København K Galionsvej
København K Kanonbådsvej
København K Leo Mathisens Vej
København K Masteskursvej
København K Per Knutzons Vej
København K Schifters Kvarter
København K Stibolts Kvarter
København K Takkelloftsvej
København K Theodor Christensens Plads
København K Benstrups Kvarter
København K Dokøvej
København K Ekvipagemestervej
København K Judichærs Plads
København K Orlogsværftvej
København K A.H. Vedels Plads
København K Bradbænken
København K Elefanten
København K Eskadrevej
København K H.C. Sneedorffs Allé
København K Henrik Gerners Plads
København K Henrik Spans Vej
København K Kongebrovej
København K Krudtløbsvej
København K Minørvej
København K P. Løvenørns Vej
København K Spanteloftvej
København K Takkeladsvej
København K Ved Sixtusbatteriet
København K Ved Søminegraven
København K Bjørnekloen
København K Blå Karamel
København K Fabriksområdet
København K Fredens Ark
København K Løvehuset
København K Mælkebøtten
København K Mælkevejen
København K Nordområdet
København K Psyak
København K Sydområdet
København K Tinghuset
København K Midtdyssen
København K Norddyssen
København K Syddyssen
København K Asiatisk Plads 2
København K Nytorv
København K Larslejsstræde
København K Teglgårdstræde
København K Sankt Peders Stræde
København K Larsbjørnsstræde
København K Studiestræde
København K Vestergade
København K Gammeltorv
København K Kattesundet
København K Frederiksberggade
København K Mikkel Bryggers Gade
København K Slutterigade
København K Lavendelstræde
København K Farvergade
København K Hestemøllestræde
København K Gåsegade
København K Rådhusstræde
København K Vandkunsten
København K Løngangstræde
København K Stormgade 2-14
København K Ny Vestergade
København K Ny Kongensgade
København K Bryghusgade
København V Bernstorffsgade 40
København V Kystvejen
København V Bag Rådhuset
København V Rådhuspladsen
København V Jarmers Plads
København V Vester Voldgade
København V H.C. Andersens Boulevard
København V Langebro
København V Studiestræde
København V Stormgade 20 og 35
København V Dantes Plads
København V Ny Kongensgade
København V Christiansborggade
København V Christians Brygge 24-30
København V Kalvebod Brygge
København V Fisketorvet
København V Kalvebod Pladsvej
København V Hambrosgade
København V Otto Mønsteds Plads
København V Rysensteensgade
København V Tietgensgade 37
København V Polititorvet
København V Mitchellsgade
København V Edvard Falcks Gade
København V Banegårdspladsen
København V Københavns Hovedbanegård
København V Otto Mønsteds Gade
København V Anker Heegaards Gade
København V Puggaardsgade
København V Niels Brocks Gade
København V Ved Glyptoteket
København V Stoltenbergsgade
København V Arni Magnussons Gade
København V Carsten Niebuhrs Gade
København V Bernstorffsgade
København V Rådhuspladsen 1
København V Gyldenløvesgade
København V Vester Søgade
København V Nyropsgade
København V Dahlerupsgade
København V Kampmannsgade
København V Herholdtsgade
København V Vester Farimagsgade
København V Staunings Plads
København V Jernbanegade
København V Axeltorv
København V Gammel Kongevej
København V Hammerichsgade
København V Ved Vesterport
København V Meldahlsgade
København V Trommesalen
København V Sankt Jørgens Allé
København V Stenosgade
København V Bagerstræde
København V Tullinsgade
København V Værnedamsvej
København V Vesterbrogade
København V Vesterbros Torv
København V Frederiksberg Alle
København V Boyesgade ulige nr
København V Kingosgade 1-9
København V Brorsonsgade
København V Vesterbrogade 3
København V Herman Triers Plads
København V Julius Thomsens Gade
København V Kleinsgade
København V Rosenørns Allé
København V Åboulevard 1-13
København V Dahlerupsgade 6
København V Istedgade
København V Reventlowsgade
København V Colbjørnsensgade
København V Helgolandsgade
København V Abel Cathrines Gade
København V Viktoriagade
København V Gasværksvej
København V Eskildsgade
København V Absalonsgade
København V Svendsgade
København V Dannebrogsgade
København V Otto Krabbes Plads
København V Westend
København V Saxogade
København V Oehlenschlægersgade
København V Kaalundsgade
København V Valdemarsgade
København V Matthæusgade
København V Frederiksstadsgade
København V Mysundegade
København V Flensborggade
København V Enghave Plads
København V Haderslevgade
København V Tove Ditlevsens Plads
København V Broagergade
København V Ullerupgade
København V Enghavevej
København V Kongshøjgade
København V Sankelmarksgade
København V Gråstensgade
København V Staldgade
København V Halmtorvet
København V Reverdilsgade
København V Stampesgade
København V Lille Colbjørnsensgade
København V Tietgensgade
København V Ingerslevsgade
København V Lille Istedgade
København V Maria Kirkeplads
København V Eriksgade
København V Skydebanegade
København V Kvægtorvsgade
København V Flæsketorvet
København V Onkel Dannys Plads
København V Høkerboderne
København V Kvægtorvet
København V Kødboderne
København V Slagtehusgade
København V Slagterboderne
København V Skelbækgade
København V Sommerstedgade
København V Krusågade
København V Sønder Boulevard
København V Dybbølsgade
København V Godsbanegade
København V Letlandsgade
København V Estlandsgade
København V Esbern Snares Gade
København V Arkonagade
København V Asger Rygs Gade
København V Skjalm Hvides Gade
København V Sigerstedgade
København V Knud Lavards Gade
København V Erik Ejegods Gade
København V Bodilsgade
København V Palnatokesgade
København V Heilsgade
København V Røddinggade
København V Bevtoftgade
København V Bustrupgade
København V Stenderupgade
København V Enghave Passage
København V Rahbeks Allé
København V Vesterfælledvej
København V Sundevedsgade
København V Tøndergade
København V Ballumgade
København V Hedebygade
København V Møgeltøndergade
København V Amerikavej
København V Trøjborggade
København V Lyrskovgade
København V Rejsbygade
København V Ny Carlsberg Vej
København V Ejderstedgade
København V Slesvigsgade
København V Dannevirkegade
København V Alsgade
København V Angelgade
København V Slien
København V Carstensgade
København V Lundbyesgade
København V Ernst Meyers Gade
København V Bissensgade
København V Küchlersgade
København V Freundsgade
København V Jerichausgade
København V Rådhuspladsen
København V Vesterbrogade 8
København V H.C. Andersens Boulevard 18
København V Bag Elefanterne
København V Banevolden 2
København V Bjerregårdsvej 5 og 7
København V Bryggernes Plads
København V Gamle Carlsberg Vej
København V Kammasvej
København V Ny Carlsberg Vej
København V Ottilia Jacobsens Plads
København V Pasteursvej
København V Rahbeks Allé 13-15
København V Valby Langgade 1
København V Vesterfælledvej 58-110
Frederiksberg C Rahbeks Alle 2-36
Frederiksberg C Halls Alle
Frederiksberg C Brøndsteds Alle
Frederiksberg C Bakkegårds Alle
Frederiksberg C Kammasvej 3
Frederiksberg C Jacobys Alle
Frederiksberg C Schlegels Alle
Frederiksberg C Asmussens Alle
Frederiksberg C Frydendalsvej
Frederiksberg C Platanvej
Frederiksberg C Asgårdsvej
Frederiksberg C Kochsvej
Frederiksberg C Henrik Ibsens Vej
Frederiksberg C Carit Etlars Vej
Frederiksberg C Paludan Müllers Vej
Frederiksberg C Engtoftevej
Frederiksberg C Carl Bernhards Vej
Frederiksberg C Kingosgade 11-17 og 8-10
Frederiksberg C Værnedamsvej ulige nr.
Frederiksberg C Frederiksberg Alle
Frederiksberg C Boyesgade lige nr.
Frederiksberg C Haveselskabetsvej
Frederiksberg C Sankt Thomas Alle
Frederiksberg C Hauchsvej
Frederiksberg C Alhambravej
Frederiksberg C Mynstersvej
Frederiksberg C Martensens Alle
Frederiksberg C Madvigs Alle
Frederiksberg C Gammel Kongevej
Frederiksberg C Nyvej
Frederiksberg C Amicisvej
Frederiksberg C Maglekildevej
Frederiksberg C Dr. Priemes Vej
Frederiksberg C Hollændervej
Frederiksberg C Edisonsvej
Frederiksberg C Hortensiavej
Frederiksberg C Christian Winthers Vej
Frederiksberg C Sagasvej
Frederiksberg C Rathsacksvej
Frederiksberg C Ceresvej
Frederiksberg C Grundtvigsvej
Frederiksberg C Grundtvigs Sidevej
Frederiksberg C Henrik Steffens Vej
Frederiksberg C Acaciavej
Frederiksberg C Bianco Lunos Alle
Frederiksberg C Bülowsvej
Frederiksberg C Thorvaldsensvej
Frederiksberg C Bomhoffs Have
Frederiksberg C Helenevej
Frederiksberg C Harsdorffsvej
Frederiksberg C Amalievej
Frederiksberg C Kastanievej
Frederiksberg C Lindevej
Frederiksberg C Uraniavej
Frederiksberg C H.C. Ørsteds Vej
Frederiksberg C Vodroffsvej
Frederiksberg C Tårnborgvej
Frederiksberg C Lykkesholms Alle
Frederiksberg C Sankt Knuds Vej
Frederiksberg C Forhåbningsholms Alle
Frederiksberg C Svanholmsvej
Frederiksberg C Schønbergsgade
Frederiksberg C Prinsesse Maries Alle
Frederiksberg C Vodroffs Tværgade
Frederiksberg C Danasvej
Frederiksberg C Niels Ebbesens Vej
Frederiksberg C Svend Trøsts Vej
Frederiksberg C Carl Plougs Vej
Frederiksberg C Vodroffslund
Frederiksberg C Danas Plads
Frederiksberg C Norsvej
Frederiksberg C Sveasvej
Frederiksberg C Forchhammersvej
Frederiksberg C Sankt Markus Plads
Frederiksberg C Sankt Markus Alle
Frederiksberg C Johnstrups Alle
Frederiksberg C Steenstrups Alle
Frederiksberg C Julius Thomsens Plads
Frederiksberg C Martinsvej
Frederiksberg C Suomisvej
Frederiksberg C Filippavej
Frederiksberg C Hostrupsvej
Frederiksberg C Christian Richardts Vej
Frederiksberg C Falkonervænget
Frederiksberg C Sankt Nikolaj Vej
Frederiksberg C Hostrups Have
Frederiksberg C Dr. Abildgaards Alle
Frederiksberg C L.I. Brandes Alle
Frederiksberg C N.J. Fjords Alle
Frederiksberg C Rolighedsvej
Frederiksberg C Falkonergårdsvej
Frederiksberg C Åboulevard 15-55
Frederiksberg C J.M. Thieles Vej
Frederiksberg C Fuglevangsvej
Frederiksberg C Bille Brahes Vej
Frederiksberg C Ingemannsvej
Frederiksberg C Erik Menveds Vej
Frederiksberg C Steenwinkelsvej
Frederiksberg C Svanemosegårdsvej
Frederiksberg C Rosenørns Alle
Frederiksberg C Adolph Steens Alle
Frederiksberg C Worsaaesvej
Frederiksberg C Jakob Dannefærds Vej
Frederiksberg C Julius Thomsens Gade
Frederiksberg
København Ø
Nordhavn
København N
København S
København NV
København SV
Valby
Glostrup
Brøndby
Rødovre
Albertslund
Vallensbæk
Taastrup
Ishøj
Hedehusene
Hvidovre
Brøndby Strand
Vallensbæk Strand
Greve
Solrød Strand
Karlslunde
Brønshøj
Vanløse
Herlev
Skovlunde
Ballerup
Måløv
Smørum
Kastrup
Dragør
Kongens Lyngby
Gentofte
Virum
Holte
Nærum
Søborg
Dyssegård
Bagsværd
Hellerup
Charlottenlund
Klampenborg
Skodsborg
Vedbæk
Rungsted Kyst
Hørsholm
Kokkedal
Nivå
Helsingør
Humlebæk
Espergærde
Snekkersten
Tikøb
Hornbæk
Dronningmølle
Ålsgårde
Hellebæk
Helsinge
Vejby
Tisvildeleje
Græsted
Gilleleje
Frederiksværk
Ølsted
Skævinge
Gørløse
Liseleje
Melby
Hundested
Hillerød
Allerød
Birkerød
Fredensborg
Kvistgård
Værløse
Farum
Lynge
Slangerup
Frederikssund
Jægerspris
Ølstykke
Stenløse
Veksø Sjælland
Rønne
Aakirkeby
Nexø
Svaneke
Østermarie
Gudhjem
Allinge
Klemensker
Hasle
Roskilde
Tune
Jyllinge
Skibby
Kirke Såby
Kirke Hyllinge
Ringsted
Ringsted
Viby Sjælland
Borup
Herlufmagle
Glumsø
Fjenneslev
Jystrup Midtsj
Sorø
Munke Bjergby
Slagelse
Korsør
Skælskør
Vemmelev
Boeslunde
Rude
Fuglebjerg
Dalmose
Sandved
Høng
Gørlev
Ruds Vedby
Dianalund
Stenlille
Nyrup
Holbæk
Lejre
Hvalsø
Tølløse
Ugerløse
Kirke Eskilstrup
Store Merløse
Vipperød
Kalundborg
Regstrup
Mørkøv
Jyderup
Snertinge
Svebølle
Store Fuglede
Jerslev Sjælland
Nykøbing Sj
Svinninge
Gislinge
Hørve
Fårevejle
Asnæs
Vig
Grevinge
Nørre Asmindrup
Højby
Rørvig
Sjællands Odde
Føllenslev
Sejerø
Eskebjerg
Køge
Gadstrup
Havdrup
Lille Skensved
Bjæverskov
Faxe
Hårlev
Karise
Faxe Ladeplads
Store Heddinge
Strøby
Klippinge
Rødvig Stevns
Herfølge
Tureby
Rønnede
Holmegaard
Haslev
Næstved
Præstø
Tappernøje
Mern
Karrebæksminde
Lundby
Vordingborg
Kalvehave
Langebæk
Stensved
Stege
Borre
Askeby
Bogø By
Nykøbing F
Nørre Alslev
Stubbekøbing
Guldborg
Eskilstrup
Horbelev
Idestrup
Væggerløse
Gedser
Nysted
Toreby L
Kettinge
Øster Ulslev
Errindlev
Nakskov
Harpelunde
Horslunde
Søllested
Maribo
Bandholm
Torrig L
Fejø
Nørreballe
Stokkemarke
Vesterborg
Holeby
Rødby
Dannemare
Sakskøbing
Midtsjælland USF P
Odense C
Odense V
Odense NV
Odense SØ
Odense M
Odense NØ
Odense SV
Odense S
Odense N
Marslev
Kerteminde
Agedrup
Munkebo
Rynkeby
Mesinge
Dalby
Martofte
Bogense
Otterup
Morud
Harndrup
Brenderup Fyn
Asperup
Søndersø
Veflinge
Skamby
Blommenslyst
Vissenbjerg
Middelfart
Ullerslev
Langeskov
Aarup
Nørre Aaby
Gelsted
Ejby
Faaborg
Assens
Glamsbjerg
Ebberup
Millinge
Broby
Haarby
Tommerup
Svendborg
Ringe
Vester Skerninge
Stenstrup
Kværndrup
Årslev
Nyborg
Ørbæk
Gislev
Ryslinge
Ferritslev Fyn
Frørup
Hesselager
Skårup Fyn
Vejstrup
Oure
Gudme
Gudbjerg Sydfyn
Rudkøbing
Humble
Bagenkop
Tranekær
Marstal
Ærøskøbing
Søby Ærø
Kolding
Egtved
Almind
Viuf
Jordrup
Christiansfeld
Bjert
Sønder Stenderup
Sjølund
Hejls
Haderslev
Aabenraa
Rødekro
Løgumkloster
Bredebro
Tønder
Højer
Gråsten
Broager
Egernsund
Padborg
Kruså
Tinglev
Bylderup-Bov
Bolderslev
Sønderborg
Nordborg
Augustenborg
Sydals
Vojens
Gram
Toftlund
Agerskov
randerup J
Bevtoft
Sommersted
Vamdrup
Vejen
Gesten
Bække
Vorbasse
Rødding
Lunderskov
Brørup
Lintrup
Holsted
Hovborg
Føvling
Gørding
Esbjerg N
Fanø
Tjæreborg
Bramming
Glejbjerg
Agerbæk
Ribe
Gredstedbro
Skærbæk
Rømø
Varde
Årre
Ansager
Nørre Nebel
Oksbøl
Janderup Vestj
Billum
Vejers Strand
Henne
Outrup
Blåvand
Tistrup
Ølgod
Tarm
Hemmet
Skjern
Videbæk
Kibæk
Lem St
Ringkøbing
Hvide Sande
Spjald
Ørnhøj
Tim
Ulfborg
Fredericia
Taulov Pakkecenter
Fredericia
Børkop
Vejle
Vejle Øst
Juelsminde
Stouby
Barrit
Tørring
Uldum
Vonge
Bredsten
Randbøl
Vandel
Billund
Grindsted
Hejnsvig
Sønder Omme
Stakroge
Sønder Felding
Jelling
Gadbjerg
Give
Brande
Ejstrupholm
Hampen
Herning
Herning
Ikast
Bording
Engesvang
Sunds
Karup J
Vildbjerg
Aulum
Holstebro
Haderup
Sørvad
Hjerm
Vemb
Struer
Lemvig
Bøvlingbjerg
Bækmarksbro
Harboøre
Thyborøn
Thisted
Hanstholm
Frøstrup
Vesløs
Snedsted
Bedsted Thy
Hurup Thy
Vestervig
Thyholm
Skive
Vinderup
Højslev
Stoholm Jyll
Spøttrup
Roslev
Fur
Nykøbing M
Erslev
Karby
Redsted M
Vils
Øster Assels
Aarhus C
Aarhus N
Aarhus V
Brabrand
Risskov Ø
Åbyhøj
Egå
Viby J
Højbjerg
Odder
Samsø
Tranbjerg J
Mårslet
Beder
Malling
Hundslund
Solbjerg
Hasselager
Hørning
Hadsten
Trige
Tilst
Hinnerup
Ebeltoft
Rønde
Knebel
Balle
Hammel
Harlev J
Galten
Sabro
Sporup
Grenaa
Lystrup
Hjortshøj
Skødstrup
Hornslet
Mørke
Ryomgård
Kolind
Trustrup
Nimtofte
Glesborg
Ørum Djurs
Anholt
Silkeborg
Kjellerup
Lemming
Sorring
Ans By
Them
Bryrup
Skanderborg
Låsby
Ry
Horsens
Daugård
Hedensted
Løsning
Hovedgård
Brædstrup
Gedved
Østbirk
Flemming
Rask Mølle
Klovborg
Nørre Snede
Stenderup
Hornsyld
Viborg
Tjele
Løgstrup
Skals
Rødkærsbro
Bjerringbro
Ulstrup
Langå
Thorsø
Fårvang
Gjern
Randers C
Randers NV
Randers NØ
Randers SV
Ørsted
Randers SØ
Allingåbro
Auning
Havndal
Spentrup
Gjerlev J
Fårup
Aalborg
Aalborg SV
Aalborg SØ
Aalborg Øst
Svenstrup J
Nibe
Gistrup
Klarup
Storvorde
Kongerslev
Sæby
Vodskov
Hjallerup
Dronninglund
Asaa
Dybvad
Gandrup
Hals
Vestbjerg
Sulsted
Tylstrup
Nørresundby
Vadum
Aabybro
Brovst
Løkken
Pandrup
Blokhus
Saltum
Hobro
Arden
Skørping
Støvring
Suldrup
Mariager
Hadsund
Bælum
Terndrup
Aars
Nørager
Aalestrup
Gedsted
Møldrup
Farsø
Løgstør
Ranum
Fjerritslev
Brønderslev
Jerslev J
Østervrå
Vrå
Hjørring
Tårs
Hirtshals
Sindal
Bindslev
Frederikshavn
Læsø
Strandby
Jerup
Ålbæk
SkagenSide 2: Udsalg 30%
Side 3: Udsalg 40%
Side 4: Udsalg 60%