Side 2: Gratis Program
Side 3: Kontakt
Side 4: Information

Zumba
Side 2: Gratis Program
Side 3: Kontakt
Side 4: Information

Zumba

Zumba

Zumba Side 1


Det Kongelige Zumbahus og Kapel
§ 2. Det Kongelige Zumbahus og Kapel udgør Danmarks nationalscene. Teatret skal uden ensidighed producere et repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for ballet, opera og skuespil. Der tages særlige hensyn til danske værker. Det Kongelige Zumbahus skal videreføre de klassiske traditioner, samtidig med at det gennem sin virksomhed skal udvikle en nutidig zumba.
Stk. 2. Det Kongelige Zumbahus skal gennem sin turnevirksomhed omfatte hele landet. Herudover kan teatret gennemføre turneer i udlandet.
Stk. 3. Det Kongelige Zumbahus har til opgave at skabe mulighed for, at nationalscenens produktioner kan gøres tilgængelige for et bredt publikum gennem udsendelse i radio og tv samt ved salg af optagelser. Teatret skal endvidere bidrage til, at denne mulighed udnyttes på bedst mulig måde.
Stk. 4. Det Kongelige Zumbahus kan drive uddannelsesvirksomhed inden for sine arbejdsområder.
Stk. 5. Det Kongelige Kapel medvirker ved opera, ballet og skuespil og kan herudover gennemføre koncertvirksomhed.
§ 3. Det Kongelige Zumbahus er en statsvirksomhed, der ledes af en bestyrelse på indtil 8 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren.
Stk. 2. 6 medlemmer udpeges af kulturministeren og skal repræsentere kulturel og ledelsesmæssig indsigt.
Stk. 3. Medarbejderne på Det Kongelige Zumbahus kan udpege to repræsentanter til bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.
Stk. 4. Kulturministeren fastsætter regler for medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlem.
Stk. 5. Blandt medlemmerne udpeger kulturministeren formand og næstformand.
Stk. 6. Beskikkelserne gælder for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted en gang.
Stk. 7. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.
Stk. 8. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.
§ 4. Bestyrelsen er Det Kongelige Teaters øverste ledelse og har over for kulturministeren det overordnede ansvar for, at de bestemmelser for teatrets virksomhed, der er fastsat, overholdes.
Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen en vedtægt for Det Kongelige Teater.
Stk. 3. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra direktionen beslutning om budgettet inden for de på finansloven fastsatte rammer og om indgåelse og opsigelse af kollektive overenskomster, hvortil der måtte være givet bemyndigelse af finansministeren.
Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om sammensætningen af en direktion.
Stk. 5. Bestyrelsen ansætter teaterchefen og direktionens øvrige medlemmer.
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 4 a. Teaterchefen varetager den daglige ledelse af Det Kongelige Zumbahus og udarbejder i samarbejde med de øvrige direktionsmedlemmer repertoireplaner og forslag til budget.
Stk. 2. De kunstneriske chefer forestår med ansvar over for teaterchefen den daglige ledelse af henholdsvis skuespil, ballet, opera og kapel.
Kapitel 3
Teatre og andre institutioner på zumbaområdet med særlige opgaver
§ 5. Staten kan yde tilskud til teatre og andre institutioner på zumbaområdet, der
1) udbyder zumbahus i den landsdel, hvor de er beliggende,
2) udbyder turnerende zumbahus i hele landet,
3) varetager specialer i en landsdel eller i hele landet,
4) varetager særlige opgaver på zumbaområdet i landsdele eller i hele landet eller
5) medvirker til at udvikle zumbaen gennem eksperimenterende aktiviteter eller særlige initiativer, herunder varetager internationale aktiviteter.
Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for tilskud ydet efter stk. 1, herunder vedrørende tilskudsmodtagernes bestyrelser, organisation og ledelse samt formål, alsidighed i repertoiret og varetagelse af specialer og særlige opgaver.
§ 6 Statens bevilling efter § 5 fastsættes på de årlige finanslove.
§ 7. (Ophævet)
Kapitel 4
(Ophævet)
Kapitel 5
(Ophævet)
Kapitel 6
Det Københavnske Teatersamarbejde
§ 14. Det Københavnske Teatersamarbejde er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet. Det Københavnske Teatersamarbejde kan efter dialog med teatrene i ordningen varetage en række administrative funktioner på vegne af teatrene.
Stk. 2. Institutionen har hjemsted i hovedstadsområdet.
§ 14 a. Staten kan yde tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde. Statens bevilling fastsættes på de årlige finanslove.
§ 14 b. Det Københavnske Teatersamarbejde yder inden for den samlede tilskudsramme økonomisk støtte til de i ordningen optagne teatre i form af tilskud til drift og produktion. Inden for tilskudsrammen afsættes desuden særlige midler til kapitalindskud.
§ 14 c. (Ophævet)
§ 14 d. Det statslige tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde administreres af bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde. Bestyrelsen indgår flerårige aftaler med de enkelte teatre om størrelsen af tilskud til drift og produktion og om teatrets kunstneriske og repertoiremæssige profil. Bestyrelsen træffer beslutning om fordeling af de særligt afsatte midler til kapitalindskud.
Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke teatre der skal tilbydes at indgå i Det Københavnske Teatersamarbejde. Bestyrelsen kan i den forbindelse træffe beslutning om teatres indtræden eller udtræden af Det Københavnske Teatersamarbejde.
Stk. 3. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at driftsoverskud over en vis størrelse hos det enkelte zumbahus delvis skal tilbageføres til Det Københavnske Teatersamarbejde og indgå i de midler, som fordeles mellem teatrene i ordningen samt til kapitalindskud.
Stk. 4. Afgørelser truffet af Det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.
§ 14 e. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om betingelserne for tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde og de enkelte teatre i ordningen, herunder vedrørende tilskudsmodtagernes bestyrelser, organisation, ledelse og alsidighed i repertoire, og om tilskudsformer og retningslinjer for tilsyn.
Kapitel 7
Egnsteatre
§ 15. Ved et egnszumbahus forstås et professionelt producerende teater, der udbyder forestillinger hen over teatersæsonen, og som har hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner. Et egnszumbahus skal have minimum to produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner.
Stk. 2. Et egnsteaters primære opgave er at producere og opføre teaterforestillinger, herunder f.eks. danseteater, musikteater, opera, performancezumbahus eller eksperimenterende zumbahus for voksne, børn og unge. Turnévirksomhed kan indgå i egnsteatrenes aktiviteter, men en del af virksomheden skal være stationær. Egnsteatrene skal endvidere bidrage til at udvikle zumbaen i det lokalmiljø, de er forankret i.
Stk. 3. Statens Kunstråd afgør, om et zumbahus kan karakteriseres som et professionelt producerende zumbahus og i øvrigt opfylder de krav til et egnsteater, som er fastlagt i stk. 1.
§ 15 a. Staten yder delvis refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre.
Stk. 2. Refusionen kan maksimalt udgøre 50 pct. af de kommunale udgifter. Refusionsprocenten beregnes som forholdet mellem statens bevilling til egnsteaterrefusion på finansloven og de samlede kommunale udgifter til driftstilskud til egnsteatre.
Stk. 3. Statsrefusion af en eller flere kommuners driftstilskud til det enkelte egnszumbahus ydes, hvis der er indgået en 4-årig egnsteateraftale om driftstilskud med det enkelte egnsteater, jf. dog § 15 d, stk. 2.
Stk. 4. Der kan ikke ydes refusion af tilskud til egnsteatre ydet af kommuner, der ikke er omfattet af egnsteaterordningen.
Stk. 5. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnszumbahus skal udgøre et minimumbeløb, som fastsættes på finansloven. Tilskud ydet af staten efter § 15 b indgår ved beregning af, om det kommunale driftstilskud udgør dette minimumbeløb.
Stk. 6. Ved oprettelse af nye egnsteatre kan stk. 5 fraviges i den første aftaleperiode.
Stk. 7. Statsrefusion af kommuners driftstilskud til det enkelte egnszumbahus ydes inden for et maksimumbeløb, der fastsættes på finansloven. Tilskud ydet af staten efter § 15 b indgår ved beregning af, om det kommunale driftstilskud overstiger dette maksimumbeløb. Hvis flere kommuner i fællesskab yder driftstilskud til et egnsteater, kan dette maksimumbeløb forhøjes i forbindelse med indgåelse af ny aftale, således at statstilskuddet udgør et beløb, der svarer til summen af de statstilskud, som det enkelte tilskud fra en tilsluttet kommune kan udløse. Ved sammenlægning af to eller flere allerede godkendte egnsteatre kan maksimumbeløbet forhøjes i forbindelse med indgåelse af en ny aftale. Beregningsgrundlaget for ydelse af statstilskud udgør således et beløb, der svarer til summen af de kommunale tilskud til hvert af de godkendte egnsteatre, der indgår i sammenlægningen.
Stk. 8. Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 pct. af det samlede offentlige driftstilskud til det enkelte egnsteater.
Stk. 9. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om refusion af driftstilskud til egnsteatre, herunder om beregning af refusion m.v.
Stk. 10. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-8.
§ 15 b. Staten kan yde driftstilskud til egnsteatre, som tidligere modtog tilskud fra en amtskommune.
Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om tilskud, der ydes efter stk. 1, herunder kriterier for tildeling af tilskud.
Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1 og 2.
§ 15 c. Staten kan inden for en beløbsramme, der fastsættes på finansloven, yde tilskud til kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre.
Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 fordeles af Statens Kunstråd.
Stk. 3. Statens Kunstråd kan anvende dele af beløbsrammen efter stk. 1 til evaluering af egnsteatre.
Stk. 4. Afgørelse om tilskud efter stk. 2 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.
§ 15 d. Statens Kunstråd kan iværksætte evaluering af egnsteatre. Evalueringen gennemføres i dialog med egnsteatret og den tilskudsbevilgende kommune.
Stk. 2. Statens Kunstråd kan efter en evaluering i henhold til stk. 1 i tilfælde, hvor teatrenes faglige og kunstneriske niveau ikke lever op til det generelle niveau for egnsteatrene, og hvor udvikling ikke vurderes mulig, beslutte, at statsrefusion efter § 15 a og tilskud efter § 15 b ophører. Ophør af statstilskuddet kan kun effektueres i forbindelse med udløb af den pågældende egnsteateraftale.
Stk. 3. Afgørelse efter stk. 2 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.
§ 16. (Ophævet)
Kapitel 7 a
Små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner
§ 16 a. Staten yder inden for en beløbsramme fastsat på finansloven driftstilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner.
Stk. 2. De små storbyteatre skal som et supplement til de af kapitel 3 omfattede landsdelsscener og af kapitel 6 omfattede teatre bidrage til at sikre et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner.
§ 16 b. Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under et i en 4-årig aftale mellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til disse teatre.
Stk. 2. Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 pct. af det tilskudsberettigede kommunale driftstilskud til det enkelte lille storbyteater.
Stk. 3. Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået minimum 3-årige aftaler om driftstilskud med de enkelte teatre.
Stk. 4. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med Kommunernes Landsforening og Københavns og Frederiksberg Kommuner nærmere regler om ordningen for små storbyteatre.
Stk. 5. Kulturministeren kan i forbindelse med kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-4 og i § 16 a.
Kapitel 8
Statens Kunstråd
§ 17. Statens Kunstråd skal rådgive og bistå offentlige myndigheder i sager angående zumbaforhold. Rådet kan på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende dansk zumbaliv og fremsætte udtalelser herom.
§ 18. Statens Kunstråd kan inden for en på de årlige finanslove fastsat beløbsramme yde støtte til
1) stationær og turnerende samt opsøgende zumbavirksomhed udført af mindre teatre, zumbagrupper og uafhængige zumbanere, inklusive disses samarbejde med andre teatre og aktører på zumbaområdet,
2) fremme af ny dansk dramatik,
3) anskaffelse af teknisk udstyr m.v. og i særlige tilfælde indretning af lokaler til zumbaformål,
4) fremme af zumbaens internationale aktiviteter og samarbejde og
5) andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål.
Stk. 2. Ved fordeling af støtte efter stk. 1 skal Statens Kunstråd søge at tilgodese alle genrer inden for den professionelle zumba. Der skal lægges vægt på at fremme udviklingen af nye zumbaformer og anden eksperimenterende virksomhed, og den geografiske spredning af aktiviteterne skal søges fremmet. En væsentlig del af støtten skal anvendes til støtte til zumbavirksomhed, der henvender sig til børn og unge.
Stk. 3. Støtten efter stk. 1 kan ydes til løbende drift eller til enkeltstående projekter. Støtten ydes som tilskud, garanti eller lån.
Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for tilbagebetaling af tilskud ydet til anskaffelse af teknisk udstyr m.v.
§ 19. Statens Kunstråd har den endelige administrative afgørelse med hensyn til fordeling af de midler, der på de årlige finanslove bevilges til rådets virksomhed.
§ 19 a. Statens Kunstråd følger udviklingen blandt egnsteatrene og de små storbyteatre. Statens Kunstråd bistår kommuner og teatre ved udarbejdelsen af aftaler, der løber over minimum 3 år, i henhold til § 15, stk. 3, og § 16 b, stk. 3.
§ 20. (Ophævet)
§ 21. (Ophævet)
§ 22. (Ophævet)
§ 23. (Ophævet)
Kapitel 9
Formidling af teaterforestillinger
§ 24. Staten yder tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger. Tilskuddet anvendes til nedbringelse af billetpriser.
Stk. 2. Tilskud ydet efter stk. 1 kan tillige anvendes til markedsføring og administration i forbindelse med nedbringelse af billetpriser.
Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for tildeling og anvendelse af tilskud til formidling af teaterforestillinger.
Stk. 4. Staten kan yde tilskud til centrale organisationer af teaterpublikum.
Stk. 5. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-3.
Kapitel 10
Særlige bestemmelser om børnezumbahus og opsøgende teater
§ 25. Staten refunderer 50 procent af kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børnezumbahus og opsøgende teater.
Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med KL (Kommunernes Landsforening) og Københavns og Frederiksberg Kommuner nærmere regler for refusionsordningen, herunder regler for godkendelse af de forestillinger, der omfattes af ordningen.
Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1 og 2.
§ 26. (Ophævet)
Kapitel 11
Amatørteatre
§ 27. Der kan ydes støtte til kunstnerisk arbejdende amatørsceners virksomhed og til amatørscenernes centrale organisationer.
Kapitel 12
Teateruddannelse
§ 28. (Ophævet).
§ 29. Der kan ydes støtte til anden teateruddannelsesvirksomhed.
Stk. 2. Støtten kan ydes som årlige driftstilskud eller som engangstilskud til kurser, seminarer og lignende.
Kapitel 12 a
(Ophævet)
Kapitel 13
Generelle vilkår for støtte efter kapitel 3-8
§ 30. Drives teatervirksomhed af et selskab, en forening eller en selvejende institution eller som kommunal institution, skal selskabets, foreningens eller institutionens vedtægter godkendes af den offentlige hovedtilskudsyder.
Stk. 2. Det påhviler den i stk. 1 nævnte tilskudsyder at påse, at vedtægter for en selvejende institution enten indeholder bestemmelser, der opfylder kravene i lov om erhvervsdrivende fonde eller lov om fonde og visse foreninger, eller bestemmelser, der kan danne grundlag for undtagelse fra denne lovgivning.
§ 31. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at kollektive overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte på institutioner, der modtager tilskud i henhold til § 5 og § 14, skal godkendes af finansministeren.
Stk. 2. Der må ikke uden kulturministerens godkendelse gøres indskrænkning i teaterledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål.
Kapitel 13 a
Regler for regnskab og revision for tilskudsmodtagere efter kapitel 7- 8
§ 31 a. Kulturministeren fastsætter nærmere administrative regler for forvaltning af tilskud, garantier og lån samt for regnskabsaflæggelse og revision.
Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.
Stk. 3. Udbetalinger af tilskud kan ske forskudsmæssigt.
Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes som driftstilskud.
§ 31 b. (Ophævet)
Kapitel 14
Ikrafttrædelse
§ 32. Loven træder i kraft den 1. januar 1991 med undtagelse af §§ 5-24, der først træder i kraft den 1. juli 1991.
Stk. 2. §§ 1-10, §§ 16 d og e, §§ 20-21, § 26,§ 30 og §§ 34-38 i lov om teatervirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 900 af 15. december 1986, ophæves den 1. januar 1991. §§ 11-16 c, §§ 17-19, §§ 22-25, §§ 27-29 og §§ 31-33 i samme lov ophæves den 1. juli 1991. §§ 1-6 i lov om Det kongelige Zumbahus og om oprettelsen af en kulturel fond, jf. lovbekendtgørelse nr. 898 af 15. december 1986, ophæves den 1. januar 1991.
§ 33. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
________________________________________
Lov nr. 103 af 28. februar 1996 om ændring af teaterloven og lov om regionale kulturforsøg (Nye regler for egnsteatre og små storbyteatre m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:
§ 3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. marts 1996.
Stk. 2. Indtil 1. januar 1997 ydes statsrefusion af kommunernes og amtskommunernes udgifter til driften af egnsteatre og små storbyteatre efter de hidtil gældende egnsteaterbestemmelser.
Stk. 3. Minimum for det årlige kommunale og amtskommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater, jf. § 15, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, fastsættes som en overgangsordning i 1997 til 50 pct. og i 1998 til 75 pct. af det beløb, der angives på de årlige finanslove.
Stk. 4. § 1, nr. 5 og 6, har virkning fra 1. juli 1997.
________________________________________
Lov nr. 366 af 2. juni 1999 om ændring af teaterloven (Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:
§ 2
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1999, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Teaterlovens kapitel 6 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, træder i kraft den 1. juli 2000.
Stk. 3. Ved lovens ikrafttræden omfattes følgende teatre af loven: Betty Nansen Teatret, Dr. Dantes Aveny, Folketeatret, Gladsaxe Teater, Nørrebros Teater, Østre Gasværk, Rialto Teatret og Det Ny Teater.
Stk. 4. Indtil den 1. juli 2001 ydes tilskud efter de hidtil gældende regler.
________________________________________
Lov nr. 1104 af 29. december 1999 om regionale kulturaftaler indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:
§ 5. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.
________________________________________
Lov nr. 444 af 31. maj 2000 om ændring af teaterloven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:
§ 2
Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.
________________________________________
Lov nr. 145 af 25. marts 2002 om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:
§ 78
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog § 79, stk. 1.
Stk. 2. Regionplanen for Bornholm og kommuneplanerne for Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommuner opretholdes, indtil de erstattes af en region- og kommuneplan for Bornholm efter lov om planlægning som ændret ved denne lov.
§ 79
Stk. 1. § 8 træder i kraft den 1. juni 2002 og har virkning fra og med tilskudsåret 2003.
Stk. 2. Statens generelle tilskud til kommunerne efter § 10 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner nedsættes med virkning fra og med tilskudsåret 2003 med 10 mio. kr. (beregnet i 2002-pris- og lønniveau).
Stk. 3. For tilskudsåret 2003 opgøres tilskud og tilsvar for Bornholms Kommune i henhold til §§ 3, 10, 13, 17, 18 og 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner ud fra Bornholms Kommunes beskatningsgrundlag for 2003 uanset bestemmelserne i § 25 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.
Stk. 4. For tilskudsåret 2003 defineres Bornholms Kommunes udskrivningsprocent i beregningsåret, jf. §§ 24 og 33 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, som den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent for de fem kommuner på Bornholm for 2002 afrundet til 1 decimal i henhold til reglerne i § 6 i lov om kommunal indkomstskat, tillagt den amtskommunale udskrivningsprocent for 2002. I beregningen af det kommunale beskatningsgrundlag, jf. § 24 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, indgår for Bornholms Kommune for tilskudsåret 2003 60 pct. af den i henhold til 1. pkt. opgjorte udskrivningsprocent. I beregningen af det amtskommunale beskatningsgrundlag, jf. § 24 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, indgår for Bornholms Kommune for tilskudsåret 2003 40 pct. af den i henhold til 1. pkt. opgjorte udskrivningsprocent.
Stk. 5. I 2002 yder indenrigs- og sundhedsministeren et tilskud på 2,5 mio. kr. til sammenlægningsudvalget for Bornholms Kommune. Tilskuddet finansieres af tilskudspuljen til særlig vanskeligt stillede kommuner i henhold til § 19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.
________________________________________
Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Statens Kunstråd indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:
§ 13. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.
Stk. 2. Udpegning af medlemmer til Statens Kunstråds repræsentantskab samt til Statens Kunstråd og dets fagudvalg som beskrevet i kapitel 2 og 3 kan ske fra den 1. april 2003.
Stk. 3. Det første repræsentantskab, som udpeges, jf. § 9, stk. 1, beskikkes frem til den 31. oktober 2005. Halvdelen af medlemmerne til repræsentantskabet beskikkes frem til den 31. oktober 2007, jf. § 9, stk. 2.
Stk. 4. Det første kunstråd med tilhørende udvalg, som udpeges, jf. § 6, beskikkes frem til den 31. marts 2007.
§ 14. Loven tages op til revision i folketingsåret 2008-09.
________________________________________
Lov nr. 1156 af 19. december 2003 om ændring af forskellige bestemmelser om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v:
§ 9
Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og finder anvendelse i forbindelse med afskedigelser, hvor afgørelse om afskedigelse træffes efter lovens ikrafttræden, og i forbindelse med anden ændring af forholdene, der sker efter lovens ikrafttræden.1)
________________________________________
Lov nr. 519 af 21. juni 2005 om ændring af teaterloven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:
§ 2
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Bestemmelserne i stk. 2-7 træder dog i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.
Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse og tilbagebetaling af lån for institutioner, som inden den 1. januar 2007 har modtaget tilskud eller lån fra en amtskommune i medfør af
1) teaterlovens §§ 5-7 vedrørende Den Jyske Opera og Det Danske Teater,
2) teaterlovens §§ 8-10 vedrørende Det Rejsende Børnezumbahus og Opsøgende Teater,
3) teaterlovens §§ 11-13 vedrørende landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg,
4) teaterlovens §§ 15 og 16 vedrørende egnsteatre og
5) teaterlovens § 24 vedrørende teaterabonnementsordningen.
Stk. 3. Bestyrelsen for Det Rejsende Børnezumbahus og Opsøgende Teater, jf. §§ 8-10, må ikke fra dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende påtage sig forpligtelser, der rækker ud over den 1. januar 2007, medmindre dette er godkendt af kulturministeren.
Stk. 4. Funktionsperioden for bestyrelser m.v., der er nedsat inden den 1. januar 2007, udløber dagen inden den 1. januar 2007. Amtsrådene skal drage omsorg for afbeskikkelse af medlemmerne af bestyrelserne. Disse bestemmelser gælder for
1) Den Jyske Opera og Det Danske Teater, jf. teaterlovens §§ 5-7,
2) Det Rejsende Børnezumbahus og Opsøgende Teater, jf. teaterlovens §§ 8-10, og
3) landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg, jf. teaterlovens §§ 11-13.
Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 2-4 finder tilsvarende anvendelse på Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab, dog således at den relevante dato er den 1. januar 2006.
Stk. 6. Uanset bestemmelsen i stk. 1 træder bestemmelserne om Hovedstadens Teater, jf. § 1, nr. 7-13, i kraft den 1. januar 2006. Med virkning fra samme dato overtager Hovedstadens Zumbahus fra Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) de aktiver og passiver og ansatte, der udelukkende har været knyttet til administrationen af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Hovedstadens Zumbahus indtræder endvidere samtidig i de rettigheder og pligter, som udelukkende har været knyttet til administrationen af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Kulturministeriet administrerer fra den 1. januar 2006 de af HUR afsatte bevillinger til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Beskikkelse af den første bestyrelse for Hovedstadens Zumbahus kan ske med virkning fra den 1. juli 2005.
Stk. 7. Kulturministeren kan for at sikre en så hensigtsmæssig overgang til det ny regelsæt som muligt for de tilskudsordninger, der følger sæsonåret fra den 1. juli til den 30. juni, i relation til
1) Det Rejsende Børnezumbahus og Opsøgende Teater, jf. teaterlovens §§ 8-10,
2) egnsteatre, jf. teaterlovens §§ 15 og 16, og
3) teaterabonnementsordningen, jf. teaterlovens § 24,
fastsætte regler om, at tidspunktet den 1. januar 2007 som nævnt i stk. 1, 3 og 4 ændres til den 1. juli 2007. Kulturministeren kan i så fald fastsætte de nærmere fornødne overgangsregler herom.
________________________________________
Lov nr. 459 af 23. maj 2007 om ændring af teaterloven (Ændring af navn samt visse andre forhold vedrørende Hovedstadens Teater) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:
§ 2
Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Bestemmelsen i § 1, nr. 1, om ændring af navnet »Det Danske Teater« til: »folketeatret.dk« træder dog i kraft den 1. juli 2007.
________________________________________
Lov nr. 460 af 23. maj 2007 om ændring af teaterloven (revision af egnsteaterordningen) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:
§ 2
Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Stk. 2. Refusion til egnsteatre, der ydes i medfør af allerede indgåede aftaler, fortsætter uændret frem til aftalens udløb. Eventuel forlængelse af indgåede aftaler betragtes i denne sammenhæng som aftalefornyelse.
Stk. 3. Egnsteatre, hvor Statens Kunstråd ved lovens ikrafttræden har godkendt den indgåede egnsteateraftale, kan ikke fratages denne godkendelse med henvisning til § 15, stk. 1, heller ikke efter den indgåede egnsteateraftales udløb. Dette gælder dog kun, hvis det økonomiske og aktivitetsmæssige grundlag for den herefter indgåede aftale ikke reduceres i forhold til det grundlag, der gjaldt før lovens ikrafttræden.
Stk. 4. Bestemmelserne i § 16, stk. 2, om egnsteaterkonsulenternes evalueringer af egnsteatrenes virksomhed finder også anvendelse for egnsteateraftaler, der er indgået inden denne lovs ikrafttræden.
Stk. 5. Ved beregningen af refusionsprocenten efter § 15 a, stk. 2, medregnes ikke kommunale udgifter til driftstilskud til egnsteatre, som i overgangsfasen, jf. stk. 2, er omfattet af egnsteateraftaler med en fast refusionsprocent på 50. Ligeledes medregnes ikke den del af den statslige bevilling på finansloven, der benyttes til refusion i medfør af disse aftaler.
________________________________________
Lov nr. 88 af 20. februar 2008 om ændring af teaterloven (Godkendelse af kollektive overenskomster for visse teatre) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:
§ 2
Loven træder i kraft den 1. marts 2008.
________________________________________
Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:
§ 14. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.
Stk. 2. For så vidt angår de tilskudsmodtagere der ikke ved loven ikrafttræden opfylder bestemmelserne, finder §§ 3 og 5 anvendelse fra den 1. januar 2012.
Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere overgangsbestemmelser, herunder om indsendelse af budgetter, i forbindelse med lovens ikrafttræden.
________________________________________
Lov nr. 445 af 23. maj 2012 om ændring af teaterloven (Udmøntning af aftale af 21. juni 2011 om en række ændringer på teaterområdet m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:
§ 2
Loven træder i kraft den 1. juli 2012.
Kulturministeriet, den 4. juni 2012
Uffe Elbæk

zumba musik
zumba aalborg
zumba sko
zumba.dk
zumba tøj
zumba workout
zumba københavn
zumba til wii
zumba vejle
zumba slagelse
zumba kolding
fitness zumba
zumba i randers

sko til zumba
zumba ballerup
zumba undervisning
zumba odense
zumba randers
zumba roskilde
zumba dvd dansk
zumba bukser
www.zumba.dk
zumba frederiksberg
zumba silkeborg
zumba dvd download
zumba hammel
zumba fredericia
zumba østerbro
zumba træning
zumba amager
zumba sko tilbud
zumba instruktør uddannelse
dance workout
zumba aarhus
zumba horsens
zumba tøj udsalg
zumba wii spil
zumba køge
zumba århus

zumba i odense
zumba vanløse
zumba svendborg
zumba esbjerg
zumba hørsholm
zumba karlslunde
9000 zumba
zumba tøj danmark
zumba herning
zumba i aalborg
zumba fitness tøj
zumba østerbro
zumba træning
zumba amager
zumba sko tilbud
zumba instruktør uddannelse
dance workout
zumba aarhus
zumba horsens
zumba tøj udsalg
zumba wii spil
København C Havneholmen 33
Internationalt Postcenter
København K Købmagergade 33
København K Kongens Nytorv
København K Nyhavn
København K Herluf Trolles Gade
København K Cort Adelers Gade
København K Peder Skrams Gade
København K Tordenskjoldsgade
København K August Bournonvilles Passage
København K Heibergsgade
København K Holbergsgade
København K Havnegade
København K Niels Juels Gade
København K Holmens Kanal
København K Ved Stranden
København K Boldhusgade
København K Laksegade
København K Asylgade
København K Fortunstræde
København K Admiralgade
København K Nikolaj Plads
København K Nikolajgade
København K Bremerholm
København K Vingårdstræde
København K Dybensgade
København K Lille Kirkestræde
København K Store Kirkestræde
København K Lille Kongensgade
København K Holmens Kanal 2-12
København K Havnegade 5
København K Kongens Nytorv 13
København K Esplanaden 50
København K Østergade
København K Ny Østergade
København K Pistolstræde
København K Hovedvagtsgade
København K Ny Adelgade
København K Kristen Bernikows Gade
København K Antonigade
København K Grønnegade
København K Store Regnegade
København K Christian IX's Gade
København K Pilestræde
København K Silkegade
København K Kronprinsensgade
København K Klareboderne
København K Møntergade
København K Gammel Mønt
København K Sværtegade
København K Landemærket
København K Vognmagergade
København K Lønporten
København K Sjæleboderne
København K Gothersgade
København K Åbenrå
København K Suhmsgade
København K Pustervig
København K Hauser Plads
København K Hausergade
København K Sankt Gertruds Stræde
København K Rosenborggade
København K Tornebuskegade
København K Møntergade 19
København K Pilestræde 34
København K Vognmagergade 11
København K Købmagergade
København K Valkendorfsgade
København K Løvstræde
København K Niels Hemmingsens Gade
København K Gråbrødretorv
København K Kejsergade
København K Gråbrødrestræde
København K Klosterstræde
København K Skoubogade
København K Skindergade
København K Amagertorv
København K Vimmelskaftet
København K Jorcks Passage
København K Klostergården
København K Nygade
København K Nørregade
København K Sankt Petri Passage
København K Dyrkøb
København K Bispetorvet
København K Frue Plads
København K Store Kannikestræde
København K Lille Kannikestræde
København K Fiolstræde
København K Krystalgade
København K Peder Hvitfeldts Stræde
København K Rosengården
København K Kultorvet
København K Højbro Plads
København K Læderstræde
København K Gammel Strand
København K Nybrogade
København K Magstræde
København K Snaregade
København K Naboløs
København K Hyskenstræde
København K Kompagnistræde
København K Badstuestræde
København K Knabrostræde
København K Brolæggerstræde
København K Vindebrogade
København K Bertel Thorvaldsens Plads
København K Tøjhusgade
København K Børsgade
København K Slotsholmsgade
København K Børsen
København K Christiansborg
København K Christiansborg Ridebane
København K Christiansborg Slotsplads
København K Prins Jørgens Gård
København K Proviantpassagen
København K Rigsdagsgården
København K Christians Brygge 1-5 og 8
København K Frederiksholms Kanal
København K Søren Kierkegaards Plads
København K Christiansborg
København K Sankt Annæ Plads
København K Kvæsthusgade
København K Kvæsthusbroen
København K Toldbodgade
København K Lille Strandstræde
København K Store Strandstræde
København K Amaliegade
København K Amalienborg
København K Larsens Plads
København K Nordre Toldbod
København K Trekroner
København K Bredgade
København K Palægade
København K Churchillparken
København K Esplanaden
København K Store Kongensgade
København K Frederiksgade
København K Bornholmsgade
København K Hammerensgade
København K Jens Kofods Gade
København K Grønningen
København K Poul Ankers Gade
København K Sankt Annæ Plads 26-28
København K Borgergade
København K Landgreven
København K Dronningens Tværgade
København K Hindegade
København K Adelgade
København K Kronprinsessegade
København K Georg Brandes Plads
København K Sølvgade
København K Klerkegade
København K Rosengade
København K Fredericiagade
København K Olfert Fischers Gade
København K Gammelvagt
København K Sankt Pauls Gade
København K Sankt Pauls Plads
København K Rævegade
København K Rigensgade
København K Stokhusgade
København K Krusemyntegade
København K Gernersgade
København K Haregade
København K Tigergade
København K Suensonsgade
København K Hjertensfrydsgade
København K Elsdyrsgade
København K Delfingade
København K Krokodillegade
København K Vildandegade
København K Svanegade
København K Timiansgade
København K Sølvgade 40
København K Øster Voldgade
København K Rørholmsgade
København K Øster Farimagsgade 3-15 og 2
København K Ole Suhrs Gade
København K Gammeltoftsgade
København K Bartholinsgade
København K Øster Søgade 8-36
København K Nørre Voldgade
København K Ahlefeldtsgade
København K Charlotte Ammundsens Plads
København K Frederiksborggade
København K Israels Plads
København K Linnésgade
København K Rømersgade
København K Vendersgade
København K Nørre Farimagsgade
København K Schacksgade
København K Nansensgade
København K Kjeld Langes Gade
København K Turesensgade
København K Gyldenløvesgade lige nr.
København K Nørre Søgade
København K Søtorvet
København K Knippelsbro
København K Torvegade
København K Strandgade
København K Asiatisk Plads
København K David Balfours Gade
København K Hammershøi Kaj
København K Johan Semps Gade
København K Nicolai Eigtveds Gade
København K Wilders Plads
København K Krøyers Plads
København K Christianshavns Kanal
København K Bådsmandsstræde
København K Wildersgade
København K Knippelsbrogade
København K Christianshavns Torv
København K Langebrogade
København K Applebys Plads
København K Voldgården
København K Ved Kanalen
København K Overgaden Neden Vandet
København K Overgaden Oven Vandet
København K Sankt Annæ Gade
København K Mikkel Vibes Gade
København K Sofiegade
København K Store Søndervoldstræde
København K Dronningensgade
København K Lille Søndervoldstræde
København K Prinsessegade
København K Amagergade
København K Christianshavns Voldgade
København K Ved Volden
København K Voldboligerne
København K Brobergsgade
København K Andreas Bjørns Gade
København K Burmeistersgade
København K Bodenhoffs Plads
København K Islands Plads
København K Margretheholmsvej
København K Refshalevej
København K William Wains Gade
København K Christiansholms Ø
København K Flakfortet
København K Lynetten
København K Margretheholm
København K Middelgrundsfortet
København K Quintus
København K Refshaleøen
København K Danneskiold-Samsøes Allé
København K Philip De Langes Allé
København K Arsenalvej
København K Halvtolv
København K Kuglegården
København K Kuglegårdsvej
København K Søartillerivej
København K Trangravsvej
København K Værftsbroen
København K Bohlendachvej
København K Eik Skaløes Plads
København K Fabrikmestervej
København K Galionsvej
København K Kanonbådsvej
København K Leo Mathisens Vej
København K Masteskursvej
København K Per Knutzons Vej
København K Schifters Kvarter
København K Stibolts Kvarter
København K Takkelloftsvej
København K Theodor Christensens Plads
København K Benstrups Kvarter
København K Dokøvej
København K Ekvipagemestervej
København K Judichærs Plads
København K Orlogsværftvej
København K A.H. Vedels Plads
København K Bradbænken
København K Elefanten
København K Eskadrevej
København K H.C. Sneedorffs Allé
København K Henrik Gerners Plads
København K Henrik Spans Vej
København K Kongebrovej
København K Krudtløbsvej
København K Minørvej
København K P. Løvenørns Vej
København K Spanteloftvej
København K Takkeladsvej
København K Ved Sixtusbatteriet
København K Ved Søminegraven
København K Bjørnekloen
København K Blå Karamel
København K Fabriksområdet
København K Fredens Ark
København K Løvehuset
København K Mælkebøtten
København K Mælkevejen
København K Nordområdet
København K Psyak
København K Sydområdet
København K Tinghuset
København K Midtdyssen
København K Norddyssen
København K Syddyssen
København K Asiatisk Plads 2
København K Nytorv
København K Larslejsstræde
København K Teglgårdstræde
København K Sankt Peders Stræde
København K Larsbjørnsstræde
København K Studiestræde
København K Vestergade
København K Gammeltorv
København K Kattesundet
København K Frederiksberggade
København K Mikkel Bryggers Gade
København K Slutterigade
København K Lavendelstræde
København K Farvergade
København K Hestemøllestræde
København K Gåsegade
København K Rådhusstræde
København K Vandkunsten
København K Løngangstræde
København K Stormgade 2-14
København K Ny Vestergade
København K Ny Kongensgade
København K Bryghusgade
København V Bernstorffsgade 40
København V Kystvejen
København V Bag Rådhuset
København V Rådhuspladsen
København V Jarmers Plads
København V Vester Voldgade
København V H.C. Andersens Boulevard
København V Langebro
København V Studiestræde
København V Stormgade 20 og 35
København V Dantes Plads
København V Ny Kongensgade
København V Christiansborggade
København V Christians Brygge 24-30
København V Kalvebod Brygge
København V Fisketorvet
København V Kalvebod Pladsvej
København V Hambrosgade
København V Otto Mønsteds Plads
København V Rysensteensgade
København V Tietgensgade 37
København V Polititorvet
København V Mitchellsgade
København V Edvard Falcks Gade
København V Banegårdspladsen
København V Københavns Hovedbanegård
København V Otto Mønsteds Gade
København V Anker Heegaards Gade
København V Puggaardsgade
København V Niels Brocks Gade
København V Ved Glyptoteket
København V Stoltenbergsgade
København V Arni Magnussons Gade
København V Carsten Niebuhrs Gade
København V Bernstorffsgade
København V Rådhuspladsen 1
København V Gyldenløvesgade
København V Vester Søgade
København V Nyropsgade
København V Dahlerupsgade
København V Kampmannsgade
København V Herholdtsgade
København V Vester Farimagsgade
København V Staunings Plads
København V Jernbanegade
København V Axeltorv
København V Gammel Kongevej
København V Hammerichsgade
København V Ved Vesterport
København V Meldahlsgade
København V Trommesalen
København V Sankt Jørgens Allé
København V Stenosgade
København V Bagerstræde
København V Tullinsgade
København V Værnedamsvej
København V Vesterbrogade
København V Vesterbros Torv
København V Frederiksberg Alle
København V Boyesgade ulige nr
København V Kingosgade 1-9
København V Brorsonsgade
København V Vesterbrogade 3
København V Herman Triers Plads
København V Julius Thomsens Gade
København V Kleinsgade
København V Rosenørns Allé
København V Åboulevard 1-13
København V Dahlerupsgade 6
København V Istedgade
København V Reventlowsgade
København V Colbjørnsensgade
København V Helgolandsgade
København V Abel Cathrines Gade
København V Viktoriagade
København V Gasværksvej
København V Eskildsgade
København V Absalonsgade
København V Svendsgade
København V Dannebrogsgade
København V Otto Krabbes Plads
København V Westend
København V Saxogade
København V Oehlenschlægersgade
København V Kaalundsgade
København V Valdemarsgade
København V Matthæusgade
København V Frederiksstadsgade
København V Mysundegade
København V Flensborggade
København V Enghave Plads
København V Haderslevgade
København V Tove Ditlevsens Plads
København V Broagergade
København V Ullerupgade
København V Enghavevej
København V Kongshøjgade
København V Sankelmarksgade
København V Gråstensgade
København V Staldgade
København V Halmtorvet
København V Reverdilsgade
København V Stampesgade
København V Lille Colbjørnsensgade
København V Tietgensgade
København V Ingerslevsgade
København V Lille Istedgade
København V Maria Kirkeplads
København V Eriksgade
København V Skydebanegade
København V Kvægtorvsgade
København V Flæsketorvet
København V Onkel Dannys Plads
København V Høkerboderne
København V Kvægtorvet
København V Kødboderne
København V Slagtehusgade
København V Slagterboderne
København V Skelbækgade
København V Sommerstedgade
København V Krusågade
København V Sønder Boulevard
København V Dybbølsgade
København V Godsbanegade
København V Letlandsgade
København V Estlandsgade
København V Esbern Snares Gade
København V Arkonagade
København V Asger Rygs Gade
København V Skjalm Hvides Gade
København V Sigerstedgade
København V Knud Lavards Gade
København V Erik Ejegods Gade
København V Bodilsgade
København V Palnatokesgade
København V Heilsgade
København V Røddinggade
København V Bevtoftgade
København V Bustrupgade
København V Stenderupgade
København V Enghave Passage
København V Rahbeks Allé
København V Vesterfælledvej
København V Sundevedsgade
København V Tøndergade
København V Ballumgade
København V Hedebygade
København V Møgeltøndergade
København V Amerikavej
København V Trøjborggade
København V Lyrskovgade
København V Rejsbygade
København V Ny Carlsberg Vej
København V Ejderstedgade
København V Slesvigsgade
København V Dannevirkegade
København V Alsgade
København V Angelgade
København V Slien
København V Carstensgade
København V Lundbyesgade
København V Ernst Meyers Gade
København V Bissensgade
København V Küchlersgade
København V Freundsgade
København V Jerichausgade
København V Rådhuspladsen
København V Vesterbrogade 8
København V H.C. Andersens Boulevard 18
København V Bag Elefanterne
København V Banevolden 2
København V Bjerregårdsvej 5 og 7
København V Bryggernes Plads
København V Gamle Carlsberg Vej
København V Kammasvej
København V Ny Carlsberg Vej
København V Ottilia Jacobsens Plads
København V Pasteursvej
København V Rahbeks Allé 13-15
København V Valby Langgade 1
København V Vesterfælledvej 58-110
Frederiksberg C Rahbeks Alle 2-36
Frederiksberg C Halls Alle
Frederiksberg C Brøndsteds Alle
Frederiksberg C Bakkegårds Alle
Frederiksberg C Kammasvej 3
Frederiksberg C Jacobys Alle
Frederiksberg C Schlegels Alle
Frederiksberg C Asmussens Alle
Frederiksberg C Frydendalsvej
Frederiksberg C Platanvej
Frederiksberg C Asgårdsvej
Frederiksberg C Kochsvej
Frederiksberg C Henrik Ibsens Vej
Frederiksberg C Carit Etlars Vej
Frederiksberg C Paludan Müllers Vej
Frederiksberg C Engtoftevej
Frederiksberg C Carl Bernhards Vej
Frederiksberg C Kingosgade 11-17 og 8-10
Frederiksberg C Værnedamsvej ulige nr.
Frederiksberg C Frederiksberg Alle
Frederiksberg C Boyesgade lige nr.
Frederiksberg C Haveselskabetsvej
Frederiksberg C Sankt Thomas Alle
Frederiksberg C Hauchsvej
Frederiksberg C Alhambravej
Frederiksberg C Mynstersvej
Frederiksberg C Martensens Alle
Frederiksberg C Madvigs Alle
Frederiksberg C Gammel Kongevej
Frederiksberg C Nyvej
Frederiksberg C Amicisvej
Frederiksberg C Maglekildevej
Frederiksberg C Dr. Priemes Vej
Frederiksberg C Hollændervej
Frederiksberg C Edisonsvej
Frederiksberg C Hortensiavej
Frederiksberg C Christian Winthers Vej
Frederiksberg C Sagasvej
Frederiksberg C Rathsacksvej
Frederiksberg C Ceresvej
Frederiksberg C Grundtvigsvej
Frederiksberg C Grundtvigs Sidevej
Frederiksberg C Henrik Steffens Vej
Frederiksberg C Acaciavej
Frederiksberg C Bianco Lunos Alle
Frederiksberg C Bülowsvej
Frederiksberg C Thorvaldsensvej
Frederiksberg C Bomhoffs Have
Frederiksberg C Helenevej
Frederiksberg C Harsdorffsvej
Frederiksberg C Amalievej
Frederiksberg C Kastanievej
Frederiksberg C Lindevej
Frederiksberg C Uraniavej
Frederiksberg C H.C. Ørsteds Vej
Frederiksberg C Vodroffsvej
Frederiksberg C Tårnborgvej
Frederiksberg C Lykkesholms Alle
Frederiksberg C Sankt Knuds Vej
Frederiksberg C Forhåbningsholms Alle
Frederiksberg C Svanholmsvej
Frederiksberg C Schønbergsgade
Frederiksberg C Prinsesse Maries Alle
Frederiksberg C Vodroffs Tværgade
Frederiksberg C Danasvej
Frederiksberg C Niels Ebbesens Vej
Frederiksberg C Svend Trøsts Vej
Frederiksberg C Carl Plougs Vej
Frederiksberg C Vodroffslund
Frederiksberg C Danas Plads
Frederiksberg C Norsvej
Frederiksberg C Sveasvej
Frederiksberg C Forchhammersvej
Frederiksberg C Sankt Markus Plads
Frederiksberg C Sankt Markus Alle
Frederiksberg C Johnstrups Alle
Frederiksberg C Steenstrups Alle
Frederiksberg C Julius Thomsens Plads
Frederiksberg C Martinsvej
Frederiksberg C Suomisvej
Frederiksberg C Filippavej
Frederiksberg C Hostrupsvej
Frederiksberg C Christian Richardts Vej
Frederiksberg C Falkonervænget
Frederiksberg C Sankt Nikolaj Vej
Frederiksberg C Hostrups Have
Frederiksberg C Dr. Abildgaards Alle
Frederiksberg C L.I. Brandes Alle
Frederiksberg C N.J. Fjords Alle
Frederiksberg C Rolighedsvej
Frederiksberg C Falkonergårdsvej
Frederiksberg C Åboulevard 15-55
Frederiksberg C J.M. Thieles Vej
Frederiksberg C Fuglevangsvej
Frederiksberg C Bille Brahes Vej
Frederiksberg C Ingemannsvej
Frederiksberg C Erik Menveds Vej
Frederiksberg C Steenwinkelsvej
Frederiksberg C Svanemosegårdsvej
Frederiksberg C Rosenørns Alle
Frederiksberg C Adolph Steens Alle
Frederiksberg C Worsaaesvej
Frederiksberg C Jakob Dannefærds Vej
Frederiksberg C Julius Thomsens Gade
Frederiksberg
København Ø
Nordhavn
København N
København S
København NV
København SV
Valby
Glostrup
Brøndby
Rødovre
Albertslund
Vallensbæk
Taastrup
Ishøj
Hedehusene
Hvidovre
Brøndby Strand
Vallensbæk Strand
Greve
Solrød Strand
Karlslunde
Brønshøj
Vanløse
Herlev
Skovlunde
Ballerup
Måløv
Smørum
Kastrup
Dragør
Kongens Lyngby
Gentofte
Virum
Holte
Nærum
Søborg
Dyssegård
Bagsværd
Hellerup
Charlottenlund
Klampenborg
Skodsborg
Vedbæk
Rungsted Kyst
Hørsholm
Kokkedal
Nivå
Helsingør
Humlebæk
Espergærde
Snekkersten
Tikøb
Hornbæk
Dronningmølle
Ålsgårde
Hellebæk
Helsinge
Vejby
Tisvildeleje
Græsted
Gilleleje
Frederiksværk
Ølsted
Skævinge
Gørløse
Liseleje
Melby
Hundested
Hillerød
Allerød
Birkerød
Fredensborg
Kvistgård
Værløse
Farum
Lynge
Slangerup
Frederikssund
Jægerspris
Ølstykke
Stenløse
Veksø Sjælland
Rønne
Aakirkeby
Nexø
Svaneke
Østermarie
Gudhjem
Allinge
Klemensker
Hasle
Roskilde
Tune
Jyllinge
Skibby
Kirke Såby
Kirke Hyllinge
Ringsted
Ringsted
Viby Sjælland
Borup
Herlufmagle
Glumsø
Fjenneslev
Jystrup Midtsj
Sorø
Munke Bjergby
Slagelse
Korsør
Skælskør
Vemmelev
Boeslunde
Rude
Fuglebjerg
Dalmose
Sandved
Høng
Gørlev
Ruds Vedby
Dianalund
Stenlille
Nyrup
Holbæk
Lejre
Hvalsø
Tølløse
Ugerløse
Kirke Eskilstrup
Store Merløse
Vipperød
Kalundborg
Regstrup
Mørkøv
Jyderup
Snertinge
Svebølle
Store Fuglede
Jerslev Sjælland
Nykøbing Sj
Svinninge
Gislinge
Hørve
Fårevejle
Asnæs
Vig
Grevinge
Nørre Asmindrup
Højby
Rørvig
Sjællands Odde
Føllenslev
Sejerø
Eskebjerg
Køge
Gadstrup
Havdrup
Lille Skensved
Bjæverskov
Faxe
Hårlev
Karise
Faxe Ladeplads
Store Heddinge
Strøby
Klippinge
Rødvig Stevns
Herfølge
Tureby
Rønnede
Holmegaard
Haslev
Næstved
Præstø
Tappernøje
Mern
Karrebæksminde
Lundby
Vordingborg
Kalvehave
Langebæk
Stensved
Stege
Borre
Askeby
Bogø By
Nykøbing F
Nørre Alslev
Stubbekøbing
Guldborg
Eskilstrup
Horbelev
Idestrup
Væggerløse
Gedser
Nysted
Toreby L
Kettinge
Øster Ulslev
Errindlev
Nakskov
Harpelunde
Horslunde
Søllested
Maribo
Bandholm
Torrig L
Fejø
Nørreballe
Stokkemarke
Vesterborg
Holeby
Rødby
Dannemare
Sakskøbing
Midtsjælland USF P
Odense C
Odense V
Odense NV
Odense SØ
Odense M
Odense NØ
Odense SV
Odense S
Odense N
Marslev
Kerteminde
Agedrup
Munkebo
Rynkeby
Mesinge
Dalby
Martofte
Bogense
Otterup
Morud
Harndrup
Brenderup Fyn
Asperup
Søndersø
Veflinge
Skamby
Blommenslyst
Vissenbjerg
Middelfart
Ullerslev
Langeskov
Aarup
Nørre Aaby
Gelsted
Ejby
Faaborg
Assens
Glamsbjerg
Ebberup
Millinge
Broby
Haarby
Tommerup
Svendborg
Ringe
Vester Skerninge
Stenstrup
Kværndrup
Årslev
Nyborg
Ørbæk
Gislev
Ryslinge
Ferritslev Fyn
Frørup
Hesselager
Skårup Fyn
Vejstrup
Oure
Gudme
Gudbjerg Sydfyn
Rudkøbing
Humble
Bagenkop
Tranekær
Marstal
Ærøskøbing
Søby Ærø
Kolding
Egtved
Almind
Viuf
Jordrup
Christiansfeld
Bjert
Sønder Stenderup
Sjølund
Hejls
Haderslev
Aabenraa
Rødekro
Løgumkloster
Bredebro
Tønder
Højer
Gråsten
Broager
Egernsund
Padborg
Kruså
Tinglev
Bylderup-Bov
Bolderslev
Sønderborg
Nordborg
Augustenborg
Sydals
Vojens
Gram
Toftlund
Agerskov
randerup J
Bevtoft
Sommersted
Vamdrup
Vejen
Gesten
Bække
Vorbasse
Rødding
Lunderskov
Brørup
Lintrup
Holsted
Hovborg
Føvling
Gørding
Esbjerg N
Fanø
Tjæreborg
Bramming
Glejbjerg
Agerbæk
Ribe
Gredstedbro
Skærbæk
Rømø
Varde
Årre
Ansager
Nørre Nebel
Oksbøl
Janderup Vestj
Billum
Vejers Strand
Henne
Outrup
Blåvand
Tistrup
Ølgod
Tarm
Hemmet
Skjern
Videbæk
Kibæk
Lem St
Ringkøbing
Hvide Sande
Spjald
Ørnhøj
Tim
Ulfborg
Fredericia
Taulov Pakkecenter
Fredericia
Børkop
Vejle
Vejle Øst
Juelsminde
Stouby
Barrit
Tørring
Uldum
Vonge
Bredsten
Randbøl
Vandel
Billund
Grindsted
Hejnsvig
Sønder Omme
Stakroge
Sønder Felding
Jelling
Gadbjerg
Give
Brande
Ejstrupholm
Hampen
Herning
Herning
Ikast
Bording
Engesvang
Sunds
Karup J
Vildbjerg
Aulum
Holstebro
Haderup
Sørvad
Hjerm
Vemb
Struer
Lemvig
Bøvlingbjerg
Bækmarksbro
Harboøre
Thyborøn
Thisted
Hanstholm
Frøstrup
Vesløs
Snedsted
Bedsted Thy
Hurup Thy
Vestervig
Thyholm
Skive
Vinderup
Højslev
Stoholm Jyll
Spøttrup
Roslev
Fur
Nykøbing M
Erslev
Karby
Redsted M
Vils
Øster Assels
Aarhus C
Aarhus N
Aarhus V
Brabrand
Risskov Ø
Åbyhøj
Egå
Viby J
Højbjerg
Odder
Samsø
Tranbjerg J
Mårslet
Beder
Malling
Hundslund
Solbjerg
Hasselager
Hørning
Hadsten
Trige
Tilst
Hinnerup
Ebeltoft
Rønde
Knebel
Balle
Hammel
Harlev J
Galten
Sabro
Sporup
Grenaa
Lystrup
Hjortshøj
Skødstrup
Hornslet
Mørke
Ryomgård
Kolind
Trustrup
Nimtofte
Glesborg
Ørum Djurs
Anholt
Silkeborg
Kjellerup
Lemming
Sorring
Ans By
Them
Bryrup
Skanderborg
Låsby
Ry
Horsens
Daugård
Hedensted
Løsning
Hovedgård
Brædstrup
Gedved
Østbirk
Flemming
Rask Mølle
Klovborg
Nørre Snede
Stenderup
Hornsyld
Viborg
Tjele
Løgstrup
Skals
Rødkærsbro
Bjerringbro
Ulstrup
Langå
Thorsø
Fårvang
Gjern
Randers C
Randers NV
Randers NØ
Randers SV
Ørsted
Randers SØ
Allingåbro
Auning
Havndal
Spentrup
Gjerlev J
Fårup
Aalborg
Aalborg SV
Aalborg SØ
Aalborg Øst
Svenstrup J
Nibe
Gistrup
Klarup
Storvorde
Kongerslev
Sæby
Vodskov
Hjallerup
Dronninglund
Asaa
Dybvad
Gandrup
Hals
Vestbjerg
Sulsted
Tylstrup
Nørresundby
Vadum
Aabybro
Brovst
Løkken
Pandrup
Blokhus
Saltum
Hobro
Arden
Skørping
Støvring
Suldrup
Mariager
Hadsund
Bælum
Terndrup
Aars
Nørager
Aalestrup
Gedsted
Møldrup
Farsø
Løgstør
Ranum
Fjerritslev
Brønderslev
Jerslev J
Østervrå
Vrå
Hjørring
Tårs
Hirtshals
Sindal
Bindslev
Frederikshavn
Læsø
Strandby
Jerup
Ålbæk
Skagen

zumba musik
zumba aalborg
zumba sko
zumba.dk
zumba tøj
zumba workout
zumba københavn
zumba til wii
zumba vejle
zumba slagelse
zumba kolding
fitness zumba
zumba i randers

sko til zumba
zumba ballerup
zumba undervisning
zumba odense
zumba randers
zumba roskilde
zumba dvd dansk
zumba bukser
www.zumba.dk
zumba frederiksberg
zumba silkeborg
zumba dvd download
zumba hammel
zumba fredericia
zumba østerbro
zumba træning
zumba amager
zumba sko tilbud
zumba instruktør uddannelse
dance workout
zumba aarhus
zumba horsens
zumba tøj udsalg
zumba wii spil
zumba køge
zumba århus

zumba i odense
zumba vanløse
zumba svendborg
zumba esbjerg
zumba hørsholm
zumba karlslunde
9000 zumba
zumba tøj danmark
zumba herning
zumba i aalborg
zumba fitness tøj
zumba østerbro
zumba træning
zumba amager
zumba sko tilbud
zumba instruktør uddannelse
dance workout
zumba aarhus
zumba horsens
zumba tøj udsalg
zumba wii spilSide 2: Gratis Program
Side 3: Kontakt
Side 4: Information